Raadsvergadering d.d. 25 maart 2010

Snelle eerste keer...

1. Opening.
Bij de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad was dhr. Velthuis nog afwezig. Omdat er nog geen wethouders zijn gekozen was dhr. Post (GL) nog ‘in functie’, terwijl dhr. Ploeger een dubbelrol had als raadslid/wethouder. Met genoegen constateerde burg. van Zuijlen dat vijf oud raadsleden op de publieke tribune zaten.

2. Vaststellen agenda.
De agenda bleef ongewijzigd.

3. Spreekrecht burgers.
Sprekers waren er niet.

4. Installatie en beëdiging (op)nieuw benoemde raadsleden.
Dhr. H. Tepper (VVD) legde de belofte af.

5. Benoeming leden raadscommissie gemeente Menterwolde.
Tot leden/plaatsvervangende leden van de raadscommissie zijn benoemd: de heren E. Gruben, J. Velthuis, H. Loer en de dames G.H. Boerma en T. de Roo (PvdA); de dames G.G. ter Steege en I.W. Louwrier (GL), de heren M.J. Hesp, C.J.H. Ubels en J.H. Batelaan (VVD), mw. M.J. Siersema en dhr. H.T. Blaauw (KM), dhr. H. Wind (CDA), mw. E.M.D.H. Swierenga-van der Veen (SP) en dhr. S. v. Bruggen  (CU). Door de wethoudersbenoeming kunnen hier nog wijzigingen in komen. Omdat de commissie nog geen voorzitter heeft gekozen, treedt dhr. v. Bruggen bij de eerste commissievergadering op 22 april a.s. als zodanig éénmalig op.

6. Ingekomen stukken en mededelingen.
- N.a.v. de op 10 februari jl. ontvangen aangetekende brief van Bogor m.b.t. pand Tepper merkte dhr. Loer op dat het weliswaar om een achterhaalde brief gaat, maar hij is benieuwd naar de stand van zaken. Mw. Siersema wilde weten of er al overeenstemming is bereikt met de erven van Wolda over de aankoop van het weitje achter de vm. Supermarkt. Gemeentesecrataris K. Nieland antwoordde als projectleider, dat de aankoop van ‘pand Tepper’ in principe is gelukt. Er wordt nog wel gewacht op het bodemonderzoek. Als de uitslag goed is, dan is de aankoop van het pand een feit. De aankoop van het weitje is nog niet rond.
- De ‘Vrienden van Tanzania’ dankten voor de van de gemeente ontvangen subsidie en gaven aan waar het geld voor bestemd werd.

7. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Ook hierover was niets te melden.

8. Actielijst/toezeggingenlijst 1 maart 2010.
Er waren geen bijzonderheden. De griffier, mw. Grit, deelde nog mee dat het voorstel voor de behandeling van de voorjaarsnota bij het College ter bespreking ligt.

9. Sluiting.
Al met al duurde deze eerste vergadering 10 minuten.

Vragenuurtje.
Er was één vraag. Mw. Boerma (PvdA) vroeg n.a.v. berichten in de media dat 500.000 Nederlanders geen Identificatie (ID)-bewijs hebben of en zo ja voor hoeveel Menterwolmers dat geldt. Kan dat worden onderzocht als het niet bekend is en kan dat eventueel worden bevorderd door bijv. actief mensen bezoeken en/of benaderen? Volgens de burg. valt het hier wel mee. Men krijgt vroegtijdig bericht als een reisdocument verloopt en twee medewerkers van de gemeente hebben vorig jaar van Gockingaheem hierover voorgelicht. Het is niet mogelijk een uitdraai te maken van Menterwolmers die geen ID-bewijs hebben. Bij de oproep voor de verkiezingen zat een flyer die erop wees dat een ID-bewijs verplicht was bij het stemmen. Mw. Siersema constateerde dat er minder ou- deren kwamen stemmen. Misschien kan de actititeiten begeleidster in kaart brengen, hoeveel ouderen er geen ID-bewijs hebben. Bij de St. Welzijn Menterwolde is de vraag neergelegd of zij bij het ouderenwerk de mensen alsnog hierover kunnen benaderen, aldus de burg.
Met complimenten voor mw. Boerma voor haar ‘maiden-speech’ sloot de burg. om 20.16 uur deze korte eerste kennismaking met de nieuwe raad.

De volgende raadsvergadering is op donderdag 29 april a.s., tenzij er eerder een extra bijeenkomst is om de wethouders te kiezen.