Raadsvergadering d.d. 16 december 2010

Raad zeer ge'motie'veerd...

1. Opening.
Afwezig was de heer J. Velthuis (PvdA).

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd punt 12A; Motie VVD over plaatsing windmolens.

3. Spreekrecht burgers.
Namens DAR Noordbroek en de zaalsporten vraagt dhr. J. Ruiter spreekrecht aan.

4a. Nagekomen agendapunt is de tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte van mevr. M.S. de Rijke (Kritisch Menterwolde).
De komende 16 weken is mw. P.H.P. Kiewiet haar vervangster. Haar ‘geloofsbrieven’ werden akkoord bevonden door de commissie bestaande uit dhr. H. Loer (PvdA) voorz., dhr. H. Tepper (VVD) en mw. J. Jongedijk (GroenLinks). Met het afleggen van de gelofte is mw. Kiewiet de komende weken lid van de raad.

4b. Tot lid van de raadscommissie is namens GroenLinks benoemd dhr. K.J. Schuur en tot plaatsvervanger mw. I.W. Louwrier en gedurende de wettelijke vervangperiode voor Kritisch Menterwolde dhr. M.W. Keuning als lid en mw. P.H.P. Kiewiet als plaatsvervangster.

5. Besluitvorming omtrent MFC Noordbroek.
Dhr. J. Ruiter wijst op de verkeerssituatie die ontstaat. Met het verwijderen van de sportzaal zou er een soort rondweg kunnen komen, waardoor de aanvoer via de parkeerplaats en de afvoer via de Klipheerd (=Schoolstraat) zou kunnen plaatsvinden. De sluiting van de sportvelden komt door het ontbreken van een kleedaccommodatie. Het veld zelf is in uitstekende conditie, er is sprake van kapitaalvernietiging.
Door de sportzaal tegen de velden aan te zetten los je dit op. Bij verplaatsing naar Zuidbroek moet van de KNVB de kleedaccommodatie daar verdubbeld worden, een extra probleem dus. Hij pleit voor een zo uitgebreid mogelijk MFC. Er waren geen vragen aan dhr. Ruiter. De raad was blij met het voorstel en benieuwd naar de definitieve plannen. Vragen waren er o.a. over de sport- of gymzaal, de koppeling van bibliotheek en steunpunt en waarom er geen fysiotherapie meer wordt genoemd. Mw. Bos (VVD) vroeg of de jeugdsoos er ook nog bij kan. Dhr. Blaauw (KM) was benieuwd of er rekening wordt gehouden met het benutten van bodemwarmte als energiebesparing. Ook wilde hij weten of de bestaande gebouwen (gymzaal, Klipheerd en peuterspeelzaal worden afgebroken. Dhr. Wind (CDA) wees erop bij een mini-rondweg vooral te letten op de veiligheid van fietsers. Dhr. Loer pleitte voor uitstel van de sluiting van de sportvelden. Het zou hem niet verbazen als er, als het MFC er is, weer sportverenigingen in Noordbroek ko-men. Maar er is al tot sluiting besloten, aldus de burg. Weth. de Winter (CDA) vond het geweldig dat de dorpsraad inspreekt. Een voordeel is dat de bibliotheek aan de school is gekoppeld, dus ook en schoolbibliotheek erbij. Het steunpunt kan daar ook aan gekoppeld worden. De raad bepaalt of er een sportzaal of een gymzaal komt. Dat is nog niet zeker. De plannen voor een jeugdsoos zijn al te vergevorderd. De fysiotherapie heeft niet gereageerd op de vraag of zij meedoet. De verkeersontwikkeling wordt meegenomen in de plannen. Niet alleen de Dorpsraad, maar de gehele bevolking wordt voorgelicht over de plannen. Weth. de Winter zegt dat er per 1.1.2011 provinciaal subsidie komt voor krimpgemeenten voor koppeling en bundeling van activiteiten. Gehoopt wordt dat Menterwolde bij de eerste tender zal zijn. De energievoorziening zal zo milieuvriendelijk mogelijk zijn, dus bijv. aardwarmte of zonnepanelen. Dat is nog niet in de begroting meegenomen. Er wordt gekeken naar een andere bestemming van het peuterspeelzaal gebouw. In antwoord op tweede termijn zegt weth. Batelaan (VVD) dat bij de infrastructuur al rekening is gehouden met de verkeersveiligheid in het dorp. Er is contact geweest met de bibliotheek en het steunpunt over een koppeling, aldus weth. de Winter. De mede- werkster van het steunpunt zou ook in de bibliotheek kunnen meewerken. Over bedragen wordt later gesproken. Alle raadsleden gaan akkoord met het voorstel.

6. Tussenrapportage Discriminatie Meldpunt Groningen.
Dhr. v. Bruggen (CU) stelt voor om de subsidie van € 1.574 te handhaven. Mw. Louwrier vraagt of er ook klachten rechtstreeks aan het Meldpunt gedaan zijn. Weth. ter Steege (GroenLinks) deelt mee dat handhaven van het bedrag voor voorlichting niet nodg wordt geacht. Er is maar één klacht gemeld. De voorlichting op scholen gaat gewoon door. Steunpunt- en baliemedewerkers hebben training gehad vanuit Groningen. De raad gaat ermee akkoord om de twee wettelijke kerntaken klachtenbehandeling en registratie uit te laten voeren door het DMG. Het DMG beschikt over kennis, expertise en ervaring op het gebied van klachtenbehandeling en registratie. Het is namelijk zaak om deze klachten zorgvuldig te behandelen. De raad wil geen financiële middelen meer beschikbaar stellen voor voorlichting.

7. Jaarverslag en jaarrekening 2009 scholengroep OPRON.
Mw. Boerma (PvdA) merkt op dat de stukken erg laat kwamen. Er is sprake van een behoorlijke reserve, kan de gemeentelijke bijdrage niet worden verlaagd? Dhr. v. Bruggen is benieuwd naar de grote stijging van het eigen vermogen, terwijl mw. Jongedijk vraagt naar de invloed van Centra voor Jeugd en Gezin e.a. Mw. de Winter antwoordt, dat men voor te technische vragen naar de ambtenaren kan gaan. In 2009 was er veel kapitaaloverdracht van gemeenten. Daardoor is er veel meer geld dan verwacht. Bovendien is de zgn. gewichtenregeling leerlingen gewijzigd; vroeger was dat gerelateerd aan het aantal allochtonen, nu aan de ouders. Daardoor is er veel meer ontvangen. Exploitatie besparende maatregelen betreffen schoonmaak kosten. Omdat alle scholen in principe alle leerlingen passend onderwijs bieden, bijv. bij handicaps etc., is er contact met CJG en de zorgsector. De gemeentelijke subsidie is al afgesproken en kan niet gewijzigd worden. De raad gaat akkoord.

8. Wijziging van de ‘Verordening voorziening huisvesting onderwijs’.
De verordening wordt vastgesteld en gaat in op 1.1.2011.

9. Reactie van het college van burgemeester en wethouders op het verslag van de rekeningcommissie jaarstukken 2009.
Adviezen van de commissie leiden tot veranderingen, aldus de burg. Vroeger is gevraagd om het ambtelijk apparaat uit te breiden. Weth. Batelaan onderstreept het verzoek om versimpeling.
10. Vaststellen heffingsverordeningen en leges 2011.
Een flink aantal tarieven voor burgers werden vastgesteld per 1.1.2011. Bijv. OZB eigenaar niet woning wordt verhoogd naar 0,2641%, voor gebruiker niet woning gaat OZB omhoog naar 0,2110% en de eigenaar van een woning betaald volgend jaar 0,1378%. Peildatum is 1.1.2010. De afvalstoffenheffing wordt voor een éénpersoonshuishouding € 229,25 en voor een meerpersoonshuishouding € 249,25. Rioolheffing is € 221,45. Dhr. Hesp (VVD) miste het beloofde antwoord m.b.t. de OZB voor eigen woningen in bedrijfsgebouwen. Voor de komende raadsvergadering komt hierover waarschijnlijk een brief, aldus de burg. Dhr. v. Bruggen mist de aantekening dat hij tegen de 5% verhoging van een drietal verordeningen was.

11. Gemeenschappelijke regeling Individueel Behandelsysteem voor Afvalwater (IBA).
Mw. Jongedijk vraagt wie er aansprakelijk is als de onderhoudskosten hoger zijn dan € 400,00. Weth. Siersema antwoordt dat de ‘dagelijkse’ kosten voor rekening komen van het waterschap, de rest voor de gemeente. Over het algemeen is € 400,00 voldoende. De raad stemt in met de regeling met Waterschap Hunze en Aa’s. Onderhoud van de 35 IBA’s binnen de bebouwde kom is voor de gemeente, de overige voor het waterschap.

12. Najaarsnota.
Burg. v. Zuijlen zegt dat er voor de eerste keer een Najaarsnota is. Hierin zijn de laatste 2 maanden van 2010 niet meegenomen. Voorgesteld wordt om het overschot te bestemmen voor de aanpak van de Heiligelaan te Zuidbroek, inhuur van extra personeel en digitalisering van de raad.
Dhr. Hesp is blij met de aanpak van de Heiligelaan en doet de suggestie om tussen de Koepel en de Eikenlaan de parkeergelegenheid aan de andere kant van de weg te situeren. Door het doorbreken van de zichtlijn zal er minder sprake zijn van hardrijders. Mw. Jongedijk komt met twee moties. Voorgesteld wordt om het overschot van 2010 over te hevelen naar januari 2011 en te bestemmen voor energiebesparing. De tweede motie, mede namens VVD, KM en CDA stelt voor om € 15.000,-- te bestemmen voor participatie van arme kinderen: ‘Kinderen doen mee’. De vraag om dit ook voor 2012 te doen wordt geschrapt. Dhr. Gruben vraagt zich o.a. af waarom de raad digitaal moet en het digitaal notuleren zou toch budget neutraal gaan? Waarom wordt de Heiligelaan niet compleet aangepakt en wat gebeurt er niet? Wat is de reactie van de bewoners? De PvdA komt met een motie m.b.t. minimabeleid en zal in tweede termijn komen met een amendement m.b.t. toelagen. Na een korte schorsing antwoordt het college.
“Op beleidsniveau zullen we soms externen moeten inhuren. De digitale raad vergt wel een investering, maar is efficiënter.” Het college stemt in met de overheveling van het overschot naar 2011, het coalitievoorstel m.b.t. armoedebestrijding jeugd is goed voor 2011, maar niet ook al voor 2012. M.b.t. de Heiligelaan meldt weth. Siersema dat er € 245.000,-- wordt uitgetrokken. Wat de sobere uitvoering betreft; in januari komt er een uitgewerkt voorstel. In het voortraject was er 6x bewonersoverleg. Nu komt er weer contact. Het kruispunt Torenstraat/Kerkstraat/Heiligelaan wordt gereconstrueerd. In de Torenstraat komt weer tweerichtingverkeer. Het kruispunt met de Eikenlaan wordt gedeeltelijk meegenomen, het kruispunt Siemenspark/bij de Koepel krijgt extra accent, een natuurlijke remming. Er is geen geld voor een plein bij Uiterburen. Wel wordt daar ‘opgeleukt’. Het trottoir aan de zuidzijde wordt opnieuw gelegd, sommige delen 50 cm verbreed. De bomen worden gevitaliseerd. De verlichting is niet inbegrepen. Deze is 40 jaar oud en deels verrot. Mocht het nu niet worden gedaan, dan zeker over een paar jaar. Het kost € 65.000,00 en geeft 65% besparing. Om kapitaallasten te vermijden, worden de kosten in één keer afgeschreven. Weth. ter Steege zegt zeer sympathiek te staan tegenover de motie van de coalitie. M.b.t. de motie van de PvdA om éénmalig E 50,00 te geven aan een bepaalde categorie: het Rijk vindt dit niet in één lijn met het inkomensbeleid. Het College zou kiezen voor maatwerk; voor wie wat nodig heeft. Bovendien is de 120% norm heel royaal. Niemand zal in de gemeente Menterwolde honger of kou lijden. Het college staat achter ‘Kinderen doen mee’, maar niet structureel.
De PvdA ziet graag de kosten van de verlichting Heiligelaan uit de post Onvoorzien gefinancierd. Hij komt nog met een amendement m.b.t. het rapport Bugel/Hajema om voor de Oosterweg Muntendam € 100.000,-- beschikbaar te stellen. Dhr. Hesp deelt mee dat de VVD tegen de PvdA motie (minima) zal stemmen vanwege de motivatie.
Ook maakt hij bezwaar tegen de toonzetting van het artikel in het Dagblad van het Noorden hierover. Omdat er veel moties zijn ingediend volgt wederom een schorsing. Namens de coalitie dient dhr. Wind een motie in om de 332 daarvoor in aanmerking komenden een éénmalige tegemoetkoming te geven van € 40,--. Ook vorig jaar was het € 40,-- daarom oneens met PvdA motie. De heer Gruben was niet te spreken over de uitlatingen van dhr. Hesp en de opmerking van mw. ter Steege dat niemand in Menterwolde honger of kou hoeft te lijden. De PvdA motie over € 50,00 toeslag wordt ingetrokken.
Hierna volgden de stemmingen. Allen stemden voor de coalitiemotie m.b.t.
€ 40,--, de GL motie het overschot over te hevelen naar 2011 en de coalitiemotie m.b.t. ‘Kinderen doen mee’. Het amendement van de PvdA m.b.t. verlichting Heiligelaan uit post Onvoorzien en ook die over beschikbaar stellen van € 100.000,-- t.b.v. Oosterweg werden verworpen met 6 stemmen voor (PvdA, SP, CU) en 8 tegen (VVD, KM, GL, CDA). De najaarsnota werd met algemene stemmen aangenomen.

12a. Motie VVD Rijkscoördinatieregeling plaatsing windmolens.
Dhr. Hesp licht toe, dat hierin is bepaald dat voortaan de minister beslist waar wel/geen windmolens mogen worden geplaatst en niet de gemeenten. Dit leidt tot niet gewenste consequenties. Gevraagd wordt aan het college om een brief te sturen waaruit de afkeuring van de raad blijkt, dat dit wordt gezien als een schending van de autonomie van de gemeente, temeer omdat door de Oost-Groninger gemeenten alternatieven worden geboden. Deze motie staat los van het principiële besluit voor of tegen windmolens. Dhr. Gruben vraagt of B en W hiervoor ook steun voor de motie wil vragen bij andere gemeenten. Mw. Swierenga merkt op dat de SP voor schone energie is. Er is echter geen MER, er staat niets over het aantal vierkante meters horizonvervuiling. De SP is tegen de motie. De rest van de raadsleden stemt voor het voorstel.

13. Ingekomen stukken en mededelingen.
N.a.v. een motie van de gemeente Ten Boer komen SP en PvdA met een eigen motie waarin op grond van een twaalftal overwegingen het college wordt verzocht om aan de leden van de Tweede Kamer en het Kabinet te melden dat de raad bezuinigingen onaanvaardbaar vindt m.b.t. sociale werk- plaatsen en de bijstand, dat ‘Den Haag’ gemeentelijke armoederegelingen niet mag beperken en dat het onaanvaardbaar is dat taken worden overgeheveld naar gemeenten zonder bijbehorend budget en met inperking van de gemeentelijke autonomie.
Dhr. Wind vraagt om een korte schorsing. Volgens dhr. Hesp zijn een aantal zaken te belangrijk om in een motie te bespreken. Hij vraagt om een commis- sievergadering. Dhr. Wind onderschrijft het verzoek van de VVD. Uiteindelijk is de motie aanvaard met 8 stemmen voor en 6 tegen (VVD, KM, CDA).

Mededelingen:
Mw. Siersema (volgens de burg. weth. strooizout) meldt dat deze week het zout niet is gekomen door aanvoerproblemen op de Rijn. De gemeente moet zuinig zijn. Er wordt wel sneeuw geschoven. In geval van nood helpt Slochteren. Als er genoeg zout zou zijn, dan zouden ook de andere routes worden gestrooid. Inmiddels is de gemeente ook aangesloten bij het Zoutloket. Mw. Boerma komt met een motie m.b.t. strooizout. Mw. Siersema antwoordt dat er wel gestrooid wordt op doorgaande wegen. Er is nog wel zout, maar 3 x route rijden kost 30 ton zout. Dus moet er goed gelet worden op waar en hoe. Dhr. Wind merkt op dat zelfs ouderen in de Dreeslaan nog wel een stuk van hun stoep vegen. De motie verzoekt B en W om een sociale oproep te doen aan alle huishoudens om de eigen stoep/pad schoon te houden en ook die van inwoners die hier zelf niet (meer) toe in staat zijn. De gehele raad stemde hier van harte mee in.

14. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Dhr. Blaauw en mw. Jongedijk bezochten de AB vergadering van de Streekraad Oost-Groningen. Dhr. Blaauw doet verslag. Op het binnenhalen van bedrijven voor € 1,-- staat boete. Bellingwedde is tegen liquidatie van de Streekraad, Veendam, Menterwolde, Pekela en Oldambt zijn voor.

15. Notulen van de raadsvergadering van 11.11.2010.
De notulen van de begrotingsraad d.d. 11.11.2010 worden onveranderd vastgesteld.

16. Actielijst/toezeggingenlijst versie 30.11.2010.
Op de actielijst blijven nog een paar puntjes over.

17. Sluiting.
Met de beste wensen voor een goed kerstreces sluit de burg. de officiële vergadering.

Voor het Vragenuur waren er een drietal vragen.
1. Dhr. Tepper vraagt naar de voortgang van de overeenkomst met dhr. Swart over de mogelijke supermarkt aan de Spoorstraat te Zuidbroek en hij is benieuwd wanneer de schop in de grond gaat. M.b.t. het totaalplan vraagt hij of er nog contact is geweest met de erven Wolda; of de ruimten onder de appartementen hoek Pijpstraat/ Spoorstraat beschikbaar komen voor detailhandel/horeca. M.b.t. Nije Hörn wordt gevraagd naar de looptijd van de overeenkomst, de voortgang en de stand van zaken. Hoe staat het met de supermarkt hier, hoe is de stand van zaken m.b.t. mogelijke bouw appartementen door Groninger Huis en wanneer gaat de schop de grond in? Weth. Batelaan zegt voortdurend in overleg te zijn. De planning in Zuidbroek is direct na de bouwvak, de ondernemer is er mee bezig. De invulling is afhankelijk van de vraag. De getoonde plannen dienen als basis. M.b.t. Nije Hörn: er is geen overeenkomst. Brands is eigenaar van het openbaar gebied. Brands is bezig met een plan. De discounter waar een overeenkomst mee was, heeft zich teruggetrokken. Het mag ook anders. Groninger Huis is in principe bereid, maar moet nog in overleg met Brands. De schop komt niet voor 2012 in de grond. Er is al wel informeel met Wolda gesproken. Mw. Swierenga vraagt of er gesproken is over de wel erg goedkope grondprijs (€ 50,--). Dhr. Gruben wijst op de advertentie van een discounter (Aldi) die in een huis-aan-huis blad om kavels vroeg. Weth. Batelaan kent de advertentie en zal die doorspelen naar dhr. Brands.

2. Dhr. Loer vraagt naar het bestuur van de Menterne. Mw. Siersema zegt dat het college niet is teruggekomen op een eerder besluit. Het is iets aangepast. Er zijn enige nieuwe bestuursleden. De gebruikersvergadering is gebruikelijk.

3. Mw. de Roo (PvdA) vraagt naar de consequentie van de wijziging van ouderenactiviteiten. Mw. ter Steege zegt dat er goede afspraken zijn met Stichting Welzijn Menterwolde. Er worden geen langjarige contracten meer afgesloten, alles blijft bij het oude verder. De SWM stopt niet met de activiteiten, maar misschien worden sommige wel door anderen gedaan. Er komt een brief over. De raad wordt geïnformeerd.
Weth. Batelaan deelt mee dat er op

23 december a.s. een bijeenkomst is samen met de Dorpsraad, het college, Brands en Groninger Huis met poffertjes en Glühwein etc.
De volgende raadsvergadering is op donderdag 27 januari 2011.