Notulen B&W 16 oktober 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

11.00 uur: Bezoek dhr. Sanders.
Om 11.00 uur wordt het rapport Haalbaarheidsonderzoek Outlet Centrum Zuidbroek door de directie van de Redema Groep uitgereikt aan het college van b&w.

Vaststelling notulen
De notulen van 9 oktober 2007 worden onveranderd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen:

1) Bedankkaartje CdK dhr. M. v.d. Berg.
Voor kennisgeving aannemen.
2) Uitnodiging Shantykoor "De Scheeps-joagers" Muntendam voor presentatie CD/DVD op 27 oktober 2007.
De burgemeester en weth. Ploeger zullen de presentatie op 27 oktober a.s. bijwonen.
3) Uitnodiging Ver. van Groninger Gemeenten
voor regionale bijeenkomst "rapporten van de rekenkamercommissie- en dan? Op 25 oktober en 13 december 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Uitnodiging Bosschap voor najaarsbijeenkomsten 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
5) Uitnodiging Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie voor feestavond op 2 november 2007.
Wethouder Velthuis zal de feestavond op 2 november a.s. bijwonen.
6) Uitnodiging gem.bestuur Winschoten voor officiële start van de Adrillen op 5 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
7) Uitnodiging voor Interactieve middag Schoolveiligheid op 8 november 2007.
De bijeenkomst zal ambtelijk worden bijgewoond.
8) Uitnodiging VNG voor symposium op 12 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
9) Uitnodiging Jonckheren-vrouwen van Beresteyn voor theaterreis op 16 november 2007.
De burgemeester en echtgenote zullen deelnemen aan de theaterreis op 16 november a.s.
10) Uitnodiging Ged. Staen voor bijeenkomsten inz. provinciaal beleidsplan Sociaal Beleid.
Wethouder Velthuis zal op 30 november a.s. aanwezig zijn bij de bijeenkomst voor Streekraadgemeenten waarbij met de gedeputeerde Mulder van gedachten zal worden gewisseld over het nieuwe provinciaal beleidsplan Sociaal Beleid.
11) G.S. besluitenlijst nr. 28.
Voor kennisgeving aannemen.
12) Verslag tweedaagse conferentie colleges b&w van Bellingwedde, Menterwolde, Pekela en Veendam op het eiland Borkum d.d. 5 en 6 oktober 2007.
Het verslag als "ingekomen stuk" te agenderen voor de raadsvergadering van 8 november a.s.
13) Verslag overleg IJsvereniging Zuidbroek d.d. 3 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
14) Verslag overleg tennisvereniging Tiolo d.d. 3 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
15) Plan snorkel en duiksportcentrum Kontiki Diving Nederland.
Besproken.
16) Verzoek de heer R. Lubben om hem ontslag te verlenen als bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Menterwolde m.i.v. 1 januari 2008.
Dhr. Lubben eervol ontslag te verlenen als bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer basispost Zuidbroek.

Recreatieve ontwikkeling regionale zandwinning "Botjes Zandgat".
Naar aanleiding van de ambtelijke notitie van de gemeentesecretaris wordt besloten met de betrokken eigenaren van wateroppervlaktes en aangrenzende gronden optie-overeenkomsten af te sluiten inz. de aankoop van gronden.

Tijdelijke lokaalunit bij Insp. Amerikaschool.
Het bouwplan tot plaatsing c.q. aanbouw van een tijdelijke lokaalunit aan de Insp. Amerikaschool te Noordbroek zal met ingang van woensdag 17 oktober 2007 gedurende 6 weken ter visie worden gelegd middels publicatie in "Tussenklappen".
Het streven is er op gericht dat de lokaalunit op 6 december 2007 gebruiksklaar wordt opgeleverd. De verhuizing van groep 1 van de dislocatie aan de Westerholm naar de aangebouwde tijdelijke lokaalunit zal plaatsvinden op 21 december 2007.
Het schoolgebouwtje aan de Westerholm zal met ingang van 22 december 2007 ontruimd worden opgeleverd aan de Stichting Woningbouw Menterwolde. De directie van Kindercentrum "PokoLoko" zal schriftelijk worden geïnformeerd over het feit dat het schoolgebouwtje aan de Westerholm op 22 december 2007 ontruimd zal worden opgeleverd aan koper.

Procedureplanning aanbouw lokaalunit(s) Insp. Amerikaschool.
Voor kennisgeving aannemen.

Aanvraag bouwvergunning van Aardse Orchideeën voor 2 silo’s, trafostation, WOT, bedrijfsruimte nabij De Akkers 23, Zuidbroek.
Bouwvergunning te verlenen.

Opstellen beleidskader kleinschalige verblijfsrecreatie.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken over te gaan tot het opstellen van een beleidskader kleinschalige verblijfsrecreatie.

Verzoek dhr. J. Smit, Galgeweg 1, Zuidbroek om aankoop perceel grond.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken:
0) niet tot verkoop over te gaan van een groenstrook ten zuiden van het perceel Galgeweg 1 te Zuidbroek;
1) verzoeker informeren middels overgelegde concept-brief.

Verzoek dhr./mevr. Van Weerden, Bekkerspad 7, Muntendam om aankoop perceel grond.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken wordt besloten tot verkoop over te gaan van een strook grond van ongeveer 92 m2, gelegen aan de oostzijde van de woning op het perceel Bekkerspad 7 te Muntendam en de gebruikelijke taxatie te laten uitvoeren.

Plaatsen van een paardenstal, Boven Veensloot 11 te Meeden.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken:
0) bouwvergunning/vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO voor het plaatsen van een paardenstal op het perceel Boven Veensloot 11 te Meeden te weigeren;
1) verzoeker informeren middels overgelegde conceptbrief, waarin wordt verwezen naar de beleidsnotitie paardenhouderijen.

Handhaving Sappemeersterweg 5a te Noordbroek.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken de heer J.J. Klungel schriftelijk te berichten conform overgelegde conceptbrief, dat het tuinhuis binnen zes weken na verzending van deze brief verwijderd moet zijn en indien hieraan geen gehoor wordt gegeven verdere stappen te ondernemen.

Bouwvergunningen met vrijstelling voor de heer Doeser, Pastorieweg 3 te Noordbroek.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken om, zodra de verklaring van geen bezwaar en het contract retour zijn ontvangen, drie bouwvergunningen met vrijstelling van het bestemmingsplan ex. artikel 19, lid 2 van de WRO te verlenen aan de heer Doeser ten behoeve van de bouw van een loods en bedrijfswoning op het perceel Pastorieweg 3 te Noordbroek, middels overgelegde bouwvergunningen en vrijstellingsbesluit.

Evaluatie en opheffing werkgroep verkeer.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken de Werkgroep Verkeer thans op te heffen.

Milieuverslag 2006.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken:
1) het milieuverslag 2006 vaststellen en aan de raad te zenden ter kennisname;
2) het verslag zenden aan VROM-inspectie en gedeputeerde staten;
3) het verslag bekendmaken en plaatsen op de website.

Aanvragen kapvergunning van:

0) G. van der Heul, Hereweg 340, Meeden voor 17 populieren;
Kapvergunning te verlenen.
1) W. Kor, Beneden Veensloot 57, Meeden voor 1 kastanje.
Kapvergunning te verlenen.
2) W. de Heer, Hellingwal 2, Muntendam voor 1 populier en 2 esdoorns;
Kapvergunning te verlenen.
3) Stichting Woningbouw Menterwolde voor 2 lindes Klaas Woltjerweg;
Kapvergunning te verlenen.
4) F. Zandberg, Nieuweweg 2, Zuidbroek voor 1 linde.
Kapvergunning te weigeren.

Aanvraag kapvergunning van de gemeente Menterwolde voor 1 eik, berm ter hoogte van Duurkenakker 23, Meeden.
Kapvergunning te verlenen.

Aanvraag ontheffing parkeerverbod grote voertuigen.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning de door Dikkema Berging v.o.f. gevraagde ontheffing te weigeren en aanvrager hiervan bericht te doen.

Aansprakelijkstelling schade aan een KPN telefoonkabel.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning de aansprakelijkheid voor de geleden schade door KPN BV te Amersfoort van € 335,23, te erkennen.

Aansprakelijkstelling schade aan dienstleiding gas.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning de aansprakelijkheid voor de geleden schade door Essent te Den Bosch te erkennen en de schade van € 202,10 te vergoeden.

Concept-brief aan Van der Valk.
De voorliggende ambtelijk geredigeerde concept-brief aan de directie van Van der Valk Hotel Zuidbroek als antwoord op hun brief van 20 september 2007 geeft het college geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en besloten wordt de brief thans ongewijzigd te verzenden.

Gevolgen generaal pardon.
College kan instemmen met de voorgestelde procedure tot afhandeling van aanvragen om een uitkering door personen voor wie de generaal pardonregeling van toepassing is.

Vastgesteld d.d. 23 oktober 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

E.A. van Zuijlen, burgemeester
K. Nieland, secretaris