Raadsvergadering d.d. 14 juli 2011

Geld voor het zwembad is beschikbaar, echter een nieuwe overeenkomst is nog nodig...

Tijdens deze raadsvergadering was het wel of niet investeren in de tijdelijke openstelling van het zwembad bij het Van der Valk complex te Zuidbroek verreweg het belangrijkste agendapunt. Heel veel Zuidbroeksters, waaronder vertegenwoordigers van zwemver. de Pinquin, Volleybalver. Zuvoc en gymnastiekver. SVO waren aanwezig op de publieke tribune. Niet eens iedereen kon zitten en het duurde lang... De burgemeester mompelde dan ook tijdens het betreden van de raadszaal “Zo, mooie volle bak.”  Zelfs RTV Noord was present om opnames te maken.

1. Opening.
De burgemeester heet om 20.30 uur eenieder welkom. Enige afwezige was wethouder Gherie ter Steege.

2. Agenda.
Toegevoegd aan de agenda worden de punten: 4a. Motie van afkeuring (van SP, CU en PvdA) en 4b.  Motie vreemd aan de orde van de dag (van GL en KM) over de subsidie aan Stichting Menterheem.

3. Insprekers: vertegenwoordigers van Zuvoc, Dorpsraad Zuidbroek, SVO, de Pinguin en namens zichzelf Otto Knottnerus.
Enkele punten uit het betoog van hen gericht aan de raad:
Dhr. Scheffer namens de Pinquin: “Zonder zwembad kunnen wij niet. Samenwerking met andere verenigingen werkt niet omdat alle zwembaden in de omgeving al vol zitten. Begin september begint het trainingsseizoen weer, een deel van onze trainingen vindt ook in de sporthal plaats. Dames en heren, onze hoop is op u gevestigd.” De heer Patrick Koerts namens Zuvoc: “De discussie gaat eigenlijk alleen maar over het openhouden van het zwembad. De met Van der Valk nieuw besproken overeenkomst maakt een einde aan de verplichting van Van der Valk om de sporthal open te houden en dus een einde aan een stok achter de deur. Met deze overeenkomst heeft de gemeente geen onderhandelingspositie meer om de sporthal open te kunnen houden.”
Dhr. Bloem namens SVO: “Ook SVO verontrust het dat het openhouden van de sporthal op de achtergrond lijkt te raken. Sinds 2010 is het ledental van SVO bijna verdubbeld. Waar moeten zij heen? De sporthal bij ‘Het Kwartet’ is overdag niet beschikbaar. Bovendien zijn hier alle avonden al bezet, waardoor uitbreiding niet mogelijk is. Dit kost leden en dus geld.”
Dhr. Knottnerus: “Er is een gebrek aan koopmanschap van de gemeente in deze deal. De kosten voor verbouwing/onderhoud komen nu niet voor rekening van Van der Valk, maar zijn voor de gemeente. Oude afspraken worden geschrapt.” Dhr. Keesoom namens de Dorpsraad Zuidbroek: “Nergens wordt helder wat er met de sporthal gebeurt. Volgens onze wethouder doet de sporthal er nu even niet toe.” De gemeente kan het gebruik van de sporthal volgens de dorpsraad zonder de nieuwe overeenkomst nog afdwingen. “Raad, is het verkopen van je ziel aan Van der Valk niet een te hoge prijs?", aldus dhr. Keesom.

4. Openstelling overdekt zwembad in het Van der Valkcomplex te Zuidbroek.
Voorstel kortweg: € 100.000,- beschikbaar stellen voor het treffen van noodzakelijke technische voorzieningen. Een bijdrage in de kosten van het beheer, de exploitatie en instandhouding van het bad groot € 60.000,- per jaar in 2012, 2013 en eventueel nog in 2014. Met de voorliggende overeenkomst vervallen eerdere afspraken.
Voordat de raad het woord krijgt stelt de burgemeester: Contracten zijn een college aangelegenheid, de raad wordt gehoord. Dat is hier aan de orde. Het budget is aan de raad. Bent u bereid om geld beschikbaar te stellen? Andere achtergrondinformatie doet hier niet ter zake.
Weth. van sportzaken mevr. de Winter: "Sport is heel belangrijk en daar horen goede accommodaties bij. De raad heeft het college opdracht gegeven: ga in overleg met Van der Valk om de sportaccommodatie weer te kunnen openen. Het college is ervan overtuigd dat de overeenkomst een prima resultaat is. Van der Valk is bereid risicodragend te participeren in een toekomstig nieuw zwembad en dat kan alleen als er particuliere investeerders zijn. Deze handreiking is gerelateerd aan eerdere afspraken. Hierop kwam de raad aan het woord. Er is uren gedebatteerd, alles hier behandelen kan derhalve niet. Enkele punten die naar voren zijn gebracht:
PvdA, dhr. Gruben: Met € 60.000,- per jaar heeft de PvdA geen moeite, met een ton voor onderhoud wel. Van der Valk heeft jaren niets gedaan aan onderhoud en de gemeenschap draait daar nu voor op. Zijn er afspraken met Van der Valk over onderhoud van de sporthal? Over 3 jaar eventueel een nieuw zwembad in Zuidbroek. Wat heeft dat voor gevolgen voor de andere zwembaden in onze gemeente? Waarom woningbouw bij Van der Valk?
CDA, dhr. Wind: “Wij kunnen constateren dat het onderhandelingsresultaat meer ten gunste van Van der Valk is uitgevallen dan van de gemeente.” Het CDA wil geen afstand doen van de overeenkomst m.b.t. de sporthal. Van der Valk mag zelf (zwem)tarieven vaststellen, hoe hoog worden die? CDA is niet blij met de tekst van de overeenkomst, wel blij met de intentie om de sportvoorziening open te stellen. Waarom € 100.000,- aan Van der Valk overmaken?
KM, dhr. Blaauw: Hij is blij met de actieve inzet van de Dorpsraad en de sportverenigingen. Waarom moet Van der Valk geen bonnetjes inleveren voor de 1 ton? Het vervallen van eerdere overeenkomsten vindt KM geen goede zaak. “Inderdaad, de sporthal zijn we zo kwijt”.
SP, mevr. Swierenga: Zij vindt het financieel plaatje aanvaardbaar, echter zij noemt de overeenkomst ‘wurgcontract nummer zoveel’. Waarom verdwijnen alle rechten voor de sporthal? Inwoners Menterwolde gaan betalen voor wanbeleid Van der Valk.  Volgens de dorpsvisie willen de Zuidbroeksters geen woningbouw bij Van der Valk.
CU, dhr. van Bruggen: “Is € 100.000,- niet erg hoog? Alle eerdere rechten en verplichtingen vervallen, is dit een eis van Van der Valk? Gaan de tarieven fors stijgen?”
GL, mevr. Jongedijk: Graag woordje maximaal bij € 100.000,-. GL vindt het veel geld voor een voorziening met een beperkt aantal gebruikers. Voorgaande afspraken met Van der Valk moeten overgenomen worden.
VVD, dhr. Hesp: We kunnen wel onderschrijven dat het op het moment niet helder is wat precies de afspraken zijn en dat die duidelijkheid wel gewenst is. Laten we de zaken helder houden. Een contract over tijdelijke openstelling van het zwembad hoort daarover te gaan en niet over de randverschijnselen (zoals eventuele woningbouw). Mede namens GL, CDA, KM en PvdA komt de VVD met een motie om meer duidelijkheid te krijgen over de afspraken en toezeggingen van de afgelopen jaren en nu tussen de gemeente en het Van der Valk concern.
Het is inmiddels 21.40 uur en er volgt een schorsing van een half uur. Over het algemeen vond de raad € 60.000,- per jaar voor aan bijdrage kosten acceptabel.
Weth. De Winter licht o.a. toe: Iedereen in deze zaal wil het bad open zien. Van der Valk wilde dit niet. Voor € 60.000,- per jaar kan een zwembad niet open worden gehouden, Van der Valk draagt meer bij dan dit bedrag. Of de tarieven voor zwemmen zullen stijgen weet zij niet. Zij vertrouwt erop dat dat conform prijzen in de regio zal zijn. Ze houdt er wel rekening mee dat ze omhoog zullen gaan. Ze gaat er vanuit dat het zwembad per 1 oktober a.s. weer open kan zijn. Of er een nieuw zwembad komt is nog niet zeker, dit is in onderzoek. Er zijn geen afspraken met Van der Valk gemaakt over hoe verantwoording wordt afgelegd over de beschikbaar te stellen max.
€ 100.000,-. Burg. Van Zuijlen: De gemeente heeft zich in het verleden niet als goede contractpartner getoond. Van der Valk draagt meer bij aan de exploitatie dan de gemeente. Het concern verdient hier zeker niet aan. “Je kunt niet onderhandelen zonder ook aan de wensen van van der Valk tegemoet te komen. Eigenlijk is het 'Take it or leave it'.”
Mevr. Swierenga (SP) komt met een amendement op de motie om te zorgen dat alles op korte termijn gebeurt. Om 23.05 uur volgt weer een schorsing. Na deze pauze komt dhr. Wind (CDA) met een amendement om in de overeenkomst waar te lezen is zwembad ook de sporthal toe te voegen. Beide amendementen worden met algemene stemmen aangenomen.
Stemming over het voorstel van B&W: Voor KM, PvdA, VVD, CU en tegen SP, GL en CDA. Hiermee is dus geld beschikbaar gesteld door de raadsleden voor tijdelijke heropening. Over de overeenkomst zal het college zich nog moeten buigen samen met het Van der Valk bestuur.
4a: Motie van afkeuring.
Deze motie is ingediend door SP, CU en PvdA en gaat over subsidie aan de Heemtuin te Muntendam. Het college heeft tijdens de vorige raadsvergadering voorgesteld om de subsidie aan de Heemtuin met € 16.700,- te verhogen omdat dit bedrag al jaren voor energie en verzekeringen onder andere posten was geboekt. De raad heeft deze extra subsidie niet toegekend, echter het college had de subsidie in februari al toegezegd aan St. Menterheem zonder de toevoeging mits goedgekeurd door de raad. Het college verleent zo een hogere subsidie dan door de raad is vastgesteld. De motie spreekt uit dat het de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het toekennen van de subsidie aan de Heemtuin, het niet informeren van de raad en zonder goedkeuring van de raad het maximaal vastgestelde subsidiebedrag heeft verhoogd, afkeurt. Deze motie is met 8 stemmen tegen (KM, VVD, GL, CDA) en 7 stemmen voor (SP, CU, PvdA) verworpen.
4b. Motie vreemd aan de orde van de dag.
Ingediend door GL en KM over het alsnog verstrekken van eerder genoemde € 16.700,00 aan de Heemtuin. Deze motie wordt echter weer ingetrokken.

5. Sluiting.
Na middernacht sl­­uit de voorzitter deze lange laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.