Notulen B&W 13 november 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Vaststelling notulen

Ingekomen stukken en mededelingen:
0) Uitnodiging Thomashuis Muntendam voor officiële opening op 17 november 2007.
De burgemeester en de wethouders Post en Velthuis zullen bij de officiële opening aanwezig zijn.
1) Berichtgeving Noorder7 inz. openingstijden.
Voor kennisgeving aannemen.
2) Uitnodiging Minder regels, meer service inz. bestuurlijke bijeenkomsten.
Voor kennisgeving aannemen.
3) Uitnodiging Monumentendienst voor bijeenkomst "Zin in Oud" op 23 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Uitnodiging Politiek Café en Alg. Ledenvergadering van Vereniging Sport en Gemeenten op 29 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
5) G.S. besluitenlijst nr. 31.
Voor kennisgeving aannemen.
6) Verslag Managementteam d.d. 7 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
7) Verslag stuurgroep MPVB d.d. 1 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
8) Nieuwsblad Vereniging Groninger Dorpen.
Voor kennisgeving aannemen.
9) Mail VNG LEDEN d.d. 2 november 2007 inz. CAO-onderhandelingen.
Voor kennisgeving aannemen.
10) Mail Herbert Eckhardt d.d. 22 oktober 2007 inz. milieu & energie besparend plan..
Voor kennisgeving aannemen.
11) Concept-brief te verzenden aan Rekenkamer gemeente Menterwolde inz. ambtelijk hoor en wederhoor quick scan WMO.
Voor kennisgeving aannemen.

Gespreksonderwerpen werkbezoek Statenfractie Christen Unie Groningen op 29 nov. 2007.
Tijdens het werkbezoek van Statenfractie Christen Unie op 29 november a.s. zullen de navolgende onderwerpen ter sprake worden gebracht:
0) Intergemeentelijke samenwerking;
1) Gemeentelijke bijdrage baanverdub-beling N33
2) Halteplaats Duurkenakker
3) Oulet centre Zuidbroek

Bruikleenovereenkomst met de Stichting Menterheem inz. het gebruik van "De Heemtuin" te Muntendam.
De voorliggende ambtelijk geredigeerde bruikleenovereenkomst geeft het college geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

Tijdelijke woonunit op het perceel Hereweg 249 in Meeden.
Aanhouden.

Tijdelijke woonunit op het perceel Reiger 15 te Muntendam (Tolweg).
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken een vrijstellingsprocedure (middels artikel 17 WRO) te starten voor het tijdelijk mogen plaatsen van een woonunit voor de duur van 1 jaar in verband met de bouw van een woning.

Aanbesteding reconstructie Wilhelminalaan, Willem de Zwijgerlaan en Klaas Woltjerweg te Zuidbroek (2007).
Instemmen met voorgelegd plan om een reconstructie uit te voeren aan de Wilhelminalaan, Willem de Zwijgerlaan en Klaas Woltjerweg te Zuidbroek.
In te stemmen met het kappen van een aantal bomen aan de zijde van de Wilhelminalaan in het plantsoen.
De plannen zullen op 27 november a.s. worden besproken met alle aanwonenden in de vorm van een informatieavond.
Vervolgens worden een zestal aannemersbedrijven uitgenodigd voor een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Vaststelling heffingsverordeningen 2008.
Te agenderen voor de raadsvergadering van 13 december 2007.

Eindejaarsgratificatie 2007.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning in de maand december van dit jaar de medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst een eindjaarsgratificatie toe te kennen overeenkomstig overgelegde bijlage.

Kerstpakket & Nieuwjaarsontbijt/-receptie.
Evenals voorgaande jaren zal aan het personeel in dienst van deze gemeente wederom een kerstpakket worden verstrekt, een en ander met inachtneming van de richtlijnen zoals verwoord in de ambtelijke notitie van het Bureau Bestuursondersteuning.
Het onderwijzend personeel van het openbaar basisonderwijs is niet meer in dienst van de gemeente maar zal deze keer nog wel een kerstpakket ontvangen.
Ook zal wederom voor personeel en gemeentebestuurders een Nieuwjaars-ontbijt op woensdagmorgen 2 januari 2008 in het dorpshuis "De Menterne" worden georganiseerd.

Aansprakelijkstelling schade aan fiets.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning de aansprakelijkheid voor de geleden schade door dhr. H. Moes ad € 39,-- te erkennen.

Subsidieverzoek Natuurwerkdag.
Landschapsbeheer Groningen een bijdrage van € 100,-- toe te kennen met als voorwaarde dat dit bedrag ten goede komt aan de deelnemers van de Natuurwerkdag in De Heemtuin.

Herhalingscursussen reanimatie en AED.
De herhalingscursussen reanimatie en AED (defibrillator) te laten verzorgen door Savety Fire Products te Vrieschelo en de kosten te boeken ten laste van het restantkrediet aanschaf defibrillators.
De kosten voor herhalingscursussen voor het volgend jaar op te nemen in de gemeentebegroting.

Subsidieaanvraag bijdrage oud- en nieuwfeest 2007/2008 van dorpshuis Klipheerd te Noordbroek.
Voor de organisatie van een Oudejaars-avondfeest in het dorpshuis "De Klipheerd" te Noordbroek een subsidie te verstrekken van € 1.500,--.
Indien van de jeugdsozen uit Meeden, Zuidbroek en Muntendam eveneens subsidie wordt gevraagd voor Oudejaarsavondfeesten wordt het afdelingshoofd Samenlevingszaken gemandateerd eenzelfde bedrag toe te kennen.

Een 2de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid?
Het Lokaal Gezondheidsbeleid te integreren in de Beleidsnota Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Concept-brief te verzenden aan Drukkerij De Bruin BV.
De voorliggende conceptbrief aan Drukkerij De Bruin geeft het college geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

Vastgesteld d.d. 20 november 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

w.g. E.A. van Zuijlen, E.A. van Zuijlen, burgemeester

w.g. K. Nieland K. Nieland, secretaris