Notulen B&W 4 december 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Ingekomen stukken en mededelingen:
1) Uitnodiging MKB Noord e.a. voor feestelijke opening nieuw kantoor op 18 december 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
2) Uitnodiging Kamer van Koophandel Noord Nederland voor nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari 2008.
De burgemeester zal de nieuwjaars-bijeenkomst bijwonen.
3) Uitnodiging Groningen Seaport voor lunch-bezoek of bezoek-diner in mei of juni 2008.
College wil graag gevolg geven aan de uitnodiging doch dan wel op een eerder tijdstip.
4) G.S. besluitenlijst nr. 34.
Voor kennisgeving aannemen.
5) Verslag Managementteam d.d. 28 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
6) Afschrift brief aangeboden aan Staatssecretaris Sharon Dijksma tijdens haar bezoek aan kindercentrum Poko Loko te Zuidbroek.
Voor kennisgeving aannemen.

Gebruiksvergunning voor Kindercentrum Poko Loko, De Vennen 2 te Zuidbroek.
Overeenkomstig advies brandweer de gebruiksvergunning te verlenen overeenkomstig artikel 6.1.1 van de Bouwverordening.

Verkoop vm. bushokje aan de Kerkstraat te Zuidbroek.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied- zaken, in tegenstelling tot het eerder ingenomen standpunt, de grond van het voormalige bushokje thans tegen een symbolische prijs van € 1,-- te verkopen aan de heer K. Kemper te Zuidbroek.

Verzoek m.b.t. het perceel Beneden Veensloot 2 te Meeden.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied- zaken de heer Uil te informeren dat:
1) uw college de vestiging van een fietsenopslag op het perceel Beneden Veensloot 3 in Meeden geen gewenste ontwikkeling vindt;
2) woningbouw op het perceel slechts mogelijk is indien het een dienstwoning betreft ten behoeve van een bedrijf passend binnen de bestemming van het perceel.

Beëindigen handhaving Sappemeersterweg 5a te Noordbroek. Overeenkomstig advies afd. Grondgebied- zaken de handhavingsprocedure te beëindigen en de heer Klungel hiervan schriftelijk te berichten conform overgelegde concept-brief.

Verzoek voor het plaatsen van een tuinhuis op het perceel Hereweg 138 in Meeden.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied- zaken:
0) in principe geen medewerking verlenen aan het plaatsen van een tuinhuis en het inrichten van een landschappelijke tuin op het aansluitende stuk weiland bij het perceel Hereweg 138 in Meeden;
1) verzoeker informeren met overgelegde concept-brief.

Nieuweweg 104/104a, Muntendam; verzoek aankoop perceel grond.
Het college is in principe van oordeel dat de strook grond achter de woningen Nieuweweg 104 en 104a te Muntendam moet worden gesplitst en dat de beide delen verkocht moeten worden aan de bewoners van de percelen Nieuweweg 104 en 104a.
Ambtelijk zal met de betrokken bewoners in contact worden getreden.

Aanpassen elektrische installatie sportpark Noordbroek.
Opdracht te verstrekken voor het verzwaren van de stroomkabel op het sportveldencomplex te Noordbroek.

Kappen boom in de groenstrook naast Giezenstraat 56 te Muntendam.
Kapvergunning te verlenen.

Mantelzorgonderzoek.
Overeenkomstig advies afd. Samen- levingszaken:
0) het rapport voor kennisgeving aannemen.
1) een plan van aanpak te maken om te komen tot een beleid op het gebied van mantelzorgondersteuning.
Hierbij moeten de volgende punten in het oog worden gehouden:
- de aanknopingspunten genoemd in het rapport;
- de WMO-loketfunctie van de steunpunten;
- benadering van mantelzorgers op individueel niveau;
- benodigde financiën.

Vastgesteld d.d. 11 december 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

w.g. E.A. van Zuijlen, E.A. van Zuijlen, burgemeester
w.g. K. Nieland, K. Nieland, secretaris