Notulen B&W 20 november 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Ingekomen stukken en mededelingen:

1) Uitnodiging LTO Noord afd. Oude Veenkoloniën voor presentatie Landbouwactieplan Oude Veenkoloniën op 21 november 2007.
Wethouder Ploeger zal de presentatie bijwonen.
2) Uitnodiging wethoudersvereniging voor wethouderscongres 2007 “Wethouder: een vak!” op 21 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
3) Uitnodiging voor Landbouwthemadag Veenkoloniën op 23 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Uitnodiging Congres- en Studiecentrum VNG voor het congres “De relatie tussen ambtenaar en bestuurder” op 7 december 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
5)  G.S. besluitenlijst nr. 32.
Voor kennisgeving aannemen.
6) Verslag Managementteam d.d. 14 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
7) Verslag directievergadering Project Ontwikkeling Bedrijvenpark De Gouden Driehoek d.d. 22 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
8) Verslag vergadering Raad van Commissarissen Project Ontwikkeling Bedrijvenpark De Gouden Driehoek d.d. 29 juni 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
9) Nieuwsflits; meer over de samenwerking MPVB.
Voor kennisgeving aannemen.
10) Brief Ged. Staten van Groningen inz. afscheid Hans Alders.
Voor kennisgeving aannemen.
11) Brief Kabinet prov. Groningen inz. gemeentebezoek CdK op 8 februari 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
12) Ontheffingsaanvraag carbidschieten dhr. R.H.T. Blaauw, Kerkstraat 57 te Zuidbroek.
Een delegatie van de carbidschutters uit te nodigen voor een gesprek met de burgemeester en weth. Ploeger waarbij aan hen duidelijk zal worden gemaakt dat het gebruik van tanks met een inhoud van 200 liter of meer niet is toegestaan en dat terstond handhavend zal worden opgetreden.
13) E-mail van dhr. C. Ubels inz. de gemeentegids.
Voor kennisgeving aannemen.
14) Afschrift brief Redema Groep aan Hoekman en Van Duursen Advocaten inz. De Gouden Driehoek.
Voor kennisgeving aannemen.
15) Uitnodiging voor Panelbijeenkomst Doorlichting vergunningstelsels op 27 november 2007.
De burgemeester zal de panelbijeenkomst op 27 november a.s. bijwonen

Aankoop grond t.b.v. de recreatieve ontwikkeling “Botjes Zandgat”.
Naar aanleiding van de voorliggende ambtelijke notitie van de gem.secretaris inz. de ambtelijk afgeronde aankoop-onderhandelingen v.d. benodigde gronden en water voor de recreatieve ontwikkeling van de regionale zandwinning “Botjes Zandgat” wordt besloten Schelhaas Makelaardij BV die namens verkopers optreedt te berichten dat het college het ambtelijk bereikte onderhandelings-resultaat met een positieve grondhouding aan de gemeenteraad zal voorleggen.

Vacature senior-medewerkers uitkerings-administratie Soc. Zaken.
Op voorstel van de sollicitatiecie. wordt besloten mevr. G. Riksten als interne kandidaat te benoemen tot senior-medewerkster uitkeringsadministratie.

Rampenplan; regionaal model-draaiboek Registreren van slachtoffers.
Overeenkomstig advies van dhr. Datema:
0) bij het rampenplan het regionaal model-draaiboek Registreren van slachtoffers vaststellen als onderdeel hiervan;
1) het overzicht Bereikbaarheidsgegevens actieteam en ondersteuning gemeente voor kennisgeving aannemen;
2) het nieuwe draaiboek voorzien van de lokale gegevens en implementeren in de gemeentelijke organisatie.

Polderlaan 22 Noordbroek; verzoek aankoop perceel grond.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied- zaken:
0) te besluiten niet tot verkoop over te gaan van een groenstrook ten zuiden van de woning op het perceel Polderlaan 22 te Noordbroek;
1) verzoeker informeren middels overgelegde concept-brief.

Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water / Water beheer 21e eeuw.
Aangehouden.

Overeenkomst inzameling huishoudelijk textiel.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied- zaken:
0) inzamelovereenkomst aangaan voor een periode van 5 jaar;
1) burgemeester de overgelegde exemplaren laten ondertekenen

Gunning reconstructie Westersingel en Agricultuurstraat te Noordbroek.
Op basis van de gehouden openbare aanbesteding en waaraan 12 inschrijvers hebben deelgenomen wordt besloten het werk te gunnen aan Aannemingsbedrijf Koen Meijer te Veendam voor een aanneemsom van € 337.000,-- excl. b.t.w.

Klimaatkast archief.
De klimaatinstallatie in de archiefbewaar-plaats van het gemeentehuis te vervangen en hiervoor een bedrag van € 23.950,-- beschikbaar te stellen. De werkzaamheden te gunnen aan Drenth installatietechnieken uit Veendam.

Kappen kastanjeboom nabij Schaperweg 29.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken niet over te gaan tot aanvragen van een kapvergunning.

Bestuursacademie Noord-Nederland, jaarrekening 2006 en begroting 2008.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning de jaarrekening 2006 en de begroting 2008 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Bestuursacademie Noord-Nederland voor kennisgeving aan te nemen.

Jaarlijkse bijdrage Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds.
Overeenkomstig advies afd. Samen- levingszaken voor het studiejaar 2007/2008 een subsidiebedrag toekennen van
€ 1.506,48 aan de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds.

Voortzetting project WWZ.
Overeenkomstig advies afd. Samen- levingszaken:
0) wethouder Velthuis mandateren tot tekening van de verklaring dat de gemeente meedoet aan het nieuwe WWZ-project;
1) in januari een bedrag van € 7.760,-- beschikbaar stellen voor dit project, ten laste van de uitvoeringskosten WMO.

Subsidie Veenkoloniaal Museum.
Overeenkomstig advies afd. Samen- levingszaken:
0) voor 2007 en 2008 een bijdrage verstrekken aan het Veenkoloniaal Museum van € 2.880,--;
1) het Veenkoloniaal Museum schriftelijk te berichten.

Ondertekening overeenkomst in het kader van “Spraak Makend”.
0) In te stemmen met het ondertekenen van de overeenkomst tussen de provincie, het ministerie van OCW en de Oost-Groninger gemeenten, onder voorbehoud van overeenstemming tussen de drie partijen;
1) Wethouder Post te machtigen voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Seniorenraad.
Overeenkomstig advies afd. Samen- levingszaken:
0) aftreden van de heer Boer beschouwen als een beëindiging van het lidmaatschap van de Seniorenraad op eigen verzoek;
1) mevrouw Kalk-Mulder benoemen als lid van de Seniorenraad;
2) ANBO antwoorden d.m.v overgelegde (concept)brief.

Subsidieverzoek NOBK 08.
Overeenkomstig advies afd. Samenlevingzaken de afdeling Hoogezand-Sappemeer en Omstreken van Groei & Bloei geen subsidie verstrekken.

Subsidieverzoek Kunstbende.
Overeenkomstig advies afd. Samen- levingszaken Kunstbende Groningen niet te subsidiëren gelet op het feit dat de Kunstbende geen Menterwolmer instelling is en Stichting Met Meer Cultuur diverse activiteiten organiseert voor een breed publiek voor alle doelgroepen en voor alle leeftijden.

Vaststellen verordening WMO-adviesraad.
Overeenkomstig advies afd. Samen- levingszaken:
0) voorliggend conceptraadsvoorstel en de verordening burgerparticipatie vaststellen en voorleggen aan de gemeenteraad;
1) opstarten procedure tot werving van de leden WMO-adviesraad.

Verzoek van de heer M. Veen te Wildervank om toestemming voor het verplaatsen van de kermis in Noordbroek.
Het Bureau Openbare Werken te verzoeken aan het college rapport uit te brengen over bruikbaarheid van het terrein langs de Havenstraat te Noordbroek voor kermisactiviteiten en daarbij dient ook te worden aangegeven wat de consequenties zijn in technische zin.

Vastgesteld d.d. 27 november 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

w.g. E.A. van Zuijlen, E.A. van Zuijlen, burgemeester
w.g. K. Nieland, K. Nieland, secretaris