Raadsvergadering d.d. 3 maart 2011

Flinke discussies over windmolens langs de N33

1. Opening.
Afwezig waren mevr. de Roo (PvdA), mevr. Kiwiet (KM), dhr. Loer (PvdA) en weth. Siersema (KM). De raadsvergaderingen zijn voortaan ook digitaal te volgen, de raadsleden mogen daarom niet meer op een andere plaats gaan zitten.

2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd is punt 3a. Onderzoek geloofsbrieven/beëdiging nieuw raadslid. Punt 14 is nog niet 'raadsklaar' en vervalt. Ook punt 15 vervalt op verzoek van mevr. Bos (VVD). Er was verwarring over de stukken en bovendien is de wethouder er niet. Allen stemmen er mee in, mits het bedrag geoormerkt blijft, aldus dhr. Velthuis (PvdA).

3. Spreekrecht burgers.
Dhr. v.d. Wege vraagt spreektijd namens ‘Platform Tegenwind N33’.

3a. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw benoemd raadslid.
De commissie, bestaande uit mevr. Boerma (PvdA) voorzitter, mw. Bos Na een korte felicitatieschorsing is het woord aan dhr. v.d. Wege.

4. Windmolenpark N33.
Dhr. v.d. Wege vertelt o.a.: Platform Tegenwind N33 is opgericht door dorpsadviesraden en verontruste burgers uit Veendam en Menterwolde. Evenals beide gemeenten en de (vm) Streekraad Oost-Groningen is men tegen de voorgestelde plaats van windmolens langs de N33. Men is niet tegen windmolens. De streekraad bood drie andere locaties aan. Op eigen gezag voegde ged. Moorlag aan POP3 toe dat op grond van industriele activiteit windmolens geplaatst mogen worden op/nabij bedrijventerreinen. Maar Veenwolde is dat niet. Ook in de dorpsvisie Meeden is bepaald dat bouwen aan de noordzijde geen optie is, teneinde de doorkijken te behouden. Burgers maken zich zorgen over woongenot, geluidsoverlast, gekmakende slagschaduwen en waardevermindering/onverkoopbaarheid van woningen. Krimp wordt hierdoor alleen maar versterkt. Er is inmiddels contact gezocht met de Tweede Kamerfracties. Door de Rijkscoördinatieregeling kunnen gemeenten en provincie niet meer protesteren tegen het Rijk. Burgers kunnen dat wel. Het platform wordt daarom gewijzigd in een stichting. Van de gemeente wordt daarvoor subsidie gevraagd, mede om burgers te blijven informeren en om eventueel tot aan de Raad van State toe te kunnen protesteren. In antwoord op de vraag van mevr. Swierenga (SP) zegt dhr. v.d. Wege dat uit onderzoek via de website van Tegenwind N33 en uit spontane reacties volgens hem is gebleken dat 99% daarvan tegen deze plaatsing is. Ook is door Tegenwind N33 onderzocht dat er sprake is van achteruitgang van woongenot en waardevermindering van de huizen, dit als antwoord van de vraag van dhr. v. Bruggen (CU). N.a.v. een aangehaald citaat van Arjo Klamer, dat molens en megastallen krimp in het Oldambt versterken, merkt dhr. Wind (CDA) op, dat het hier toch vooral om werkgelegenheid gaat. Dhr. Gruben (PvdA) wijst er op dat de PvdA statenfractie dan wel voor plaatsing is, maar de PvdA raadsfractie Menterwolde is tegen deze plaats. Arrogantie van de macht dat men daar niet naar luistert, aldus Gruben. Er is volgens hem een andere uitleg gegeven aan POP3. De fractie is blij met burgerinitiatieven en steunt Tegenwind. Dhr. Blaauw (KM) verwijst naar de brief van de gemeente Veendam aan de provincie dat er draagvlak moet zijn. Er zijn veel zaken waar een gebied aan moet voldoen voor platsing. Dus moet er een MER (Milieu Effect Rapportage) komen. Blaaswind/KDE stelt een andere verdeling voor (van aantal molens, hoogte en capaciteit). Er is ook gewezen op uitwijken naar de Ekerpolder (Scheemda). Hij is blij dat er een stichting komt, maar hij is tegen gemeentelijke subsidie, ambtelijke ondersteuning mag wel.  Ook mevr, Swierenga pleit voor een MER. Ook in de Staten was SP voor windmolens, maar eerst een gedegen onderzoek. Verdubbeling van de N33 geeft evenveel geluidsoverlast en meer dode volgels. Zij is ook tegen de gevraagde subsidie. Dhr. v. Bruggen constateert dat de gemeenten buitenspel worden gezet. Een hoogte van 200 meter is alleen aanvaardbaar als dat volgens een MER mag. Hij steunt het initiatief van Tegenwind, maar niet de subsidie. Mw. Jongedijk zegt dat GL voor windmolens is en niet tegen deze plaats. Gelet op tegenstand in Meeden, waarom wordt er niet uitgeweken naar Scheemda of Pekela? Ook zij pleit voor een MER. Mw. Bos verwijst naar de raadsvergadering van 22-9-2005. Toen werd een MER afgestemd. Zij vraagt om een inhoudelijke discussie over de ingediende initiatieven en een MER. Wat zijn de voor-/nadelen van windmolens? Dat moet eerst worden onderzocht. Bij een positieve MER wil de VVD meedenken over plaatsing onder voorwaarden. Ter compensatie van hetverlies van leefbaarheid en het inleveren van capaciteit op het industrieterrein richt Blaaswind/KDE een fonds op a la kwartjesfonds bij Botjeszandgat. Hieruit worden voorzieningen bekostigd die de bevolking ten goede komen. Zoals verlaging OZB, bouw energiezuinig zwembad, MFC Meeden. En: er is nog geen groen licht voor een Outletcenter. Er moet van ged. Moorlag een recreatievoorziening/publiekstrekker bij. Maak een koppeling tussen de dossiers Outletcenter en windmolenpark. Maak van een van de windmolens een educatief centrum cq. themapark. Zo leveren de windmolens nog eens structureel 500 arbeidsplaatsen op. Menterwolde: het visitekaartje van energieprovincie Groningen.
De burg. dankt voor de discussie. De wethouder is afwezig, daarom geen besluit. Na nog wat op- en aanmerkingen over en weer is duidelijk dat de meeste fracties pleiten voor een MER. Een subsidie voor Tegenwind N33 lijkt er niet te komen.

5. Voorbereidingsbesluit Industrieterrein en deel kom Zuidbroek.
De raad ging unaniem akkoord.

6. Evaluatie project mantelzorgconsulent.
Dhr. Velthuis zegt het een goede keus te vinden dat dit is ondergebracht bij de SWM (Stichting Welzijn Menterwolde). Er moet worden gezocht naar mantelzorgers die nog niet worden bereikt. Speciale aandacht moet er zijn voor jonge mantelzorgers, bijv. bij schooluitval omdat men voor een broertje/zusje moet zorgen. Dhr. Blaauw informeert of alle mantelzorgers geregistreerd staan. Is een mantelzorgconsulent voldoende? Dhr. Velthuis spreekt over 2000, waarvan 340 geregistreerd. Weth. ter Steege dankt dhr. Velthuis voor zijn pleidooi. Sinds 2009 zorgt consulent voor signalering van eventuele problemen. Dat gaat heel goed. Wij zijn de enige gemeente die ook kijkt naar huishoudelijke hulp. Er zijn voldoende vrijwilligers. Omdat het veelal gaat om familie/buren is het moeilijk om een complete lijst van mantelzorgers te maken.

7.  Evaluatie art. 14 Maatregelenverordening WIJ.
Uit de beantwoording van vragen/opmerkingen van mw. Jongedijk, dhr. Velthuis en dhr. v. Bruggen door weth. ter Steege blijkt dat er sinds de invoering 100 jongeren zijn ingestroomd. Er zijn geen sancties toegepast. Er zijn 50 jongeren weer uitgestroomd. Het aantal fluctueert, gehoopt wordt dat het er uiteindelijk maar ca. 30 zijn.  Door schoolverlaters was er even een hausse. Er zijn voldoende werkplekken te vinden. Het gaat er om dat jongeren een goede werkplek/richting vinden. Dhr. Velthuis stelt voor om in commissieverband nog eens te praten over al/niet voldoende werkaanbod wat wordt gedaan mbt werk jonggehandicapten voor NUGgers (Niet Uitkerings Gerechtigen). Mw. ter Steege verwijst naar de actielijst: daarop wordt voorgesteld om het reïntegratiebeleid te agenderen. De burg. merkt op dat sancties gelden bij ernstig wangedrag tegen bijv. ambtenaren.

8. Begroting 2011 Scholengroep OPRON.
OPRON staat voor St. Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal, Veendam. De fracties waren zeer positief over de begroting. Weth. de Winter is blij met de instemming. N.a.v. de vraag van mw. Boerma: het is bekend dat enige gebouwen hogere energiekosten hebben dan de Rijksbijdrage; in gezamenlijkheid wordt gekeken naar het probleem passend onderwijs. De gemeenten dragen niet meer bij. In 2011 verdwijnen 7 arbeidsplaatsen, dat scheelt in de begroting. Over de kwaliteit van de scholen wordt de weth. regelmatig op de hoogte gehouden. Allen gaan akkoord.

9. Jaarverslag welstand/benoeming le-den Libau.
Dhr. Tepper (VVD) constateert dat welstand handen vol geld kost. Hij dringt aan op vereenvoudiging van de regels; dus niet meer over soort voordeur, kleur enz. Mw. Jongedijk informeert naar de kosten en is benieuwd naar de meerwaarde. Weth. Batelaan (VVD) stelt voor om de welstandsnota eens tegen het licht te houden. Het hoeft heus niet over de voordeur te gaan. Libau is een private stichting die de gemeente van onafhankelijk advies voorziet. De meerwaarde is, dat het College er zelf niet iets van moet vinden. Van het advies mag worden afgeweken.Vraag is of, gelet op de bezuinigingen, 11 leden noodzakelijk zijn. Mw. Swierenga betwijfelt het nut, gezien sommige nieuwe ramen in oude gebouwen en lelijke gele kleur aan het Winschoterdiep. De weth. merkt op dat ook advies geld kost. Bezuinigen kan dus door vereenvoudiging van regels. Niet alle 11 leden zullen steeds advies geven. Er zal worden gekeken naar overbodige regels. Allen gaan akkoord. Er volgt een kwartier rookpauze.

10. Vaststellen conclusies en adviezen rekenkamerrapport "Onderzoek naar het financieel meerjarenperspectief Gemeente Menterwolde".
Alle door de Rekenkamer genoemde punten zijn ter harte genomen. Allen akkoord.

11. Krediet plan van aanpak bodemdalingsgebied Nedmag.
Mw. Swierenga vraagt zich af waarom Menterwolde via het rioolrecht mee moet betalen aan de bodemdaling Nedmag. Zij zouden zelf daar al voor moeten reserveren. Mw. Jongedijk vraagt naar de huidige inzichten, voor wie zijn de kosten en wie zijn er bij betrokken? Mw. Boerma zegt dat het ook verplicht is om mee te werken aan het onderzoek en dat Menterwolde moet meebetalen. De PvdA wil het rapport afwachten en dan kijken wie betaalt. Ook dhr. Blaauw pleit voor een goed onderzoek. Nedmag vindt het vervelend om al bij voorbaat als schuldige te worden aangewezen. Weth. Batelaan antwoordt dat het onderzoek eind 2011 klaar is. Als er eerder duidelijkheid is, dan worden samen met waterschappen, gemeenten, provincie en Nedmag definitieve conclusies getrokken. Bij schade aan gebouwen wordt gekeken naar oorzaak en veroorzaker.  Nu betalen alle partijen een percentage. Het betreft waterstaatkundige/rioolwerkzaamheden, daarom gefinancierd uit post rioolwerken. Na het achterhalen van de oorzaak komt de schuldvraag. De provincie heeft de regie, deel van het onderzoek wordt door de gemeenten, waterschap etc. gedaan. Er zijn inloopmiddagen geweest om bewoners voor te lichten. Al eerder bleek er spraken van bodemdaling. Maar de gemeente neemt wel haar verantwoordelijkheid om te betalen, aldus de weth. Allen gingen akkoord.

12. Inventarisatie onrechtmatig gebruik gemeentegrond.
Dhr. Hesp complimenteert het College met de duidelijkheid. Dhr. Schuur vraagt of bekend is om hoeveel het gaat en hoe er mee wordt omgegaan.
Dhr. v. Bruggen vraagt zich af of alle kosten van het in beeld brengen van het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond wel zullen worden gedekt door eventuele verkopen. Mw. Swierenga is bovendien benieuwd of de gemeente wel weet om welke stukken grond het gaat.
Er wordt van uitgegaan dat er meer sprake is van gebruik door particulieren van gemeentegrond dan andersom. Het zou kunnen dat er nog kosten voor onderhoud voor de gemeente bijkomen. Weth. Batelaan stelt dat het onderzoek dit keer gemeentebreed zal worden gedaan. Het Kadaster kan heel gemakkelijk nagaan om welke grond het gaat met de moderne digitale technieken. De aanname is dat het veelal overhoeken en deels grotere stukken betreft. Wat de gemeente zelf kan doet het zelf; de rest doet het kadaster. Een extern bureau bepaalt de prijs. Het doel van het onderzoek is om de verjaring te stuiten. De raad stelt nu € 11.900,-- beschikbaar voor de eerste fase van het onderzoek.

13. Opheffen gemeenschappelijke regeling Streekraad.
Nu de Streekraad wordt opgeheven zal er toch nog een zekere vorm van samenwerking op bepaalde beleidsterreinen noodzakelijk blijken, bijv. op de arbeidsmarkt. Er zijn nog wel enige financiële punten die doorlopen. Als lid van het dagelijks bestuur beantwoordt de burgemeester vragen; het algemeen bestuur zal zeker nog wel bijeenkomen. Nut en noodzaak van samenwerking bestaat. De diverse colleges bekijken hoe en met wie er wordt samengewerkt, ofwel met 5 of met 7. Portefeuillehouders overleggen over lichte samenwerking. Een aantal projecten gebeurt al, bijv. op het gebied van milieu en t.b.v. bedrijfsterreinen. Dhr. Velthuis zegt een woord van dank aan alle vertegenwoordigers van de gemeente en Muntendam in het lange bestaan van de Streekraad.

De punten 14 en 15 zijn vervallen.

16. Ingekomen stukken en mededelingen.
Alle vier ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Mededelingen:
Van de geplande investeringen 2011 worden aangeschaft: Een servicebus Renault Traffic 2.0 DCJ voor € 33.788,74 excl. BTW ter vervanging van een VW Transporter (inruil € 2250,--), geraamd was
€ 40.000,--. Voor Bureau Openbare Werken komt er een gebruiksvriendelijke beregeningskar voor het sportveldencomplex te Muntendam, kosten € 4.960,-- excl. BTW (geraamd was € 6.000,--).

Mededelingen wethouders:
Mevr. ter Steege deelt mee dat 277 gezinnen een éénmalige gift van € 40,-- hebben ontvangen. Dat vergde € 11.080,--, begroot was € 14.000,--. Het restant is beschikbaar voor bijzondere bijstand.

Mevr. de Winter meldt n.a.v. de uitgestelde motie van KM en PvdA m.b.t. sportvelden Noordbroek dat het voetbalveld tot september a.s. wordt gemaaid, maar niet bemest. Ook wordt de heg geknipt. Aan de dorpsraad is gevraagd wat zij wilden. Het is niet mogelijk om nog iets aan het kleedgebouw te doen. De kosten worden gedekt uit de post Onvoorzien; maaien € 4500,-- en heg € 1500,--. De motie is hiermee deels overgenomen. Het voorstel is om in september te overleggen met de DAR Noordbroek. In september volgt een evaluatie. Mocht er wel veel gebruik van worden gemaakt, dan wordt bezien hoe verder en of er wel/niet een vervolg komt. Na een schorsing van 20 minuten deelt dhr. Blaauw mee dat KM en PvdA de motie terughalen. Zij zijn het eens met het collegevoorstel, maar vinden het bedrag van € 4500,- wel hoog.  Zij willen eerst overleg met de DAR of zij het hiervoor kunnen doen. Ook de andere fracties vinden het bedrag hoog. De motie gaat van tafel. De volgende keer komt het College met een goed onderbouwd voorstel. Is het bekend dat van het kleedgebouw ruiten zijn vernield en dat er tractorsporen op het veld zijn en 2/3 van het hekwerk is verdwenen? De gemeente blijkt op de hoogte en er is/wordt aangifte gedaan.

- De burg. doet een verzoek aan de fracties om op 18 en 19 maart a.s. mee te doen aan de actie ‘Nederland doet’ van het Oranjefonds.

17. Gemeenschappelijke regelingen en

18. Notulen van de raadsvergadering van 27-01-2011
worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

19. Actielijst/toezeggingenlijst versie 03-03-2011.
Ook de actielijst had geen bijzonderheden.

20 Sluiting.
Het officiële gedeelte van de vergadering wordt gesloten.

Vragenuur:
Dhr. Blaauw had een vraag m.b.t. het sluiten van het zwembad door v.d. Valk te Zuidbroek. Weth. de Winter antwoordde dat;
1. het bad is gesloten om veiligheidsredenen, de inspectie noemde geen hygiënische redenen. Het College is zeer begaan met de gebruikers en de manier waarop ze gedupeerd zijn. Het gaat om zwemver. de Pinquin (150 leden), 400 zwemleerlingen en Kontiki Diving. Zij was diep onder de indruk van de sfeer van droefheid etc. bij de Pinquin.
2. Er waren geen harde afspraken gemaakt indertijd over het gebruik en de openstelling van het bad.
3. Er is ruimte geregeld in Acantus, Oude Pekela en bij de ALO in Groningen. Zwemlessen kunnen hopelijk naar Muntendam en Meeden; de zwemclub maakt zelf afspraken met de baden.
4. Er is geen zicht of en zo ja wanneer het zwembad weer open gaat.
Als er geen harde afspraken zijn gemaakt ontbreken ook juridische gronden, aldus dhr. Blaauw. Dhr. Gruben informeert naar de vraag van v.d. Valk om een gemeentelijke bijdrage van de gemeente in de kosten van achterstallig onderhoud. De weth. zegt dat hier niet om is gevraagd door v.d. Valk, maar dat er is geantwoord op een desbetreffende vraag van een journalist. Dhr. Velthuis vraagt in hoeverre is gekeken of de zwemclub ook zelf een contract heeft met v.d. Valk en of die of die ook daar juridisch gebruik van kunnen maken. De zwemclub heeft nog niet om hulp van de gemeente hiervoor gevraagd. Het was bekend dat er slecht onderhoud werd gepleegd, aldus mw. Swierenga. Op de vraag van dhr. Hesp wat dat betreft antwoordt weth. de Winter dat maar één van de vier toiletten functioneert, er veel condens is in de kleedlokalen, stucwerk naar beneden valt en dat er scherpe punten aan de trap zitten. Volgens dhr. Tepper heeft de Pinquin zelf een rechtsbijstandverzekering. Gemeentesecretaris Nieland zegt dat het rapport van ‘Groningen’ ter inzage gelegd kan worden.

Om 23.20 uur volgt sluiting.

De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 31 maart a.s.