Raadsvergadering d.d. 28 januari 2010

Centrum Zuidbroek in 2014???

1. Opening.
Afwezig zijn weth. Post (GL), mw. Meijer (gr. W/M) en de heren de Wekker (GL) en Dijkman (CDA).

2. Vaststellen agenda.
Dhr. Lanting (GL) verzoekt om agendapunt 9 te splitsen in twee afzonderlijke voorstellen. Het betreft echter geen twee verschillende zaken, maar het gaat om twee beslissingen, aldus de burg.

3. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen insprekers.

4. Wet Voorkeursrecht Gemeenten; intrekken voorkeursrecht centrumgebied Zuidbroek.
Nu de raad zich heeft uitgesproken over centrumplan A is het niet meer wenselijk/noodzakelijk om een voorkeursrecht op de panden Spoorstraat 43,45 en 47 te vestigen. Allen stemden er mee in.

5. Vaststellen ‘Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Menterwolde’.
Sinds eind juli is de gemeente wettelijk verplicht om klachtenbehandeling en registratie m.b.t. discriminatie uit te voeren. Voorlichting hoeft niet. Op voorstel van de provincie komt er een centraal Discriminatie Meldpunt Groningen. Uit het gemeentefonds ontvangt de gemeente E 0,37 per inwoner voor de beide verplichte taken. De voorlichting wordt ook door het Meldpunt gedaan voor € 0,13 per inwoner, te bekostigen uit de WMO-pot. Dhr. Lanting (GL) verzocht om ook in de verordening op te nemen, dat niet alleen in de steunstees, maar ook aan de balie in het gemeentehuis melding gedaan kan worden. Het Meldpunt zal de medewerkers van de steunstees en de balie van ons gemeentehuis goed moeten voorlichten. Graag ziet hij over een half jaar een tussentijds evaluatieverslag.
Weth. Velthuis (PvdA) zegt toe het voorstel geregeld in Tussenklappen te publiceren. Met het voorstel van dhr. Lanting heeft hij geen probleem. Naast de voorlichting wordt bovendien nog gezorgd voor begeleiding. De raad ging akkoord.

6. Leerplichtverslag 2008/2009.
Dit verslag geeft inzicht in de omvang van het verzuim en van het gevoerde leerplichtbeleid in het schooljaar 2008/ 2009. Mw. de Roo (PvdA) merkt op dat hier ook een taak voor de BOA (Bijz. Opsporings Ambtenaar) ligt. De huidige zorg rondom de jongeren heeft een positieve uitstraling. De raad nam het voorstel voor kennisgeving aan.

7. Begroting Stichting Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam 2009.
Dhr. v.d. Wege (PvdA) constateert dat er nog steeds geen onderwijskundig jaarverslag is. Hij verzocht de weth. Om hier met klem op aan te dringen. De bevolkingskrimp vraagt aangepast beleid. Niet alleen overleg met eigen scholen, maar ook met andere schoolbesturen. In bijv. Meeden heeft al een positief gesprek plaatsgevonden. Mw. Siersema (KM) vindt het vreemd dat nu nog de begroting 2009 moet worden vastgesteld. Het dalend aantal leerlingen (vorig schooljaar 157) zal een steeds groter effect hebben op de hoogte van de rijksbijdrage. Naar verwachting is de batenderving per 1.1.2010 € 4.000,-- per leerling.  Ook worden de gemeentelijke bijdragen de komende jaren afgebouwd. Derhalve zal er moeten worden bezuinigd. De vraag is of de bezuiniging ook consequenties heeft voor onderhoud gebouwen en huisvesting. Op de vraag van dhr. v. Bruggen antwoordde  weth. Velthuis, na een korte schorsing, dat de extra € 185.400,-- een éénmalige bijdrage is. Het schoolbestuur had, evenals in 2008, een te hoge gemeentelijke bijdrage voor gebouw gerelateerde EWS-kosten opgenomen. Afgesproken is toen om het bedrag in één keer te voldoen. Los daarvan is voor klimaat beheersing een apart krediet beschikbaar gesteld. De raad stemde in met de begroting, behalve met de extra gemeentelijke bijdrage.

8. Vaststellen van de gewijzigde bijlage bij het controleprotocol.
Hierover waren geen opmerkingen.

9. Machtiging verweer inzake weigering planologische medewerking voor bouw bedrijfswoning aan de Zuiderstraat te Noordbroek.
Bij behandeling van bezwaarschriften bij de cie. Bezwaarschriften en klachten stelt het College een verweerschrift op en wordt een functionaris aangewezen die hierop een toelichting geeft bij de commissie.  Een nieuwe wet dwingt tot betalen van een dwangsom als de gemeente niet tijdig reageert. Daarom wordt een doorlopende machtiging van de raad gevraagd, en voor het nu aan de orde zijnde geval, en voor alle volgende. Mw. Siersema kan bij algemene gevallen het hiermee eens zijn, maar niet bij bijzondere gevallen. Weth. Ploeger (PvdA) voorzag problemen als men dan in tijdnood zou komen. In de B en W notulen is het altijd terug te lezen. Dhr. Lanting merkte op dat men het moeilijker maakte dan nodig is. Het gaat hier uitsluitend om het aanwijzen van een ambtenaar. De weth. zegt dat een verweerschrift wel ter inzage gelegd kan worden. Aldus besloten.

10. Ingekomen stukken en mededelingen.
Mw. Bos (VVD) wilde weten waarom de brief van dhr. Bouter (Bogor) niet bij de ingekomen stukken lag. Het bleek dat de raadsleden een kopie hadden ontvangen van een brief aan het college.

  1. Brief van Industriekring Menterwolde van 31 december 2009 betreffende de samenwerking Menterwolde/Pekela/Veendam. De Industriekring vroeg de geßmeente om nog eens met Veendam te praten n.a.v. het opzeggen van Oostboog. Dhr. Lanting zegt dat GL daartegen is. Zij zien het als bezwaar dat al eerder is geuit, dat Veendam te weinig respect toont voor Menterwolde. De situatie lijkt zich te verharden. Hij stelt dat de overige raadsleden beter hadden moeten nadenken op 3 december jl. toen de samenwerking werd afgeketst. En er had ook een betere reactie moeten komen dan “Wij kunnen de salarisadministratie beter dan Veendam.” Hij ziet de brief graag terug op de agenda van de volgende vergadering. Zowel dhr. Gruben (PvdA) en mevr. Siersema (KM) protesteerden tegen de aantijging van dhr. Lanting. Die neemt zijn woorden echter niet terug. Mw. Bos stelt dat de VVD zich zorgen maakt over Oostboog. Zij vraagt daarom nogmaals een brief te sturen naar Veendam daarover. Mw. Siersema heeft er al eerder op gewezen dat er ook negatieve reacties kunnen komen. Veendam handelde niet correct, wij wel. Laten we er geen ruzie over maken. Dhr. v. Bruggen (CU) zegt dat in de brief staat ‘samen met de gemeente om van Oostboog een succes te maken’. Wij zijn niet tegen samenwerking, maar wel tegen deze ambtelijke samenwerking. De drie gemeenten hebben nu een relatieprobleem. M.b.t. Oostboog: er zijn soms voorwaarden die samenwerking verlangen. Het College handelt de brief af.
  2. Ged. Staten stellen de gemeente weer onder repressief toezicht n.a.v. de begroting 2010. Dit betekent dus goedkeuring achteraf.
  3. In de cie. vergadering van 11.2.2010 komt de brief van St. Welzijn Menterwolde over de gevolgen van de bezuinigingen op hun budget aan de orde.
  4. Petitie Multifunctioneelcentrum Noordbroek. Alle fracties steunen de plannen. Dhr. Loer (PvdA) en dhr. Lanting zetten echter vraagtekens bij de handtekening van SWM. Dhr. Loer vindt het een goede zaak als burgers uit een dorp zich hierover positief uitspreken. Mw. Bos wijst erop dat er door diverse organisaties en personen al hard gewerkt is. Er moet hoognodig iets gebeuren aan de school. Mw. Siersema, dhr. v. Bruggen (CU) en mw. v. Bruggen (fractie v. Br.) pleiten ervoor om dit op de agenda van de volgende commissie- en raadsvergadering te plaatsen. Volgens weth. Velthuis is gezegd eerste kwartaal 2010, dit wordt februari. Hij stelt dat het duidelijk is dat  Noordbroek ergens recht op heeft. Het gaat om de haalbaarheid. Er wordt hard aan gewerkt om in februari een aantal scenario’s aan de raad voor te leggen, waarschijnlijk wordt dat op 11 februari op locatie. Dhr. Loer krijgt het gevoel dat het wel eens heel moeilijk kan worden. Een MFC is heel belangrijk voor het dorp, maar als het niet anders kan dan maar eerst de school en later meer.

Mededelingen: Er ligt een overzicht van de geplande en gedane investeringen 2009.
Als laagste inschrijver mag fa. Koen Meijer de bushalteplaatsen aanpassen en toegankelijker maken voor € 65.950,--. Met bijkomende kosten komt het totaalbedrag op € 87.500,--, begroot was € 90.000,--. De BTW is compensabel.  Van de provincie is € 50.670,-- subsidie ontvangen.

11. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er lag een persbericht van de Streekraad ter inzage waardoor dhr. v.d. Wege niets toe te voegen had over de laatste bijeenkomst.

12. Notulen raadsvergadering 12.11.09, 03.12.09 en 10.12.09 + Actielijst/toezeggingenlijst 11.01.10.
Alle notulen worden zonder meer goedgekeurd en vastgesteld.

13. Sluiting.
Om 21.05 uur waren de officiële punten afgehandeld.

Voor het vragenuur waren er vragen van GroenLinks, PvdA en Kritisch Menterwolde.
1. GL had een zevental vragen n.a.v. het beëindigen van ca. 35% van de aanspraken op voorzieningen in het kader van AWBZ door o.a. ouderen en personen met een psychiatrische stoornis. De gevolgen zouden deels door de gemeenten via de WMO moeten worden opgevangen. Uit de beantwoording door weth. Velthuis blijkt dat het om vijf Menterwolmers gaat, de gemeente krijgt geen melding hiervan. Het blijkt nu dat klanten zich zelf moeten melden. Tussen de 5 en 10 personen hebben zich reeds gemeld voor een WMO uitkering na de stopzetting van de AWBZ voorzieningen. Hierbij zijn afspraken gemaakt met familieleden, begeleiders en/of mantelzorgers. Huisartsen krijgen bericht met expliciet advies om door te verwijzen naar de gemeente. T/m 30 juni kan men zich melden, tot 1 augustus krijgt men een uitkering. De herindicatie van kinderen tot 18 jaar is uitgesteld tot eind april. Er lopen veel bezwaarprocedures, deze kunnen niet binnen 12 weken worden behandeld.

2. Dhr. Huizenga (PvdA) had weer een vraag m.b.t. armoedebestrijding bij de jeugd. In 2008 is éénmalig € 32.000,-- hiervoor beschikbaar gesteld. De PvdA wil dit voortzetten en wil weten of het bestuur budget wil geven. Er zijn 175 kinderen geholpen tot een bedrag van € 31.494,--. Door samenwerking van SWM met diverse instanties waren de organisatiekosten beperkt. De doelgroep was be- reikt en voortzetting zou een bijdrage blijven leveren aan genoemde armoedebestrijding. Op termijn zal worden bekeken of dat structureel kan.

3. Dhr. Loer vraagt m.b.t. Centrumplan Zuidbroek of er inmiddels een nieuwe onderhandelaar is en hoe lang de verwachte doorlooptijd van het plan is. Mw. Siersema wijst de voorz. erop dat hij in het presidium toezegde met nadere mededelingen te komen over de vertraging. De burg. antwoordt dat de eerste onderhandelaar om persoonlijke redenen afhaakte. Er is nu een nieuwe, die zich oriënteert. De doorlooptijd wordt daardoor enige maanden vertraagd. Als het positief uitpakt, moet het bestemmingsplan gewijzigd. Dat duurt al gauw 1 tot 2 jaar. Realistisch is dan om uit te gaan van 2012/2014. Mw. Jansen (gr. W/M) vraagt of er inmiddels weer contact is geweest met dhr. Bouter. Volgens de burg. telefonisch (en zo te horen niet erg prettig).

4. Dhr. Gruben vraagt naar de situatie en afspraken met van der Valk m.b.t. de sporthal. Dit n.a.v. de berichten over lekkage, sluiting en de mededelingen van dhr. Witwerts (bedrijfsleider v.d. Valk) over eventuele sluiting. Weth. Ploeger las in Tussenklappen van de problemen, de middag voor deze raad, en over de briefwisseling tussen een lid van ZUVOC en dhr. Witwerts. Hij heeft de situatie niet gecontroleerd. Er schijnt sprake te zijn van o.a. condens op bruggen enz. Er is nog geen contact opgenomen. In de overeenkomst met het concern staat dat er en sportvoorziening moet zijn, maar niet hoe. V.d. Valk zoekt altijd de randjes, het is minimaal en niet te toetsen. De sporthal kan niet zomaar worden gesloten. Men beroept zich op overmacht. De gemeente houdt v.d. Valk aan afspraken, maar de regels zijn erg vaag. Elke exploitant van sportaccommodaties weet dat dat niet kostendekkend kan, aldus de weth. Sluiten kan niet zomaar. Het escaleerde omdat een ZUVOC lid een kritische vraag stelde, aldus de weth.

5. Mw. Siersema had een aantal vragen m.b.t. eventueel beperkt bouwen  aan de Ben. Veensloot te Meeden. In de dorpsvisie Meeden wordt deze mogelijkheid geboden, na overleg met een stedenbouw- kundig bureau. Zolang het niet is onderzocht, mag er niet worden gebouwd. Weth. Ploeger antwoordt dat er twee verzoeken zijn ontvangen. Het probleem is het aantal beschikbare contingenten tot 2014. Deze zijn/waren voor appartementen in Zuidbroek en Nije Hörn Muntendam en daarna voor Noordbroek en Meeden. Er zouden zeven woningen kunnen komen in Meeden. Nu is er nog niet specifiek voor de Ben. Veensloot een stedenbouwkundige benaderd. Als we meer willen bouwen dan ons contingent van 156 woningen, moeten we eerst overleggen met de andere gemeenten. Om 9.45 uur is alles al besproken.
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 18 februari a.s.