Raadsvergadering d.d. 27 januari 2011

Voor het eerst compleet...

1. Opening.
De raad was voor het eerst voltallig.

2. Vaststellen agenda.
Geen wijzigingen

3. Spreekrecht burgers.
Geen insprekers

4. Afleggen van de eed/gelofte door het benoemde raadslid J. Velthuis.
Met het afleggen van de belofte werd dhr. J. Velthuis (PvdA) alsnog beëdigd  tot raadslid. "Goed dat je er weer bent", aldus de burgemeester. Vervolgens werd dhr. Velthuis door de aanwezigen bedolven onder rode rozen.

5. Aanvullend krediet reconstructie Heiligelaan.
Door gunstige aanbestedingen bij rioleringen is er een financiële meevaller. De raad ging unaniem akkoord om voor ¨^€ 65.000,- de verlichting aan de Heiligelaan te vervangen. Hierbij wordt energiezuinige verlichting toegepast en zal op deskundige wijze gelet worden op het onderhoud van bomen. (vraag van mevr. Swierenga). Mevr. Boerma (PvdA) diende een motie in om de resterende € 91.000,- te besteden aan de verbetering van de entree Muntendam-Oosterweg. Mevr. Bos (VVD) stelt voor achterstallig wegenonderhoud te plegen aan met name de Buitenweg. Regelmatig zitten auto's hier vast of lopen schade op. Door de TomTom's komen er regelmatig automobilisten op deze weg terecht. Tijdens de sloop van het viaduct Galgeweg bij de verdubbeling van de N33 zal het sluipverkeer toenemen. Gevraagd wordt de kuilen te repareren en d.m.v. borden de weg uitsluitend te bestemmen voor landbouwverkeer. Wethouder Mevr. Siersema (KM) deelt mee dat met Rijkswaterstaat overeenstemming is bereikt over de Buitenweg. Het rijk zal de fundering bekostigen, de gemeente de bestrating. Als zeker is dat het geld terug komt is de gemeente bereid de kosten voor te financieren. Alleen reparatie van de kuilen zal weinig oplossen daar de fundering van de weg onvoldoende is en de situatie direct weer ernstig verslechterd. Er zullen borden worden geplaatst "uitsluitend bestemmingsverkeer.” Op de vraag van dhr. van Bruggen (CU) antwoordt de wethouder dat in het plan Heiligelaan niet zijn meegenomen een aansluiting met het Siemenspark, terwijl de bocht Uiterburen soberder wordt uitgevoerd. Het voorstel van dhr. van Bruggen de € 91.000,- te oormerken voor onderhoud wegen werd met 11 tegen 4 (CU+VVD) verworpen. Gelet op de komende bezuinigingen wordt het bedrag eerst gevoegd bij de algemene middelen en wordt bij het totaal plaatje bekeken waar het aan wordt besteed. De motie van de PvdA wordt aangehouden. In de dorpsvisie staat e.e.a. vermeld.

6. Intergemeentelijk landschapsontwikkelingsplan "Landschapspark de Randvenen.”
Dit plan is een uitwerking van degebiedsvisie "Groene Ster van de Veenkoloniën" en een samenwerking tussen de gemeenten Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Aa en Hunze en het Waterschap Aa en Hunze. Het gaat over het gebied van Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek via Veendam naar Annerveensekanaal. Dhr. Hesp (VVD) dient een amendement in om het uitgangspunt aan de vullen met: "voor zover het de agrarische bedrijvigheid niet beperkt." Het college neemt het amendement over. Bij stemming blijken PvdA en SP tegen. Het voorstel wordt met 9 tegen 6 aangenomen. Dhr. Blaauw (KM) is o.a. benieuwd naar de financiering. Dhr. Wind (CDA) stelt dat het goed is dat er gekeken wordt naar de natuurontwikkeling. De genoemde fasering, o.a. m.b.t. baggeren Tripscompagniesterdiep, acties bij polder Poeltje, maken het CDA huiverig het voorstel voor kennisgeving aan te nemen. Deels is er al sprake van uitvoering. Om alles geschikt te maken voor vaarrecreatie moet er veel gebeuren en wordt er veel landbouwareaal onttrokken. Ook hij vraagt om een financieel overzicht. Wethouder mevr. de Winter (CDA) kan zich de huivering best voorstellen. Het gaat echter alleen om het vaststellen van uitgangspunten, niet om het definitief vaststellen. Voor dit soort projecten is financiering onduidelijk, ook de Agenda voor de Veenkoloniën wordt binnenkort herijkt. Het gaat hier om wat misschien mogelijk is. De LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) is bereid met de ontwikkelingen mee te bewegen als boeren hun bedrijven zo kunnen behouden. Zo lang er geen duidelijkheden zijn, wordt er niets besloten. Het gaat om onze visie, aldus de burgemeester. Mits de financiering rond is, vult de wethouder aan. voor enige projecten zijn er subsidie mogelijkheden en daarvoor zijn offertes noodzakelijk. Voor het tussengebied Veendam/Muntendam zijn een tweetal offertes aangevraagd. Na nog een schorsing wordt het voorstel aangenomen onder voorbehoud van de financiering.

7. Vaststellen bijlage 1 (Normenkader) bij controleprotocol.
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

8. Intrekken Algemene Subsidieverordening Sport en de Algemene Verordening Cultuur.
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

9. Verordening VROM-Starterslening per 1 januari 2011.
Alleen de PvdA is voor voortzetting aan de regeling. De overige fracties bepleiten stopzetting per 1-1-2012, de SP ziet het liefst al per direct. In totaal is er slechts 1x gebruik gemaakt van de regeling. De gemeente moet niet voor bank willen spelen, aldus mevr. Swierenga (SP), die zich afvraagt of er wel voldoende bekendheid aan is gegeven, of dat er geen belangstelling voor is. Zij stelt voor het nog resterend bedrag te voegen bij de algemene reserve voor wijk- en buurtbeheer. Zo wordt het woongenot voor allen vergroot. Dhr. Loer (PvdA) wijst er op dat het vanaf 1-1-2011 lastiger is bij de bank een hypotheek te verkrijgen. Wethouder Batelaan (VVD) antwoordt dat er maar 1 aanvraag is binnen gekomen. Er is bekendheid aan gegeven via ‘De Tussenklappen’, de banken en de makelaars. Een amendement van de VVD, bij monde van dhr. Hesp, om in het voorstel de zin "om na 1 jaar te evalueren" te schrappen krijgt geen bijval en is dus met 12 tegen 3 (VVD) verworpen. Dhr. van Bruggen wijst nog op het probleem, dat om in aanmerking te komen men sociaal of economisch gebonden moet zijn met de gemeente. Voor sociaal gebonden geldt dat familie 10 jaar in de gemeente moet wonen, of in het andere geval er werkt. Uiteindelijk wordt het voorstel aangenomen. Alleen de SP is tegen.

10. Herziening Telecommunicatieverordening.
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen

11. Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen zijn de notulen van de tweede bijeenkomst van de Werkgroep Intergraal jeugdbeleid op 30-11-2010, en van de verg. van de Raad van Commissarissen Bedrijvenpark De Gouden Driehoek op 9-7-2010, brief van GS over het repressieve toezicht begroting 2011 en ontvangstbevestigingen van de motie Rijkscoordinatie windmolens van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het hoofd van de afdeling ruimtelijke plannen van de provincie Groningen. Alle stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van de brief van het Platform tegen plaatsing windmolens langs de N33 van 7 januari 2011 vraagt mevr. Swierenga wanneer de vervolgdiscussie is. Zij merkt op dat de SP voor plaatsing is. Er lijken evenveel voor- als tegenstemmers te zijn. Graag ontvangt zij ook algemene informatie. Wethouder Siersema antwoordt dat onlangs voorlichting is ontvangen en gesprekken zijn gevoerd met ‘Tegenwind’ en het college. Zij zijn tegen de locatie. Er is nog geen exacte datum bekend. De burgemeester vult aan dat het zo spoedig mogelijk zal gebeuren. Dhr. Blaauw deelt mee, met een motie vreemd aan de orde van de dag te komen m.b.t. de sportvelden Noordbroek, samen met de PvdA. Deze motie komt na de notulen/actielijst als punt 14a. Schriftelijke vragen waren er van de PvdA over de Broekhof en de samenwerking met Vrees, en van Kritisch Menterwolde over de opening van jeugdsoos Soultrain Zuidbroek en de begroting van de Heemtuin.
Dhr. Gruben (PvdA) verwijst naar het Reglement van Orde waarin staat dat de beantwoording binnen 30 dagen moet. Onduidelijk is wie en wat er is onderzocht. Het had het College gesierd als ze hadden gezegd dat niet is gekeken naar een theaterzaal in de Broeckhof. Er is verkeerd voorgelicht. De PvdA eist voortaan volledig te worden ingelicht. Wethouder ter Steege (GL) zegt, dat het antwoord precies zo is als het er staat. Het college acht dit antwoord voldoende, het is maar wat je onder onderzoek verstaat.
Dhr. Tepper (VVD) merkt op dat het een goed plan is en de beantwoording goed te vinden. Volgens dhr. Gruben is een investering van € 100.000,- ter beoordeling van de Raad en er is geen juiste onderbouwing. Mevr. Bos vraagt of dit een motie van wantrouwen tegen de wethouder is. Er ontstaat geharrewar tussen de heren Gruben en Tepper over de vraag of dhr. Gruben nu voor of tegen een theaterzaal is. Daarop wordt de discussie gesloten.
Dhr. Gruben verwijst naar de brief naar Vrees. Een Stadrat is geen gemeenteraad. De gemeenteraad was niet in meerderheid tegen. Alleen in het college is er over gediscussieerd. Normaal was geweest als de Raad op de hoogte was geweest en een kopie van de brief had gekregen. Burgemeester van Zuijlen antwoordt dat de informatie verstrekking is gedaan via het besluiten lijstje van de vergadering van Burgemeester en Wethouders. Met een kleine delegatie is een en ander besproken in het EDR kantoor in Bunde. Er is overeenstemming over dat projecten er niet met de haren zullen worden bijgesleept. De bewuste brief is door een beëdigd vertaler vertaald.
Mevr. Kiwiet (KM) vraagt waarom Soultrain nog niet is geopend, waar de jongeren zich bezig hielden en waarom de gebruiksovereenkomst nog niet is getekend. Gesuggereerd wordt dat het bestuur geen gebruik meer wil maken van het gebouw. Wethouder de Winter antwoordt dat de soos op 26 februari weer open gaat. De soos zal worden gerund door een groep vrijwilligers. De maximum leeftijd is 25 jaar en het alcoholgebruik wordt aan banden gelegd. De namen van de vrijwilligers zijn doorgegeven door de DAR (Dorps Advies Raad) Zuidbroek. Ca. 18 jongeren maken gebruik van de andere jeugdsozen.
Dhr. Blaauw zegt dat de beantwoording over de vraag m.b.t. de Heemtuin pas gisteren is ontvangen, terwijl de vraag al op 15.12.2010 werd gesteld. Het antwoord kon nog niet worden besproken. Vraag is of de gelden die van de scholen komen voor natuureducatie nu meestal uit 'oud papier potjes' komen. Milieuvoorlichting moet dat eigenlijk niet gratis? Mw. Siersema antwoordt dat tot dusverre natuureducatie uit de Streekraad was gelabeld. Elke school krijgt nu geld voor materiaal. Dhr. Blaauw heeft andere informatie.

Mededelingen:

  • Brief van 3.1.2011 m.b.t. voortgang van het project Regionale Uitvoeringsdienst Groningen.
  • Voor € 15.000,- incl. inuil en korting wordt en bermfrees vervangen, te leveren door Niestijl mechanisatie Siddeburen.
  • Verbidak Winschoten vervangt de dakbedekking van de Broeckhof voor € 55.313,- excl. BTW (niet compensabel), voor ca. € 10.000,- worden ook de dakbedekking van de piramidedaken vervangen en geisoleerd.
  • Voor de vervanging ven de vuilwaterriolering en aanleg van een nieuwe vuilwater- en regenwaterriolen langs de Berkenlaan, Eikenlaan, Nijverheidsstraat en Weverstraat te Zuidbroek was € 706.000,- begroot. Koen Meijer uit Veendam heeft het werk aangenomen voor € 374.000,- ­excl. BTW. Uit deze meevaller wordt de verlichting langs de Heiligelaan bekostigd- Voor de raadsleden lagen nog enige brieven ter inzage.

12. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
De burg. deelt mee dat in de eerstvolgende raad als apart agendapunt wordt opgenomen 'Opheffing Streekraad'.

13. Notulen van de raadsvergadering van 16 december 2010.
N.a.v. de notulen informeert dhr. Tepper naar de stand van zaken m.b.t. het Centrum Zuidbroek. Weth. Batelaan komt met mede-delingen als er iets te melden valt. Het wachten is op de bouwaanvraag enz. Mw. de Roo vraagt wanneer het raadsvoorstel m.b.t. de ouderenactiviteiten en de daarbij behorende financiele opzet enz. komt. Weth. ter Steege weet het niet, de burgemeester vult aan dat de financiele kant in de begroting staat.
De weth. zal de info aan de raad sturen. De notulen worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.

14. Actielijst/toezeggingenlijst versie 11 januari 2011.
Er komt een themabijeenkomst voor de raad m.b.t. doel-groepen-beleid over het reintegratie-beleid/UWV. Op verzoek van dhr. Velthuis zal hierbij ook de WMO-raad worden uitgenodigd.
- De dorpsvisie Zuidbroek is in concept gereed. Na bespreking met de DAR komt het in de raad.
- Een brief m.b.t. OZB bedrijfswoningen ligt klaar.

14a. Motie KM/PvdA m.b.t. sportvelden Noordbroek.
Na de mededeling in de pers, dat de sportvelden niet meer onderhouden zullen worden en de kleedaccommodatie gesloten, ontstond onrust dat buitenactiviteiten wellicht niet meer mogelijk worden. Dit ondanks dat de velden nog in prima conditie zijn. Gevraagd wordt om de velden in een redelijke staat te houden en de kleedaccommodatie bruikbaar. De DAR is bereid om hand- en spandiensten m.b.t. onderhoud te verrichten. Alles tot de oplevering van het nieuw te bouwen MultiFunctioneelCentrum. Weth. de Winter deelt de verontrusting. Maar we zijn bezig met de bezuinigingsronde. Voor de spelweek en voor buitensportactiviteiten blijft het trapveldje naast de Klipheerd. Alleen als iemand voor de kosten zorgt, blijft de kleedaccommodatie onderhouden. Uiteindelijk is afgesproken om het voorstel een maand aan te houden en dat er in februari een financieel onderbouwd voorstel komt. Onbekend is nog waar het MFC precies gebouwd wordt. Bovendien liggen er volgen gem. secr. Nieland twee grote velden. Onderhoud daarvan kost te veel. Om 23.10 uur eindigt de officiële vergadering en begint het vragenuur.

Vragenuur.
De vraag van de PvdA m.b.t. het sportveld Noordbroek kwam al bij het vorige punt aan de orde. Er waren nog twee vragen van de PvdA en één van KM.

  1. Dhr. Loer (PvdA) vroeg n.a.v. mededelingen dat de DAR Noordbroek haar ongenoegen uitte over ontwikkelingen in Noordbroek, waarbij zij onvoldoende zouden zijn betrokken. Zij zouden te laat geïnformerd zijn over beleidsontwikkelingen m.b.t. het voorzieningenniveau en dreigden het vertrouwen in de dorpswethouder, mw. ter Steege, op te zeggen. Mw. ter Steege antwoordt, dat mw. de Winter en zij in eerste instantie een hoog opgelopen vergadering met de DAR hebben gehad. Beiderzijds was men kwaad. Nadien is er een tweede vergadering geweest, waarna de ruis nu over is.
  2. Mw. Boerma (PvdA) vraagt naar de schone grondverklaring mb.t. het pand ‘Piening’, waar Groninger Huis zes appartementen gaat bouwen. Weth. Batelaan zegt dat er sprake was van ernstige verontreiniging. Er bestaat geen schone grondverklaring. Er heeft al grondsanering plaatsgevonden, in week 4 vindt er grondwatersanering plaats. De start van de bouw is afhankelijk van de provincie. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting hoeft er geen extra grond worden afgevoerd. Afhankelijk van de provincie start de bouw dit jaar.
  3. Dhr. Blaauw (KM) had vragen n.a.v. een artikel in het Dagblad v.h. Noorden m.b.t. het opknappen van kerktorens te Meeden, Zuidbroek en Noordbroek. Weth. Siersema antwoordt dat het college wel en de persvoorlichter niet op de hoogte was van de (inhoud van de) publicatie. Er valt niets goed te keuren. De burg. merkt op dat de pers belde. Er is doorverwezen naar de ambtenaar, die namens hen correct antwoordde. De krant bepaalt de inhoud van een artikel. Dhr. Blaauw zegt dat het er om gaat dat het een zaak is die de raad aangaat, dus de informatie moet naar de raad. Maar, aldus de burg., het betreft geen persbericht van het college, de journalist informeerde.

Om ruim 23.20 uur volgde sluiting van deze vooral door schorsingen gekenmerkte avond. De raad had wel bij een uur eerder afgelopen kunnen zijn. De volgende raadsvergadering is op donderdag 3 maart a.s.