Notulen B&W 23 oktober 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

11.00 uur:
Door de Werkgroep Centrumplan Zuidbroek wordt een rapportage aangaande de ontwikkelingen en invulling van het centrum te Zuidbroek aan het college aangeboden.

Ingekomen stukken en mededelingen:

1) Uitnodiging Ver. Van Groninger Gemeenten voor bijeenkomst inz. huisvesting statushouders op 26 oktober 2007.
De bijeenkomst zal ambtelijk worden bijgewoond.
2) Uitnodiging voor start restauratie stationsgebouw te Zuidbroek op 26 oktober 2007.
De wethouders Post en Velthuis zullen op vrijdagmiddag 26 oktober a.s. bij de officiële start aanwezig zijn.
3) Uitnodiging Stichting van de Straat voor de Open Dagen van de Maatschappelijke Opvang in Groningen op 26 en 27 oktober; de startbijeenkomst is op 26 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Uitnodiging prov. Groningen voor bestuurlijk overleg over antidiscriminatie-beleid op 30 oktober 2007.
Weth. Velthuis zal aan het bestuurlijk overleg op 30 oktober a.s. deelnemen.
5) Uitnodiging Stichting “Recreatie, Amusement en Cultuur” te Muntendam voor het 32e Blaaskapellenconcours op 3 november 2007.
De burgemeester zal het blaaskapellen-concours bijwonen.
6) Uitnodiging Interbestuurlijke Taskforce Regeldruk Gemeenten voor bestuurlijke bijeenkomst “Minder regels, meer service”; de bijeenkomsten worden op verschillende data in het land gehouden.
De burgemeester zal de bestuurlijke bijeenkomst bijwonen op 19 november a.s. te Groningen over vermindering van de regeldruk.
7) Nieuwsbrief Regio Groningen-Assen.
Voor kennisgeving aannemen.
8) Jaarverslag 2006 Essent Netwerk.
Voor kennisgeving aannemen.
9) Vergaderstukken DB Streekraad.
Voor kennisgeving aannemen.
10) G.S. besluitenlijst nr. 29.
Voor kennisgeving aannemen.
11) Verslag Managementteam d.d. 3 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
Verslag Managementteam d.d. 10 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
12) Verslag Managementteam d.d. 17 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
13) Verslag overleg Malgré Tout d.d. 3 oktober 2007.
Naar aanleiding van het verslag wordt besloten toch de geplande skatebaan bij de jeugdsoos te Meeden te realiseren.
14) Verslag overleg de heer Bloupot d.d. 11 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
15) Verslag Borkumconferentie.
Voor kennisgeving aannemen.
16) Verplaatsen commissievergadering van 15 november naar 29 november 2007.
Akkoord.
17) Brief Europees Parlement inz. aanbieden Europese vlag.
Te berichten dat de Europese vlag met de afmetingen 150 x 225 cm op het gemeentehuis te Muntendam kan worden afgeleverd.
18) Ter kennisneming: kopie brief Dorpsadviesraad Meeden d.d. 17 oktober 2007 verzonden aan de provincie Groningen inz. project Uitwerking Dorpsvisie Meeden.
Voor kennisgeving aannemen.
19) Brief dhr. J.G.J. Alders te Muntendam inz. klacht tegen dhr. Prins van de brandweer.
De burgemeester zal dhr. Alders uitnodigen voor een gesprek.
20) Concept-brief aan de FNV te Groningen inz. indicaties WMO.
De voorliggende concept-brief geeft het college geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

Uitnodiging voor Promotiedagen Noord Nederland 2006, plein Veendam/Menterwolde op 6 en 7 november 2006 in Martiniplaza te Groningen.
Het voltallig college zal de officiële opening van de Promotiedagen en de opening van het plein Veendam/Menterwolde op 6 november a.s. bijwonen.

Rechtmatigheid, aanpak herziening regelgeving.
Te agenderen voor de raadsvergadering op 8 november a.s.

Advies Commissie Bezwaarschriften en Klachten inzake bezwaar L. Kruizinga te Meeden tegen bouwvergunning bouw woning op het perceel Badweg 80a te Meeden.
Overeenkomstig advies van de Cie. bezwaarschriften en klachten wordt besloten het bezwaarschrift van dhr. Kruizinga ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit tot verlening van de bouwverordening 1e fase in te trekken en de gevraagde vrijstelling te weigeren.

Plan Tolweg Muntendam; verzoek aanleg sportveld.
Dhr. Jasper, J.H. Schaperweg 35 te Muntendam te berichten dat geen aanleiding wordt gezien in het plan Tolweg een speel- c.q. voetbalveld van 15x30 meter aan te leggen.

Boa dagrapportage week 40/41.
Voor kennisgeving aannemen.

Rapportage milieuhandhaving per 1 oktober 2007.
Aanhouden. Volgende week weer agenderen.

Realisatie toegankelijkheidsnetwerk 2008-2010.
De benodigde inventarisatie uit te voeren in 2008 en op basis van deze inventarisatie een besluit te nemen over deelname aan het provinciaal project.

Aanvragen kapvergunning van:
0) K.D. Bos, Sappemeersterweg 24, Noordbroek, voor 18 populieren. Kapvergunning te verlenen.
1) J.A. van den Berg, F. Valkstraat 2, Muntendam, voor 1 eik. Kapvergunning te verlenen.

Wet Dwangsom en Beroep.
Kennis wordt genomen van de ambtelijke notitie van mw. Boltendal, juridisch medewerkster afd. Middelen en Ondersteuning over de nieuwe wetgeving aangaande Dwangsom en Beroep.

Brief drukkerij De Bruin m.b.t. bezwaar wijziging drukker gemeentegids.
Een concept-antwoordbrief aan drukkerij De Bruin voor te bereiden en ter vaststelling aan het college voorleggen.

Ontwerp-tekst Begrotingspagina 2008.
De voorliggende ontwerp-tekst geeft het college geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

Bestuurlijke reactie op rapport Rekenkamer Menterwolde. Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning de reactie op het conceptrapport van de Rekenkamer Menterwolde voor kennisgeving aannemen en deze vaststellen.

Wedeka Bedrijven concept-begroting 2008.
Overeenkomstig advies afd. Samenlevingszaken:
0) de concept-begroting 2008 van Wedeka Bedrijven voor kennisgeving aannemen;
1) conform concept-raadsvoorstel.

Vergoeding sportmedische keuringen uit de WWB-gelden. Aanhouden.

Evaluatie Protocol Veiligheid Schoolzwemmen.
Overeenkomstig advies afd. Samenlevingszaken de conclusies en adviezen naar aanleiding van de evaluatie van het Protocol Veiligheid Schoolzwemmen aan de scholen meedelen. Het huidige Protocol Veiligheid Schoolzwemmen kan worden gehandhaafd en de acties worden uitgevoerd.

Klanttevredenheidsonderzoek en benchmark Wmo.
Overeenkomstig advies afd. Samen- levingszaken de verplichte klanttevreden-heidsonderzoek Wmo en de basis bench-mark Wmo afnemen van SGBO en de kosten ad € 5.750,-- betalen uit de post uitvoeringskosten Wmo.

Overdracht gemeentelijke gebouwen aan de op te richten Stichting ter uitvoering van het openbaar basisonderwijs gemeente Menterwolde.
Aanhouden.

Vastgesteld d.d. 30 oktober 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

E.A. van Zuijlen, burgemeester

K. Nieland, secretaris