Raadsvergadering d.d. 27 mei 2010

Benoemen, schorsen en bomen.....

1. Opening.
Dhr. Velthuis was nog afwezig.

2. Vaststellen agenda.
De agenda werd ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers.
Dhr. W. Keesoom vroeg spreekrecht aan bij punt 4, dhr. Nevels bij punt 13.

4. Benoeming en beëdiging wethouders, alsmede vaststelling tijdsbestedingsnorm.

Sinds kort hebben de vier DorpsAdviesRaden gezamenlijk overleg. N.a.v. het coalitieakkoord is men blij met o.a. de dorps- wethouder, de mogelijkheid met burgerinitiatieven, het milieubeleidsplan, de WMO beleidscommissie, de aandacht voor een MFC in Noordbroek. Minder is men te spreken over het ouderenbeleid en het verdwijnen van de huisarts en de prikpost in Noordbroek. In de tekst sluiten concrete punten niet aan op de conclusies. Zo wordt wel geschreven over het centrumplan Zuidbroek, maar dat staat niet in de conclusie; ook wel over het station Duurkenakker, maar niet over het benodigde geld. Bij kritische lezing lijkt er sprake van daadkracht en hopelijk gebeurt dat ook.
Hierna volgden het onderzoek van de geloofsbrieven, de benoemingen en stemmingen. Tot leden van de cie. Onderzoek geloofsbrieven en als stemopnemers werden benoemd dhr. v. Bruggen (CU) voorzitter, dhr. Batelaan (VVD) en mw. Boerma (PvdA). Tot wethouders zijn benoemd dhr. W. van der Werf (PvdA voor 85%), mevr. G.G. ter Steege (GL voor 70%) en mevr. A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA, ook voor 70%).
Dhr. v.d. Werf en mevr. ter Steege kregen 9 stemmen voor en 5 tegen en mevr. de Winter 10 stemmen voor en 4 tegen.  Dhr. Batelaan twijfelde eraan of dit schip niet gaat stranden. Men is groen qua kennis en ervaring. Mw. Siersema (KM) constateerde dat de procedure geen schoonheidsprijs verdient. Er kwam een kink in de kabel en zo duurde de coalitievorming drie maanden. De grootste fractie had volgens haar de opdracht terug moeten geven. Er is geen garantie dat het goed gaat, maar de nieuwe wethouders krijgen eerst het voordeel van de twijfel. Het coalitieakkoord vindt zij wollig; veel woorden over wat men wil, maar niet hoe. Zij stelt: het is een zeer mager slecht stuk. Kortom twijfel of dit college meer is dan de som der delen. In het collegeakkoord wordt het hopelijk verduidelijkt. Het verdient inderdaad geen schoonheidsprijs╙, aldus ex weth./(in)formateur M. Ploeger (PvdA).

5. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw benoemd raadslid.
In de plaats van mevr. ter Steege is benoemd namens GL mevr. J. Jongedijk. Zij legde hierbij de eed af.

6. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Dhr. H. Wind (CDA) wordt plaatsvervangend voorzitter van de raad.

7. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de raadscommissie gemeente Menterwolde.

Als lid van de cie. komt mevr. Jongedijk i.p.v. mevr. ter Steege. De overige cie. leden zijn in april al benoemd. Plaatsvervangend lid zijn mevr. Bos, dhr. Tepper (VVD), dhr. Swierenga (SP), dhr. Prins, dhr. Schuur en mevr. de Rijke.

8. Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie gemeente Menterwolde.
Kandidaat waren als voorz. dhr. van Bruggen en mevr. Siersema. Uitslag: 9 voor dhr. v. Bruggen en 5  voor mevr. Siersema. Zij wordt dus vice-voorzitter.

9. Benoeming leden van de agendacommissie gemeente Menterwolde.

Namens de coalitie zijn voorgesteld dhr. Ploeger en dhr. Wind, die beiden met algemene stemmen werden benoemd. Namens de oppositie waren kandidaat de heren v. Bruggen, Blaauw (KM) en Batelaan. De heren v. Bruggen en Blaauw werden uiteindelijk gekozen.

10. Benoeming leden van rekeningcommissie gemente Menterwolde.

In de rekeningcie. zijn benoemd mevr. Siersema, mevr. Louwrier (GL), dhr. Wind, dhr. Batelaan, dhr. Loer (PvdA), mevr. Swierenga (SP) en dhr. v. Bruggen.

11. Gemeentelijke vertegenwoordiging in diverse samenwerkingsverbanden.
De gemeente wordt vertegenwoordigd in o.a.: De streekraad AB door de burg. en de dames Siersema en Jongedijk. Wedeka AB: dhr. Loer die acht stemmen kreeg voor dhr Blaauw (5 st.) en dhr. v. Bruggen (1 st.). Molenst. Oldambt: mevr. Bos. Eems Dollard Regio: de burg. (lid) en mevr. Jongedijk (8 st.), terwijl dhr. Blaauw 6 st. kreeg. O.M. De Gouden Driehoek. Raad v. Commissarissen: mevr. Louwrier (9 st.) en benoemd, terwijl dhr. Tepper 5 st. kreeg. Dhr. v. Bruggen trok zich hier terug.

12. Bekendmaking van wijzigingen in de namen van de fractievoorzitters en hun plaatsvervangers aan de voorzitter van de raad.

Mevr. Louwrier is de nieuwe fractievoorzitter van GL, mevr. Jongedijk is vice-fractievoorzitter.

13. Uitspraak Rechtbank Groningen inzake beroep tegen plaatsing op ‘Lijst beeldbepalende bomen’.

Dhr. A. Nevels uit Borgercompagnie pleitte voor het verlenen van een kapvergunning voor twee lindebomen in een perceel aardappelland in Tripscompagnie. De bomen staan op de lijst beeldbepalende bomen, tegen de weigering om te mogen kappen heeft de rechtbank de gemeente in het ongelijk gesteld. Dhr. Nevels wijst op veel onjuistheden: o.a. het gaat niet om bijzondere bomen, het zijn hybriden, het gaat om landbouwgrond. Spreker heeft er last van bij zijn bedrijfsvoering. Daarom vraagt hij om een kapvergunning.
Lange tijd werd er gesproken over dit onderwerp. In het kort komt het er op neer dat vele raadsleden voor verlening van de kapvergunning waren. Er moet een nieuwe lijst incl. motivering worden opgesteld. De burg. zegt toe dat er uiterlijk half juni een besluit ligt.

14. Weigering planologische medewerking voor de bouw van een woning te Noordbroek.
Hierover waren geen op-/aanmerkingen.

15. Ingekomen stukken en mededelingen.

Ingekomen was de jaarrekening 2009 en begroting 2011 van de Hulpverleningsdienst Groningen. Het nieuwe college heeft nog geen visie hierover.
Mededelingen:
- De rioolrenovatie aan de Uiterburen is voor € 46.865,00 excl. BTW gegund aan van der Velde Rioleringsbeheer Groningen. Met inbegrip van bijkomende kosten, o.a. voorbereiding, toezicht, treffen verkeersmaatregelen etc. komt het op € 59.465,00 excl. BTW. Geraamd was € 81.000,00.
- Voor groot onderhoud diverse wegen was E 206.000,00 excl. BTW geraamd. De fa. Oosterhof Holman BV te Grijpskerk doet het voor € 123.200,00 excl. BTW. Het overschot van de raming wordt gebruikt voor herstel schade veroorzaakt door het winterweer aan asfaltwegen.
- Bij de benoemingen van de wethouders was al gemeld dat het afscheid van weth. Post op woensdag 23 juni a.s. van 15.00-17.00 uur in de Heemtuin zal zijn.
- Mevr. Siersema verzoekt om het ter inzage liggend stuk  ’Keuze bestuurlijke boete/bestuurlijke straf’ in de raad te bespreken. Dhr. Ploeger is het daarmee eens, maar dan in de commissie. Het is een belangrijk onderwerp en het wordt genoteerd.

16. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
De burg. wijst erop dat de Streekraad, de OGD en de VNG binnenkort bijeenkomen.

17. Notulen van de raadsvergadering van 29 pril 2010 + Actielijst/toezeggingenlijst 10-03-10.
Reacties o.a.
:
- N.a.v. bijlage D, m.b.t. het ouderenwerk. Waar blijft het ouderenwerk? vraagt mevr. Siersema. Waarom stoppen er vele ouderenactiviteiten? Weth. mevr. ter Steege antwoordt dat dit een besluit was van het vorige college. Het is fout gegaan op drie punten volgens haar. 1. Wanneer maak je besluiten, hoe en met wie? 2. Het tempo waarin verschillende dingen moeten gebeuren en 3. in de communicatie en dat is een hele lijst. Het zijn fouten die het nieuwe college niet wil maken. Wat er kan en gaat gebeuren is, dat er gesprekken komen met alle betrokkenen. Er zijn volgens haar heel veel dingen in de verzonden brief die niet kloppen en dat gaat echt niet zo. De gesprekken zijn komende (=deze) week. Mevr. Siersema wacht het af. Dhr. Ploeger schrikt van het commentaar, het college is nog niet bijeen geweest en geeft hier al wel commentaar en trekt conclusies. De burg. licht toe dat er een gat zat tussen het besluit en de communicatie naar buiten. Het college was zich daar niet van bewust, het had niet zo mogen gebeuren. Op de vraag van dhr. Gruben of de betreffende brief is ingetrokken zegt de burg. dat deze aan betrokkenen wordt uitgelegd en er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt. Er moeten gaten worden gedicht. Het komt weer terug in de raad. Dhr. Batelaan mist het tijdpad en wil graag weten wanneer er wordt teruggekoppeld.  Weth. ter Steege zegt toe de volgende keer verslag te kunnen doen van de gesprekken. De nota Ouderenbeleid dateerd uit 2002, er komt een nieuwe.  Mevr. Siersema wijst erop dat de ouderenactiviteiten nu zijn gestopt. Dus bij de ouderen heerst onduidelijkheid. In Zuidbroek gaan de activiteiten vooralsnog tot januari door.

Vragenuur.
Er waren vier vragen van de VVD en één van KM:
Mevr. Bos vroeg of het DPO dat verricht is m.b.t. de vestiging van een discount supermarkt op de Nije Hörn nog bij de tijd is door o.a. de vestiging van een nieuwe supermarkt in Veendam. En is er contact geweest met de Supercoop in Muntendam. Op de eerste vraag kwam een bevestigend antwoord, op de tweede geen.

N.a.v. het Centrumplan Zuidbroek werd gevraagd wanneer het pand Spoorstraat 25/25a wordt gesloopt, wanneer het bestemmingsplan wordt gewijzigd, of er al gesprekken waren met aspirant supermarktondernemers, of is overwogen contact op te nemen met Food/non-food organisaties. Hebben de burgers nog inspraak? Deze week komt de sloopofferte, aldus de burg. De opzegtermijn voor de bewoners is vier weken. Het tijdpad voor bestemmingsplanwijziging is 0,5 tot 1 jaar, afhankelijk van de procedure en of er bezwaarschriften zijn. Er worden nog gesprekken gevoerd met ondernemers, maar namen worden niet genoemd. Dus, zegt mevr. Bos tevreden, er komt dan toch een supermarkt. De plannen zijn bekend en natuurlijk krijgen burgers inspraak. Wij kozen toch voor plan A, zegt dhr. Gruben.

Dhr. Batelaan vraagt naar het aantal bushaltes in de gemeente en hoeveel daarvan worden aangepast m.b.t. toegan- kelijkheid. Waarom is de halte bij ‘de Rotonde’ in Zuidbroek niet aangepast.  Weth. v.d. Werf antwoordt dat er 81 haltes zijn, incl. het transferium in Zuidbroek. Er zijn inmiddels 28 aangepast, die allen voldoen aan de subsidie-eisen m.b.t. ruimte opstap eisen. De halte bij het Medisch Centrum is nog niet aangepast omdat de benodigde banden niet voorradig waren. In 2008 is het voorstel tot gefaseerde aanpak gedaan en de prioriteiten vastgesteld. Inmiddels is het aanbesteed. De gemeente maakt optimaal gebruik van de subsidiemogelijkheden. Bij meevallers wordt gekeken of er meer haltes aangepast kunnen worden. De gemeente streeft naar een goede toegankelijkheid en zal dit onderwerp meenemen in het coalitie-akkoord. Dhr. Batelaan stelt voor rotondes te laten sponsoren door bedrijven. In diverse gemeenten gebeurt dit al. De gemeente kan hierdoor o.a. geld besparen in de onderhoudskosten. Er kunnen strikte voorwaarden aan de uitvoering worden gesteld: bijv. kunstobjecten, groenvoorziening e.a. Weth. v.d. Werf antwoordt dat er 5 rotondes zijn. Het onderhoud kost de gemeente € 1.700,-- per stuk, voornamelijk groenonderhoud. In theorie zou het kunnen. Vraag is of er belangstelling voor is en of je het zou willen. Je moet wel letten op de reclamemogelijkheden. De weth. denkt nog een nachtje na of de gemeente het wel wil. Dhr. Batelaan merkt op dat het niet om reclameborden hoeft te gaan, mogelijk zijn kunstobjecten, planten of bijv. een bos bamboe. Dhr. van Bruggen is bang dat het verkeer er door afgeleid wordt. We zijn benieuwd of de gemeente in gaat stemmen met deze inkomstenbron...

Mw. Siersema had een vraag over de inbressing van een deel van de noordkant van het Botjeszandgat. In april 2009 stortte een behoorlijk stuk land van landbouwer ten Rae in. Uitgezocht zou worden hoe dat kon en wie er aansprakelijk voor is. Ondanks beloften is dat nog steeds niet bekend. Gevraagd werd waarom de raad nog steeds de uitkomst van dat onderzoek niet heeft ontvangen. De burg. antwoordt dat de provincie hierover gaat. Ook de gemeente weet van niets. Ook niet of er plannen zijn die inbressing herstellen, of dat de desbetreffende landbouwer is gecompenseerd voor de geleden schade. De hekken die er voor de veiligheid zijn geplaatst, blijven er staan. De gemeente staat niet in voor de veiligheid. Dhr. Flap licht nog toe, dat er sprake is van twee onderzoeken. Het ene is niet openbaar en het andere is een opdracht. Zodra één en ander openbaar is, krijgt de raad bericht.

18. Sluiting.

Om 23.20 uur volgt sluiting. De eerstvolgende raad is op donderdag 24 juni a.s. De raad behandelt dan waarschijnlijk de tussenbalans.