Raadsvergadering 08 november 2007

Vlot verlopen...

Afwezig waren mevr. Jansen en dhr. van Bruggen.

1. Opening.

2. Vaststellen agenda.
Op verzoek van dhr. Lanting wordt aan de agenda toegevoegd punt 7A.

3. Notulen raadsvergadering 11 oktober 2007 + actielijst.
Gelet op de vele noodzakelijke tekstcorrecties vraagt burgemeester van Zuijlen deze in het vervolg bij voorkeur al in het presidium te melden.
N.a.v. de notulen vraagt mevr. Siersema de brief van dhr. de Bruin in de raad te behandelen. Deze was ook aan de raad gericht. Dit moet dan worden ingediend als agendapunt aldus de burgemeester. Omdat haar bij de vorige vergadering het woord werd ontnomen vraagt mevr. Siersema om een duidelijker omschrijving van wat wel of niet mag bij het vragenuur.
Mevr. Meijer informeert naar de juiste voorgeschiedenis m.b.t. de geweigerde bestemmingsplanwijziging aan dhr. Oortwijn.
N.a.v. de actielijst:
Er worden pas verdere afspraken gemaakt over het gebruik/aanschaf van laptops voor/door wethouders/raadsleden als de gegevens exact bekend zijn.

4. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er waren geen ingekomen stukken.
Mededelingen: Wethouder Velthuis deelt mee dat de ontvangen brief van de FNV m.b.t. huishoudelijke hulp en ondersteuning dezelfde tekst had als die in april ontvangen en reeds beantwoorde brief. Het is onverstandig om in de Verordening ‘Vergoeding wethouders/raadsleden’ ook de kinderopvang te regelen. Dit is al wettelijk geregeld aldus de burgemeester. Dhr. Lanting verwijst naar een radio-uitzending waarin een PvdA-Kamerlid stelde dat het niet geldt voor tussenschoolse opvang in het geval van raadsleden. Op voorstel van dhr. Gruben komt dit punt in december op de raadsagenda.

6. Begroting 2008.
Hierna volgden de Algemene Beschouwingen door de zes aanwezige fracties.
Door het verblijf in het buitenland van dhr. van Bruggen ontbraken de CU-beschouwingen.
In weekblad Tussenklappen van vorige week en op www.MenterInfo.nl kon u de wensen van de partijen en van het college lezen.
Behoudens een paar aanvaringen tussen dhr. Gruben en mevr. Siersema verliep de discussie vrij rustig. De meeste vragen van financieel-technische aard waren al schriftelijk en voldoende beantwoord. De belangrijkste punten waren:
De raad was over het algemeen tevreden over het gevoerde beleid en de voorgestelde maatregelen. Omdat er veel plannen op stapel staan komt er een fonds ‘Planontwikkeling’ waarvoor € 150.000,00 noodzakelijk is.
- In december komt een aanpassing van de meerjarenraming, die gunstiger uitvalt door de hogere uitkering uit het Gemeentefonds.
- Een groot deel van het gevraagde bedrag voor investeringen is bedoeld voor rioleringswerkzaamheden. In Muntendam is het niet noodzakelijk die in andere zijstraten, behalve de Kromme Elleboog aan te passen bij de reconstructie van de Kerkstraat. In Noordbroek gaat het om de Agricultuur-straat en de Westersingel en niet over de Havenstraat.
- Bij sommige wegen blijkt meer onderhoud noodzakelijk, voornamelijk door achterstalligheid. Door verzakking moet de Hoofd-straat in Noordbroek worden herstraat tussen de Oosterstraat en de Westersingel. Getracht wordt (een deel van) de kosten te verhalen op de aannemer. Een heikel punt is de toestand van de Buitenweg in Noord-broek/Zuidbroek. Men is het er over eens dat de toestand slecht is. De VVD heeft de weg aangemeld als ‘slechtste weg’ bij de oproep in het Dagblad van het Noorden en diende een motie in om de weg alsnog te herstellen. Het College wil de weg (eventueel) aan het verkeer onttrekken. De PvdA wilde dat ook of een bordje ‘bestemmingsverkeer’. De PvdA-motie om de weg te onttrekken aan het verkeer kreeg uiteindelijk 10 stemmen voor en 3 tegen (VVD+KM). De VVD-motie werd met dezelfde stemverhouding verworpen. Wel wilde wethouder Ploeger de suggestie van mevr. Bos om zwaar verkeer daar te belasten, onderzoeken. Haar argument dat de weg destijds is aangelegd als landbouwontsluitingsweg waarvoor de aanliggende eigenaren gedurende 30 jaar jaarlijks 55,- gulden per hectare betaalden en dus soms wel 2000 gulden per jaar vond geen gehoor. ‘Baatbelasting werd door iedereen betaald, ook door niet-boeren’, aldus wethouder Ploeger.
- Het blijkt dat 30 km-zones de verkeersveiligheid bevorderen. Het ligt in de bedoeling zowel de Kerkstraat/Spoorstraat in Zuid-broek als ook de Kerkstraat/Middenweg tot de Oosterweg in Muntendam tot 30 km-zone te verklaren. De Heiligelaan en de Kerkstraat Zuidbroek tot de A7 vallen er niet onder. De kosten voor aansluitingen op de N33 en de fietsverbindingen zijn voor de gemeente. Mevr. Siersema pleitte nogmaals voor een brug over het Winschoterdiep.
- De gemeente moet onderzoek verrichten naar de noodzaak van een halte Duurken-akker m.b.t. verwacht aantal gebruikers. Het is niet de bedoeling dat de onbewaakte overgangen op het traject worden opgeheven.
- Het is twee keer bij een buitenbrand voorgekomen dat de brandweer in Zuidbroek niet kon uitrukken door het ontbreken van een bevelvoerder. Dat had geen consequenties, de meldkamer was op de hoogte en schakelt dat automatisch door naar een ander korps. Vanaf zomer 2008 is een 3e bevelvoerder beschikbaar. Een eventuele verplaatsing van het crisismanagement naar de brandweerkazerne, zoals KM voorstelt, heeft financiële gevolgen voor de financiering van de plannen m.b.t. Nije Hörn. Daarbij is gerekend op kantoorruimte voor de brandweer.
- Alle partijen dringen aan op een zo spoedig mogelijke ontbinding van het contract m.b.t. stadswachten. Dit omdat er niemand beschikbaar is. Gevraagd werd ook naar restitutie van de bijdrage omdat er niets is geleverd. De opzegtermijn is echter 1 jaar. Gepoogd zal worden dit korter te laten zijn.
- Het is onjuist te stellen dat ‘Oostboog’ zich alleen bezig houdt met vergaderen. In 2007 is 1,1 ha. verkocht en niet 11 ha. zoals er staat. Een nauwere samenwerking met Hoogezand-Sappemeer ligt nu niet voor de hand. Behalve KM zijn alle partijen voor de komst van een Outletcentrum op de Gouden Driehoek. Dat bekent werkgelegenheid niet alleen voor Menterwolde maar voor een groter gebied.
- In Meeden zal misschien in de toekomst ook een multifunctioneel centrum komen. Daarover is nog niets beslist. Daarom is nu geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de bergruimte.
- Per 1 januari 2008 worden de openbare basisscholen verzelfstandigd in een nieuwe stichting. Tot 2010 betaalt de gemeente voor de buitenkant en het groot onderhoud.
- Op 22 november a.s. neemt staatssecretaris Sharon Dijksma in Zuidbroek het Oostgroninger project ‘Spraakmakend’ in ontvangst. Met dit project om onderwijs-/ taalachterstanden bij peuters terug te dringen, hoopt men op een deel van de 5 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is.
- De gemeente heeft de grond en zorgt voor het onderhoud van de drie gravelbanen van de Tennisclub Muntendam. Besloten is om nu ook de banen over te nemen, zodat dan alle 5 banen van de gemeente zijn. Twee ervan worden omgebouwd tot z.g.n. all-weatherbanen, zodat er langer doorgetennist kan worden.
- De renovatie van de kleedaccommodaties van de Tennisclub Tiolo in Meeden kost € 130.000,-. De fracties drongen er op aan dat dit bedrag door zelfwerkzaamheid naar beneden wordt bijgesteld. Dat wordt ook van andere sportclubs gevraagd. Wethouder Post drong er op aan dit bedrag toch te geven mede gezien het komend eeuwfeest van de vereniging in 2008.
- Met de forse verhoging van de bijdrage aan de Heemtuin (van € 29.000,- naar € 108.000,-) hadden meer partijen grote moeite. Er moet eerst meer duidelijkheid komen in de onderbouwing. In het gebouw mag geen uitgebreide horeca. Alleen een z.g.n. kleine kaart. Het gevraagde bedrag is inclusief de kosten voor de manager/beheerder. De kosten zouden hoger zijn als de gemeente de exploitatie in eigen hand zou nemen. Bedacht moet worden dat er sprake is van een uitstekende voorziening voor arbeidsreïntegratie die bovendien gratis is.
- Op 29 november a.s. wordt om 20.30 uur in de commissievergadering nader gesproken over de mogelijkheden/plannen m.b.t. Botjeszandgat.
- In het voorjaar 2008 komt er een nota kapbeleid + overzicht beeldbepalende bomen. Inmiddels is een tweede inspraakronde geweest. Ook in 2008 wordt begonnen met het opstellen van een lijst beeldbepalende panden. Dit in overleg met een aantal instanties en als eerste voor Noordbroek.
- De in te stellen WMO-raad zal ook fungeren als sociale raad. - Menterwolde telt ca. 100 bijstandscliënten die geen baan zullen vinden. Getracht wordt zo mogelijk vrijwilligerswerk te laten doen.
- Op voorstel van de PvdA wordt de bijdrage uit het participatiefonds verhoogd tot 100 %. Een amendement hierover werd aangenomen met 10 stemmen voor en 3 tegen.
- Diezelfde stemverhouding gold voor de verhoging bijdrage duurzame goederen naar € 600 per 3 jaar. (was € 455). De kosten voor de beide voorstellen kunnen worden verkregen uit de verhoogde bijdrage voor het minimabeleid. Hierover komt in december een raadsvoorstel.
- Uit privacy-overwegingen geeft de voedselbank geen informatie over de (10) gebruikers van de bank uit Menterwolde. Wel wordt hen een brief met informatie over hulpmogelijkheden gegeven en gewezen op de ambtelijke steun.
- Via het participatiefonds is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor de thuiswedstrijden van de BV Veendam.
- Gekeken wordt of het mogelijk is een inkomensafhankelijke bijdrage te vragen voor peuterspeelzalen. Gewezen wordt op het gevaar dat ouders met hogere inkomens dan gaan kiezen voor particuliere opvang. Daardoor kan dan een te éénzijdig groep ontstaan.
- Allen stemden in met de motie van GroenLinks om te zien of er bijvoorbeeld in de Broeckhof al of niet tijdelijk een Steunstee kan komen.
- Gekeken wordt of de jeugdsoos in Noordbroek eventueel ook past in een multifunctioneel gebouw. Allen mw. Meijer stemde voor haar motie om het geld voor de renovatie van de TIOLO-accommodatie te bestemmen voor het opknappen van ‘Wortelhok’ in Noordbroek.
- Het college is niet voornemens het gebruik van afvalcontainers te wijzigen. KM stelde voor dat men zelf de keuze had van bijv. wel/geen groene bak. Wel is het mogelijk om een extra bak te bestellen tegen betaling.
- Het brengstation wordt niet gratis om afvaltoerisme tegen te gaan.
- In 2008 volgt een onderzoek naar gescheiden inzameling van kunststof.
- Binnenkort wordt begonnen met de stedenbouwkundige planvorming voor het centrum Zuidbroek. Nog niet alle panden zijn aangekocht, daar wordt rekening mee gehouden.
- Aan de plannen m.b.t. Nije Hörn moet nog wat gesleuteld worden.
- Woningbouw aan de Boslaan komt er niet. De situering van uitritten op Borgenland had anders gemoeten.
- De WOZ-waarden worden in de decemberraad bekend.
- De kans is reëel dat er twee gemeentegidsen komen. De gemeente heeft een advocaat ingeschakeld om de brief van de heer de Bruin te beantwoorden. Hierin stelt hij dat het de gemeente niet is toegestaan gegevens uit de gids van drukkerij de Bruin te gebruiken voor een nieuwe gids en wijst hij de gemeente op mogelijke juridische gevolgen indien dit wel gebeurt.
- De raad ging unaniem akkoord met de motie van de PvdA om het contract met de Stichting Veiligheidszorg Groningen m.b.t. de Stadswachten, per direct op te zeggen. Ook een motie van GroenLinks om voor 1 mei 2008 een onderzoek te doen naar de technische en andere aspecten van de ontsluiting van de Gouden Driehoek m.b.t. verdubbeling van de N33, kreeg algehele steun. Mw. van Bruggen diende een motie in om een bedrag van € 2.200,00 dat vroeger op de begroting stond voor ontwikkelingshulp en vluchtelingenwerk, weer op te nemen en te bestemmen voor een project van de St. Vrienden van Tanzania voor een schoolproject in het Arumeru district. Omdat het geen Menterwolmer project is werd de motie verworpen. In december komt een tweede motie aan de orde, meer in overeenstemming met het eerdere beleid. Na urenlang voorlezen en geringe discussie werd de begroting 2008 met algemene stemmen aangenomen.

7. Intergemeentelijke samenwerking Bellingwedde, Veendam, Menterwolde, Pekela.
N.a.v. vragen van mw. Siersema en mw. Bos antwoordde de burg. Dat het gaat om de kwaliteit van de dienstbaarheid naar de burgers te verbeteren. Een kleine gemeente is kwetsbaar als net die ene ambtenaar uitvalt. Bijv. bij de commissie bezwaar en beroep zou het efficiënter kunnen werken. De raad stemde in met de intentieverklaring.

8. Rechtmatigheid (aanpassen diverse verordeningen)
Het blijkt dat door latere aanpassingen/wijzigingen veel gemeentelijke verordeningen juridisch niet geheel kloppen. Nu is geïnventariseerd welke al of niet kunnen vervallen of moeten/inmiddels zijn aangepast. Eigenlijk zou eerst overal de inhoud officieel moeten zijn aangepast en goedgekeurd, maar omwille van het tijdspad is voor deze werkwijze gekozen. Allen gingen akkoord.

9. Verzoek van de heer P. Langen tot opening van een Coffeeshop in Zuidbroek.
Uit de vergadering bleek dat de raad niet voor was om een coffeeshop te hebben aan de Kerkstraat. Onderzoek onder de jeugd heeft uitgewezen dat ook zij er niet voor zijn.

10. Financiële aangelegenheden.
Volgens de nu bekende gegevens is er nog € 34.480,00 over in de pot onvoorzien. Na juiste verwerking van de gegevens uit de zgn. septembercirculaire volgt in december een juiste opgave.

11. Sluiting.
Om 20.15 uur kon de burgemeester de bijeenkomst sluiten en kon men, als gebruikelijk met partners, naar de Chinees.

Op 13 december a.s. is de volgende raadsvergadering en dus op 29 november de cie. vergadering over Botjeszandgat.