Raadsvergadering d.d. 27 september 2012

Motie van treurnis…

Voorafgaand aan de raadsvergadering was er een besloten vergadering over de herbenoeming van burgemeester E. van Zuijlen.

1. Opening.
Afwezig waren mevr. de Roo (PvdA), dhr. v. Buggen (CU) en dhr. Schuur (GL).

2. Vaststellen agenda.
Dhr. Wind (CDA) vraagt om de herbenoeming burgemeester toe te voegen. Dit wordt punt 3A.

3. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers.

3A. Herbenoeming burgemeester.
Als vice-voorzitter van de Raad meldde dhr. Wind dat de raad unaniem had besloten om de burgemeester voor herbenoeming voor te dragen. ‘Een uniek moment’, maar volgens dhr. Gruben (PvdA) was ook burgemeester Hut destijds herbenoemd. Hij hoopte dat de CdK het verzoek overneemt. Dhr. Wind bood de burgemeester een bloemetje aan.

4. Afvalmaatregelen/Afvalnota (KAM).
Uitgebreid werd er gediscussieerd over de Afvalnota. Met het invoeren van Diftar met kringloopwagen bespaart de gemeente jaarlijks € 91.000,--. Een werk- groep heeft het afgelopen jaar allerlei scenario’s besproken. Mevr. Boerma (PvdA) vroeg o.a. of er rekening is gehouden met financieel zwakkeren. Zij vreest stankoverlast als er maar eens per maand wordt ingezameld. Waarom worden drankkartons niet apart ingezameld? Zij is tegen Diftar. Dhr. Hesp (VVD) dringt erop aan dat de financiële meevallers aan de bewoners komen. Diftar leidt tot een betere afvalscheiding, dus tot besparing en heeft de voorkeur. Mevr. de Rijke (KM) is ook voor Diftar. Zij is benieuwd naar de kosten bij het brengstation. Ook mevr. Jongedijk (GL) is voor Diftar. Zij pleit voor een duidelijke voorlichting. Mevr. Swierenga (SP) stelt dat er alleen is uitgegaan van Diftar. Het lijkt onvoldoende als de kringloopwagen maar één keer per maand komt. Zij pleit voor omgekeerde scheiding en ondergrondse containers. Waarom nu scheiden als het later toch in één bak komt? Zij wijst op een aparte scheiding van medisch afval. Dhr. Wind zijn voorkeur gaat ook uit naar Diftar en kring-loopwagen. De communicatie zal ook moeten via bijeenkomsten met de burgers. Na een korte schorsing antwoordde weth. Siersema (KM): Er is bewust gekozen voor Diftar om betere afvalscheiding te prikkelen. Binnenkort start een pilot m.b.t. het inzamelen van drankkartons. De gemeente overweegt om zich hiervoor aan te melden. De tarieven bij het brengstation worden later bekend. Het tarief is nu € 5,- per m3. De vraag is of dat ook geldt als er door recycling geld voor wordt ontvangen. Overwogen wordt om tegen geringe vergoeding compostvaten ter beschikking te stellen. Voor medisch afval kunnen aparte containers komen. Er is de garantie gegeven dat vrijwlligers oud papier kunnen blijven ophalen. Mevr. Boerma vraagt zich af hoe het is voor mensen die net boven het minimum zitten m.b.t. de vergoeding van de kosten. Diftar leidt volgens haar tot meer zwerfafval. Dit laatste wordt beaamd door mevr. Swierenga. Het College zal de afvalnota verder uitwerken. De PvdA steunt wel de rapportage. Bij stemming bleken 7 raadsleden voor (VVD, GL, KM, CDA) en 5 tegen (PvdA en SP) zodat het voorstel is aangenomen. Mevr. Siersema bedankt allen die aan de nota hebben meegewerkt.

5.  Vaststellen van het ongewijzigde bestemmingsplan Botjeszandgat.
In maart 2011 heeft de raad de bereidheid uitgesproken om planologische medewerking te verlenen aan een uitbreiding van de regionale zandwinning aan de Noordzijde van Botjeszandgat.  Deze uitbreiding, de zwembaai en de bestaande situatie zijn nu in een bestemmingsplan verwerkt. Tegen het plan was de zienswijze van de brandweer binnengekomen. Zij pleit voor een betere opstelplaats. VVD spreekt zorg uit over de diepte van 60m. De kans op inbressing blijft aanwezig. Een beperking van de graafdiepte lijkt volgens dhr. Ubels verstandiger en veiliger. Ook de VVD gaat wel akkoord.

6. Geldlening Stichting NNTTM.
De raad ging akkoord met een garantielening aan het NNTTM (NoordNederlands Trein- en Tram Museum) Zuidbroek van max. € 100.000,-, te verstrekken in gedeelten. Tot 31.12.2013 is geen rente verschuldigd, daarna geldt de wettig vastgestelde rente. Het museum ontvangt toegezegde subsidies pas na vol- tooing van de werkzaamheden. Ondertussen zijn er wel uitgaven. Het is niet zeker of er gebruik gemaakt moet worden van de lening.

7. Benoeming plaatsvervangend griffier.
Per april jl. is de vorige plaatsvervangend griffier, mevr. J. Boltendal, vertrokken. De wet schrijft deze functie voor. Benoemd is mevr. G.W. Hooijer-Huizing. Zij is al ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad. Haar werkverband wordt per 01.10.12 met 2 uren uitgebreid. De burg. wenst haar geluk met de benoeming.

8. Financiële aangelegenheden.
Er zijn geen financiële wijzigingen.

9. Ingekomen stukken en mededelingen.
Mededelingen:

- N.a.v. de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD over de voortgangbouw MFC Noordbroek zegt dhr. Hesp dat de VVD hier al vele malen vragen over heeft gesteld. Waarom is er gekozen voor een ei-vorm? Na 26 april jl. heeft er geen overleg meer plaatsgevonden. Van zorgvuldig overleg is dus geen sprake. De presentatie was slecht. Vraag is wat er nu komt, een gymzaal of een sportzaaltje. In het presidium waren alle fracties voor een grotere hal. De houding van de gemeente werkt averechts. Werkt het College hier nog aan of werkt zij juist tegen? De eerste financiële acties zijn al afgeblazen. Weth. de Winter (CDA) zegt dat de functie van een gebouw belangrijker is dan de vorm. Rond blijkt het meest duurzaam. Dhr. Hesp zegt dat de functie van een gebouw belangrijker is. Volgens de weth. is er geen commentaar ontvangen op de vorm, die al bekend was. Dhr. Wind merkt op dat een sporthal altijd rechthoekig is. De weth. heeft gecommuniceerd met de vaste gebruikers, niet met alle gebruikers. Volgens haar stelt het College alles in het werk om een sporthal van 768 m2 te kunnen realiseren. Het is niet waar dat zij alles traineert. Waarschijnlijk komt er in december een raadsvoorstel. Dhr. Hesp dient een motie van treurnis in over het gebrek aan goede communicatie tussen College en gebruikersgroepen, de lengte van het proces, de daadkracht van het College en over de manier waarop het College omgaat met de wensen van het Presidium en de Raad in dit dossier. Na een korte schorsing antwoordt de burg. dat er drie soorten moties zijn, waarvan dit de lichtste is. De weth. erkent het raadsbrede verzoek om een sporthal van 800 m2. De communicatie was inderdaad slecht. Inmiddels is er een projectleider aangesteld. De motie wordt aanvaard met 8 stemmen voor (VVD, PvdA, SP) en 4 tegen (KM, GL, CDA).
- Dhr. Blaauw (KM) merkt op dat het tijdstip van wereldkundig maken van het vervangen van onleesbare containerstickers in de vakantieperiode erg onhandig was gekozen. Weth. Siersema geeft toe dat het als leek verwarrend was om te lezen. Er rijdt al een controle wagen rond, er wordt (nog) niet gestraft.

10. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Dhr. Wind las in de krant dat het voornemen om tijdelijke werkcontracten niet te verlengen is geschorst tot er een nieuw kabinet is. Hij vraagt om het voorstel terug te nemen. Weth. ter Steege (GL) legt uit dat het College hier niet voor is.  Er moeten al vier fte’s worden ontslagen en dan is het oneerlijk om wel twee jonge mensen een baan aan te bieden. M.a.w., aldus de burg., als je binnen je organisatie mensen moet ontslaan, dan is het slecht om anderen wel een baan aan te bieden.

11. Actielijst/toezeggingenlijst versie 27-09-2012.
Zonder dhr. Velthuis (PvdA) wordt verder vergaderd.
- Weth. ter Steege zegt dat het stappenplan m.b.t. St. Welzijn Menterwolde klaar is. De presentatie is op 25 oktober a.s.
- Weth. Batelaan (VVD) meldt dat er overeenstemming is met bouwbedrijf Mulder, Nieuwolda over de invulling van het vm. Tandemterrein te Zuidbroek. De exploitatie en de uitvoering zijn getoetst. Er zijn verschillende mogelijkheden m.b.t. de inrichting. Op zijn vroegst wordt er in april 2013 mee begonnen.

12. Sluiting.
Om 22.30 uur Is de officiële agenda afgehandeld.

Er zijn een vijftal vragen voor het Vragenuur:
1. N.a.v. vragen van mevr. Jongedijk over de snelheidsmeting op de Hereweg te Meeden antwoordt weth. Batelaan dat de politie controleert. De resultaten van de slangenmeters zullen op internet worden gezet. Afgelopen week is er bericht gekomen over maatregelen op korte/langere termijn. Dit wordt rondgestuurd aan alle fracties.
2. N.a.v. vragen van dhr. Loer (PvdA) zegt weth. de Winter dat er geen evaluatie is geweest over de AED’s (defibrilatoren). In de Gemeentegids, Tussenklap- pen en op de website is vermeld waar de AED’s zijn. De apparaten worden getest en regelmatig zijn er cursussen die worden gevolgd door de gebruikers. Gebruikers moeten een reanimatie diploma hebben. Onbekend is of er al eens gebruik van is gemaakt.
3. Mevr. Boerma vraagt waarom de fractie zo lang moest wachten op antwoord op hun vragen over te plaatsen zendmasten in Noordbroek. Dit kon niet sneller volgens weth. Batelaan. Er komt een informatie avond, maar de datum is nog niet bekend. Deze wordt georganiseerd door het Antennebureau KPN.
Bewoners van de Parkstraat en omgeving maken bezwaar tegen de gekozen plaats van een zendmast en het ontbreken van communicatie hierover. Voor de plaatsing is een omgevingsvergunning nodig. De zienswijze van de bewoners wordt meegenomen.
4. N.a.v. vragen van de PvdA over St. Welzijn Menterwolde antwoordt weth. ter Stege dat het stappenplan er nu dus ligt. Vanaf het begin is gezegd dat er een extern bureau wordt ingeschakeld, omdat zowel de SWM als de ambtenaren er zelf bij betrokken zijn.
De keuze is gevallen op bureau Stimulans. Inmiddels is een sluitende begroting ingediend op grond van de gegevens van augustus 2012. Maar door wijzigingen m.b.t. het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is dat achterhaald. In oktober is er weer een gesprek. Pas na de begrotingsvergadering op 8 november a.s. kunnen beslissingen worden genomen.
5. De laatste vraag betrof  de al/niet aanwezigheid van asbest in scholen. De vraag van dhr. Blaauw betrof de Verkruisenschool in Muntendam. Het asbest dat aanwezig was bleek te zitten in een schoolbord van 60 bij 100 cm., dat één keer per week met handenarbeid wordt gebruikt. Het adviesbureau zei ‘inpakken en afvoeren’.
Gevraagd wordt om het bordje ‘asbestvrij’ op de schoolgebouwen te zetten. Weth. de Winter wijst erop dat scholen economisch eigendom zijn van de gemeente, maar het schoolbestuur is verantwoordelijk voor onderhoud etc.

Om 23.00 uur volgt sluiting. Graag had de burg. aan de raadsleden de begrotingsstukken gegeven, maar het kopieerapparaat ging stuk.

De volgende raadsvergadering is op 18 oktober 2012 in de raadzaal van het gemeentehuis.