Raadsvergadering d.d. 26 mei 2011

Slechts één schorsing....

1. Opening.
Mevrouw Boerma (PvdA) is afwezig.

2. Vaststellen agenda.
Dhr. Blaauw (KM) verzoekt om punt 5 (Verzoek planologische medewerking uitbreiding bijgebouw perceel ’t Veen 1, Zuidbroek) te schrappen. Burg. v. Zuijlen vult aan, dat het verzoek wordt uitgesteld in afwachting van een aangepaste tekening.

3. Spreekrecht burgers.
Niemand wilde inspreken.

4. Bestemmingsplan Centrumplan Zuidbroek.
Dhr. Loer (PvdA) was benieuwd wat er met het ‘Tandem’-terrein gaat gebeuren. Dhr. Wind (CDA) pleitte nogmaals voor een tweede brug over het Winschoterdiep. Dhr. Blaauw vroeg hoe het zat met de stapsgewijze verlagingen van het dorpsplein richting Muntendammerdiep, zoals vermeld in de uitwerking van de planvisie. Mw. Swierenga (SP) was blij met de presentatie, maar uitte nogmaals haar bezwaren tegen de lage grondprijs die de Gemeente heeft ontvangen voor de grond waar de supermarkt komt. Het gevaar bestaat volgens haar dat de gemeente het later terug zou moeten ko- pen voor een veel hogere prijs. In het kettingbeding is er sprake van dat er de eerste tien jaar uitsluitend een supermarkt in het nieuwe pand mag. De vraag is wat er gebeurt als de ondernemer er binnen tien jaar mee ophoudt. Zij had nog veel meer vragen over het centrum, echter de burgemeester kapt haar af omdat het niet over het onderwerp het bestemmingsplan gaat. Dhr. v. Bruggen (CU) en mw. Jongedijk (GL) stemmen in met het voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Dhr. Tepper (VVD) uit zijn waardering voor zijn oud-collega, dhr. Swarts. Weth. Batelaan (VVD) antwoordt dat het bestemmingsplan nu eindelijk gestart is. Binnen 2 à 3 weken wordt besloten of er 6 halfvrijstaande - en 4 vrijstaande woningen ko- men op het vm. ‘Tandemterrein’. De verlaging van het dorpsplein is uit het plan geschrapt. De ideale hoogte van de bloembakken is kniehoogte. Getracht wordt om ze door plantengroei en bloei goed zichtbaar te maken. Er is volgens hem een goede deal gesloten met dhr. Swarts. Als men weer in Zuidbroek gaat kopen, komt het goed. Het recht van overpad over het Tielmanslaantje blijft, evenals de Provinciale subsidie. Allen gaan akkoord met het voorstel.

5. Vervallen.

6. Krediet vervanging ventilatie-apparatuur voormalig gymzaal dorpshuis ‘De Broeckhof’.
De vorige maand is een krediet van

€ 100.000,-- beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de gymzaal in de Broeckhof. Nu wordt er een krediet gevraagd voor de ventilatieapparatuur aldaar. Eén van de huidige ventilatoren functioneert al niet meer en de beide andere zullen het naar verwachting zeer binnenkort begeven (zij zijn ca. 30 jaar oud). Vanwege het streven van ons gemeentebestuur om energiebesparende toepas- singen te gebruiken denkt men aan wisselstroom i.p.v. gelijkstroom met een hogere capaciteit bij een lager vermogen. Er zijn ook andere ideeën over energiebesparende maatregelen. Bij de Tussenbalans volgende maand komt daarvan een lijstje. Dhr. Velthuis (PvdA) komt met een amendement om het bedrag te bekostigen uit de post ‘Energiebesparende maatregelen’. Met 6 stemmen voor (PvdA, SP, CU) en 8 tegen (VVD, GL, KM, CDA) wordt dat verworpen. Het raadsvoorstel om € 10.000,-- beschikbaar te stellen uit post ‘Onvoorziene uitgaven’ wordt aangenomen.

7. Leerplichtverslag schooljaar 2009/ 2010.
Het verslag geeft inzicht in het schoolverzuim en het leerplichtbeleid in genoemde periode. Mw. de Rijke (KM) is benieuwd naar hoe het in omliggende gemeenten is en hoe de gemeente daarin staat. Mw. Swierenga vraagt zich af of hier een taak is weggelegd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.  Dhr. v. Bruggen mist meldingen van het aantal luxe verzuimen. Weth. de Winter (CDA) antwoordt dat de cijfers zijn gestegen t.o.v. vorig jaar. Ook is er een vernieuwd systeem. Zij heeft geen vergelijkingsmateriaal paraat.  Soms zijn er verzuimgevallen met problemen, waar steeds beter op ingegaan kan worden. De raad gaat akkoord.

8. Vaststellen van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Menterwolde 2011’.
Mw. Swierenga verzoekt om het vragen-uur weer voorafgaand aan de vergadering te houden. Dan kan er zo nodig nog een agendapunt van worden gemaakt.  Dr. Hesp (VVD)  vindt het een goed idee.  De burg. stelt dat dit vroeger zo was, maar dat het vaak (te) lang duurde.  Daarom zijn de bespreekstukken naar voren geplaatst en de notulen en ingekomen stukken en mededelingen naar achter.  Dhr. Gruben (PvdA) is niet voor een vragenuur vooraf, maar misschien moet er een limiet komen aan het aantal vragen. Voor burgers die zaten te wachten op een agendapunt was het soms erg vervelend. Een amendement van mw. Swierenga om het Vragenuur weer vooraf te houden werd verworpen met alleen steun van de VVD. De raad stemde in met de tekst van het betreffende Reglement.   

9. Vaststellen van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raadscommissie Menterwolde 2011’.
Hiermee had de raad geen problemen.

10. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de raadscommissie gemeente Menterwolde.
Namens KM is dhr. M.W. Keuning voortaan lid van de raadscommissie en mevr. M.S. de Rijke zijn plaatsvervangster.

11. Ingekomen stukken en mededelingen.
De beide ingekomen stukken, notulen 5e bijeenkomst werkgroep Integraal Jeugdbeleid en een brief van Ged. Staten m.b.t. de begrotingscirculaire 2012-2015 werden voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen: M.b.t. zwembad Zuidbroek meldde weth. de Winter nog dagelijks hiermee bezig te zijn. Er komen veel signalen van burgers. Het cijfermateriaal moet nog beter worden uitgewerkt.  Wat kost zelf exploiteren en renovatie? Of kan de gemeente een bijdrage leveren aan v.d. Valk? Dit laatste is vast goedkoper. Er zijn twee mogelijkheden: 1. een nieuw overdekt bad + exploitatie gemeente of 2. het van der Valkbad tijdelijk weer o-pen. M.b.t. punt 1: Er is veel voorlichting geweest over een concept KNZB bad van 256 bij 21 mtr. Verondersteld werd dat dit goed te exploiteren was. Maar de KNZB gaat uit van te grote bevolkingsaantallen, dus dit is hier niet haalbaar. Jaarlijks zou de exploitatie € 500.000,- tot € 700.000,- vergen; een te grote aanslag op het Gemeentelijk huishoudboekje. Punt 2 Het v.d. Valkbad twee jaar onder voorwaarden weer openstellen is bespreekbaar. Er zijn vervolggesprekken hierover gepland met v.d. Valk. Er is nog geen overleg geweest met de getroffen sportverenigingen, eerst wil de weth. meer duidelijk- heid over hoe het met het zwembad gaat. Op diverse vragen uit de raad antwoordt de weth.: A.s. dinsdag (31 mei) wordt in het College een brief besproken van mensen die willen meedenken. Of het zwembad weer open kan en onder welke voorwaarden, of overname voor
€ 1,00 of exploitatie door v.d. Valk zijn allemaal punten die onderdeel kunnen uitmaken van de voorwaarden bij de onder- handelingen. De weth. kan daar dus geen mededelingen over doen. Op verzoek van dhr. Hesp volgt een schorsing.
Hierna meldt hij namens de coalitie (VVD, GL, KM en CDA) dat zij hun motie van de vorige keer intrekken. Na de beantwoording door het College is er waardering en vertrouwen op een goede afloop. Wel hoopt dhr. Hesp voor de zomer antwoord te krijgen op de uitkomst van de onderhandelingen. De weth. is het ermee eens dat de Pinquin voor de zomervakantie duidelijkheid moet hebben.
- Weth. Batelaan meldt dat er een eerste info-avond is geweest met de bewoners over de entree Oosterweg (verschuiving bebouwde kom) samen met de DAR. Er is € 112.000,- beschikbaar. De omwonenden konden hun problemen/oplossingen melden. De opmerkingen zullen worden meegenomen, er is een voorkeursvariant gemaakt. Eventueel is een ander bedrag nodig. De uitvoering zou eventueel nog in 2011 kunnen gebeuren. Er kan gereageerd worden als de plannen er liggen.  
- Weth. ter Steege (GL) deelt mee, dat na de overname van Thuiszorg Groningen door TSN, de voorkeur van de gemeente uitging naar overgang naar Zorggroep Fivelland m.b.t. 80 adressen huishoudelijke hulp. Er is hard voor gevochten, want er was sprake van dat men niet dezelfde hulp zou houden en er meer ‘goodwillfee’ betaald moest worden.
Maar nu is het toch zoals de gemeente graag wilde.
 - Ter inzage: De jaarstukken 2010 OM de Gouden Driehoek BV en het verslag van de Raad van Commissarissen De Gouden Driehoek B.V. d.d. 25.3.11 werden voor kennisgeving aangenomen. N.a.v. het Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2010 lichtte mevr. de Winter toe dat na de affaire op het Hofnarretje de eisen voor controle zijn verscherpt. Er zouden altijd 4 ogen moeten zijn voor controle. In Groningen is gezegd dat dit onbetaalbaar wordt. Beter is een steekproefsgewijze controle. Min. Kamp houdt echter vast aan 100% controle. Volgens de weth. gaat het wel om 80 particuliere adressen. Er kan naar gestreefd worden om het punt volgende maand op de agenda te krijgen.

12. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
- De burg. meldt dat het Dagelijks Bestuur van de Streekraad op 1 juni 2011 het liquidatieplan kan vaststellen. In juli beslist het AB, zodat na de zomer hierover gemeld kan worden in de raad.
- Moties ‘vreemd aan de orde van de dag’. Het kabinet heeft een bestuursakkoord gesloten met de Ver. Ned. Gemeenten, DIVOSA en Cedris over de overheveling van Rijkstaken o.a. op het gebied van sociale zaken, AWBZ, WAJONG en jeugdzorg naar de gemeenten. Menterwolde was met de grootste afvaardiging onlangs op de VNG ledenvergadering. Vorige maand is een GL-motie aangehouden om alleen in te stemmen met het bestuursakkoord als de Wet Werken naar Vermogen er geen deel van uitmaakt en het financiële deel zo te maken dat het uitvoerbaar is. De PvdA kwam nu met een aanvullende motie. Hierin wordt o.a. gevraagd om niet akkoord te gaan met forse bezuinigingen op sociale werkplaatsen en met inperking van de gemeentelijke autonomie. Uiteindelijk zijn beide moties aangenomen. Op de komende VNG vergadering zal de burg. tegen stemmen, tenzij er een dag tevoren iets anders uit de hoge hoed wordt getoverd. De maatregelen zouden de gemeente max. structureel € 200.000,-- schelen en voor werken naar vermogen nog iets meer.

13. Notulen van de raadsvergadering van 28.04.2011.
Mevr. Bos vraagt m.b.t. het Multi Functioneel Centrum in Noordbroek of het dorpshuis wel/niet blijft. Weth. de Winter kan haar gerust stellen; het dorpshuis blijft.

14. Actielijst/toezeggingenlijst versie 26-05-2011.
N.a.v. opmerkingen over de AWBZ deelt weth. ter Steege mee dat in 2010 10 personen buiten de boot vielen. Hiervan kregen er 6 alsnog een uitkering, terwijl er 4 zelf een oplossing vonden. De gemeente richt zich op het aantal WMO’ers na 2012. In 2013 moeten gemeenten dit zelf regelen. De grootste groei is voor huishoudelijke hulp bij licht dementerenden. Het gaat niet om grote aantallen. De AWBZ compensatie is nooit 100%.

15. Sluiting.
Om 22.20 uur volgde sluiting van het officiele gedeelte.

Vragenuur:
Dhr. Wind (CDA) informeert naar het aanstellen van een extern adviseur. Gevraagd wordt voor welke projecten en voor hoeveel werkdagen. Waarom gebeuren de werkzaamheden niet door eigen personeel? Wat kost het? Er is geen vaste kracht, aldus de burg. De huidige adviseur, de heer Leenheer is aanwezig. Het gaat o.a. om stedebouwkundige projecten. Gemeentesecretaris Nieland zegt toe dat de cijfermatige beantwoording volgt.
Dhr. Gruben vraagt 'namens een burger' wat de gevolgen zijn van cameraplaatsing voor de privacy en worden burgers hierover geïnformeerd? De burg. antwoordt dat het niet de openbare ruimte betreft, maar om privaatrechtelijke bedrijfsvoering. Om de pakkans van overlastbezorgers te vergroten wordt niet verteld waar de camera’s zijn geplaatst.
Namens ‘een andere burger’ vraagt dhr. Velthuis of er tijdens de Muntendammer kermis in het weekend extra gelet wordt op overlast bij jeugdsoos El Bimbo. Het afgelopen weekend was het er onrustig. De burg. antwoordt dat er extra aandacht is.
Om ca. 22.30 uur volgt sluiting. De volgende raad is op 30 juni a.s. om 19.00 uur! De Tussenbalans wordt dan besproken.