Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2009

De Zuidbroeksters krijgen hun zin... De raad zegt eens Aaa...

Heel veel inwoners waren naar de raadszaal gekomen om hun standpunt kracht bij te zetten en wel dat plan A voor Zuidbroek het beste is. De raadszaal was te klein en menigeen moest de vergadering staande vanuit de foyer bijwonen. Aan het begin kregen alle raadsleden een roos aangeboden en ‘de dokter’ was aanwezig i.v.m. een Virus-B complex dat rondwaaide in de raadszaal. Hij ging dan ook naar wethouder Ploeger, legde een spatel op zijn tong en zei tegen de wethouder “Zeg eens Aaa...”

1. Opening.
Afwezig was wethouder Mario Post. De burgemeester stelde in zijn openingswoord al dat hij rekende op een levendig debat.

2. Vaststellen agenda.
De agenda werd vastgesteld met de volgende toevoeging:
Hij plaatste na bekrachtiging van de raad een aantal stukken onder geheimhouding, t.w.:
- Een ambtelijke notitie van 6 april 2009 van de heer Nieland met een financiële doorberekening en informatie over condities waaronder supermarkteigenaren zich eventueel willen vestigen.
- Brief accountant van oktober 2008 namens supermarktgeïnteresseerden met daarin de door hun gestelde condities.
- Diverse brieven van Dorhout advocaten inzake onteigeningsstrategie en  
- mogelijkheden en planschade advies.

3. Spreekrecht.
Er waren maar liefst tien insprekers voor de besluitvorming centrumplan Zuidbroek en één voor het vaststellen ontwerp milieubeleidsplan. Het college heeft duidelijk haar voorkeur uitgesproken voor plan B met een supermarkt op de ‘Tandem-locatie’. De tien insprekers trachtten de raad ervan te overtuigen dat een supermarkt in het midden van het centrum beter is.
Allereerst kwam de heer Weeda aan het woord, hij is de advocaat van projectontwikkelaar Bogor (eigenaar van het ‘pand Tepper’). Hij was heel wat minuten aan het woord. Het hele betoog van Mr. H.S. Weeda kunt u nalezen op
www.menterinfo.nl onder het kopje Bogor Projectontwikkeling BV. Op vragen van de heer Gruben (PvdA) stelde hij dat Bogor wel degelijk aanspraak kan maken op een flink bedrag planschade als de raad kiest voor plan B en de supermarktbestemming verlegt naar de ‘Tandem-locatie’. Hij zegt o.a. dat de taxatie van het pand, gedaan door taxateurs in opdracht van de gemeente, veel te laag is. De waardering van een supermarkt vindt op volledig andere wijze plaats dan een willekeurig ander bedrijfspand. De aanschafprijs voor pand Tepper was € 1,5 miljoen. Het CDA wil graag weten waarom Bogor zich teruggetrokken heeft uit het project. De heer Weeda antwoordt dat er geen onderling vertrouwen meer was en weinig transparantie vanuit B&W. Ook wil dhr. Dijkman weten of Bogor gewoon niet te veel heeft betaald en dat de gemeente hiervoor nu moet bloeden? Het antwoord is nee, het pand is zeker € 1,2 miljoen waard. De afkoop van het huurcontract met C1000 heeft volgens de heer Weeda geleid tot een betere verkooppositie. De omzet van een locatie en de aanwezigheid van parkeerplaatsen bepalen voor een belangrijk deel ook de waarde.
Ook Jan Dijkhuis, Nico Altena (namens de Dorpsraad Zuidbroek), Mark Hesp, Otto Knottnerus, Margriet Swierenga, de heren Villerius, Stigtermans en Smeenge gaven vele argumenten aan waarom de supermarkt volgens hen in het centrum hoort.

Een aantal argumenten:
- De bevolking heeft zich duidelijk uitgesproken voor plan A, daar kan de raad niet aan voorbij gaan.
- Plan A biedt een mooi dorpsplein en bij plan B blijft de ‘lelijke puist pand Tepper’ nog lange tijd staan.
- De bevoorrading bij plan A is beter geregeld.
- Beter voor overige detailhandel.

Gré Rijskamp liet haar stem op geheel eigen wijze horen. Zij las een gedicht voor dat zij had geschreven voor Engbert Gruben. Daarna kreeg hij een pot met chocolademunten om aan de hele raad uit te delen.
Onlangs heeft Woningstichting Het Groninger Huis het gemeentebestuur laten weten dat zij woningen wil gaan bouwen aan de Pijpstraat omdat zij al 6 tot 7 jaar heeft moeten wachten. Een passage uit hun brief: ‘de sloop van 12 woningen en het uitstellen van het bouwen van appartementen heeft ons circa € 400.000,= aan plankosten en huurderving gekost. Als wij nu geen besluit tot bouwen op de locatie Pijpstraat nemen, dan zullen wij ook de door de provincie toegekende compenserende contingenten kwijt raken’. Zij ziet af van het bouwen van appartementen boven een supermarkt. De hele motivatie van de woningstichting kunt u lezen op
www.menterinfo.nl onder het kopje Woningstichting Groninger Huis haakt af.
Hierna was het woord aan de raad. Een greep uit de vragen aan B&W:
Engbert Gruben; “Het centrum staat al vele jaren op de agenda. De kogel moet eindelijk door de kerk.” N.a.v. de brief van de woningstichting wil hij weten of er nu een gat is in de begroting van € 500.000,-- i.v.m. wegvallen van de subsidie door de woningstichting. Wist B&W dit al eerder en heeft zij invloed uitgeoefend op de woningstichting? Kunt u de benodigde percelen voor plan A onteigenen? Wat is het tijdspad voor bestemmingsplanwijzigingen voor beide plannen?
GroenLinks wil een mooi dorp, maar niet ten koste van te veel gemeenschapsgeld. Hij wil weten of de € 370.000,-- waarover gesproken wordt ter ondersteuning van de supermarkteigenaar ook echt nodig is (zit nog niet in de begrotingen).
Groep Weijer/Meijer: Mevrouw Jansen stelt; “Ik wil de raad laten overwegen dat volgend jaar een deel van de raad hier niet meer zit, echter de burgers van Zuidbroek zitten nog jaren met deze beslissing.” Zij wil graag weten of het klopt dat plan A het beste is volgens stedenbouwkundig bureau HKB.
VVD: Wanneer ging college voor plan B? U heeft van begin juni tot oktober geen contact gehad met Bogor. Is dit in het belang van het project? Is het meer moeten betalen voor de grond van erven Wolda en voor de supermarkt de enige reden om tegen plan A te zijn?
Kritisch Menterwolde: Uit eindadvies HKB blijkt dat plan A beter is dan plan B. Minpunt is wel de hoge verwervingskosten.
CDA: Voorstel tot ruil grond tegen helft pand Novy en bijbetaling is niet acceptabel. Waarom komt de brief van de woningstichting op dit moment? Wordt er richting plan B gedreven? Hoe sterk staat u bij onteigening en claims?
ChristenUnie: Het heeft al veel te lang geduurd en uitstel is zeker niet gewenst. Was B&W eerder op hoogte van de brief van de woningstichting? Kunnen er eventueel woningen op de locatie van de Tandem? Is er inderdaad maar twee maal onderhandeld met Bogor? Waarom heeft u wel bijna E 6 ton betaald voor pand Novy en doet u nu over een pand dat vier keer zo groot is moeilijk over een paar ton?
Mevrouw van Bruggen: “De exhorbitante hoge verkrijgingsprijzen voor plan A zijn onaanvaardbaar. Een supermarkt is toch het belangrijkste?”
Wethouder Ploeger antwoordt: “Een supermarkt moet er komen, de rest is bijzaak. We moeten voorkomen dat mensen Zuidbroek noodgedwongen moeten verlaten. Ik ben er trots op dat wij er in geslaagd zijn dat er een supermarkt kan komen, iets wat vele anderen niet is gelukt.” Het standpunt van Het Groninger Huis is volledig hun eigen oordeel. Op 9 oktober jl. heeft het college gesproken met de woningstichting en heeft deze haar standpunt overlegd. Dit moest vertrouwelijk blijven tot het woningstichtingbestuur dit schriftelijk had bekrachtigd. Deze brief kwam 23 oktober jl. binnen bij B&W. De woningstichting wil niet op haar voornemen om te bouwen aan de Pijpstraat terugkomen. Het bestuur stelt voor om samen met NOVO en de gemeente tijdelijk een supermarkt te realiseren in bijv. pand Aktie-Toko.
De onteigening van de percelen duurt minstens 1,5 tot 2 jaar. Bij plan A komt er geen subsidie van de woningstichting, bij plan B is dit afhankelijk van wat er door de gemeente wordt gerealiseerd.
In de Pijpstraat mogen 12 woningen komen. Indien de plannen 20 appartementen zouden worden is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente wil hieraan meewerken.
Voor eventuele planschade verwijst Ploeger naar het rapport van Dornhout advocaten. Volgens hem volgt er geen planschade omdat de supermarktbestemming niet van het ‘Tepperpand’ wordt afgehaald. Bovendien stelt wethouder Ploeger dat er met de afbraak van het ‘pand  Novy’ veel detailhandelcapaciteit vervalt. Er kunnen best twee plaatsen in het centrum zijn met supermarktbestemming erop. Extra reden volgens wethouder Ploeger om niet bang te zijn voor planschade.
Beide plannen hebben een bestemmingsplanwijziging nodig. Indien voor plan A wordt gekozen ziet hij graag z.s.m. plannen gerealiseerd op het voormalige Tandemterrein voor woningbouw. De meerkosten om de Spoor- straat bij plan A helemaal in te richten als shared space zijn € 200.000,-- tot € 300.000,--, waarvan de helft subsidie van de Provincie. Bij keuze plan A zal € 500.000,-- extra krediet nodig zijn i.v.m. het terugtrekken van de woningstichting. Hij geeft toe dat er bij plan B nog geen oplossing is voor de bevoorrading van de supermarkt. B&W vindt plan B niet desastreus voor de overige detailhandel in Zuidbroek.
Bij aankoop van ‘pand Novy’ heeft destijds geen taxatie plaatsgevonden.
Voor plan B moeten nog drie panden worden aangekocht en wethouder Ploeger denkt dat het beschikbare geldbedrag hiervoor voldoende zal zijn. “Bij een eventuele onteigeningsprocedure staan we sterk. De strategie is om zo min mogelijk gemeenschapsgeld uit te geven”, aldus wethouder Ploeger.
Hierna volgde de tweede termijn voor de insprekers.
Na een schorsing van bijna een half uur kwam de raad weer bijeen voor de definitieve beslissing. Zoals gebruikelijk was het woord eerst aan de PvdA. De heer Gruben stelde dat zijn fractie gaat voor plan A, mits de ontbrekende € 500.000,- niet uit gemeenschapsgelden hoeft te worden betaald. Plan A kan worden uitgevoerd als het ontbrekende bedrag komt uit onderhandeling en ontwikkeling van de Tandem-locatie. Dus B&W zullen zwaar moeten onderhandelen en/of juridische middelen gebruiken. Alle andere fracties sluiten zich hier unaniem bij aan met de toevoeging dat het budget vastligt.
“Hiermee blijkt dat de raad de baas is, want de enige die hier niet zijn zin heeft gekregen is het college”, aldus de burgemeester.
Om 00.20 uur is de vergadering gesloten. De resterende punten op de agenda zullen i.v.m. het late tijdstip worden behandeld in de raadsvergadering op
12 november 2009.