Raadsvergadering d.d. 26 april 2012

Sporthal MFC Noordbroek moet groter...
 
1. Opening.
Afwezig waren mevr. de Rijke (KM) en dhr. v. Bruggen (CU).
 
2. Vaststellen agenda.
De agenda bleef ongewijzigd.
 
3. Spreekrecht burgers.
Er meldden zich zes insprekers inzake de grootte van de sporthal bij het te bouwen Multi Functioneel Centrum (MFC) te Noordbroek.
 
4. Vaststellen uitgangspunten realisatie MFC Noordbroek en bijstellen krediet.
Dhr. Koerts (namens volleybal ver. ZUVOC) zegt dat de vereniging zekerheid zoekt m.b.t. hun onderkomen. Nog twee jaar kan men terecht in de vieze, dure hal bij van der Valk. Hij pleit voor een hal van 24 bij 38 meter i.p.v. de door B&W voorgestelde 16 bij 28 meter. Daar passen nl. meer volleybalvelden in en het kan in stukken verdeeld worden. Er kunnen dan wedstrijden worden gespeeld in de hal. ZUVOC zou er dan ca. 15 uur per week gebruik van maken. Vooral veel jeugdleden komen uit Noordbroek. De enige zaal in Menterwolde die op dit moment geschikt is voor wedstrijden is de Ruitershorn, die nu al veel volgeboekt is (vraag dhr. Blaauw, KM). 
Dhr. Haan (van  judover. Shi-Han en SVN) wijst op de mogelijkheid voor zaalvoetbal met een grotere zaal. Indertijd toen de ZNC voetbalvelden naar Zuidbroek gingen is afgesproken dat binnensporten t.z.t. naar Noordbroek zouden gaan. Bij een grotere zaal zullen er volgens hem ca. 800 gebruikers zijn, bij een kleine slechts 140. Over 1,5 jaar sluit de sporthal bij van der Valk. Dan komt men weer in de problemen. Een grotere hal geeft volgens hem meer rendement, voldoet aan de eisen en levert dus veel meer profijt. Tennisver. Aloë wil de jeugd graag laten trainen in de te bouwen sporthal, aldus dhr. Bastiaans. In samenwerking met t.c. Muntendam en Tiolo Meeden hoopt men zo om talentvolle jeugd vast te houden. Aloë is van oudsher een Noordbroekster vereniging.  Als je een MFC wilt, maak het dan ook multifunctioneel. Waarschijnlijk gaat het om 4 uur dalurengebruik (vraag dhr. Loer, PvdA). Tijdens training kan de jeugd tennissen op een gymvloer, voor wedstrijden is deze ondergrond niet geschikt. Dan is men gebonden aan voorgeschreven afmetingen. Dhr. Gorter (v.v. ZNC) zegt dat een kleine hal alleen geschikt is  voor de E en F-jes, een grotere zaal ook voor de A t/m D jeugd. Het gaat voor ZNC om 8 of 32 uur gebruik van de zaal per week. De senioren blijven (voorlopig) in Muntendam. Gewenst is een hal van 24 bij 38 m. (vraag dhr. Blaauw). Er zijn minimaal 10 wedstrijdtoernooien (vraag dhr. Hesp). De jeugd (16 elftallen) kan niet terecht in de Ruitershorn (vraag mevr. Bos, VVD). Dhr. Bos van de Klip- heerd is blij dat het MFC er komt, maar is verbaasd over dat er gekozen is voor de kleinere variant van de sporthal. Alle ver. pleiten voor een grotere variant en zijn bereid om allerlei acties in de dorpen te voeren om meer geld te verwerven. Ook het dorpshuis zal beter renderen met een grotere sporthal.
Volgens dhr. Huisman van de DAR Noordbroek en mede namens de DAR Zuidbroek, gaat het om de leefbaarheid in de dorpen. Samen gaat het om ca. 6000 inwoners met ca. 850 sportende clubleden. Een grotere hal heeft volgens de DARren een aanzuigende werking, ook voor de middenstand en geeft meer rendement en minder hoge kosten. Hij wijst op het belang van sport voor de jeugd en hij pleit voor een stimuleringsfonds voor jeugd om te gaan sporten. Sport is goed voor de gezondheid en verbroederd. Een grote hal kan zonder meer rekenen op 60 uur gebruik per week, nog afgezien van  de school sporturen. Een groter dak betekent ook meer zonnepanelen, dus meer energie-opbrengst. Als hulp voor de beheerder kan een WSW-er in dienst genomen worden. De DAR is bereid om acties te voeren voor meer geld en subsidies en er kunnen veel vrijwilligers komen. 
Alle fracties zijn voor een grotere hal, maar hadden nog wel aanvullende vragen, die na een korte schorsing werden beantwoord door weth. de Winter (CDA). Zij is onder de indruk van het enthousiasme. Hopelijk wordt er een mooi MFC gebouwd met een hal waarin veel mogelijk is. Zij doet een beroep op creativiteit, het gaat er om binnen het budget te 
blijven. De meerprijs van een grotere hal (volgens huidige berekeningen € 600.000,-, echter wellicht is een andere maat wat goedkoper) moet worden doorberekend in de huurprijs. Behalve voor de gemeente zijn er ook subsidiemogelijkheden voor het dorp, de verenigingen enz. Als het kan zullen er re-integranten worden ingeschakeld (vragen o.a. van mevr. Boerma, PvdA). Het college denkt dat men het kan realiseren binnen de begroting. Er wordt zeker gelet op duurzaam bouwen.  De school wordt niet gesloopt voor de bouw, maar een absolute garantie is niet te geven (vraag dhr. Blaauw). Al maanden geleden kreeg het College de resultaten van de gehouden enquete. Niet alle wensen kunnen worden ingewilligd. Er zal niet dezelfde fout worden gemaakt als in Zuidbroek, waar gebleken is dat een kleine sporthal weinig toevoegd. (vragen mevr. Swierenga, SP) Natuurlijk zijn er ook culturele mogelijkheden in de hal (vraag mevr. Jongedijk, GL) Als het kan binnen het budget dan komt er een grotere sporthal. Er zijn volgens de wethouder nooit afspraken gemaakt over de verdeling van buiten- en binnensporten. Er is alleen over gesproken (vragen dhr. Hesp). In tweede termijn antwoordde de burg. dat deze extra kosten t.l.v. de post Sport komen, waar al op wordt bezuinigd. Unaniem werd het amendement van de VVD om e­en hal te bouwen met als uitgangspunt 800 m2 aangenomen, onder applaus van de overvolle publieke tribune, die hierna leegliep.
 
5. Verordening Burgerinitiatief.
Door de P.v.d.A. is eerder een initiatiefvoorstel ingediend om een 'Verordening burgerinitiatief Menterwolde 2012" vast te stellen.  Dit is bedoeld om burgers de mogelijkheid te geven om onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Zo kan de betrokkenheid van burgers worden vergroot. De PvdA ziet ook graag een voorstel tot burgerparticipatie, echter dit vergt meer tijd. Dhr. Blaauw komt nog terug op het feit dat er 50 personen nodig zijn voor een burgervoorstel. Alle raadsleden stemden in met de verordening. 
 
6. Vaststellen “Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Menterwolde 2012.”
Op 15.01.2013 loopt de eerste ambtstermijn van de burgemeester af. Hij kan worden herbenoemd, een vertrouwenscommissie wordt ingesteld. De verordening werd zonder meer aangenomen. 
 
7. Vaststellen ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Menterwolde 2012’.
De gedragscode werd zonder meer vastgesteld. 
 
8. Aanbouw speellokaal obs Europaschool en afstoten voormalige kleuterschool te Muntendam.
Er zijn al vergevorderde afspraken voor een andere bestemming van 't Rakkertje. B en W zijn al in vergevorderd stadium voor verkrijgen nieuwe bestemming. Het pand zal worden verkocht.
 
9. Financiële aangelegenheden.
Er waren geen financiële zaken aan de orde.
 
10. Ingekomen stukken en mededelingen.
Mededelingen: - Weth. Siersema (KM) deelt mee dat het college KWE heeft verzocht te melden wat de compensatie-/participatiemogelijkheden zijn voor particulieren m.b.t. windmolens langs de N33. - Er waren schriftelijke vragen ingediend door KM, PvdA en SP.
KM: vragen over wachtgelden oud-wethouders en de geboden outplacementregelingen. Het betreft hier enige gevallen die zijn ingegaan voor 2007 en enige erna. Sinds 2007 is er een wettelijke verplichting tot outplacement. 
- De PvdA vroeg waarom wel is vermeld dat obs de Tandem beter is beoordeeld, maar niet de slechtere uitslag van obs de Mieden. Weth. de Winter antwoordt dat bij het overleg de Tandem wel de goede Cito-toets kon melden, maar de Mieden pas later de verbeteringen.
- Omdat mevr. Swierenga al is vertrokken blijven de SP vragen onbeantwoord.
 
11. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er zijn geen mededelingen.
 
12. Actielijst/toezeggingenlijst versie 26.04.2012.
Weth. de Winter meldt dat het asbestoverzicht van alle scholen nog niet is afgerond. Wel is er asbest verwijderd bij de Amerikaschool, er was echter geen gevaar aanwezig. Op maandag 4 juni a.s. is er een info-avond m.b.t. de Sportnota en de gebruikersbezetting van het MFC.
 
13. Sluiting.
Om 22.35 uur was het officiele gedeelte afgehandeld.
 
Vragenuur.
Er waren nog een aantal vragen van de VVD en PvdA.
1. VVD: dhr. Ubels vraagt om het maaimoment van de bermen te vervroegen omdat verkeersveiligheid in het gedrang is door het hoge gras en omdat het nu samenvalt met de oogstperiode en het gras zaait zich uit over de weilanden. Boeren moeten dan weer gif gebruiken om dit te bestrijden. Weth. Siersema zegt dat er in de Natuurbeschermingswet 1998 richtlijnen staan hierover. Bermen worden niet eerder gemaaid dan eind augustus. De bedoeling is eco-beheer en het maaisel laten liggen. Er is geen sprake van verkeersproblemen volgens haar, hetgeen dhr. Ubels bestrijdt. 
 
2. PvdA: Dhr. Loer vraagt naar de stand van zaken n.a.v. brandresten aan het Loeg te Muntendam. Weth. Batelaan (VVD) legt uit eerst op informele en later op formele wijze te hebben gepoogd de zaak af te handelen. De te nemen stappen hebben hun tijd nodig. Het puin moest 10 april jl. weg zijn. Tot 23 mei a.s. duurt de termijn dat bezwaar kan worden gemaakt. Na 29 mei gebeurt het puinruimen onder dwang. In juni kan het op kosten van de eigenaar worden verwijderd.
 
3/4. VVD/PvdA: Beide partijen hadden vragen over de lantaarnpalen op het nieuwe plein in centrum Zuidbroek. Weth. Siersema was blij dat ze haar licht hierover mocht laten schijnen. Ook burgers hebben geklaagd. De lamp die voor de gehandicaptenparkeerplaats bij slagerij Grashuis staat stond er al eerder dan dat de gehandicaptenparkeerplaats was aangelegd. De komst van nieuwe palen hadden te maken met een rechtszaak van gemeenten tegen Enexis en de uitspraak hiervan. De zaak kwam voor in januari en is gewonnen door de gemeente en de levertijd van de nieuwe lampen is vier maanden. In juni moeten de nieuwe palen er staan. T.a.v. de aangereden/vernielde (scheve) lantaarnpalen heeft Arcadis al opdracht gegeven om deze op te ruimen. Twee palen kunnen weg.
 
5. VVD: Dhr. Ubels vraagt waarom niet is voldaan aan de keuze van de bewoners van de Heiligelaan te Zuibroek m.b.t. de lantaarnpalen. Er was een budget voor energiezuinige armaturen. Alle drie de opties hadden dezelfde prijs. Echter de gekozen optie bleek veel duurder. De leverancier heeft toegezegd de gekozen lantaarnpalen nu toch voor dezelfde prijs te zullen leveren.
 
6. PvdA: Mevr. de Roo vraagt waarom de toegezegde hijsinrichting t.b.v. het D.G. v.d. Noortbad te Muntendam nog niet is geinstalleerd en wie de kosten vergoed van de fysio t.b.v. de medewerkers. Een alternatieve oplossing bleek niet te kunnen. Dit punt komt terug bij de Voorjaarsnota. De fysio is Arborechtelijk geregeld. 
 
7. VVD: Dhr. Ubels vraagt wanneer belanghebbenden worden geinformeerd over de aanpak van de Buitenweg te Zuidbroek. Weth. Siersema antwoordt momenteel in overleg te zijn met Rijkswaterstaat. Gekeken wordt naar een uitvoering in beton i.p.v. klinkers. Voor de zomer volgt overleg. Dhr. Ubels wijst op de oogstwerkzaamheden, in die tijd kan er onmogelijk aan de weg worden gewerkt. 
 
8. PvdA: Mevr. Boerma vraagt waarom er nog geen inventarisatie door de DARren is geweest m.b.t. speelterreintjes. Volgens weth. Siersema hebben alleen Dorpscooperatie Meeden en de DAR Noordbroek gereageerd. Momenteel is er een hoge werkdruk op de afdeling. Het speelveldje aan de Tolweg is bijna klaar. Men is bezig om te kijken naar een mogelijkheid bij Het Voorste Streekje. In Meeden is in het kader van NL Doet een terreintje klaargemaakt.
Mevr. Siersema zegt dat nog niet te zeggen is wanneer het Centrumplan Zuidbroek wordt opgeleverd. Nog niet alles is goed.
 
Om 23.00 uur volgt sluiting. De volgende raadsvergadering is op 24 mei 2012.