Raadsvergadering d.d. 11 november 2010

Een hele lange zit dit keer...

1. Opening.
Afwezig waren dhr. Velthuis (PvdA) en mw. de Rijke (GroenLinks). Burg. v. Zuijlen meldt dat dhr. Ploeger (PvdA) per direct ontslag heeft genomen als raadslid. Ook feliciteert hij dhr. Tepper (VVD) met zijn 65e verjaardag.

2. Vaststellen agenda.

Toegevoegd worden punt 3A Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van w. T. de Roo (PvdA) en 3B benoeming lid agendacommissie.

3. Spreekrecht burgers.
Dhr. A. Nevels vroeg spreekrecht over een onderwerp dat niet op de agenda stond. Daarom werd het niet toegestaan.

3a. Tot leden van de cie. onderzoek geloofsbrieven werden benoemd mw. Bos (VVD) als voorzitter, mw. Louwrier (GL) en dhr. Gruben (PvdA).
Na een korte schorsing kon mw. Bos mededelen dat er geen bezwaren waren om mw. de Roo raadslid te laten worden. Met het afleggen van de belofte werd mw. de Roo weer raadslid.

3B. Als vervangster voor dhr. Ploeger werd mw. de Roo benoemd als lid van de agendacommissie.

4. Benoeming plaatsvervangend lid in de raadscommissie gemeente Menterwolde.
Voor GL is dhr. W.J.M. Niessen benoemd.

5. Benoeming lid rekenkamercommissie gemeente Menterwolde.
Dhr. P. Vriends neemt per 1 januari 2011 ontslag als lid van de (verplichte) rekenkamercommissie. Om praktische redenen neemt de ambtelijk secretaris, dhr. J. van Dob, voor de rest van de zittingsperiode tot 1 mei 2012 zijn plaats in. Dhr. Loer is de nieuwe voorzitter van de Rekeningencommissie, nu mw. Siersema en dhr. Batelaan wethouder zijn geworden.

6. Vaststellen Nota over het gemeentelijk beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen.
Deze is zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

7. Vaststellen Milieubeleidsplan.
De Provincie adviseerde om het milieubeleidsplan door te laten werken in de ruimtelijke plannen en constateerde dat er geen middelen beschikbaar waren gesteld voor de ambities en de uitvoering van maatregelen. Op vragen en opmerkingen van dhr. Hesp (VVD), mw. Louw- rier, dhr. Blaauw (KM) en dhr. Gruben antwoordde weth. Siersema (KM) dat het de bedoeling is om mensen bewuster te maken van een juiste afvalverwerking. Te vaak komt in de grijze container veel van wat anders verwerkt kan worden zoals papier, glas en klein chemisch afval. Er zou € 80.000,-- nodig zijn om noodzakelijk geachte maatregelen te nemen. Hiervan zijn € 60.000,-- voor de gemaakte uren. Gekeken wordt wel om bij bijv. rioleringswerk ook te letten op bijv. energiezuinige verlichting. De PvdA blijft tegen differentiatie. De raad gaat akkoord met het voorstel.

8. Begroting 2011.
De twee ‘oude’ en vijf ‘nieuwe’ fractievoorzitters lazen vervolgens hun algemene beschouwingen voor. De hoofdlijnen kon u vorige week in Tussenklappen lezen. Hierna volgde een kwartier schorsing, waarna het nieuwe college aan het woord kwam. Naast de waardering door de fracties voor de ambtenaren uitte de burg. ook waardering voor het werk van de vele vrijwilligers. Ondanks de moeilijke tijden kan de 120% minimumgrens gehanteerd blijven en is er zelfs nog ruimte voor investeringen. De meerjarenramingen zijn niet sluitend te krijgen door onduidelijkheid over de uitkeringen uit het Gemeentefonds. De gemeente gaat uit van een krimp van de Menterwolmers met 10 personen deze raadsperiode.  
Weth. Batelaan (VVD) zal binnenkort overleg plegen met het comité Noordbroek veilig over de Hoofdstraat. Een brug over het Winschoterdiep hangt samen met de ontwikkelingen van de Gouden Driehoek II, Veenwolde en Railport Groningen. De financiering zal uit subsidies moeten. Er wordt niet verwacht dat het in deze raadsperiode lukt. De gemeente pleit voor een klaverblad bij de kruising A7/N33. Een fietspad Zuidbroek/Meeden kan pas bij verdubbeling N33 worden aangelegd. Verwacht wordt dat die in 2013 gerealisserd wordt/is. M.b.t. parkeermogelijkheden bij het station Zuidbroek zal de suggestie om aan de Noordzijde tussen de jeugdsoos en Hotel Hulsebosch parkeerplaaten te realiseren worden meegenomen. Met Prorail wordt gepraat over het spoordok. De vraag is of dit voor 2013 resultaat heeft. Op 18 november a.s. wordt in de Commissievergadering het Centrumplan Zuidbroek gepresenteerd m.b.t. de stedenbouwkundige opzet.
De eigenaar van de Nije Hörn in Muntendam heeft een bouwplan ingediend. Wanneer dit plan gerealiseerd wordt hangt af van de verkoop en de planologische procedure. Wel wordt het gat tijdelijk gedicht. In Meeden worden aan de Venemastraat een aantal bouwkavels gecreëerd uit het woningcontingent. In Noord- en Zuidbroek zijn nu geen vrije kavels beschikbaar. Gekeken wordt of er enige kleinere bouwstroken op beperkte schaal beschikbaar zijn.

Weth. Siersema erkent dat het voorstel m.b.t. reconstructie van de Heiligelaan in Zuidbroek geen schoonheidsprijs verdient. Voor reconstructie van de Hereweg in Meeden wordt € 1,4 miljoen geraamd, hopenlijk is dit ook genoeg voor de verlichting. De riolering in de Pijpstraat/Sluisstraat/Dollardstraat te Zuidbroek moet worden vervangen i.v.m. de slechte toestand van het huidige riool.
De bluswagen van de brandweer wordt vervangen omdat die weliswaar economisch niet, maar technisch wel is afgeschreven. De wagen is van Engels fabrikaat, maar er zijn geen onderdelen meer te krijgen. Eventuele inruilkosten zijn niet begroot, het gaat dan om incidentele baten. M.b.t. het herstel van de Akkers te Zuidbroek, twee van de drie wegen zijn al hersteld. Onlangs is er overleg geweest met de kwekers. De toegangen worden verbreed en de lantaarnpalen worden anders geplaatst. De gemeente loopt geen financieel risico bij de Heemtuin. De plannen rond Botjes Zandgat worden nader bezien. Is er voldoende garantie voor de veiligheid?

Weth. mw. ter Steege (GL) stelt dat er al vanaf 1 oktober 2009 wordt gesproken over de verbouwing van de gymzaal in de Broeckhof. Gekeken wordt naar een meerwaarde. Diverse bedrijven toonden al belangstelling voor het houden van bijv. conferenties. Gedacht kan worden aan gebruik als bijv. filmzaal o.i.d.
M.b.t. het inkomensbeleid wordt er al gewerkt  à la Vlagtwedde. Voor St. Welzijn Menterwolde geldt een bezuiniging van
€ 80.000,--. Dat gaat dit jaar niet ten koste van de uitvoering. Volgend jaar worden alle welzijnstaken en functies bekeken. Dit om zo efficiënt mogelijk te werken. Korting van de WSW is een ernstige zaak. Daardoor kan er sprake zijn van armoede en een groter verschil tussen arm en rijk. Er zijn vier keer meer mensen met WSW-indicatie, maar er is ook vier keer minder werkaanbod.
N.a.v. sluiting van de sportvelden in Noordbroek, zegt weth. mw. de Winter (CDA) dat er zorgvuldig naar wordt gekeken, met inachtneming van de KNVB normen. Gekeken wordt naar buitenactiviteiten van de Insp. Amerikaschool. Het project Spraakmakend gaat ook in 2011 nog door. Bij herbouw van de kleedaccommodatie van v.v. ZNC keert de verzekering € 189.600,-- uit, bij niet herbouw € 110.000,--, wat vrij beschikbaar is. Na aftrek van gemaakte kosten blijft daar ca. € 90.000,-- van over. Er komt nog dit jaar een voorstel voor een Multi Functioneel Centrum te Noordbroek.
Met een deel van de raad worden volgende (=deze) week afspraken gemaakt m.b.t. een in te stellen Jeugdraad. Als de raad het wil, dan komt die er.

Burg. van Zuijlen zegt toe te onderzoeken hoeveel bedrijfspanden er zijn met een bedrijfswoning die worden aangeslagen voor het hoge OZB-tarief ook voor het woongedeelte. De legesdekking mag 100% zijn, Menterwolde zit op ca. 36%. De OZB is op het maximum.
De vergoeding aan de Streekraad is ongeveer gehalveerd. Het is nog niet definitief dat die opgeheven wordt. Hoe dan ook komen er kosten, want er zal toch sprake zijn van projectmatige samenwerking met andere gemeenten.
De hondenbelasting levert de gemeente jaarlijks € 55.000,-- op. Afschaffing betekent dat er dan op een andere manier dekking gezocht moet worden. Deze belasting stamt uit de tijd van de hondenkarren en is de enige ‘dier’ belasting die mogelijk is. Het voorstel van de SP om de raadsvergoeding te verlagen wordt afgewezen.

Hierna volgde een schorsing van ca. drie kwartier ter voorbereiding op de tweede termijn en om broodjes te nuttigen.

Dhr. Gruben pleitte nogmaals voor verhoging van de OZB en verlaging van de voorgestelde legesverhoging. Sluiting van de sportvelden in Noordbroek betekent achteruitgang van de voorzieningen daar. Men gaat voorbij aan de gevaarlijke route voor de jeugd die naar Zuidbroek moet. De Heiligelaan moet worden aangepakt en wat gebeurt er met de trottoirs? De verlichting van de Hereweg Meeden dient apart begroot te worden.  Hoe staat het met de eventuele vestiging van een Outlet Centre en het Ommelander Ziekenhuis in Zuidbroek? Bij de voorstellen voor het MFC Noordbroek ziet hij graag een apart financieel plaatje. Een theaterzaal bij de Broeckhof ziet de PvdA niet zitten. Een Boodschappen+ bus lijkt hen een goed idee. Heeft het Groninger Huis het plan om appartementen te bouwen op locatie Piening?

Dhr. Hesp wijst m.b.t. de Heiligelaan op de voornaamste problemen m.b.t. de trottoirs en de gereden snelheid. Blij is hij niet met de antwoorden op vragen over de Heemtuin. Hier ziet de VVD graag volledige marktwerking. Te denken valt volgens hem aan volledige horeca en misschien een kleine camping. Dhr. Tepper ziet graag het stuk brug/Boslaan gevoegd bij de centrumplannen Zuidbroek. Dhr. Blaauw wijst erop dat ook als er geen officieel sportveld meer is in Noordbroek, het perceel toch onderhouden moet worden. Volgend jaar is er vast sprake van meer dan 10 personen m.b.t. bevolkingskrimp. Op school zijn er al 60 leerlingen minder.

Mw. Louwrier vraagt om de jeugdpreventiemedewerker voortaan te bekostigen uit het sociaal beleid en niet uit veiligheid. Het gaat er om de jeugd te stimuleren en niet uitsluitend te kijken naar overlast. Gelet op de kwalitatieve staat van de Insp. Amerikaschool hoopt ze dat in 2011 de schop in de grond kan. Zij dient een tweetal moties in; één over een dorpsbos bij Botjes Zandgat en één om op korte termijn energiebesparende maatregelen te treffen in gemeentelijke gebouwen.

Mw. Swierenga (SP) vraagt zich af of de andere dorpshuizen ook niet extra input willen als de Broeckhof een theaterzaal krijgt. Zij dient een motie in om de vergoeding voor raadsleden met 10% te verlagen. Raadsleden doen het werk ook vrijwillig. Dhr. Wind (CDA) vraagt waarom er nu al kapitaallasten zijn opgenomen voor de bouw MFC Noordbroek als toch pas in 2012 met de bouw wordt begonnen.

Dhr. van Bruggen (CU) had gesproken over drie van de vier dorpen waar wel wat wordt gedaan. Hij doelde daarbij op de twee grote projecten die in Zuidbroek niet voortvarend worden aangepakt: het Centrumplan en de Heiligelaan. Hij is benieuwd of onderzocht is wat het verschil in kosten is tussen wel of geen personele samenwerking met andere gemeenten. En wanneer komt er een MFC in Meeden? Er volgt weer een schorsing van een half uur.

De burg. merkt op dat er nu nog geen zicht is op de te nemen bezuinigingen. Dat hangt mede af van de deze dag te nemen besluiten. In de Voorjaarsnota zal het duidelijk zijn. Weth. Batelaan zegt dat de gemeente vasthoudt aan een klaverblad bij de kruising A7/N33 of minimaal een gelijkwaardige oplossing. Woning- stichting Groninger Huis is in een vergevorderd stadium in onderhandeling over locatie Piening. De parkeermogelijkheden bij het station in Zuidbroek bij Spoordok en ook aan de Noordzijde worden onderzocht. Weth. Siersema antwoordt dat door de geringere openings- uren de kosten van het brengstation iets hoger zijn. Pas bij de behandeling van het afvalbeleid komen de kosten weer ter sprake. Herstel van het trottoir van de Heiligelaan is noodzakelijk, dat kost ca. € 38.000,--. Totale reconstructie wordt te duur. Dhr. Gruben zegt in derde termijn met een voorstel te komen. Het VVD voorstel m.b.t. de Heemtuin is een aardige suggestie.

M.b.t. de GL-motie voor een dorpsbos: i.v.m. subsidie moet er een bos komen voor 1 januari 2012. De motie is dus overbodig. Ook de boomplantdag komt.
Volgens dhr. Gruben stelde mw. Louwrier al voor om te peilen of er behoefte is aan een theaterzaal bij de Broeckhof. Een dergelijk onderzoek is al gedaan bij het subsidieverzoek aan het Oranjefonds m.b.t. de lichtinstallatie. De weth. volgt het nu ingeslagen pad... Samen met Stichting Oldambt start eind december een zgn. boodschappen+bus. Er is behoefte aan een boodschappenbus en het betreft ook uitstapjes.

Volgens dhr. Gruben stelde mw. Louwrier al voor om te peilen of er behoefte is aan een theaterzaal bij de Broeckhof. Een dergelijk onderzoek is al gedaan bij het subsidieverzoek aan het Oranjefonds m.b.t. de lichtinstallatie. De weth. volgt het nu ingeslagen pad  Samen met Stichting Oldambt start eind december een zgn. Boodschappen+bus. Er is behoefte aan een boodschappenbus en het betreft ook uitstapjes. Weth. De Winter begrijpt dat er mensen zijn die moeite hebben met de sluiting van de sportvelden in Noordbroek. De sportclub is niet gebaat bij het onderhoud van twee locaties. In Zuidbroek wordt alleen onderhoud gedaan. Dat moet ook als er in Noordbroek een nieuwe kleedaccommodatie zou komen.
Begin 2011 wordt de klimaatbeheersing in de Tandem aangepast . In alle scholen komen CO2 meters, waar nodig worden maatregelen getroffen. M.b.t. kwaliteit van het onderwijs voldoen drie scholen aan de eisen, twee scholen zijn hard bezig en al op de goede weg. De Tandem scoort bij de tussentijdse resultaten van de groepen 3 t/m 7 al voldoende. De staat van onderhoud van de Insp. Amerikaschool is ver onder de maat. Eind 2011 moet de spa in de grond voor het MFC Noordbroek. Gekeken wordt of het geld van de kleedaccommodatie ZNC daaraan besteed kan worden. In deze periode komt er wel een haalbaarheidsonderzoek en wel voorbereidend werk voor een MFC in Meeden, maar meer niet. Het verschil in personeelskosten tussen samenwerking MPV of apart is ca. € 250.000,-- a € 300.000,--, aldus de burg. Alle mogelijkheden en vormen van samenwerking staan nog open.Het betreft twee topambtenaren, dus al gauw € 200.000,--. Het dagelijks bestuur van de Streekraad is voor liquidatie. Het Algemeen Bestuur moet met dat verzoek komen. Pas dan kan er een liquidatiebegroting komen. M.b.t. het Outlet Centre wordt met spanning de Statenverkiezing op 2 maart 2011 afgewacht. M.b.t. het ziekenhuis gaat het om een kwestie tussen ziekenhuis en Provincie. Voor de jaarwisseling wil het ziekenhuis uitspraak over welke van de twee opties langs de A7. En weer wordt er twintig minuten geschorst.

In de derde termijn komt dhr. Gruben namens de PvdA met een aantal amendementen. Mw. Swierenga wijst op een artikel in ëBinnenlands Bestuurí over het feit dat de Rekenkamer standaaard te veel vraagt.

Dhr. Blaauw dient nu geen voorstel in om de hondenbelasting af te schaffen, maar vraagt het College om dit volgend jaar in overweging te nemen. De PvdA heeft geen dekkingvoor de reconstructie van de Heiligelaan. Het probleem is hier de trottoirs en de bomen. Het zou kunnen gebeuren door de leges of de OZB te verhogen. Het tweede amendement, het niet verminderen van het budget Rekenkamer, wordt gedekt uit de post onvoorzien, aldus dhr. Gruben. Tenslotte stelt de PvdA voor om de plannen voor een theaterzaal in de Broeckhof uit te stellen en op te nemen in de te ontwikkelen cultuurnota. Dhr. Gruben stelt voor om de reconstructie van de Heiligelaan te bekostigen uit het fonds ëGrootschalige Projektení en de kosten voor de Rekenkamer uit post onvoorzien. De burg. stelt  voor om het besluit m.b.t. de Heiligelaan niet nu, maar over ca. een half jaar te nemen. Het zou nog kunnen dat er geld van Essent komt, aldus dhr. Gruben. De PvdA amendementen werden na stemming niet aangenomen. De begroting werd wel aangenomen met de aantekening dat de ChristenUniet tegen de 5% verhoging van leges is.

9. Ingekomen stukken en mededelingen

Dhr. Klaas Swaak stuurde aan de bestuurders in Groningen een brief met argumenten tegen het Groninger Forum. Het College handelt dit af.

10. Gemeenschappelijke regelingen en organen

Er was niets te melden.

11. Sluiting.
Over geen der notulen waren op- of aanmerkingen. Allen werden zonder meer goedgekeurd en vastgesteld. Om 21.25 uur volgt de sluiting en konden Raad, College met partners en ambtelijke staf naar de Chinees. Dit was dus een begrotingsvergadering met vier nieuwe wethouders en vijf nieuwe fractievoorzitters. De eerstvolgende raadsvergadering is op 16 december a.s.