Raadsvergadering d.d. 10 december 2009

Vlug klaar...

1. Opening.

Behalve weth. Post zijn ook mw. Jansen en dhr. Olthof afwezig.

2. Vaststellen agenda.

De agenda bleef ongewijzigd.

3. Spreekrecht burgers.
Niemand meldde zich.

4. Toetreding tot de coöperatieve vereniging Dimpact U.A.

Tot nu toe waren de OGD (Oost-Groningen Digitaal) gemeenten voor de gemeentelijke digitale dienstverlening aan- gesloten bij GovUnited. Die heeft het benodigde materiaal echter niet klaar en er mankeerde teveel aan. Daarom is besloten om toe te treden tot de coöp. vereniging Dimpact, opgericht door een aantal grote en kleine gemeenten. De intentieverklaring van midden 2009 moest nog door de raad worden goedgekeurd. Er kwamen heel wat vragen uit de raad m.b.t. kosten en of de burgers op termijn ook gebruik kunnen maken van het systeem. Moeten huidige systemen worden aangepast of vervangen? Burg. v. Zuijlen antwoordde dat voor OGD dhr. B. Schmaal is ondergebracht bij de Streekraad. Dimpact is een soort zelfbediening. Gemeenten nemen alleen die producten af die nodig zijn. Dit aangepast naar gemeente. Het is geen extern bedrijf, maar een coöperatieve vereniging van gemeenten. Zij kopen gezamenlijk in. In feite gaat het om de koppeling van de gemeentelijke bestanden met de systemen waar gebruik van wordt gemaakt. De systemen worden aangepast. Dat kost voor 2010 € 40.000,-- voor een basispakket. Onbekend is of Menterwolde apart of alleen in OGD-verband moet afnemen. Tijdelijk zijn een aantal mensen in OGD- verband aangesteld via Dimpact. Afgesproken is dat er wordt begonnen samen met de gemeenten Oldambt en Veendam. Dat is prima, dan zijn de kinderziekten eruit.
Als een burger op dit moment wat vraagt, krijgt hij of zij een kopie mee naar huis; straks kunnen koppelingen via de computer worden geleverd. Alle raadsleden gingen akkoord met het voorgenomen besluit om toe te treden tot de coöp. ver. Dimpact. U.A.

5. Nieuwbouwontwikkeling oostzijde Burgemeester Venemastraat te Meeden.

In januari 2009 stelde de raad de Dorpsvisie Meeden vast. Hierin is o.a. sprake van zeven bouwkavels aan de Burg. Venemastraat O.Z. Thans zijn ook de laatste nog benodigde gronden aangekocht van dhr. Rave. Bewoners van de straat verzochten om niet tot woningbouw over te gaan. Zij wezen op de 33 te koop staande woningen in Meeden en vrezen voor waardedaling van hun panden en horizonvervuiling. Bovendien is volgens hen de vraag of door de krimp nog wel nieuwbouw gewenst is. Er ligt nog geen bestemmingsplan, aldus dhr. Lanting. Het ligt in lijn van de dorpsvisie, GL kan zich er wel in vinden. Dhr. Loer wijst op een artikel over krimp. Vaak is het een kwestie van achterstallig onderhoud. Het gaat er om dat je de inwoners in het dorp houdt. Begrijpelijk dat mensen het vrije uitzicht willen behouden. De burg. meldt dat er een ambtelijke werkgroep is m.b.t. de gevolgen van de krimp. Weth. Ploeger stelt dat de redenatie niet klopt. Op de vraag van dhr. Dijkman of er een schonegrondverklaring is, is het antwoord bevestigend.

6. Vaststellen heffingsverordeningen 2010.

Bij de begrotingsvergadering zijn de belastingmaatregelen voor 2010 vastgesteld. N.a.v. de liggeldverordening komt mw. Bos met een voorstel. Mw. Siersema had voorgesteld om liggeld afhankelijk te maken van bootlengte. Uit een gesprek dat de VVD had met de nieuwe havenmeester, blijkt dat dit onmogelijk is, omdat er geen aanlegsteiger is. Nu is er slechts een soort kooi beschikbaar. Een oplossing zou zijn half om half grote en kleine kooien met een gedifferentieerd tarief. Volgens dhr. Gruben is dit een sympathiek voorstel, dat meegenomen kan worden in het door het College voorgestelde onderzoek. Allen stemden er mee in.
Mw. Bos zei vervolgens niet in te stemmen met de verhoging van de OZB. Een huurder met gezin en 2 kinderen gaat 14% meer betalen, is men eigenaar dan 17%. En heb je een bedrijfswoning dan betaal je 5% daar bovenop. Die 5% geldt alleen voor bedrijven, aldus de burg.  Met de stem van de VVD tegen wordt de verhoging aangenomen.

7. Bekrachtiging noodverordening Zuidbroek.
De burgemeester merkt op dat dit inderdaad een zware maatregel is. Na twee jaar is die in Meeden gelukkig niet meer nodig. In Zuidbroek is dat helaas wel zo. Volgens de APV kan er een samenscholingsverbod worden opgelegd, dat is een overtreding. Bij een noodmaatregel geldt dat als een misdrijf. Dit jaar wordt oud en nieuw gehouden in de Broeckhof (i.v.m. afbranden Soultrain) en de ‘vuurplaats’ komt daar in de buurt. Reden te meer om de verordening uit te vaardigen. Voor Muntendam is de oplossing gevonden in El Bimbo o.l.v. de beheerder van de Menterne en enige bij El Bimbo betrokkenen.

8. Voorstel tot opheffen van de Commissie Griffiersaangelegenheden.
Dit voorstel wordt zonder meer aangenomen.

9. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er was een brief van SVR m.b.t. proforma bezwaarschrift tegen weigering bouwvergunning Zuiderstraat te Noordbroek. Het College handelt dit af.
Er is geen actielijst.
Weth. Ploeger deelt mee dat er € 2.500,-is vrijgemaakt om jeugdsoos Soultrain wind- en waterdicht te maken. Mw. Siersema die er om gevraagd heeft is er blij mee, zij vindt het echter wel een groot bedrag.  Dhr. Gruben is benieuwd of men nu ook niet naar binnen kan gaan. Daar wordt volgende week in de commissievergadering over gesproken, aldus de burg.

10. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.

De burg. meldt dat er binnen de GHOR (= hulpverleningsdienst) is gesproken over het te weinig contact met de Raad. In de meivergadering komt het aan de orde.

11. Notulen raadsvergadering 29-10-09 + Actielijst/toezeggingenlijst 23-11-09.
Mw. Siersema gaat niet in op het verzoek van de burg. om haar vraag over het Centrumplan Zuidbroek te stellen tijdens het vragenuurtje tegelijk met de VVD vragen. Het Groninger Huis blijkt een claim te leggen op het weitje aan het Tielmanslaantje t.b.v. parkeergelegenheid voor de te bouwen woningen. Maar de gemeente heeft waarschijnlijk deze grond ook nodig. Weth. Ploeger is niets bekend van deze plannen. Hij weet dan Groninger Huis voortvarend bezig is. Dit zijn echter detailzaken.
Actielijst 23-11: In januari wordt er gesproken over de leggelden. - N.a.v. de vraag van mw. Siersema antwoordt dhr. Velthuis, als vervanger van weth. Post, dat er wel een lijst is van uitgeleende kunstwerken. De leenperiode stopt bij opzegging, overlijden of verhuizen buiten de gemeente. Er is geen opzegtermijn, er zijn geen financiële consequenties. - De griffier, mw. Grit, deelt mee dat de procedure m.b.t. de behandeling van de voorjaarsnota meer tijd vergt en nu eind januari/begin februari aan de orde komt. Om 21.10 uur was de officiële vergadering al afgelopen en volgde het Vragenuur:
Namens GL had dhr. Lanting een tweetal vragen; N.a.v. een artikel in het Dagblad v/h Noorden dat Rijkswaterstaat de kosten voor de verdubbeling van de N33 met E 12 miljoen verhoogt, is de vraag of de gemeente dat wist en wat/of dat financiële consequenties voor de gemeente heeft. Komen onze randvoor- waarden in gevaar? Weth. Ploeger legt uit dat de gemeente aan het platformoverleg deelneemt, maar zich in mindere mate bezighoudt met geldzaken. Dat is voor Provincie en Rijk. Wel is ruimhartig bedongen dat wij meedelen in de BDU (uitkeringen). Voorheen werd Rijkswaterstaat betaalt vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Nu moet men er zelf voor zorgen. Er wordt over ‘gesteggeld’ met Den Haag. Van de gemeenten wordt geen extra bijdrage gevraagd. Er is overleg over een fietspad bij de N33, mogelijk is het wildpad geschikt voor fietsers. Wat bij een rotonde niet kon, kan wel bij een botonde. In januari komt daar meer duidelijkheid over.

- De tweede vraag betrof de schuldhulpverlening. Tot 1 januari 2010 is dat geregeld via de gem. Stadskanaal. Weth. Velthuis antwoordde, dat Stadskanaal dit per 1-1-2010 opzegt. Afgesproken is dat de huidige regeling blijft tot 1 april a.s. Dan wordt gekeken hoe nu verder. Stadskanaal is er zelf ook nog niet uit. De keuze is of Stadskanaal of Emmen of Appingedam. De weth. komt er later op terug.

Ook mw. Bos heeft namens de VVD een tweetal vragen.
- M.b.t. het Centumplan Zuidbroek. In het vervolg beantwoordt de burg. De financiële vragen, weth. Ploeger de overige. Inmiddels is er een onderhandelaar aangesteld, die wordt bekostigd volgens ‘no cure no pay’. Er wordt door het College wat afstand gehouden, tot de rapportage er ligt. Mw. Bos merkt op dat er volgens Bogor geen contact is geweest. Volgens de burg. ergert het college zich eraan, dat Bogor contact zoekt met raadsleden. Er zijn nog geen onteigeningsprocedures gestart, aldus de weth. Geprobeerd wordt om alles in der minnen te schikken. Er is met Groninger Huis gesproken. Zij blijven bij hun voornemen om aan de Pijpstraat te bouwen. Een gesprek met aanwonende lijkt de weth. pas zinnig als het definitieve plan er ligt. Er is de weth. niets bekend dat hij op 15 dec. in de Broeckhof uitleg zou geven van de verordeningen. Hij weet ook nog niet of hij op zo’n uitnodiging wel ingaat.

- De tweede vraag betreft de voortgang van het MFC in Noordbroek. De enthousiaste groep mensen die zich bezighoudt met de voorbereiding, denkt over 1 tot 2 jaar te beschikken over een MFC. Door het bureau Legters & partners wordt onderzocht of dit een haalbare kaart is in het kader van een samenwerkingsproject met de Duitse gemeente Vrees. Is dit advies er al? Weth. Velthuis zegt de rapportage over de haalbaarheid toe in de eerste helft van 2010. Dan kan de raad erover beslissen. Het is wel erg optimistisch te denken dat het centrum er binnen een jaar al staat.  De eerste drie concepten zijn met Vrees be- sproken. Waarschijnlijk wordt het begin 2010 besproken in de commissie. Volgens weth. Ploeger is het tijdstip van beginnen met de eventuele bouw mede afhankelijk of er bezwaarschriften komen. Zonder deze bezwaarschriften duurt de procedure wel 1,5 jaar. En, zegt de burg., de financiele middelen moeten beschikbaar zijn. De weth. zegt toe dat het in januari of februari nog door deze raad wordt behandeld.

12. Sluiting.
Om 21.40 uur waren alle punten al behandeld. De volgende raadsvergadering is op 28 januari a.s.