Raadsvergadering d.d. 29 april 2010

Wist u dat....

1. Opening.
De heer Velthuis (PvdA) was nog afwezig. Burg. v. Zuijlen feliciteerde oud raadslid M. Dijkman (CDA) met zijn Koninklijke onderscheiding.

2. Vaststellen agenda.
De agenda werd ongewijzigd goedgekeurd.

3. Spreekrecht burgers.
De heer P. Bouman vroeg spreekrecht n.a.v. punt 7/1 en mevrouw W. Olsder n.a.v. punt 4.

4. Beslissing op bezwaarschrift tegen de weigering projectbesluit voor een tweede bedrijfswoning op een perceel aan de Zuiderstraat te Noordbroek.
Mw. Olsder licht toe, dat de belangrijkste reden is de bestemming. Het betreft een intensief bedrijf, o.a. akkerbouw en zaadteelt. Het is niet mogelijk om een tweede woning achterop het bouwblok te bouwen. Gevraagd wordt om het besluit te heroverwegen of mee te kijken naar een oplossing. De commissie Bezwaarschriften en klachten verklaarde de klacht wel ontvankelijk, maar ongegrond en adviseerde om het besluit, dat er geen tweede bedrijfswoning gebouwd mag worden, te handhaven. De weigering berust op bepalingen in het bestemmingsplan en de vastgestelde dorpsvisie Noordbroek. De raad stemde unaniem in met het voorstel.

5. Verordening VROM-Starterslening, verhogen maximale verwervingskosten van € 175.000,-- naar € 200.000,--.
Dhr. Loer (PvdA) was benieuwd of door deze verhoging er ook extra aanvragen voor een starterslening komen. Mw. Siersema (KM) wees erop dat gedacht was dat er van de oude regeling vijf keer gebruik gemaakt zou worden. Dat waren er slechts drie, waarvan er twee toegewezen zijn. In hoeverre verhouden koopsubsidies zich hiermee? Mw. Swierenga (SP) vroeg zich af of er wel meer gebruik van zou worden gemaakt. Bij een bedrag van E 200.000,-- spreek je toch niet meer van een starterswoning volgens haar, dan moet je tweeverdiener zijn en heb je geen starterslening nodig. De vraag is of het geld daarvoor gegeven moet worden. Is de crisis niet mede veroorzaakt door te hoge hypotheken? Er is meer behoefte aan huurwoningen. Dhr. v. Bruggen (CU) wilde weten of ook werd gewezen op bestaande bouw. Hoe verhoudt de € 175.000,-- uit 2007 zich tot de € 200.000,-- van nu. Mw. Louwrier (GL) wilde de reden weten van de verhoging en wat de nadelen zijn voor de gemeente.
Weth. Ploeger (PvdA) antwoordde, dat het om een voorstel van de raad gaat. Twee maanden terug is er door dhr. Dijkman naar gevraagd, gelet op het succes in andere gemeenten. Voor de gemeente verandert er niets. Het is teleurstellend dat er zo weinig gebruik van is gemaakt, waarschijnlijk door het succes van een koopsomlening. Die regeling vervalt echter. Gedacht wordt dat dan van de starterslening meer gebruik wordt gemaakt en dat de regeling toereikend is. Het risico blijft max. 30% en er is een potje voor risico’s. € 200.000,-- is wel hoog voor een starter. Mw. Siersema merkt op dat het Rijk de helft betaalt van de lening. Men was er redelijk van overtuigd dat de oude regeling werkte, maar dit geeft meer mogelijkheden en niet meer nadelen. Mw. Siersema stelt dat naast de starterswoningen er ook gekeken moet worden naar woningen voor jongeren en dat kunnen ook huurwoningen zijn. Dhr. v. Bruggen vraagt waarom er nog geen onderzoek naar is gedaan. Dhr. Batelaan (VVD) informeert of er onderzoek is gedaan bij vergelijkbare gemeenten. De weth. concludeert dat de oude regeling niet succesvol was. Bouwen voor jongeren moet met andere wooncorporaties en bijv. de Streekraad. Het gaat dan om huurwoningen. Het is zinvol om dat te onderzoeken. Dhr. Batelaan wijst erop dat andere gemeenten meer succes zouden kunnen hebben door een betere communicatie. “U zou hen eens kunnen bellen.” Weth. Ploeger stelt voor om de regeling voor een jaar goed te keuren en dan te evalueren. Met 12 stemmen voor en 2 tegen (CU en SP) wordt het voorstel aangenomen.

6. Intrekken verordening Subsidiering Godsdienst- en Humanistisch Vormingsonderwijs.
Dit betreft een feitelijk overbodig voorstel, aldus de burg. Het wordt dus zonder meer aangenomen.

7. Ingekomen stukken en mededelingen.

 • In de vorm van een “Wist u dat...” verhaal verwoordde dhr. P. Bouman zijn klachten m.b.t. de situatie Hellingwal 2 en 3 te Muntendam. De gemeente verkocht ca. 4 jaar geleden een perceel grond van 1.000 m2 voor € 6,80 aan dhr. Drenth en oud PvdA-raadslid T. de Roo. De verkoop is pas na ca. 1 jaar vermeld in het kadaster. Een deel van de grond ligt voor het perceel van dhr. Bouman en heeft de bestemming bouwkavel, met een eigen kavelnummer. Toen dhr. Bouman het pand kocht werd een oude situatiekaart overlegd, waar niet was vermeld dat de grond inmiddels aan de buren was verkocht. Ook de vorige eigenaar wist dit niet. De grond was getaxeerd door een taxateur uit Hengelo, dit terwijl een taxateur alleen mag werken binnen een straal van 20 km rond zijn woonplaats. Een andere strook tuingrond in Muntendam is verkocht voor € 55,00 per m2. Ook overtrad de gemeente milieuregels en is er sprake van overlast. Er geldt een horecavergunning voor in het weekend, maar er is vaker overlast. Bovendien vindt er in het weekend bamboeverkoop plaats. Kortom: juristen lachten om de brief die de gemeente als antwoord op de klachten stuurde, aldus dhr. Bouman.
  Dhr. Gruben (PvdA) is verbaasd dat de brief, gericht aan het College en later aan de raad, op internet is geplaatst. Vooralsnog is hij het eens met het antwoord van het College. Weth. Ploeger stelde dat er indertijd op verzoek van toen nog raadslid M. Post een negental punten zijn genoemd waarbij grondverkoop op moet worden gelet. O.a. gaat het om de planologische bezwaren, ligging, verkeersveiligheid, niet gewenste bouwkavels, bermen en afstand straatmeubilair. De prijs werd niet bepaald door B en W, maar door Kavi, nu door een ander bureau. De prijs wordt mede bepaald door de vraag of aankoop leidt tot meerwaarde van een huis. Weth. Ploeger stelt dat de gemeente spreekt van een stukje grond, maar dat het eigenlijk een bouwkavel is. Volgens dhr. Gruben handelde het College destijds conform de afspraken. Het betreft een stuk grond van de vm. scheepswerf met o.a. puin etc. De situatie was al eerder zo. De fam. Grofsmid die eerder in het huis van dhr. Drenth woonde, had de grond in bruikleen van de gemeente. Dhr. Batelaan vindt dat eigenaren van belendende percelen beiden de keus moeten kunnen hebben als het gaat om grondverkoop. De vraag is of het vaker voorkomt en of er afspraken zijn en sinds wanneer. Weth. Ploeger zegt toe dat in geval van meer gegadigden voortaan allen bij een aankoop worden betrokken. Sinds 2009 worden de buren er ook van op de hoogte gesteld. De burg. zegt een beleidslijn toe.
 • N.a.v. een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over anticiperen op bevolkingsdaling, constateert dhr. v. Bruggen dat het lijkt of het ministerie tegen de gemeenten zegt “Red je maar”. De burg. antwoordt dat door de vergrijzing er sprake komt van krimp, tenzij er opeens veel mensen zich hier vestigen. Als provincie of gemeente kun je niet net doen of dat niet gebeurt.
 • De overige ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen.

Ter inzage gelegde stukken:
N.a.v. een verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen Gouden Driehoek vroeg dhr. Blaauw (KM) welke beperkingen er gelden bij vestiging van bijv. een autobedrijf. Voorheen gold dat o.a. bij verkoop van auto’s en boten. Weth. Ploeger meldt dat er allerlei voorwaarden zijn voor vestiging, o.a. gesteld door de Provincie. Er is concrete belangstelling, maar er gelden stedenbouwkundige eisen.

Mededelingen:

 • Voor € 28.505,- excl. BTW wordt bij de fa. schuitemaker te Rijssen een zout-strooier gekocht. Geraamd hiervoor was € 32.500,-.
 • Voor € 25.000,- wordt een houtversnipperaar gekocht bij de fa. v. Bergen te Haren. Voor de oude wordt € 3.500,- ontvangen.
 • De reconstructie van de Aurorastraat en Oosterstraat in Noordbroek, incl. vervanging en aanleg van de regen- en vuilwaterriolen in beide straten is voor € 316.800,- excl. BTW gegund aan de fa. R. Brondijk BV te Sappemeer. Door bijkomende kosten als werkvoorbereiding, openbare verlichting, directie, toezicht enz. komt het op € 438.850,-, terwijl € 625.000,- was geraamd. Op de vraag van dhr. Batelaan antwoordt weth. Ploeger dat m.b.t. directie en verlichting de kosten voor directievoering deels voor rekening van de eigen begroting komen en er deels nieuwe en deels oude verlichting wordt geplaatst.
 • De burg. meldt dat de aankoopakte m.b.t. pand Tepper op 28 april 2010 is gepasseerd. Weth. Ploeger vult aan dat z.s.m. een sloopvergunning wordt aangevraagd, waarna sloop volgt.

8. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Geen opmerkingen.

9. Notulen van de raadsvergaderingen van 10-03-2010, 11-03-2010 en 25-03-2010 + Actielijst/toezeggingenlijst 01-03-2010.
De (korte) notulen van 10, 11 en 25 maart werden alle drie zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Aktielijst: N.a.v. bespreken voorjaarsnota. De burg. licht toe dat gewoonlijk in mei de nota en in juni de jaarrekening wordt besproken. In mei komt de meicirculaire over de bezuinigingen, bovendien zijn er nog geen nieuwe wet- houders terwijl er dan keuzes moeten worden gemaakt. Voorstel is om de Nota in juni te bespreken. Volgens dhr. Gruben was altijd de bedoeling in mei, maar in de praktijk juni. Zijn voorstel: in mei kijken hoe we in de pas lopen met de begroting, juni komt te dicht op de begrotingsvergadering. De overige fracties, behalve de CU, waren het met het voorstel van de burg. eens, dus de voorjaarsnota komt in juni.

10. Sluiting.
Om 21.25 uur was het officiële gedeelte afgehandeld.

Er waren nog twee vragen van mw. Siersema in het vragenuur.

 1. Op 11 mei a.s. zou er een inspraakavond zijn in Noordbroek over de jeugdsoos met buurtbewoners. De jeugd zou door mee te werken en ludieke acties te houden meewerken aan de bouw van een jeugdsoos. De avond is echter afgezegd. Waarom? Wanneer dan? Hoe denkt het College het geschonden vertrouwen te herstellen? 11 Mei was gepland omdat er dan nieuwe wethouders zouden zijn. Na de benoeming van de nieuwe wethouders volgt een nieuwe avond. Op 11 mei praten de jongeren zelf over bijv. dorpshuis of sportactiviteiten. Mw. Siersema stelt dat de jongeren zeer teleurgesteld zijn dat niet met hen is overlegd. “Ik heb het hen uitgelegd”, aldus de burg.
 2. St. Welzijn Menterwolde (SWM) heeft op 27 april een brief gestuurd aan de besturen van de dorpshuizen over het feit dat de gemeente het ouderenwerk gaat herijken; m.a.w. stopt met het huren van ruimtes in de dorpshuizen. Alle docenten die bij het welzijn voor ouderen zijn betrokken worden per 1 juli a.s. ontslagen. Op 11 mei zal één en ander echter worden besproken. Het zorgt voor veel onrust. Weet het College hiervan en waarom is er dan niet luisterend naar en samen met de ouderenclubs naar een alternatief gezocht? Het is een zaak voor de SWM, aldus de burg. Met de SWM zijn afspraken gemaakt over bezuinigingen. Niet over waarin bezuinigd wordt, dat is zaak van de SWM. “Het was zorgvuldiger als er vooraf was overlegd”, aldus mw. Siersema. Bovendien stond de brief op briefpapier van de gemeente, met een begeleidend schrijven van SWM. Hoe dit precies zit zal worden uitgezocht, zegt de burg. toe.
  Om 21.35 uur volgt sluiting van de eerste gewone vergadering van de nieuw benoemde raad. De eerstvolgende vergadering staat gepland op donderdag
  27 mei a.s. Of er dan al een nieuw College zit is de vraag. Tot dan fungeren de heren Post en Ploeger nog als wethouders.