Raadsvergadering d.d. 18.02.2010

Duidelijk de laatste loodjes...

1. Opening.
Afwezig waren de heer Lanting (GL) en weth. Post (GL). De nieuwe commandant van de basiseenheid Veendam/Menterwolde, dhr. v.d. Berg, werd speciaal welkom geheten.
De burgemeester ging in op de advertentie in Tussenklappen van ‘Zuidbroek nu verder’. Hij maakte zich er als burgervader een beetje zorgen over. Kritiek op een wethouder kan, volgens hem, maar niet op een ambtenaar. Een ambtenaar kan zich niet verweren. In het Dagblad van het Noorden werden zelfs naam en toenaam genoemd. “Met begrip voor de frustraties; laat dat.”

2. Vaststellen agenda.
Mw. Bos (VVD) vroeg om het pakket e-mails van de heer Bouter over de lege supermarkt in Zuidbroek bij de ingekomen stukken toe te voegen. De burg. zegt dat dit op 25 maart gebeurt.
Mevr. Siersema kondigt aan te komen met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ m.b.t. de Zuiderzeelijngelden die voor (de stad) Groningen worden aangewend.

3. Spreekrecht burgers.
Er waren geen sprekers. De insprekers m.b.t. het centrum Zuidbroek waren telefonisch gemaand om dit niet te doen.

4. Milieu-uitvoeringsprogramma 2010.
Met het milieu-uitvoeringsprogramma geeft de gemeente haar milieuprioriteiten aan. Naast reguliere activiteiten zijn dit voorbereiding op de omgevingsvergunning, voorbereiding op de Regionale Uitvoerings Dienst, afvalreductie, klimaatprojecten en integratie van milieu in ruimtelijke plannen.
Op een vraag van dhr. Dijkman antwoordde de burg. dat een Regionale Uitvoeringsdienst verplicht is. Het is niet gelukt om dit in Streekraadverband te regelen, daarom is het nu ondergebracht bij de Veiligheidsdienst. Onbekend is of het budgettair neutraal kan. Per 1.1.2012 is de officiële start van het milieukwaliteitsplan. De burg. moet het antwoord op de vraag van dhr. de Wekker (GL) m.b.t. minder beschikbare uren schuldig blijven. Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

5. Het rapport van de rekenkamercommissie Menterwolde naar het re-integratiebeleid.
Alle fracties vonden het een goed rapport, maar plaatsten nog wel enige kanttekeningen. Dhr. Loer (PvdA) verbaasde zich erover dat er slecht is gescoord op het zorgen voor regulier werk. Zijn fractie denkt dat het in Menterwolde wel goed gebeurt. Mw. Bos constateerde dat de fout, dat de raad te weinig is voorgelicht door het College inmiddels is hersteld. Dhr. Dijkman wilde weten wat er gebeurde met de overschotten op de budgetten.
Weth. Velthuis lichtte toe dat m.b.t. het project “Ik doe mee in Oost-Groningen”  er nu wel een grote zorgaanbieder is als werkgever. Wat lokaal kan, gebeurt lokaal, maar er wordt wel vastgehouden aan projecten in regionaal verband. De raad had volgens hem ook zelf om meer informatie kunnen vragen. Vroeger was er een overschot van 60%, nu van 25% op de budgetten. Dat moest terug naar het Rijk, maar het geeft geen problemen. Wat de slechte score m.b.t. regulier werk betreft: dat is de vraag als je het ene jaar 10 mensen kunt doorsluizen naar regulier werk en het volgende jaar maar 3. Op de vraag van de heer Loer antwoordt de weth. dat er sinds 2004 maatschappelijke banen zijn, waar helaas slechts een aantal mensen voor geschikt zijn. De nieuwe raad moet beslissen over de besteding van de overschotten. Het gaat om het overschot van nu, waarvan 20% terug moet naar het Rijk. De raad ging unaniem akkoord.

6. Vaststellen van de vergoeding in 2010 van de leden van de rekenkamercommissie Menterwolde.
Niemand had op- of aanmerkingen. De commissieleden vroegen zelf om dezelfde vergoeding als vorig jaar.

7. Vaststellen Ligplaatsenverordening Menterwolde.
Mw. Siersema vraagt of de hoogte van de liggelden vergeleken zijn met die uit de regio. Onze tarieven zijn lager, terwijl andere leges wel zijn verhoogd. Mw. v. Bruggen pleit voor indexeren. Mw. Bos is blij dat het VVD voorstel is overgenomen en dat de tarieven niet zijn verhoogd. Burg. v. Zuijlen antwoordt dat de havenmeester niet altijd aanwezig is. Qua opbrengst gaat het om kleine bedragen, maar het voorzieningenniveau is ook niet heel hoog. Op de vraag van dhr. Dijkman  zegt hij dat het beheer nu bij de Gemeente is, het onderhoud is in handen van Wedeka. Allen stemmen in met het voorstel.

8. Starten van de procedure tot het nemen van een projectbesluit t.b.v. het bouwen van een appartementencomplex aan de Lindenlaan te Meeden.
Thans is er een aangepast plan voor het realiseren van een appartementencomplex met 15 appartementen in twee lagen, met daarbovenop twee penthouse. Tijdens een informatieavond hebben een aantal omwonenden aange- geven dat het appartementencomplex te dicht was gesitueerd t.o.v. de naastgelegen woningen. Naar hen is geluisterd en de 2-onder-één-kap woningen die in het eerste plan ook gepland waren zullen daarom niet worden gebouwd, zodat het complex ruimer gesitueerd wordt t.o.v. de omgeving. Er wordt gebouwd voor de sociale huursector.  De heer Loer ziet het als een verbetering voor Meeden. Krimp zou hierdoor wel eens enigszins kunnen worden voorkomen. Dhr. Dijkman vindt het een leuk, speels model, maar mist woningen voor jongeren.
Op voorstel van de Dorpscooperatie worden de plannen m.b.t. Hof van Meeden iets uitgesteld. Doordat de meeste ouderen in bijv. de Esdoornlaan vertrokken zijn wonen daar nu al voornamelijk jongeren. De raad stemt in met het starten van een projectbesluit.

9. Vaststelling nieuwe voorbereidingsbesluiten Industrieterrein Zuidbroek en centrum Zuidbroek.
Volgens weth. Ploeger is het opnieuw vaststellen nodig  om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Het huidige besluit loopt tot 1 april a.s. Door wisseling van de raad zou men in de problemen kunnen komen. Zowel mw. Bos (VVD) als mw. Jansen en mw. Meijer (W/M)  gaan niet akkoord met het verlengen van het centrumdeel van het voorstel. Het College heeft al jarenlang de tijd gehad om deze problemen op te lossen, vinden zij. Zowel mw. Siersema (KM) als dhr. Gruben (PvdA) zijn het niet met hen eens. Weth. Ploeger is kwaad en zegt dat het College steeds heeft gezegd dat er een supermarkt komt en zich maximaal heeft ingespannen.
Volgens mw. Jansen had men dan wel contact gezocht met dhr. Bouter. Omdat het over het hele gebied gaat (=tussen spoor en diep) is er ook sprake van gebied plan B (= terrein Tandem) blijkt uit de vraag van dhr. v. Bruggen (CU). Mw. Bos vraagt nog waarom het zolang duurt eer er een nieuwe onderhandelaar is gevonden. Als de VVD het had moeten doen, was dat binnen 14 dagen geregeld, nu duurt het al vanaf oktober. Volgens dhr. Gruben was in het presidium al toegelicht hoe dat komt. Al met al ontstond er een ruzieachtige sfeer. Bij stemming bleek dat er voor het voorber. besluit Industrieterrein Zuidbroek 12 voor waren en 2 (W/M) tegen en voor het centrumplan Zuidbroek 11 voor en 3 tegen (VVD en W/M). Hierna volgde  een schorsing van 15 minuten.

10. Reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op het verslag van de rekeningcommissie op de jaarstukken 2008.
Dhr. Dijkman merkte o.a. n.a.v. het aanbestedingsbeleid op dat de Europese regels er natuurlijk ook zijn om soms te omzeilen. Door de mazen in de wet kun je soms meer. Dhr. de Wekker is teleurgesteld dat er wordt gesproken over een personeelstekort. Dat pleitte volgens hem voor fusie Menterwolde/Pekela en Veendam (MPV). (GL was als enige voor die samenwerking.) De burg. antwoord-de dat steeds is gekeken naar mankracht m.b.t. aanvullend onderzoek naar doelmatigheid. Extra werk kwam erbij door MPV. Steeds was de vraag  wat men kon waarmaken. Op sommige punten kan hoog woren gescoord door het maken van keuzes. Het advies van dhr. Dijkman m.b.t. Europese regels zal maar niet worden opgevolgd! De strenge winter zorgde voor tonnen extra zout en extra personeelskosten. N.a.v. de opmerking van dhr. de Wekker merkt dhr. Gruben op dat zijn fractie niet tegen samenwerking is, maar wel tegen de voorgestelde fusie. Ook Pekela en Veendam willen nog wel op bepaalde punten samenwerken. De raad neemt de reactie van B en W voor kennisgeving aan.

11. a. Benoeming en herbenoeming leden welstandscommissie.
11. b. De jaarrapportage van het college ten aanzien van Welstandszorg 2009.
De raad heeft geen op-of aanmerkingen.

12. Toegevoegd agendapunt: Voortzetting project ‘Alle kinderen tellen mee.’
In 2008 is éénmalig een bedrag beschikbaar gesteld t.b.v. armoedebestrijding onder jeugd. De uitvoering gebeurt door St. Welzijn Menterwolde, waardoor in 2008 14 en in 2009 161 kinderen werden geholpen. In de januari-raad heeft de P.v.d.A gevraagd om dit project voort te zetten. Uit het fonds ‘Sociale voorzieningen en werk’ zal nu € 30.000,00 beschikbaar worden gesteld voor 2010. Alle partijen stemden hiermee in.
Mw. Siersema feliciteert de gemeente met de hoge score voor het sociaal beleid. Weth. Velthuis legt uit dat er eens per twee jaar wordt gekeken naar dit beleid door een vakbond. Het gaat o.a. over de kwaliteitsbeoordeling en hoe lang de doorlooptijd is bij de sociale uitkeringsvraag. Vijf gemeenten, waaronder Menterwolde, scoorden het hoogst.
12a. Motie van mw. Siersema.
Samen met de P.v.d.A. diende mw. Siersema (KM) een motie in, waarbij aan het Provinciaal Bestuur de zorg wordt geuit dat zij uit de Zuiderzeegelden € 35.000.000,-- beschikbaar stellen t.b.v. de bouw van het Forum in de Stad Groningen. De gehele raad onderschrijft de motie.   

13. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Eén van de ingezonden stukken is een brief van de medezeggenschapsraad van de Tandem van 27 jan. jl. met klachten m.b.t. het binnenklimaat. Mw. de Roo (P.v.d.A) was benieuwd waarom Menterwolde niet voorkwam op de lijst in het Dagblad van het Noorden van Zaterdag jl. van toegekende subsidies hiervoor. Ook dhr. de Wekker, mw. Bos en mw. Siersema hadden eenzelfde vraag. Weth. Velthuis deelt de verbazing. De subsidie is aangevraagd. Het blijkt dat de lijst van de eerste ronde is. Wij zitten in de tweede. De aanvraag is in behandeling. Indertijd is alleen de Zuidzijde aangepakt, op de begroting 2011 staat ook de Noordzijde. Het college handelt de brief af.

Mededelingen:
- Het hekwerk rond het hertenkamp in Zuidbroek wordt voor € 11.112,-- excl. BTW vervangen  door de fa. van Aken Hekwerk in Smilde. Begroot was een bedrag ad. € 25.000,--.

- Weth. Ploeger deelt mee dat er op donderdag 25 februari a.s. om half 8 in de Menterne met de bewoners wordt gesproken over de Nije Horn, met o.a. de projectontwikkelaar en Groninger Huis.

- De burg. heeft met Veendam gesproken over hun opzegging van de Oostboog. Er is gezegd dat dat dan niet tot 1 januari a.s. hoeft te duren. Het personeel is in dienst van Veendam. Men wil samenwerken, maar dan tegen gemaakte kosten. Voor de revitalisering van bedrijventerreinen is samenwerking noodzakelijk i.v.m. subsidies. Er is contact gezocht met de Industriekring en dat zal ook gebeuren met ver. Gouden Driehoek om te weten te komen hoe die er tegenaan kijken.

- Vorige week is gesproken over een MFC in Noordbroek. Mw. Siersema vraagt waarom de dorpsvisie Zuidbroek zo lang op zich laat wachten (pas 2e helft 2010). Dat komt door personeelsgebrek, aldus weth. Ploeger. Bovendien heeft de Provincie er nogal kritisch naar gekeken. Wie voorrang wil geven aan Zuidbroek moet dat maar aanvragen. Noordbroek is bijna klaar, dit geldt ook voor Meeden en Muntendam.

Om 22.25 uur was het officiële deel behandeld. Voor het vragenuur waren er vragen van het CDA, GroenLinks en VVD.

1. Dhr. Dijkman (CDA) verzocht om de bovengrens van starterleningen op te trekken van € 175.000,- naar € 200.000,-. Weth. Ploeger zegt dat bij het College soms ook dezelfde vragen leven. Met de bouwers is er ook over gesproken. Bij bedragen tot € 200.000,-- is het een groot succes. Maar de subsidiepot is bijna leeg. Ook bij de samenwerking met het Nationaal Garantiefonds. Er zijn tot nu toe twee leningen verstrekt.

2. Dhr. de Wekker (GL) had een 8-tal vragen over de situering van windmolens. Inmiddels zijn 7 van de 8 al beantwoord. Weth. Ploeger antwoordde op de vraag of gedeputeerde Moorlach schriftelijk of  mondeling had gevraagd om overleg hierover, dat hij hierover tijdens een partijbijeenkomst had gesproken.

3. Mw. Bos (VVD) had ook een aantal vragen.
a. M.b.t. de sportattributen die bij v.d. Valk zijn weggehaald, weet de weth. wat destijds met v.d. Valk is afgesproken en wat er in het contract staat? Volgens de weth. was  er sprake van uitleen en zijn de materialen weer terug.
De sporthal wordt geëxploiteerd als ieder andere. Het staat weliswaar vaag, maar juridisch juist vermeld. De weth. heeft gesproken met iemand van ZUVOC. Hij heeft er op aangedrongen dat er weer gesport kan worden. Ook de verenigingen zullen zelf wat moeten doen, zegt v.d. Valk. Mw. Bos concludeert dat volgens de weth. handhavend wordt opgetreden m.b.t. afspraken.
b. De vraag is of  er nieuwe ontwikkelingen zijn m.b.t. het centrumplan Zuidbroek. De raad zou toch op de hoogte worden gehouden van (nieuwe) ontwikkelingen. De burg. doet nu de onderhandelingen. Half december trok de onder- handelaar zich terug. Er waren twee mogelijke opvolgers, die zich eerst wilden oriënteren. Eén trok zich daarop terug. Gisteren is de naam van de nieuwe onderhandelaar doorgegeven aan dhr. Bouter. In januari zijn er twee telefoongesprekken geweest met dhr. Bouter, die dhr. Bouter wel en de burg. niet als prettig hebben ervaren. Hij heeft aan dhr. Bouter als burg. een brief gestuurd dat hij het niet prettig vindt dat correspondentie ook aan anderen en zelfs aan ‘Het Golden Peerd’ wordt gestuurd. De vraag is waarom het zolang duurt eer er een (nieuwe) onderhandelaar is. Volgens de burg. speelde  eerst de zaken rond MPV en vervolgens het terugtrekken van de eerste onderhandelaar. Deze dacht in een loopgravenoorlog te zijn beland, maar het bleek een mijnenveld. Mw. Bos vraagt of de burg. zelf de indruk heeft snel te werken.
Mw. Siersema vraagt waarom de naam van de nieuwe onderhandelaar niet wordt genoemd. Dat kan alleen achter gesloten deuren, aldus de burg. Mw. Siersema vroeg vervolgens waarom het zo lang duurt. Het college ging uit van plan B. Volgens de burg. moest het College omschakelen na het besluit van de raad voor plan A en dat duurde even en MPV slokte veel tijd op.
De laatste echte vergadering van deze raadsperiode verliep zo al met al in een wat ruzieachtige sfeer. Het was te merken dat de verkiezingen er aan komen. Op donderdag 11 maart a.s. worden de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raad onderzocht, afscheid genomen van de huidige raad en de nieuwe geïnstalleerd.
Op 25 maart is de gewone raadsvergadering. Indien er nog geen wethouders zijn benoemd volgt dan eventueel op 15 april nog een extra Raad hierover.