Raadsvergadering d.d. 14 oktober 2010

Historisch moment; college zonder PvdA ...

1. Opening.
Tien raadsleden verzochten om een extra vergadering. Afwezig waren de dames Boerma (PvdA), Louwrier (GroenLinks), de heren van Bruggen (ChristenUnie), Velthuis (PvdA) en weth. de Winter (CDA).

2. Vaststellen agenda.
De agenda bleef onveranderd.

3. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers.

4. Benoeming en beëdiging (nieuwe) wethouders, alsmede vaststelling tijdsbestedingsnorm.
Nieuwe wethouders Menterwolde
Mw. Bos (VVD) haalde een uitspraak aan van Johan Cruijf ”Elk nadeel heb zijn voordeel.” Positief is dat vier partijen samen er in een korte tijd in zijn geslaagd om tot overeenstemming te komen. De VVD neemt haar verantwoordelijkheid. Mevrouw Siersema (Kritisch Menterwolde) benadrukt dat het gaat om een positieve samenwerking, ook met de oppositie. Dhr. Gruben (PvdA) uitte het ongenoegen over dat er vier wethouders komen, met daarbij een overschrijding van de tijdsbesteding met 0,5 fte. De VVD had altijd gepleit voor een college met twee wethouders, principes zijn volgens hem overboord gegooid. Hij miste ook een coalitie-akkoord. Is er ook geprobeerd om met een minderheid door te gaan? Volgens hem is het onverantwoord om door te gaan met vier wethouders om financiële  redenen. Ook mw. Swierenga (SP) had wel wat bedenkingen tegen vier wethouders. Mw. Bos merkte op dat de VVD altijd heeft gepleit voor twee wethouders. Dat had gekund met VVD 3 zetels en PvdA 5. Mevr. Siersema wees erop dat het nieuwe college heel voortvarend aan de slag gaat met het bestaande coalitie-akkoord, waarbij het ook door de PvdA mee geformuleerde college-akkoord grotendeels wordt gehandhaafd. Tot leden van het stembureau worden benoemd dhr. Wind (CDA) voorzitter, mw. Swierenga en dhr. Loer (PvdA). Beide kandidaat wethouders: dhr. Batelaan (VVD) en mevr. Siersema (KM) worden verkozen met 9 stemmen voor en 2 tegen. Afgesproken is dat dhr. Batelaan 0,7 fte krijgt en de dames Siersema, ter Steege en de Winter elk 0,6 fte. De beide al in functie zijnde wethouders leveren 0,1 fte in, maar zij zullen geen gebruik maken van de wachtgeldregeling. Dhr. Gruben legt een stemverklaring af. De PvdA maakt bezwaar tegen de uitbreiding van het urental. Hierna volgt de beëdiging.

5. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging (opnieuw) benoemde raadsleden.
Nieuwe raadsleden Menterwolde
De leden van het stembureau onderzoeken de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden mevr. M.S. de Rijke (KM) en dhr. M.J. Hesp (VVD). Er waren geen bezwaren, waarna beiden met het afleggen van de belofte werden toegelaten door de raad. Na een korte schorsing volgden de noodzakelijke andere wijzigingen in de diverse commissies. In alle gevallen werden de voorgestelde kandidaten zonde rmeer benoemd.

6. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de raadscommissie gemeente Menterwolde.
In de raadscommissie vervangt dhr. V. de Bruijn dhr. Hesp, terwijl mw. de Rijke in de plaats van dhr. Blaauw in de cie. plaatsneemt. Als heer plaatsvervanger is benoemd dhr. M. Keuning.

7. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie gemeente Menterwolde.
Dhr. Blaauw (KM) is de nieuwe plaatsvervangend raadsvoorzitter.

8. Benoeming leden van de agendacommissie gemeente Menterwolde.
De agendacie. bestaat uit twee leden van de oppositie: dhr. Ploeger (PvdA) en dhr. v. Bruggen, en twee leden van de coalitie, dhr. Hesp en dhr. Wind.

9. Benoeming leden van de rekeningcommissie gemeente Menterwolde.
Dhr. Hesp en dhr. Blaauw maken hier voortaan deel van uit namens VVD en KM.

10. Gemeentelijke vertegenwoordiging in het samenwerkingsverband Streekraad Oost-Groningen.
Dhr. Blaauw wordt lid van het Algemene Bestuur van de Streekraad i.p.v. mevr. Siersema. Het is wel waarschijnlijk dat dit om een aflopende zaak gaat.

11. Benoeming lid in de werkgroep integraal jeugdbeleid.
In deze werkgroep wordt mevr. de Rijke de opvolgster van mevr. Siersema.

12. Bekendmaking van wijzigingen in de namen van de fractievoorzitters en hun plaatsvervangers aan de voorzitter van de raad.
Bij de PvdA is dhr. Gruben fractievoorzitter en dhr. Loer zijn plaatsvervanger, bij de VVD zijn dit resp. dhr. Hesp en mw. Bos.

13. Deelneming in Stichting Essent Sustainability Development.
De burg. dankt gemeentesecretaris Nieland dat hij dit raadsvoorstel nog zo snel
heeft kunnen klaarmaken. Het betreft de duurzaamheidsovereenkomst tussen RWE en Essent, waarin afspraken zijn gemaakt over de investeringen in duurzame energie productie in Nederland. De raad ging akkoord.

14. Sluiting.
Om 22.10 uur was de agenda afgehandeld. De raadsvergadering die op 28 oktober gepland stond gaat niet door. De eerstvolgende zal de begrotingsraad op 11 november a.s. zijn, aanvang 14.00 uur!