Notulen B&W 9 oktober 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Vaststelling notulen

Ingekomen stukken en mededelingen:

1) Uitnodiging Odd Fellows and Rebekahs voor bijeenkomst op 2 november 2007.
De burgemeester zal de bijeenkomst op 2 november a.s. bijwonen.
2) Uitnodiging Buurtvereniging (West) Meeden voor viering van hun 10-jarig bestaan op 3 november 2007.
Wethouder Velthuis zal de viering van het 10 jarig bestaan op 3 november a.s. bijwonen.
3) Uitnodiging Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen-Assen voor officiële presentatie van hun jaarlijkse rapportage op
14 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Uitnodiging Vereniging Sport en Gemeenten voor Zwembadcongres Wethoudersprogram-ma op 14 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
5) Uitnodiging Wethoudersvereniging voor Wethouderscongres op 21 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
6) Jaarrapportage 2006 AmbulanceZorg Groningen.
Voor kennisgeving aannemen.
7) G.S. besluitenlijst nr. 27.
Voor kennisgeving aannemen.
8) Verslag en actielijst Managementteam d.d.
26 september 2007.

Voor kennisgeving aannemen.
9) Verslag bijeenkomst Stuurgroep wijk- en buurtbeheer d.d. 13 juni 2006.
Voor kennisgeving aannemen.
10) Verslag/besluitenlijst bijeenkomst Seniorenraad d.d. 12 september 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
11) Verslag directievergadering Project Ontwikkeling Bedrijvenpark De Gouden Driehoek d.d. 24 september 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
12) Brief Kabinet CdK inz. gemeentebezoek.
Voor kennisgeving aannemen.
13) Brief Voetbalver. ZNC inz. verzoek om pupillenspeelveld, verstrekking van 2 pupillendoeltjes, alsmede gebruik kleedkamers DDK.
Bij het college bestaan geen bedenkingen tegen het voornemen om de Voetbal-vereniging ZNC het korfbalveld en de kleedkamers van de korfbalver. DDK op het sportveldencomplex te Noordbroek in gebruik te geven. Weth. Post zal de Voetbalvereniging ZNC uitnodigen voor een gesprek.
14) Brief Huis voor de Sport Groningen inz. artikel in het Dagblad van het Noorden van 25 september 2007 aangaande de relatie tussen het Huis voor de Sport Groningen en de provincie Groningen.
Voor kennisgeving aannemen.
15) Brief prov. Groningen inz. goedkeuring wijzigingsplan "De Werkplaats Gouden Driehoek te Zuidbroek".
Voor kennisgeving aannemen.

Rapport Rekenkamer.
Het college heeft kennis genomen van het concept-eindrapport van de Rekenkamer Menterwolde naar de kwaliteit van de programmabegroting en de verordening 212.
Ambtelijke zal terzake een commentaar worden geredigeerd.

Collegeprogramma 2006-2010.
Het collegeprogramma 2006-2010 wordt thans definitief vastgesteld. Op donderdagavond 11 oktober a.s. zal tijdens de raadsvergadering van de vaststelling mededeling worden gedaan.

Verzoek van mevrouw Lambeck-Holscher om een nagelstudio aan huis te mogen vestigen op het perceel M. Gandhiweg 5 in Muntendam.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied-zaken medewerking verlenen aan het verzoek van mevrouw Lambeck-Holscher ten behoeve van het vestigen van een nagelstudio op het perceel M. Gandhiweg 5 in Muntendam middels het starten van een vrijstellingsprocedure als genoemd in artikel 19, lid 3 van de WRO.

Boa dagrapportage week 39/40.
Voor kennisgeving aannemen.

Aanwijzing wegen in gemeente tot 60 km/u gebied.
De navolgende weggedeelten in Noordbroek aan te wijzen als 60 km/u gebied:
0) weggedeelte Scheemderweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de gemeentegrens;
1) weggedeelte Slochterweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de gemeentegrens;
2) weggedeelte Geert Veenhuizenweg tussen de Slochterweg en de Sappemeersterweg;
3) Veenweg geheel;
4) Zandweg geheel:
5) Dwangsweg tussen Veenweg en Zandweg;
6) weggedeelte Noorderstraat vanaf de bebouwde komgrens tot aan de kruising Eideweg/Meerlandseweg;
7) weggedeelte Eideweg vanaf kruising Meerlandseweg/Noorderstraat tot aan de gemeentegrens;
8) weggedeelte Hardeweg vanaf Hamrik tot aan de gemeentegrens;
9) weggedeelte Korengarst vanaf de Pastorieweg tot aan Hamrik;
10) weggedeelte Hamrik vanaf de Korengarst tot aan de Pastorieweg.

Gemeentegids.
Naar aanleiding van de brief van Drukkerij De Bruin BV d.d. 4 september 2007 wordt vooreerst het gesprek afgewacht tussen wethouder Ploeger en dhr. De Bruin hedenmiddag.

Aanvraag mevr. De Vries-Bonder te Muntendam tot vergunning voor het innemen van een standplaats aan de Spoorhavenweg te Muntendam, tegenover het bedrijf Remmers.
Geen standplaatsvergunning te verlenen.

Overname Subsidie eenheden (SE).
Overeenkomstig advies afd. Samenlevingszaken:
0) akkoord gaan met het voorstel van Wedeka;
1) akkoord gaan met de voorwaarde van de gemeente Vlagtwedde;
2) het bedrag dat is ontvangen via de motie Irgang ad € 24.575,-- reserveren om de factuur van Wedeka te kunnen voldoen;
3) Wedeka berichten conform uw besluit.

Lijst van besluiten week 33 t/m 39-2007 inzake aanvragen en heronderzoeken die door het hoofd afd. Samenlevingszaken krachtens mandaat zijn afgedaan.
Voor kennisgeving aannemen.

Vastgesteld d.d. 16 oktober 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

w.g. E.A. van Zuijlen, E.A. van Zuijlen, burgemeester

w.g. K. Nieland, K. Nieland, secretaris