Begrotingsvergadering d.d. 10 november 2011

Laatste raad voor Klaas Nieland...
 
Voor het gemeentehuis protesteerde de SP tegen de sluiting van de steunstee’s.
 
1. Opening.
Deze vergadering begon om 14.00 uur. De raad was voltallig.
 
2. Vaststellen agenda.
Er was maar één agendapunt, de overige zaken en het vragenuur vervielen.
 
3. Spreekrecht burgers.
Mevrouw Everts wilde inspreken namens St. Welzijn Menterwolde (SWM). De stichting had echter een bezwaarschrift tegen de opgelegde bezuinigingen aan de SWM ingediend. Inspreken mag dan niet. Mevr. Mulckhuizen (Buurtactief Meeden) en mevr. Poppen (Buurtzorg Meeden) spraken in m.b.t. sluiting steenstee Meeden. Dhr. Blom wilde dat ook, maar “de dames hebben het gras voor mijn voeten weggemaaid.”
 
4. Begroting 2012.
Bijna twee uren duurde het voorlezen door de fracties van de Algemene Beschouwingen (Zie voor de verkorte versies Tussenklappen van 2 november jl.). Na het voorlezen hiervan door elke politieke partij konden de andere fracties reageren. Om 16.00 uur was er een schor- sing voor broodjes en voor het College om hun reactie op te stellen. Om 16.45 uur volgde de beantwoording. In een onlangs ingelaste vergadering waren al alle schriftelijk ingediende vragen beantwoord, hetgeen nu een ruime tijdsbesparing gaf. 
Weth. Batelaan (VVD) antwoordde dat de bekostiging van de reconstructie van de Buitenweg niet volledig door Rijkswaterstaat wordt vergoed. (Een aantal fracties vindt de bijdrage van de gemeente ad. € 200.000,- erg hoog, gezien het geringe aantal gebruikers van de weg). Er wordt aangegeven dat door deze verbetering er aanzienlijk minder sprake zal zijn van verkeersoverlast in Uiterburen te Zuidbroek en de Zuiderstraat te Noordbroek. SP en CU komen met een motie. V.w.b. de komst van een Outlet Center in Zuidbroek is het wachten op de uitslag van het onderzoek van Redema. Voor het eind van dit jaar moet het duidelijk zijn. M.b.t. de treinhalte bij Duurkenakker te Meeden stelt hij dat deze halte er wellicht zou kunnen komen als de spoorlijn wordt doorgetrokken naar Stadskanaal of als de halte Sappemeer-Oost vervalt. Bij de halte in Zuidbroek is te weinig parkeerruimte, de wethouder vindt echter dat het Spoordok te ver weg is om als parkeerruimte te kunnen dienen. Er is een eerste vraag naar onderhoud rotondes. Dhr. Gruben (PvdA) vraagt of ook het onderhoud van de Nije Hörn in Muntendam gesponsord kan worden. Dit is echter een zaak voor de projectontwikkelaar. Ook duurzaam bouwen op de Tolweg in Muntendam is een private zaak. Inmiddels is er voor € 550.000,- verkocht daar.
Weth. ter Steege (GL) legt vervolgens uit dat het onvermijdbaar is dat er ook in de sociale voorzieningen wordt gesneden (Er moet bezuinigd worden volgend jaar). Gepoogd is door het College om niet alles op één plaats te doen. Bij armoede bestrijding hoopt men door individuele aanpak goed maatwerk te kunnen leveren. Maar de gemeente moet zich aan wettelijke regels houden. De nieuwe wet moet nog door de Eerste Kamer. Het gaat erom dat de kwetsbaarsten terug kunnen vallen op regelingen. Niet de regelingen staan centraal, maar het probleem. Mensen die extra kosten moeten maken die boven hun krachten liggen kunnen rekenen op steun. Vorig jaar kregen mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon een éénmalige uitkering van de gemeente. Dit kan niet meer omdat de inkomensgrens wettelijk is vastgesteld op 110%. Categoriale bijstand wordt alleen gegeven als het aantoonbaar is. Per gezinslid kan er tot € 100,00 worden verstrekt uit het Participatiefonds. Gekeken wordt naar vraag en participatie. Dus voor sport en cultuur wel een bijdrage, maar niet voor een telefoon of iets dergelijks. Vergoeding van duurzame artikelen moet echt aantoonbaar nodig zijn. Er komt een nieuwe wet schuldhulpverlening. Er zal meer gedaan worden aan hulp vooraf, om financiële ellende te vermijden. Men is erg bezig met fraudebestrijding. Het betreft nu al € 300.000,- Niet iets om trots op te zijn. Het gaat ook om solidariteit met mensen die zich wel aan de regels houden. De fraudebedragen liggen boven het landelijk gemiddelde. Ook SWM ontkomt niet aan bezuinigen. Maar door samen te gaan, valt het nog mee. Door steunpunten onder te brengen in bibliotheken die al zijn of worden ondergebracht in dorpshuizen of toekomstige MFC’s, kunnen alle drie de voorzieningen blijven en/of langer open zijn. Dit is al voor de zomer met SWM 
besproken. De prioriteit ligt bij de samenwerking tussen bibliotheken/ steunpunten, Centrum Jeugd en Gezin enz. Daarover is men in gesprek. Men wil vooral een goede plek geven aan de schoolbibliotheken. 
Weth. Siersema (KM) legt uit dat in het convenant met de DARren is afgesproken om na één jaar te evalueren. Het verzoek is om dit eind dit jaar te doen o.l.v. de dorpswethouders. Alle wethouders zullen aanwezig zijn. De SWM kreeg € 55.000,- voor ondersteuning van de DARren, zodat die op eigen benen kunnen staan. De ambtelijke ondersteuning in niet (meer) nodig. De subsidie is niet (alleen) voor een Sinterklaasoptocht. Het gaat om de dialoog. De DARren moeten ook het eigen functioneren evalueren. Volgens dhr. Gruben (PvdA) vinden een aantal DARren de contacten met de gemeente slecht. Volgens hen is de houding van de gemeente; wij weten het beter. Volgens de wethouder wordt niet alleen over de DARren, maar ook met de DARren gesproken. 
M.b.t. de Buitenweg: het kan niet dat het Rijk alles betaalt. Het is aanpakken als voorgesteld of niets. De voorfinanciering is al eerder toegezegd. 
De Heemtuin wordt meer en meer self-supporting. Er zijn al verbanden met groenonderhoud voor Menterheem. Al 9 personen hebben een diploma gehaald. Voor een nieuwe groep zijn 12 cursisten nodig. Er wordt samengewerkt met Veendam en Pekela, maar er zijn nog niet voldoende kandidaten. Wel volgen enkelen de vervolgopleiding.
Weth. de Winter (CDA) antwoordde dat het bij sport ging om of schrappen van voorzieningen of om contributieverhoging. De bedoeling is om de tarieven aan te passen aan het gemiddelde van de omliggende gemeenten. Het is onmogelijk om alles in stand te houden. Als de raad met een dekkingsvoorstel komt staat het College daarvoor open. Contributieverhoging mag er niet toe leiden dat kinderen afhaken. 
De arbowet stelt een hijsinrichting voor het duikzeil in het DG v.d. Noortbad verplicht. Dhr Blaauw (KM) komt met een motie voor een veel goedkopere en volgens hem goede oplossing. 
Het is volgens de wethouder geen optie om geen jongerenwerker aan te stellen zoals de PvdA wilde. Volgens dhr. Gruben vroeg ook dhr. Wind (CDA) of die niet samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin kon. Het SWM had geen geld meer om een jongerenwerker te betalen, dus is deze nu weer in gemeentedienst. 
Jaren geleden is de Agenda voor de Veenkoloniën gestart voor economische ontwikkelingen. Er is weinig geld in Menterwolde neergedaald. “Het is een pijnlijke afweging om te stoppen, maar wij moeten dan veel grote projecten voorfinancieren.” 
Burg. van Zuijlen meldt dat er bij de Chinees afscheid wordt genomen van gemeentesecretaris Klaas Nieland en ook van bode Willy Gruben. Er komen wat verschuivingen in het personeelsbestand. Dhr. Nieland vult aan dat de vacatures vandaag (= 10 november) naar buiten zijn gebracht. 
De burg. vervolgt dat men zich voorbereid op bezuinigingen. Het voorstel van de VVD om startende ondernemers de eerste 5 jaar vrij te stellen van OZB moet wel op financiële consequenties worden bekeken. Binnenkort komt men hierop terug. 
Dit jaar is er niet voor gekozen om de hondenbelasting af te schaffen. Het zou een verhoging van de OZB tot 3,3% betekenen. 
Het college kiest liever voor een kerstpakket voor het personeel dan voor een Nieuwjaarsontbijt. 
Al met al levert de eerste termijn 10 moties en 10 amendementen op. 
Weer volgt een schorsing van dit keer 50 minuten. 
Ondanks dat de burg. het liever niet had vroeg dhr. Gruben toch om een tweede termijn. Dhr. Gruben o.a.: Omdat gesteld is dat er bezuinigd wordt op de ambtelijke top, waarom wordt er dan gestart met eensollicitatieprocedure voor een gemeentesecretaris en adj. hoofd Grondgebiedzaken? 
Daarom is de PvdA tegen een jongerenwerker. 
Is er al gesproken met de OR? Hij stelt dat de landbouwers zelf verantwoordelijk zijn voor de Buitenweg. 
Hij wil dat de subsdie op de MenterAroute niet wordt afgeschaft en zegt dat het zelf aanvragen van sociale voorzieningen moeilijk is. 
De PvdA wil pas bezuinigen bij SWM als alles duidelijk is en wil de beslissingen over de DARren uitstellen. “Zij weten veel beter en heel goed wat burgers willen.”
Dhr. Blaauw stelt voor om een rotonde te laten sponsoren door de Heemtuin. Zij kunnen zorgen voor het groenonderhoud in ruil voor reclame voor en verwijzing naar de Heemtuin. Ook bij het afvalreductieplan kunnen zij samenwerken met Wedeka. Mevr. Swierenga (SP) heeft nog geen antwoord op haar vraag over de salarissen van het College. Dhr. v. Bruggen (CU) is o.a. tegen verhoging van de lesgelden voor muziekonderwijs en de rioolheffing en is weinig wijzer geworden over de sociale voorzieningen. Weth. ter Steege deelt mee dat er op 14.11.11 gesproken wordt over de WSW en de meerjarenraming van Wedeka. (De geraamde tekorten van Wedeka zijn gigantisch, maar zijn niet opgenomen in de begroting zoals de Provincie wil.)  Zij stelt dat consulenten ook bij de mensen thuiskomen voor het aanvragen van sociale voorzieningen. Zij wil niet wachten op een onderzoek bij SWM. Bezuinigen is nodig. Omdat Menterwolde nooit in aanmerking komt voor subsidie stopt de bijdrage aan het Cultuurfonds Oost-Groningen. De vraag van mevr. Boerma (PvdA) of de weth. garandeert dat de steunstees in Meeden en Noordbroek open blijven na 1 januari wordt ontkennend beantwoord. Weth. Siersema stelt dat landbouwers in de jaren zestig nlg 287.000,- aan baatbelasting hebben betaald t.g.v. de aanleg Buitenweg. De subsidie voor MenterAroutes kan volgens haar vervallen omdat er al veel dingen zijn gedaan.
Vervolgens kwamen 10 moties en 10 amendementen aan de orde.
Het gaat te ver om alle moties en amendementen hier te vermelden. De moties en amendementen die aangenomen zijn in afwijking van de begroting zijn:
- Amendement PvdA inzake het niet stoppen met het nieuwjaarsontbijt voor medewerkers en bestuur Gemeente Menterwolde. Alle raadsleden waren hier voor. Een nieuwjaarsontbijt komt er dus weer.
- Amendement KM m.b.t. het beschikbaar stellen van gelden t.b.v. een hijsinrichting voor een duikzijl in het DG van de Noortbad te Muntendam. Gevraagd wordt om het beschikbare bedrag hiertoe te maximaliseren op € 1.300,-. KM ziet graag dat in overleg met, bij voorkeur plaatselijke ondernemers, een constructie wordt bedacht en gebouwd dusdanig dat aan alle voorwaarden en gestelde eisen wordt voldaan. Dit als goedkopere optie voor een reeds eerder ontworpen veel duurdere hijsinrichting.
- Een amendement van het CDA inzake de accommodatiesubsidie voor vier verenigingen SVO, Zuvoc, ZCM ’86 en de Pinquin die sporten in het sportcomplex van der Valk Zuidbroek. Het CDA vindt dat de bezuiniging van 
€ 17.500,- te fors is in 1 jaar. De bezuiniging wordt beter verdeeld over de tijd en wordt afgebouwd met 33% per jaar in de komende 3 jaar.
- Een motie van KM over afschaffen hondenbelasting per 1.1.2013.
 
5. Sluiting.
De volgende vergadering op 15 december 2011 zal o.a. gaan over leges en belastingen. Sluiting van deze vergadering was om 21.00 uur.