Raadsvergadering d.d. 29 maart 2012

Techniek; wijzigen agenda onmogelijk...
 
1. Opening.
Afwezig waren dhr. Gruben en dhr. Velthuis (beiden PvdA). De nieuwe gemeentesecretaris, dhr. Henk van der Wal, werd - na de eerste schorsing - alsnog welkom geheten.
 
2. Vaststellen Agenda.
Toegevoegd werden twee moties vreemd aan de orde van de dag. De eerste van dhr. Hesp (VVD) m.b.t. Veilig Menterwolde. Dit wordt met de vragen van de PvdA over hetzelfde onderwerp, agendapunt 14. Om technische redenen vanwege de notulering kan dit onderwerp niet al bij punt 6 Multifunctioneel Centrum Noordbroek (MFC) worden besproken. De tweede motie was van dhr. van Bruggen (CU), mede namens de PvdA, en deze ging over Kinderpardon en dit wordt punt 15.
 
3. Spreekrecht burgers.
Spreektijd werd gevraagd door dhr. D.A. Vermue, mevr. I. van der Poel en mevr. Everts, allen m.b.t. punt 6.
 
4. Burgerparticipatie.
De discussie ging voornamelijk over de DARren. Het huidig convenant blijkt niet te werken; het is te ruim. Een motie van dhr. Wind (CDA) om deze in te trekken en met wederzijds respect afspraken te maken tot er een nieuw convenant is, werd aangenomen met alleen de raadsleden van de PvdA tegen. De raadsleden zijn op 26 maart jl. uitgebreid voorgelicht over burgerparticipatie. Pas als geheel duidelijk is wat daaronder wordt verstaan, komt er een dergelijke sessie met de DARren. De DARren hebben wel een eigen budget, maar geen beslissings- of budgetrecht. Dat hebben raadsleden wel. Er is geen officieel contract tussen raad en DARren. Dhr. Ubels (VVD) stelde voor om geregeld contact te hebben, zodat de raad op de hoogte is en tevens als catalysator. Mevr. Boerma (PvdA) wees nog op de Participatiewijzer van de Nationale Ombudsman. Daarin staan een tiental richtlijnen over hoe de participatie kan worden uitgevoerd, door wie en voor wat. DARren hebben o.a. geadviseerd over hondenuitlaat plaatsen, kermisplaats, afvaltraject Noord- en Zuidbroek en over de Zwembaai. Burgerparticipatie geldt niet alleen voor de DARren, zeker ook voor de individuele burger en voor groepen. Besluitvorming volgt later dit jaar. M.b.t. DAR Muntendam (opgeheven); indertijd zijn daarmee enkele gesprekken gevoerd door oud gemeente- secretaris dhr. Nieland.
 
5. Kennis nemen van de: Herstructurering Wedeka Bedrijven.
Wedeka moet in het kader van de bezuinigingen op een andere manier gaan werken en omschakelen van werkvoor- ziening naar werk zoeken. Om in aanmerking te komen voor een zo hoog mogelijke compensatie is samen met Synergon een plan ontwikkeld. De wijziging is niet alleen een probleem voor de medewerkers, maar voor de gemeente een ramp, aldus weth. mevr. ter Stege (GL). Er wordt al van alles gedaan om op de slechte gevolgen te wijzen. Gepoogd wordt om extra compensatie te verkrijgen voor het deel waarop wij (Wedeka/ Synergon) onevenredig worden getroffen. Het gaat om een gezamenlijk lobby plan, maar elke gemeente blijft verantwoordelijk voor een eigen deel. De gemeenten worden gevraagd om co-finan- ciering. Omdat onze ambtenaar sociale zaken ook aan het plan meewerkt worden deze kosten verrekend en wordt van Menterwolde ca. € 60.000,- gevraagd. Mevr. Boerma diende een motie in om stelling te nemen tegen deze bezuinigingen en die te sturen naar ‘Den Haag’. Mw. Jongedijk (GL) stelde dat zij in mei al een dergelijke - aangenomen - motie had ingediend. Met 5 stemmen voor (PvdA, SP, CU) en 8 tegen (VVD, GL, KM, CDA) werd de motie verworpen.
 
6. MFC Noordbroek.
Een definitief voorstel wordt waarschijnlijk in april besproken. Het betreft nu een informatieve behandeling van het onderwerp. Namens de Ondernemersvereniging Noordbroek (OVN) sprak voorzitter de heer D.A. Vermue zijn verontrusting uit. Het begon in 1965 al bij de samenvoeging met Zuidbroek. Het gemeentehuis ging weg. Inmiddels is ook het laatste voetbalveld verdwenen. Als alle voorzieningen weg gaan, gaat een dorp dood. Dat heeft een voordeel; de huizen worden minder waard, dus minder OZB. Hij pleit voor een grotere gymzaal, dat heeft ook gevolgen voor het dorpshuis. Toegezegd was eens dat de buitenspelen naar Zuidbroek zouden gaan en de binnenspelen naar Noordbroek. De raadsleden worden uitgenodigd om naar Noordbroek te komen om geïnformeerd te worden. Een grotere speelzaal is een must volgens de OVN, ook om krimp etc. te vermijden. Op vragen van de raad antwoordt dhr. Vermue dat het momenteel om drie sportclubs gaat, maar dat judo en de voetbal erbij komen. Volleybal of tennis kan in een kleinere zaal, echter kunnen er dan geen wedstrijden worden gehouden. Mevr. van der Poel, voorzitter van DAR Noordbroek, stelde dat alle inwoners de afbraak van het dorp zat zijn. Het dorp is strijdbaar als altijd. Buitenspelen naar Zuidbroek, dan binnenspelen naar Noordbroek. Dit dorp zal zich inzetten om een goede gastheer te zijn. Ook zij pleit voor een grotere gymzaal.
Mevr. Everts (SWM) sprak als één van de toekomstige gebruikers. Zij ziet liever een sportaccommodatie dan een sporthal. De school als belangrijkste gebruiker heeft belang bij een goede gymzaal. Om bewegingslessen te kunnen geven is de minimale norm 2 bij 14 mtr. In het bouwbesluit wordt het nagalmeffect genoemd. Dat voldoet niet aan de ARBO-eisen. Zij pleit voor een gymzaal in twee delen. Beiden kunnen dan apart worden gebruikt, maar ook aan elkaar worden gekoppeld. Als er maar één in gebruik is, hoef je ook maar één deel te verwarmen. Als de komst van het MFC nog langer duurt dan lijdt de samenwerking peuterspeelzaal/ kinderopvang eronder. En ter aanvulling: Noordbroek heeft sportclubs. Ook hierna volgde een uitgebreide discussie. De raad lijkt wel te voelen voor een grotere gymzaal en pleit voor duurzaam, energiezuinig bouwen. Het is verheugend dat ook het dorpshuis aansluit. Een financieel plaatje ligt bij de griffier. Dhr. Wind merkt nog op dat de sporthal er niet alleen voor Noordbroek is, want wat gebeurt er met de accommodaties bij van der Valk in Zuidbroek? Bovendien is Noordbroek momenteel meer in trek dan de andere dorpen. Weth. mevr. de Winter (CDA) merkt op dat er hard wordt gewerkt. Er is echter grote onzekerheid over wie wel/niet meedoet. Vooral de commerciële partners twijfelen door de onzekere financiële toekomst. Zij willen de huurprijs weten. Pas als er definitieve plannen zijn is er een subsidie-aanvraag mogelijk. Er wordt nadrukkelijk gelet op duurzaamheid. Bij de volgende stukken wordt duidelijker aangegeven om wat voor een sporthal de plannen zullen gaan. Wat betreft de locatie; beide sportvelden zijn eigendom van de gemeente. Wel heeft de Provincie in het POP rode strepen gezet om het gebied, dus overleg is nog nodig (maar dit blijkt te gaan om mogelijke woningbouw). De school dient zo uitdagend mogelijk te zijn voor kinderen. Men is bezig met een kindcentrum. Voor sportwedstrijden geldt een zaalhoogte van 7 mtr. obstakelvrij, dus als er ringen hangen 7,5 mtr. Het financieel plaatje lijkt gunstig. Getracht wordt om alles z.s.m. voor elkaar te hebben. Volgende keer horen we vast meer. De publieke tribune liep hierna vrijwel leeg...
 
7. Vaststellen nieuw voorbereidingsbesluit deel kom Zuidbroek.
Weth. Batelaan (VVD) meldde dat er een verbeterd voorstel ligt.
 
8. Vaststellen wijziging brandbeveiligingsverordening.
De vertegenwoordiger van de brandweer krijgt een applaus omdat hij tot bijna 23.30 uur voor niets heeft gewacht. Het voorstel wordt zonder meer aangenomen. 
 
9. Wijziging bouwverordening en wijzigen lijst van categorieën waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.
Geen opmerkingen.
 
10. financiële aangelegenheden.
Dit agendapunt vervalt.
 
11. Ingekomen stukken en mededelingen.
Beide ingekomen stukken: brief van het bestuur Veiligheidsregio Groningen m.b.t. wijziging Wet Veiligheidsrisico’s- regionalisering brandweer, en één van Autisme Netwerk Groningen voor aandacht voor de doelgroep bij het gemeentelijk beleid, werden voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen Outletcenter. Burg. v. Zuijlen heeft bij de hoorzitting van de Provinciale Staten vijf minuten mogen spreken. Opmerkelijk was dat er zes detailhandelaren inspraken. Het rapport van de buurgemeenten is volgens hem duidelijk naar een (negatieve) uitkomst toegeschreven. Alleen voor de mode zou er iets negatiefs kunnen zijn. Al met al blijft er een positief resultaat. Met belanghebbenden is volgende week (deze week dus) een gesprek bij v.d. Valk. Het college gaat er wel heen, hoewel bekend is dat men voor een outlet bij de stad Groningen is. “Wij zijn in gesprek met de initiatiefnemers.” Namens de gehele raad dient dhr. Wind een motie in om de nodige stappen te doen om de zaak te versnellen. Stemming was niet nodig.  Op de vraag van mevr. Jongedijk naar de financiers zegt de burg. ‘Revasco’. Onduidelijk is of er voor/door de gemeente nog extra infrastructurele maatregelen nodig zijn. De ter inzage liggende stukken werden voor kennisgeving aangenomen.
 
12. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er waren geen mededelingen.
 
13. Actielijst/toezeggingenlijst versie 29-03-2012.
Weth. de Winter meldt dat a.s. dinsdag in het college wordt gesproken over de asbestverwijdering bij de scholen. De vraag is of dat voor rekening komt van OPRON of van de gemeente. 
 
14. Motie veilig Menterwolde.
Motie VVD Veilig Menterwolde/vragen PvdA; Door een kleine groep jongeren blijken de laatste tijd vandalisme en geweldpleging te worden gepleegd in Noord- en deels Zuidbroek. Gevraagd wordt om meer politietoezicht en een specifiek beleid. De PvdA vult aan dat het ook voor Muntendam geldt. Weth. de Winter deelt mee dat in Noordbroek aanwonenden van de jeugdsoos zijn uitgenodigd op maandag 2 april in de Klipheerd, m.m.v. o.a. de preventiemedewerker. In Noordbroek is de sluitingstijd vervroegd en is er politietoezicht. In Muntendam is iemand met een doorstroombaan werkzaam, wat goede resultaten oplevert. Binnenkort werken daar ook de St. Jongeren- werk en de preventiemedewerker. In Muntendam kent de jeugdsoos geen bestuur. Tegen de daders in Noordbroek is aangifte gedaan. Het gaat om een groep van ca. 15 jongeren, deels uit Zuidbroek. Sinds 20 maart jl. geldt voor deze jongeren een gebiedsverbod voor één jeugdsoos. In de praktijk houdt dit in dat zij bij alle jeugdsozen in Menterwolde niet in de buurt mogen komen. 
De preventiemedewerker en de kinderhulpverlening gaan in gesprek met de jongeren. Als ze niet komen dan worden hun ouders ingeschakeld. Er wordt ook gekeken naar de thuissituatie. Ook het veiligheidshuis is ingeschakeld. De burg. vult aan dat het in Noordbroek al langer onrustig is. De namen van de daders zijn bekend. Bij strafbare feiten moet je weten wie de dader is. Daarom zijn getuigen nodig. Er zijn gesprekken geweest met jongeren. Er wordt maatwerk toegepast, met wisselend succes. Vorig weekend (24-25 maart) is een agent geslagen. Jongeren drinken zich vooraf in en gaan dan richting jeugdsoos. Een drankverbod wordt ontraden. Over de politiecapaciteit valt weinig te zeggen. Mevr. Jongedijk vraagt zich af of er niets aan te doen is als de jongeren er al dronken naar toe gaan. Dhr. Hesp stelt dat het gaat om een klein deel raddraaiers, maar als er overlast is volgt er dan geen sluiting? Burg. v. Zuijlen. Is het eens met de motie, maar niet voor sluiting; dan gaan deze jongeren ergens anders heen en zijn ze buiten beeld. Het staat niet in de motie, maar sluiting is wel aan de bewoners beloofd. Weth. de Winter zegt dat het bestuur verantwoordelijk is binnen de hekken, de gemeente daarbuiten. Het drankverbod wordt strikt nageleefd. Mevr. Jongedijk wijst erop dat het de Zuidbroeksters niet uitmaakt als ze niet meer in de jeugsoos te Noordbroek mogen; ze gaan dan wel ergens anders heen. Zij dient een amendement in om het probleem bij de wortel aan te pakken. Mevr. Boerma stelt dat het aan de politie is, meer inzet. Uiteindelijk wordt de motie met 12 stemmen voor en de SP tegen aangenomen, en eveneens het amendement. 
 
15. Motie kinderpardon.
Mede namens de PvdA dient dhr. van Bruggen een motie in m.b.t. het Kinderpardon en verzoekt het college om namens de gemeente bij minister Leers aan te dringen op een kinderpardon. Mevr. Bos (VVD) zegt dat haar partij zich zorgen maakt over deze motie. Worden dan niet mensenhandelaren in de kaart gespeeld? Er worden zelfs kinderen geboren met het doel om zo voor asiel in aanmerking te komen. Het voorstel is te vaag en te onbegrensd. Dit vindt ze geen oplossing. Dhr. Wind wijst erop, dat ook kinderen bij hun 18e verjaardag worden teruggestuurd. Met de stemmen van de VVD tegen wordt het voorstel met 10 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
 
16. Sluiting.
Om 00.10 uur volgt sluiting van het officiële gedeelte.
 
Vragenuur:
Mevr. Boerma heeft een tweetal vragen m.b.t. de vraag waarom de GGD de zwangerschapseducatie heeft beëindigd en hoe de gemeente de taak voor prenatale voorlichting invult. Weth. de Winter zegt dat de GGD de stofkam door de begroting haalde. Degene die het nodig hadden kwamen niet, die het niet nodig hadden wel. Er is aanvullende informatie. De gemeente doet mee aan het project voor terugdringen van prenatale sterfte. Hiervoor is acht uur per maand beschikbaar voor risicogroepen. 
Mevr. Jongedijk had vragen over de sluiting van het fietspad tussen Muntendam en Veendam. Weth. Batelaan las het ook in de krant. Het betreft Veendammer gebied. Er zijn tekeningen opgevraagd. Omdat de gemeente niet direct belanghebbende is, is het slechts mogelijk om te protesteren. Het gaat om overlast van Muntendammer jongelui na het stappen. Het pad wordt ook door de scholieren uit Noord- en Zuidbroek gebruikt. De burg. vult aan dat ‘ze’ zeggen dat het door ‘onze jeugd’ komt. Ze maakten van het fietspad een voetpad. Dhr. Wind stelt dat de jeugd nu dus langs de gevaarlijke Middenweg moet.
3. Mevr. Jongedijk had ook nog het verzoek om per 31 maart/1 april de Middenweg op de grens met Veendam af te sluiten door mobiele bloembakken. Het wordt gemeld.
 
Om 00.20 uur volgde sluiting. De volgende raadsvergadering is op 26 april a.s.