Concept raadsnotulen d.d. 10-09-2009

Vergadering van de raad van de gemeente Menterwolde, gehouden op donderdag 10 september 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Muntendam.

Aanwezig zijn:
- de voorzitter, de heer E.A. van Zuijlen;
- de leden, t.w. de dames M.E. Bos-Carabain, B. van Bruggen-Schuitema, H.I. Jansen-Weijer, L.R.C. Meijer, T. de Roo en M. Siersema en de heren M. Dijkman, E. Gruben, G.G.J. Huizenga, H. Loer, S. Olthof, D.J.R. van de Wege, P.D.M. de Wekker en
R.M.J. Lanting
- de wethouders: de heren M. Ploeger;
- de plv. griffier, mevrouw J.R. Boltendal;
- de gemeentesecretaris, de heer K. Nieland.
Met kennisgeving afwezig: de heren en M.H. Post en J. Velthuis, wethouders en de heer S. van Bruggen.

Na  sluiting van de raadsvergadering kunnen de fracties vragen stellen aan het college. Er zijn vragen ingediend door de fracties PvdA, GroenLinks, CDA, VVD en Kritisch Menterwolde.

1. Opening.

De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen in de raadzaal en de luisteraars van Omroep Menterwolde van harte welkom.
De voorzitter deelt mee dat er in de vorige raadsvergadering een nieuw reglement van orde is vastgesteld. Dat betekent dat het vragenuur niet meer voorafgaand aan de raadsvergadering zal plaatsvinden, maar achteraf.

2. Vaststelling agenda.

De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld.
Mevrouw Siersema vraagt wanneer de actualiteiten aan de orde komen.
De voorzitter deelt mee dat de actualiteiten deel uitmaken van het vragenuur.

3. Spreekrecht.
Er meldt zich niemand voor het spreekrecht.

4. Vaststellen van de “Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren”.

Mevrouw De Roo vraagt of deze verordening ook van toepassing is op de jongeren die op dit moment een uitkering krijgen.
Mevrouw Meijer vraagt vanaf welke leeftijd jongeren kunnen participeren in de cliëntenraad. Wat gebeurt er als het werkaanbod en de inkomstenvoorzieningen worden ingetrokken doordat niet aan de verplichtingen wordt voldaan? Volgt er dan een vervolgtraject?
Mevrouw Siersema vraagt of “aangepast werk” ook binnen de verordening valt. Mensen met een handicap hoeven niet per definitie niet geschikt te zijn om herschoold te worden.

De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst.

De voorzitter geeft, als plaatsvervangend portefeuillehouder, aan dat deze verordening bij uitstek geldt voor de jongeren die nu een uitkering krijgen. Aan het participeren in de cliëntenraad is geen minimum leeftijd verbonden. Wanneer er niet wordt voldaan aan de verplichtingen waardoor het werkaanbod en de voorzieningen worden ingetrokken, volgt er een vervolgtraject. Daarbij wordt wel opgemerkt dat wanneer de consequentie van het intrekken wordt aanvaard en iemand zonder uitkering verder wil, het lastig is iemand te verplichten tot iets. Aangepast werk valt onder de WSW en behoort daarom ook tot het aanbod van de WIJ.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten de verordening vast te stellen en te publiceren.

5. Vaststellen beleidskader peuterspeelzaalwerk alsmede de “Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Menterwolde”.
De heer Dijkman vraagt wat er gebeurt met de buitenspeelplaats bij de peuterspeelzaal in Meeden. Die ligt nu op ongeveer 200 meter afstand en in de stukken staat dat het college het niet noodzakelijk acht de speelplaats te verplaatsen. Dit terwijl er vanaf 1 januari 2010 een verplichting zal komen om een speelplaats dicht bij de peuterspeelzaal te hebben. Wat gebeurt er met de kosten wanneer verplaatsing van de buitenspeelplaats toch noodzakelijk wordt? Worden deze kosten opgenomen in de begroting van volgend jaar?
Mevrouw Siersema merkt op dat zij het belangrijk vindt dat peuters niet direct gaan ‘leren’, maar dat de nadruk toch echt op ‘spelend leren en ontmoeten’ moet liggen en niet op ‘moeten’.
Dat men ontwikkelingsstoornissen kan opsporen in een vroeg stadium is een goede zaak.
Mevrouw Siersema is voorstander van het progressieve systeem.
Mevrouw Meijer vraagt zich af hoe het kostenplaatje er uit gaat zien.
De heer Lanting vindt het een goed en verstandig beleidskader, maar vraagt wat de Stichting Welzijn Menterwolde van dit kader vindt. De kosten van de gebouwen worden vanaf 2010 in de begroting versleuteld. Zijn deze kosten inzichtelijk? Het progressieve systeem is een goed systeem. Het betekent echter wel dat ouders financiële gegevens moeten verstrekken. Is de privacy van deze gegevens gewaarborgd?
De heer Van de Wege merkt op dat het ambitieniveau omhoog gaat. Dit gaat niet zo maar en daar zijn kosten aan verbonden. PvdA gaat niet zonder meer het ambitieniveau verhogen zonder de financiële consequenties te kennen. Wat zijn deze consequenties? Verder is de PvdA van mening dat kinderen niet onder druk moeten komen te staan. Ze moeten vooral spelend leren en ontmoeten. Vindt het signaleren en ondersteunen niet ook al bij andere instanties plaats? Moet dit zo nodig bij de peuterspeelzaal? De inkomensafhankelijke bijdrage is een goed punt.

De vergadering wordt kort geschorst.

De heer Ploeger merkt op dat de afstand van de buitenspeelplaats naar de peuterspeelzaal maar 50 meter bedraagt. De kosten voor verplaatsing zijn aanzienlijk. Het park moet dan een complete herinrichting ondergaan, doordat de toegang naar de aula behouden moet blijven. Gezien de kleine afstand en de aanzienlijke kosten die een complete herinrichting met zich meebrengen, lijkt het hem niet verstandig om tot verplaatsing over te gaan.
De voorzitter zegt dat de mening van SWM is meegenomen in de uitwerking van het stuk. Bij de inkomenstoets moet een privacyregeling van toepassing zijn. Verrekening van de kosten van de gebouwen zal budgettair neutraal gebeuren. Uitgangspunt is natuurlijk dat kinderen spelend leren, net als bij de al eerder ingezette lijn bij het project “spraakmakend”, waarbij educatie al naar de voorschoolse periode wordt gehaald. Het beleidskader is dus een richting die je aangeeft. Het college heeft geenszins de ambitie om middelen alvast vast te leggen in de begroting. De raad geeft een richting aan, maar de kosten die nodig zijn om het ambitieniveau te halen worden via de begroting of in afzonderlijke voorstellen per onderdeel aan de raad voorgelegd.

Mevrouw Van Bruggen vraagt welke plaats het peuterspeelzaalwerk krijgt in het hele gebeuren van Jeugd en Gezin.
De heer Dijkman vindt het verhaal van de wethouder helder, maar vraagt of dit het college ontslaat van de verplichting om een aangrenzende buitenspeelplaats te hebben bij een peuterspeelzaal.
De heer Ploeger antwoordt dat op het moment dat deze verplichting geldt, er wordt gekeken of de locatie nog wel geschikt is.
De heer Van de Wege heeft geen antwoord gekregen op zijn vraag of de ondersteuning nu bij de peuterspeelzalen thuis hoort.
De voorzitter stelt dat de peuterspeelzalen een rol kunnen spelen in die ondersteuning, maar ook niet meer dan dat.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


6. Weigering van een projectbesluit ex artikel 3.10 WRO voor het plaatsen van een tweede bedrijfswoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordbroek, sectie I, nummer 561.

De heer De Wekker stelt dat Groen Links zich goed kan vinden in het voorstel en gaat akkoord.
Mevrouw Siersema is voorstander van het open houden van het lint en is akkoord met het voorstel. Zij heeft begrepen dat de aanvrager het standpunt van het college uit de krant heeft moeten vernemen en dit zou erg onzorgvuldig zijn. De vraag is of dit inderdaad is gebeurd. Zijn er alternatieven met de aanvrager besproken?
De heer Ploeger legt uit dat voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning een aantal spelregels gelden. In dit geval past het bouwplan niet binnen de geldende spelregels. Er wordt nagevraagd bij de ambtenaren of er gesproken is over alternatieven. Dit geldt ook voor de wijze van communiceren met de aanvrager.
De heer Dijkman kan zich vinden in het voorstel van het college. Wel merkt hij op dat de situatietekeningen bij de stukken niet gelijk zijn.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

7. Herziening exploitatie-opzet plan Tolweg.

De heer Loer vraagt hoe het college tegen dit verhaal aankijkt.
De heer Ploeger legt uit dat het college van mening is dat de aangeboden grondprijs een concurrerende prijs is. De grondprijs is maar een marginaal onderdeel van de totale prijs.
De heer De Wekker stelt dat het positief is dat het project zo goed loopt, maar heeft angst voor de doelgroep starters. Is het nog wel te realiseren voor de starters? Komen zij niet in de knel met de bovengrens om in aanmerking te komen voor een starterslening?
De heer Ploeger zegt dat er veel vraag is naar de starterswoningen. Mocht de grondprijs een belemmering zijn voor de starterslening, dan zal hij hiermee terugkomen bij de raad.
Mevrouw Bos vraagt hoeveel kavels er nu verkocht zijn. Kan het college garanderen dat de  opbrengst per vierkante meter gelijk blijft? Blijft het betaalbaar voor de starter?
De heer Ploeger zegt niets te kunnen garanderen, maar legt uit dat bij Tolweg 1 een exploitatieoverschot is. De opbrengst blijft gelijk. Er zijn op dit moment nog 7 kavels beschikbaar in Tolweg 1.
De heer Dijkman vraagt of de CBS-indexering voor woningbouw aangehouden kan worden in plaats van de vaste 2 procent. Wat gebeurt er met de 24 woningcontingenten?
De heer Loer zegt dat het de PvdA, gezien de financiële situatie, goed lijkt dat er een voorstel komt waarmee de totale exploitatie sluitend blijft. Hij dient een mondeling amendement in om de grondprijs van de starterskavels naar € 76,- per vierkante meter te brengen en te compenseren uit de opbrengst van de andere percelen.

De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst.

De heer Dijkman zegt dat hij nog geen antwoord heeft op zijn vraag wat er met de overgebleven contingenten gebeurt. Hij gaat akkoord met het amendement.
Mevrouw Siersema stemt in met het amendement.
Mevrouw Bos stemt in met het amendement.
Mevrouw Jansen stemt in met het amendement.
De heer De Wekker stemt in met het amendement.
Mevrouw Van Bruggen stemt in met het amendement
De heer Ploeger wil het aantal woningcontingenten graag overeind houden zoals aangegeven in eerste plan. Hij kan hier niet op in gaan, omdat het de onderhandelingspositie niet sterker maakt.

Het amendement van de PvdA wordt zonder stemming overgenomen. Verder wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

7a. Bouw gymnastieklokaal bij het gebouw “Het Kwartet” te Zuidbroek.
De heer Gruben geeft aan dat zijn fractie in februari 2005 nee heeft gezegd tegen het voorstel een gymzaal te bouwen omdat dit financieel zou betekenen dat er geen geld meer zou overblijven voor andere scholen. Wel is destijds gezegd dat wanneer er nieuwe mogelijkheden zijn, er opnieuw naar gekeken moet worden. Bij de begrotingsvergadering is voorshands € 600.000 gereserveerd voor de bouw van een gymzaal bij Het Kwartet. Het is jammer dat de BTW niet compensabel is. De PvdA gaat graag akkoord met dit voorstel.
Mevrouw Jansen vraagt of de gymzaal die nu gebouwd gaat worden in de plaats komt voor   de gymzaal in de Broeckhof. In het stuk wordt genoemd dat er een subsidieaanvraag is gedaan. Wat gebeurt er met de eventuele subsidiegelden? Komen deze weer in de pot onvoor-  zien?
Mevrouw Bos vraagt wat er met de gymzaal in de Broeckhof gebeurt? Als de zaal destijds direct gebouwd zou zijn, was het een stuk goedkoper geweest.
Mevrouw Siersema is tegen het voorstel en zegt, gezien de geldsituatie, dat het beter is de gymzaal van de Broekhof te blijven gebruiken. Daar voldoet alles aan de eisen.  
Als er desondanks toch gebouwd moet worden, plaats dan alle bruikbare instrumenten en toestellen in de nieuwe gymzaal om zo de kosten te beperken. Alles voldoet immers aan de eisen.
De heer Lanting merkt naar aanleiding van het verhaal van mevrouw Siersema op dat de inwoners van Zuidbroek duidelijk hebben aangegeven dat de veiligheid van lopende kinderen langs de Kerkstraat in gevaar is. Hij vindt dat mevrouw Siersema daar volledig aan voorbij gaat.
Mevrouw Jansen zegt voor het voorstel te zijn.
De heer Dijkman vindt de € 225.000 tegenvallen en acht het niet noodzakelijk. In het financiële verhaal wordt een groot reclamebord begroot. Dit lijkt hem niet noodzakelijk. Het dakwerk wordt verder apart begroot, maar zit ook al in de prijs van de aannemer.
Daarnaast plaatst hij nog een kanttekening bij de prijs voor elektra. Als suggestie geeft hij mee dat het voordelig overschot van het bij de mededelingen genoemde bergbezinkbassin overgeheveld kan worden naar de gymzaal zodat er nog een bedrag van € 60.000,-- overblijft. Als daar ook nog de post onvoorzien vanaf wordt gehaald gaat het nog om een bedrag van € 15.000,--.
Mevrouw Van Bruggen zegt eveneens de € 225.000 een tegenvaller te vinden, maar is blij met de komst van de gymzaal en staat positief tegen het voorstel.
De heer Ploeger zegt dat de gymzaal in de Broeckhof een multifunctionele zaal is en blijft. Het eventueel te verwerven subsidiebedrag gaat inderdaad terug in de gemeentekas. In het kader van veiligheid komt er in de Kerkstraat een nieuwe toegang voor voetgangers en fietsers richting Het Kwartet, ter hoogte van het zebrapad bij de christelijke school, zodat deze grote groep kinderen niet meer over de gevaarlijke kruising hoeft om bij school te komen. Er wordt samen met de scholen gesproken over het waarborgen van de veiligheid. Veiligheid is één van de belangrijke overwegingen voor het college geweest om met dit voorstel te komen. Hij zegt toe kritisch naar de begroting van de gymzaal te kijken.
Eventuele meevallers komen weer op de gemeenterekening. Instrumenten en toestellen worden vanuit de Broeckhof meegenomen naar de nieuwe gymzaal.

Mevrouw Jansen geeft als suggestie mee dat een Duitse aannemer een stuk goedkoper is.
Mevrouw Siersema zegt dat ze na het horen van de argumenten van de andere fracties toch   akkoord gaat met het voorstel.
De heer Lanting vraagt naar aanleiding van het door de heer Dijkman gestelde of hij de intentie heeft een amendement in te dienen.

Op verzoek van de heer Dijkman wordt de vergadering kort geschorst.

De heer Dijkman zegt, na beraad met de ambtenaren, geen amendement te willen indienen.
Mevrouw Van Bruggen merkt op dat de bouw van de gymzaal ten goede komt aan de lestijden van de school.
De heer Ploeger merkt op dat één van de overwegingen is geweest dat andere sportverenigingen ook gebruik kunnen maken van de zaal, zodat kosten bespaard kunnen worden voor de huur voor het gebruik van een andere accommodatie. Er kan geen gebruik meer gemaakt worden van Duitse aannemers, want er is al onderhands aanbesteedt.
Mevrouw Bos vraagt tot welk bedrag je onderhands kunt aanbesteden.
De heer Ploeger geeft aan dat het gaat om aanbesteding op uitnodiging waarbij verschillende offertes gevraagd worden.
De heer Nieland legt uit dat bij aanbesteding op uitnodiging een aantal bedrijven, waar goede ervaringen mee zijn opgedaan, worden uitgenodigd offerte uit te brengen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

8. Aanpassen van het “Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raadscommissie Menterwolde 2009” (aanpassing van artikel 11)
De heer Dijkman heeft een opmerking van tekstuele aard.

Zonder hoofdelijke stemming wordt de oude verordening ingetrokken en de nieuwe verordening wordt vastgesteld.

9. Benoeming agendacommissie.
De heer Lanting merkt op dat de agendacommissie voor de raadscommissie ook benoemd moet worden. De raad zal deze benoeming bij dit agendapunt moeten doen omdat de raadscommissie geen besluitvormende bevoegdheden heeft.

De voorzitter stelt voor dit agendapunt te verbreden in de zin zoals de heer Lanting zojuist heeft voorgesteld

De agendacommissie moet 2 leden van de coalitie en 2 leden van de oppositie bevatten, waardoor er tot een stemming op personen moet worden overgegaan. Er hebben zich 2 leden van de coalitie aangemeld en 5 leden van de oppositie.
Mevrouw Siersema trekt zich terug.

Er wordt een stemcommissie samengesteld bestaande uit de heer Dijkman als voorzitter, mevrouw Siersema en mevrouw De Roo.

Coalitie;
De heer De Wekker 14 stemmen
De heer Huizinga 12 stemmen

Oppositie;
Mevrouw Van Bruggen 9 stemmen
De heer Van Bruggen 9 stemmen
Mevrouw Bos 5 stemmen
Mevrouw Meijer 5 stemmen

Voor de agendacommissie zijn benoemd de heer De Wekker, de heer Huizinga, mevrouw Van Bruggen en de heer Van Bruggen.

10. Ingekomen stukken en mededelingen.
Overeenkomstig het voorstel worden de punten 1, 2, 3 en 4 voor kennisgeving aangenomen.
Overeenkomstig het voorstel wordt punt 5 voor kennisgeving aangenomen.

Er zijn geen opmerkingen over de schriftelijke mededelingen en de stukken die ter inzage lagen.

11. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Hierover wenst niemand het woord te voeren.

12. Notulen raadsvergadering 25 juni 2009 + actielijst/toezeggingenlijst

Notulen raadsvergadering 25 juni 2009.
Tekstueel.
Mevrouw Jansen merkt op dat er op pagina 9 mevrouw Velthuis staat in plaats van de heer Velthuis.

Naar aanleiding van.

Naar aanleiding van het door de heer Ploeger op pagina 7 onderaan gezegde, merkt de heer Lanting op, dat  in de Tussenklappen van 1 juli een lijnrecht tegenovergesteld bericht is verschenen. Hetgeen in de notulen staat vermeld is het juiste. Wellicht dat Tussenklappen dit nog kan rectificeren.
Mevrouw Jansen heeft in de vorige vergadering vragen gesteld over de financiële onderbouwing voor het winkelcentrum Zuidbroek en heeft daar tot nu toe nog geen antwoord op gekregen. Wethouder Ploeger heeft gezegd dat dit medio september/oktober bekend zou worden. Daarnaast heeft de heer Ploeger destijds gezegd dat er medio september meer bekend zou zijn over de stand van zaken met betrekking tot het winkelcentrum Zuidbroek.
De voorzitter zegt dat mevrouw Jansen iedere inzage of toelichting op de 2,2 miljoen kan krijgen wanneer dat gewenst is. Mevrouw Jansen wil dit graag op schrift.
De heer Ploeger geeft aan dat mevrouw Jansen de stukken die andere raadsleden hebben ontvangen nogmaals kan krijgen met een eventuele mondelinge toelichting.
Mevrouw Jansen verzoekt de griffier de stukken nogmaals toe te sturen.
De heer Ploeger geeft aan dat er de laatste dinsdag van september een toelichting wordt geven aan de bevolking.

Actielijst.
Geen opmerkingen.

Toezeggingenlijst.
Nije Hörn
Op de toezeggingenlijst staat een aantal toezeggingen open waarvan de portefeuillehouder niet aanwezig is. Deze worden daarom doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
De heer Ploeger zegt dat er is gesproken met de projectontwikkelaar. Het college heeft een stedenbouwkundig bureau een visie laten maken voor dit gebied. Er wordt daarna gekeken of de plannen overeenkomen met de visie. De procedure is volop in bewerking.

Financiële onderbouwing N33.
De heer Ploeger legt uit dat het college de financiële onderbouwing nog niet heeft. Dit gaat pas in 2014 spelen. De gemeente stelt zich op het standpunt dat ze betalen na levering. Men is druk bezig met de plannen. Het college voelt er niet voor om nu al met geld over de brug te komen. Het bedrag dat gevoteerd wordt is bekend: 2,4 miljoen.
De krimp.
De voorzitter zegt dat het college tijd nodig heeft om hier een visie op te ontwikkelen. Ook zijn er grote vraagtekens bij de cijfers. Dit is aangekaart. Er volgen binnenkort nieuwe cijfers, die een krimp van minder dan 10 % weergeven. Dit is een heel ander beeld dan in eerste instantie werd aangegeven.

13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Menterwolde op 8 oktober 2009.
De voorzitter,                
E.A. van Zuijlen

De griffier,
F.A.P. Grit

Bijlage A

Vragen raadsfracties + beantwoording.

De heer Dijkman heeft een vraag over de brandveiligheid. Sinds eind vorig jaar is het nieuwe gebruiksbesluit rondom de brandveiligheid van gebouwen in werking getreden. De verantwoordelijkheid komt hiermee nadrukkelijker bij de gebruiker van het gebouw te liggen.

 • Hoe denkt het college hiermee om te gaan aangaande: schoolgebouwen, sportkantines, zwembaden, horeca etc. Immers deze groep gebruikers hebben kennis noch weet van deze materie
 • Weten bovengenoemde groepen af van deze nieuwe maatregel? Zo nee, wie voorziet hen daarin, want de brandweer komt wel controleren.
 • Wat zijn de veranderingen voor de gebruikers met een bestaande gebruiksvergunning.

De voorzitter zegt dat het gebruiksbesluit in werking is getreden op 1 november 2008. Het is een soort omkering in de manier van doen. De nadruk komt nu te liggen op toezicht en handhaving in plaats van het verlenen van de vergunning. De instellingen die in het verleden een vergunning moesten aanvragen, kunnen nu volstaan met een melding. Van rechtswege wordt een gebruiksvergunning omgezet in een melding. De brandweer heeft op dit moment een implementatieplan in voorbereiding, dat uiteindelijk door het college wordt vastgesteld. Hier zal een nieuwe controleplan in staan. Ook wordt omschreven hoe de brandweer omgaat met de instellingen in de regio.
Voor schoolgebouwen waar kinderen tot 12 jaar verblijven, dagverblijven en horecabedrijven waar meer dan 10 personen kunnen overnachten, blijft de gebruiksvergunningsplicht bestaan en verandert er dus niets. Voor de zwembaden en dergelijke zal de vergunningplicht vervallen. De communicatie hierover wordt door de brandweer voorbereid.

De heer Dijkman vraagt of de scholen zelf voor de kosten van deze veranderingen staan.
De voorzitter geeft aan dat de kosten inderdaad voor rekening van het schoolbestuur komen.

Mevrouw Bos zegt in de krant te hebben gelezen dat het college voornemens is op de plaats van de Nije Horn een supermarkt te situeren. Denkt u dat dit verantwoord is?

De heer Ploeger zegt dat het college niet voornemens is op deze locatie een supermarkt te situeren. De projectontwikkelaar heeft dit plan. Het bestemmingsplan laat een supermarkt op deze locatie toe. Er is een gesprek gevoerd met de projectontwikkelaar waarin het college heeft aangegeven mee te wil werken aan dit plan. Voorwaarde van de provincie is dat de gemeente een DBO uit laat voeren. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en daar blijkt uit dat er ruimte is voor een discounterformule. De raad kan natuurlijk de bestemming van deze locatie afhalen. De projectontwikkelaar zal dan een flinke schadevergoeding eisen.

Mevrouw Bos heeft eveneens in de krant gelezen dat Menterwolde minder geld krijgt uit de Essent-aandelen. Welke consequenties heeft dit voor de begroting en de aankomende projecten?

De voorzitter zegt er van uit te gaan dat het voor de gemeente financieel niets uit zal maken. Er wordt van uitgegaan dat de verkoop van de aandelen doorgaat. Dat betekent dat de opbrengst wordt weggezet. Hierop wordt rente verkregen. Wanneer de verkoop niet door gaat, krijgt de gemeente als eigenaar van Essent dividend.

De heer De Wekker vraagt of er een rechtsgeldig besluit is genomen als de verkoop aan RWE niet doorgaat.
De heer Nieland geeft aan dat er nog steeds een rechtsgeldig besluit ligt.

De heer Van de Wege heeft een aantal vragen over de verbetering van het binnenklimaat primair onderwijs. Op 25 juni 2009 heeft de raad een aanvullend krediet toegekend voor verbetering van het binnenklimaat van o.b.s. de Tandem. 

 • Is het bij het college bekend dat “De regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009” binnenkort zal worden gepubliceerd en is het college op de hoogte van de mogelijkheden die deze regeling kent.
 • Zo ja, heeft de gemeente dan al een aanvraag voor een uitkering voor de o.b.s. de Tandem ingediend? En zo nee, is zij van plan dit op korte termijn te doen?
 • Zijn er nog andere schoolgebouwen binnen onze gemeente waarvoor de gemeente van zins is, c.q. waarvoor het wenselijk is, ook een uitkering aan te vragen?

De voorzitter stelt dat de gemeente bekend is met deze regeling. Er is geen aanvraag ingediend voor De Tandem omdat de regeling van toepassing is op gebouwen waarvoor nog geen besluit op de investering is genomen. Er zijn nog andere schoolgebouwen die in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Er zijn aanvragen binnengekomen van 3 scholen, te weten De Wegwijzer, De Mieden en De Verkruisenschool. Er zal geprobeerd worden hiervoor subsidie te verkrijgen.

De heer Lanting heeft een aantal vragen met betrekking tot de halteplaats Duurkenakker voor personenvervoer per trein.

 • Was het college op de hoogte van de problemen die in verband met het goederenvervoer  bestaan en die (als wij het Dagblad van het Noorden mogen geloven) tot uitstel of zelfs afstel van de aansluiting van Veendam op het net van het personenvervoer per trein zouden kunnen leiden?
 • Zo ja, sedert wanneer wist u ervan en is door het college nadere informatie ingewonnen of enige actie ondernomen?
 • Hoe zit het nu precies met die problemen, met de oplossing ervan en met de datum van opening van de lijn?
 • Is de oplossing die voor het goederenvervoer getroffen moet worden wellicht juist een kans om de kosten die onze gemeente moet maken voor een halteplaats bij Durkenakker te reduceren?
 • Of is de kans op de realisering van een halteplaats bij Duurkenakker naar de inschatting van het college kleiner geworden nu er grotere problemen dan Menterwolde zijn gerezen en opgelost moeten worden?
 • Heeft het college al overleg over de halteplaats gehad met de per 1 mei jl. aangetreden gedeputeerde de heer De Jager en hem de uitspraken van (onder andere) zijn  voorganger in de statencommissie vergadering in september 2008 voorgehouden?
 • Klopt het dat is besloten tot deelname aan en een geldelijke bijdrage voor de voorbereiding van een feest in Veendam bij gelegenheid van de opening van de personenvervoersverbinding vanaf Zuidbroek naar Veendam?
 • Zo ja, staat het gemeentebestuur van Veendam ook op de bres voor een halteplaats bij Duurkenakker?
 • Is het eindrapport van het bureau Goudappel Coffeng gereed?Hoe oordeelt het college over het idee om een delegatie van raad en college naar het provinciehuis te sturen om bij de gedeputeerde de belangen in dezen van de inwoners van onze gemeente en van het omliggende gebied te bepleiten?

De heer Ploeger zegt dat het rapport Goudappel Coffeng afgelopen dinsdag in het college is besproken. Naar aanleiding daarvan is besloten dat de er een afspraak gemaakt wordt met de gedeputeerde, om hem het rapport aan te bieden en te bespreken. Formeel weet de gemeente niets van de problemen, maar informeel is begrepen dat er problemen zouden zijn met het rangeren van de goederentreinen waardoor een extra spoor aangelegd moet worden. De afspraken met de vorige gedeputeerden en de gemeente Veendam worden ook met de nieuwe gedeputeerde besproken. In augustus heeft het college een verzoek ontvangen voor een geldelijke bijdrage voor de voorbereidingen van een feest. Het gaat niet alleen om een feestweek, maar om een educatief feest waar basisscholen bij betrokken worden. Tevens worden kunst en cultuur erbij betrokken. Ook LEADER heeft een bijdrage gedaan voor dit feest en dat heeft het college doen besluiten € 3000,- beschikbaar te stellen. De gemeente Veendam heeft een positieve grondhouding ten aanzien van een halteplaats aan de Duurkenakker.

Mevrouw Siersema heeft een aantal vragen met betrekking tot de ontwikkelingen jeugdsoos ‘Soultrain’.

 • Is het al bekend of de verzekering na de "aangestoken" brand bij het gebouw van "Soultrain" aan de Stationsstraat te Zuidbroek, in de nacht van 4 op 5 april 2009, zal uitkeren?
 • Zo ja, hoeveel?
 • Wanneer heeft de verzekering dit bekend gemaakt?
 • Waarom zijn de herstelwerkzaamheden nog niet gestart?
 • Waarom laat de gemeente het restant verpauperen, zodat de kosten van herstel hoger zullen uitvallen?
  Immers, had men het gat in het dak afgeschermd met zeildoek of iets dergelijks dan zouden regen, wind en zon er geen vrij spel hebben gehad, wat nu al ruim 5 maanden wel het geval is!
 • Wat is het college van plan te doen met de groep vrijwilligers?
 • Worden ze op enigerlei wijze begeleid cq ondersteund, dan wel gemotiveerd om vooral vrijwilliger te blijven?


De voorzitter zegt dat de verzekering een schadebedrag heeft vastgesteld. Het gaat om een bedrag van € 89.500 voor het gebouw en € 16.000 voor de inboedel. Dat is in juni bekend gemaakt. Dat geeft direct ook het dilemma aan waar de gemeente mee zit. De voorzitter heeft op dit moment geen antwoord op de vraag waarom het gat in het dak niet is dicht gemaakt met bijvoorbeeld een stuk zeil. Volgens de technische dienst is de schade aan het pand niet groter geworden. Op dit moment wil het college nog geen besluiten nemen als het gaat om de jeugdsoos in verband met de besluitvorming over het centrum van Zuidbroek. De verstandhouding met de vrijwilligers van de jeugdsoos in niet anders dan dat het voor de brand was. De vraag over hoe je deze vrijwilligers gemotiveerd houdt op het moment dat je geen gebouw hebt, is natuurlijk erg lastig. Het is onduidelijk wanneer de jeugdsoos weer een onderkomen heeft.

Mevrouw Siersema vraagt of er alsnog gekeken kan worden of de jeugdsoos kan worden afgedekt. Het is een trieste aanblik en het is min of meer respectloos het zo te laten als het nu is.
De voorzitter zegt toe na te laten gaan welke mogelijkheden er zijn.
Mevrouw Siersema stelt dat de vrijwilligers nog niet begeleid worden door een jongerenwerker.

Mevrouw Siersema zegt dat er onlangs in het nieuws naar voren kwam dat er zorgbemiddelaars zijn die zich verrijken ten koste van de mensen met een persoonsgebonden budget en heeft hierover een aantal vragen.

 • Is het uw college bekend of er binnen de gemeente Menterwolde dergelijke praktijken plaatsvinden?
 • Hebt u er al onderzoek naar laten doen?
 • Mocht het zich hier ook voordoen om hoeveel zaken gaat het dan en wat  is het "vervreemde" bedrag?
 • Wat gaat u hier tegen doen, hoe denkt u dit in de toekomst te kunnen voorkomen?


De voorzitter vertelt dat van de mensen die een aanvraag voor een persoongebonden budget hebben gedaan, er maar één is die dit via een zorgbemiddelaar heeft gedaan. De consulenten van de sociale dienst verwijzen mensen standaard naar de dienstverlening van de sociale verzekeringsbank. Het is echter aan de mensen zelf welke keuze zij maken. Doordat er maar één cliënt een aanvraag via een zorgbemiddelaar heeft gedaan, is verder geen onderzoek ingesteld. De vraag over het vervreemde bedrag is niet van toepassing.

Mevrouw Siersema heeft een aantal vragen met betrekking tot de recreatieplannen bij het Botjeszandgat.

 • Kunt u iets zeggen over de voortgang betreffende de recreatieplannen bij het Botjeszandgat?
 • Zijn er naast de intentieverklaring met de heer Hut van de "Borgmeren" nog meer toezeggingen gedaan aan derden?
 • En zo ja, kunt u zeggen wie die derden zijn?
 • In concreto wil mijn fractie weten of door u toezeggingen zijn gedaan aan Divecenter New Atlantis te Sappemeer omtrent een eventuele investering van Divecenter in een duikschool aan het Botjeszandgat?
 • En zo dit het geval zou mogen zijn, wat de status op dit moment is.


De voorzitter zegt dat alle werkzaamheden bij het zandgat zijn stilgelegd. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de imbressing en naar hoe het gebied kan worden hersteld. De gemeente wacht de resultaten van dit onderzoek af en praat daarna met de provincie over de toekomstige mogelijkheden. De veiligheid van de recreanten staat voorop. Daardoor heeft de gemeente de werkzaamheden voor de recreatieplannen op dit moment op een laag pitje gezet. Er zijn geen toezeggingen aan derden gedaan. Wel hebben zich allerlei belangstellenden gemeld. Deze belangstellenden zijn in contact gebracht met de heer Hut.

Mevrouw Siersema vraagt of het op een lager pitje zetten van de werkzaamheden ook uitdrukkelijk is besproken met de heer Hut? Er ligt immers een intentieverklaring.

De voorzitter vermeldt dat dit inderdaad met de heer Hut is besproken.

Actualiteiten.
Mevrouw Siersema heeft gehoord dat woningstichting het Groninger Huis een voorlichting voor haar bewoners zal houden op 15 september over de ontwikkelingen centrumplan Zuidbroek, waar ook de projectontwikkelaar HKM bij aanwezig zal zijn. Wat is het karakter van deze avond? Hoe verhoudt het zich met de toezegging vanuit het college om ook een uitgebreide toelichting te geven op de plannen?

De heer Ploeger zegt dat het Groninger Huis er behoefte aan heeft hun bewoners in te lichten over de plannen in Zuidbroek. Zij hebben gevraagd of de projectontwikkelaar de plannen kan uitleggen en daar heeft het college geen bezwaren tegen. Het college is daar niet bij uitgenodigd. Het gaat om een besloten zitting met een presentatie van HKM. Dit vindt het college een uitstekende zaak.