Raadsvergadering d.d. 28 juni 2012

Volgende week het vervolg.....

1. Opening.
Afwezig: dhr. Velthuis (PvdA) en mevr. de Rijke (KM).

2. Vaststellen agenda.
Er waren geen wijzigingen.

3. Spreekrecht burgers.
Mevr. Everts (St. Welzijn Menterwolde) vraagt spreekrecht bij punt 6 en mevr. van Kooten (ook SWM) bij punt 7.

4. Jaarrekening 2011.
Mede doordat er ca. € 1,8 miljoen uit de reserves is gehaald is er een voordelig saldo van ca. € 1,9 miljoen. Voorgesteld wordt om hiervan € 625.000,-- te bestemmen voor de bijdrage aan de verdubbeling van de N33, € 164.800,-- voor reserve Rioleringsfonds en het overige (ca. € 1,1 miljoen) voor Interne bedrijfsvoering. Dit laatste stuitte bij alle fracties op bezwaren. Dhr. Ubels (VVD) pleit voor alert en creatief begroten; bijv. geen duikschermen aankopen voor € 10.000,-als dit via internet kan voor € 400,-. Mevr. Jongedijk (GL) geeft complimenten m.b.t. de verkregen subsidies voor de rotondes in Zuidbroek. Wanneer volgt evaluatie van de huisvesting zwembad/ sporthal in Zuidbroek. Zij wijst erop dat er gegevens ontbreken op de gemeentelijke website. Dhr. Prins (CU) informeert naar de al in 2011 genoemde budgethoudersregeling en naar de staatssteun voor van der Valk, evenals dhr. Blaauw (KM). Dhr. Wind (CDA) vraagt om een aantal bijeenkomsten met de burgers over vier mogelijke toekomstscenario’s. Mevr. Boerma (PvdA) vraagt o.a. waarom het convenant met de DARren is opgezegd en hoe het staat met de burgerparticipatie. Zowel in Meeden als in Zuidbroek zijn er problemen met de nieuwe klinkers. Gezegd is indertijd dat het budget voor het centrum Zuidbroek ook bestemd was voor het vm Tandemterrein. Het geld is echter vrijwel op en er is nog niets gebeurt met de grond waarop de school stond. Zij vraagt om € 7 ton te bestemmen voor sociale voorzieningen. Op verzoek van het college wordt er een half uur geschorst. Burg. van Zuijlen antwoordt dat de budgethoudersregeling vrijwel klaar was vorig jaar. Door de wisseling van de gemeentesecretaris kwam er een structuurwijziging. Transparantie bij financiële zaken is belangrijk, vandaar dat de voorbereiding van investeringen die worden vergoed ook naar de Raad moeten. Het controlemoment komt eerder. Bij de voorjaarsnota komt dit aan de orde (5 juli a.s.). In 2011 is 5000 m2 bedrijfsterrein op de Gouden Driehoek verkocht. In de Voorjaarsnota is er aandacht voor het bestemmingsplan Buitengebied. Getracht wordt om aan de wens van de PvdA m.b.t. het Tandemterrein te voldoen. M.b.t. het FOC Noordbroek: het is nog steeds mogelijk, maar het moet waarschijnlijk iets opschuiven.
Het College staat positief tegenover positieve ideeën van burgers, aldus weth. Siersema (KM) op de vraag van GL. Of een (burger)initiatief goed is, is moeilijk te bepalen. Op 10 juli a.s. is er in Meeden een bijeenkomst n.a.v. de wegen. Klinkers geven meer geluidsoverlast dan asfalt. Dat de stenen in de Heiligelaan bij de Koepel te Zuidbroek herlegd zijn is gebeurt i.v.m. verkeersveiligheidsoverwegingen t.b.v. de wielerronde op 1 juli (vraag mevr. Bos VVD). M.b.t. de stenen in de Spoorstraat is de vraag of het aan de stenen of aan de onderlaag ligt. Tussen het spoor en de Vlaslaan zijn dezelfde stenen gelegd als in Muntendam. Ook het College betreurt de overlast. De problemen worden door de aannemer serieus bekeken. Dhr. Gruben (PvdA) waarschuwt om niet de stenen te gebruiken met punaises zoals in Muntendam. Dhr. Ubels raadt aan om wekelijks te controleren of de stenen nog goed liggen.
Weth. ter Steege (GL) zegt dat als onderdeel van de Cultuurnota nog moet worden gesproken over een steunstee in de bibliotheek Zuidbroek. De inrichting van  de multifunctionele zaal in de Broeckhof liep enige vertraging op door de wisseling van de beheerder. Er wordt een filmdoek opgehangen. Weth. de Winter (CDA) meldt dat de verzekeringskosten voor de brandveiligheid van de Europaschool t.l.v. het schoolbestuur komen. De ‘staatssteun’ aan van der Valk was éénmalig en dit had men niet in de gaten. De kosten van digitale dienstverlening naar de burger waren ruw geschat op
€ 300.000,--. Dit hangt mede af van een klantencontactcentrum. Hoe dat er moet komen dient nog te worden uitgezocht. € 1,1 miljoen wordt gevraagd door het College voor de bedrijfsvoering. Echter dit met een slechte onderbouwing volgens de raad. Na een half uur schorsing stelt dhr. Wind namens alle fracties een andere benadering van het voorstel voor. Er wordt nu € 250.000,-- beschikbaar gesteld en in september a.s., als er een goed onderbouwd voorstel van het College is, wordt de rest beschikbaar gesteld. De burgemeester hoopt de raad dan te overtuigen. Op vragen in tweede termijn deelt weth. Siersema mee dat de DAR Muntendam in afgeslankte vorm doorgaat. Na de vakantie zal de gemeentesecretaris met hen in gesprek gaan. De raad gaat akkoord met de jaarrekening met de aantekening m.b.t. besteding geld.

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling SOZOG.
M.b.t. afvalverwerking is er al sinds 1970 een gemeenschappelijke regeling met Oost-Groninger gemeenten, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Door wetswijzigingen en naamswijziging na herin- deling moet de tekst worden aangepast. Het gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen, niet over de rol of het voortbestaan van SOZOG. De raad gaat akkoord.

6. Vaststellen beleidsnota integraal aanbod kinderopvang.
Mevr. Everts van SWM zegt blij te zijn met de beleidsnota. Zij wijst op het belang van goede kinderopvang. Samenwerking door betrokkenen is belangrijk. In Zuidbroek zijn kinderopvang en peuterspeelzaal samen in Poko Loko, in Muntendam in het Apenstaartje. Gehoopt wordt in Noordbroek straks in het MultiFunctioneelCentrum. Volgens het College is er vaak overleg geweest met SWM. Eenieder is tevreden over het projekt SWM/Poko Loko/Apenstaartje, daar- om graag door ikv OKE. De wet OKE heeft als doel het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen in peuterspeelzalen en kinderopvang, waarbij medewerk(st)ers in staat zijn om een risico op een (taal)achterstand te signaleren en effectief aan te pakken. Omdat er keuzes moeten worden gemaakt en er steeds hogere eisen worden gesteld gaat men niet door met de Interne Begeleidster. O.a. hogere opleidingseisen moeten worden afgestemd. Er moet nu één leidster zijn per acht kinderen. Er is geen beleid m.b.t. gastouders, zij worden wel geïnspecteerd. Via consultatiebureaus is er al zicht op of een kind in aanmerking komt voor VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie). Onbekend is hoe het zit met hoogbegaafde kinderen. Het college kiest ervoor om de peuterspeelzalen en de kinderopvang in de benen te houden. Mevr. Boerma wijst erop dat ouders er niet plotseling geconfronteerd mee mogen worden dat een peuterspeelzaal per 1.1.2013 sluit. Weth. de Winter zegt toe om na de vakantie met een uitvoeringsplan te komen en ook te letten op schriftelijke rapportage. De burgemeester wijst er op dat er ook in 2013 bezuinigd moet worden. De raad gaat akkoord.

7. Vaststellen beleidsplan ‘Schuldhulpverlening in Menterwolde onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015.’
Mevr. van Kooten (SWM) spreekt van een slecht beleidsplan, waarin veel mist. “Het gaat over duurzame oplossing van integrale aanpak. Het is eerder een dure aanpak. Bijv. hulpverlening doet de kredietbank niet alleen. Hulp wordt ook verleend door vrijwilligers van Humanitas, Algemeen Maatschappelijk Werk etc. De Kredietbank moet worden betaald voor de hulp. De SWM staat niet in het pakket en wordt ook niet begroot. ”Op de vraag van dhr. Hesp of er met de wethouder is gesproken, is het antwoord ontkennend, maar dat zal zeker gebeuren volgens mevrouw van Kooten.
De SP was redelijk blij met het stuk, m.n. de hulp. Vraag is of je als schuldenaar nog wel iets in te brengen hebt, bijv. bij het opzeggen van lidmaatschappen. Wordt er ook iets gedaan als men uit de schuldsanering komt? Dhr. Blaauw had begrepen dat het eerste vangnet voortaan de gemeente is. Het beleidsplan is volgens dhr. Wind erg geschreven vanuit de Gemeentelijke Kredietbank. Mevr. de Roo (PvdA) wijst op de belangrijke taak van Humanitas. Per 1.7.2012 geldt een nieuwe wet. Schuldhulpverlening gaat via de gemeente om zo sneller te kunnen reageren. Binnen vier weken moet al een eerste gesprek met de hulpverlening plaatsvinden. Dhr. Hesp doet een ordevoorstel. Gelet op de tijd stelt hij voor om de overige agendapunten volgende week te behandelen. Hij suggereert dat de vragen van de raadsleden beter al voor de raadsvergadering kunnen worden gesteld. M.b.t. het onderwerp: het betreft niet alleen minima. Hij pleit voor cursussen budgetbeheer. Weth. ter Steege stelt dat getracht wordt om binnen een maand het eerste gesprek te hebben, hetgeen bijna altijd lukt. Bij acute gevallen lukt het vaak binnen drie dagen. Dit stuk betreft uitsluitend de financiële kant. Via het Noor- derpoortcollege worden al budgetteringscursussen aangeboden. Bij de intake gaat het niet alleen om de financiële problemen, maar ook om bijv. relatie- of opvoedproblemen. Dus er wordt gekeken naar wat nodig is en het gaat om maatwerk. Een casemanager kan ook bij de mensen thuis komen. Voor bestaande gevallen blijft het wekelijks spreekuur van de GKB. De wethouder zegt een schriftelijk uitvoeringsplan toe.

8. Ongewijzigde vaststelling ‘Bestemmingsplan Zuidbroek, parkeerplaats bij station.’
Het bestemmingsplan heeft tot doel om 24 parkeerplaatsen te realiseren. Nu worden er teveel auto’s aan de Stationsstraat geparkeerd. Ook parkeren aan de Prins Bernhardlaan brengt overlast.

De rest van de agenda wordt volgende week behandeld. Ook de drie vragen van het Vragenuur. De vraag van de heer Prins over wanneer er herstel plaatsvindt van de brug over het A.G. Wildervankkanaal is dan waarschijnlijk al opgelost. Van de voorlopige agenda is punt 6 Milieujaarverslag afgevoerd.
De vergadering begint a.s. donderdag al om 19.00 uur.

13. Sluiting.
Om 00.05 uur volgt sluiting van deze raadsvergadering.