Raadsvergadering d.d. 8 oktober 2009

Samenwerking Menterwolde-Pekela-Veendam?
Wordt vervolgd....

Wethouder Post ontbrak, de raad was voltallig.
1. Opening.
De burgemeester kon ook enige medewerkers van de beide andere gemeenten op de publieke tribune verwelkomen.

2. Vaststellen agenda.

Geen opmerkingen.

3. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers.

4. Raadsvoordracht inzake intergemeentelijke samenwerking in MPV-verband.
Het college verzoekt de raad o.a. om in te stemmen met een ver(der)gaande intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam per 1 januari a.s. en om beschikbaarstelling van een krediet van
€ 678.062,-- voor uitvoering van fase 2 van het project.
Namens de PvdA fractie deelde dhr. Gruben mee, nog geen eindoordeel te kunnen geven. Men is op voorhand niet voor een herindeling, samenwerking lijkt beter. Toch zijn er nog veel onbeantwoorde vragen, te veel om hier allemaal af te drukken. Een greep uit de vragen volgt. De samenwerking geldt uitsluitend de bedrijfsvoering. Het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling kan toch uitsluitend met instemming van de raad; evenals het beschikbaarstelling van extra middelen of het besteden van de budgetten. Komt er niet een log lichaam bij, een vierde bestuurslaag met daardoor langere lijnen? Komen we niet voor extra kosten te staan als de twee andere gemeenten vinden dat er meer moet worden uitgegeven, hoewel het college stelt dat ‘de beleidsvrijheid en het budgetrecht van de afzonderlijke gemeenten intact blijft’?
Het kan volgens de PvdA bezwaarlijk zijn als besluitvorming gebeurt bij meerderheid van stemmen. Liever ziet zij unaniem genomen besluiten. Zo kunnen twee gemeente de derde niets opleggen tegen de zin. Blijft het prijsniveau van de diensten wel gelijk? Wat betreft de financiën: hoe groot is het onderling vertrouwen als het op de lastenverdeling aankomt. Komt het college tegemoet aan de eisen van de BOR (bijzondere onderneming raad) m.b.t. de 20 tot 30 personeelsleden die boventallig zullen zijn en zullen er voor hen geen gedwongen ontslagen vallen? Zijn de financiële consequenties opgenomen in de begroting? In 2008 is toegezegd dat Menterwolde eigen beleid blijft voeren, dat de publieke loketfunctie in Menterwolde blijft, het bestuur niet op grotere afstand komt en er geen zware ambtelijke top als management komt. Blijft dat zo? Ook vindt de PvdA dat er een goed onderbouwd rapport mist met de vergelijking van de kosten van een samenwerking t.o.v. zelfstandig blijven. Vooralsnog gaat de fractie niet akkoord met het voorstel.
Dhr. Lanting merkt o.a. op dat er sprake kan zijn van meer bureaucratie, terwijl de financiële consequenties niet te overzien zijn. Alle drie de gemeenten hebben er belang bij, dat kan gunstig zijn. M.b.t. de gemeenschappelijke regeling heeft hij nog een aantal vragen o.a. over het opzeggen als een der deelnemende gemeenten met een andere gemeente een regeling heeft. Zijn fractie is voor MPV, bij ‘nee’ zeggen zijn er grote(re) risico’s dan bij ‘ja’ zeggen. Herindeling is volgens hem slechter.
Mw. Meijer (Groep Weijer/Meijer) ziet geen voordeel bij herindeling. Er zijn nog veel vragen over de kosten, o.a. voor de werving van een directeur. Hoe kan het dat veel posten dalen? Gesproken wordt over verbetering van de service naar de burgers. Wat is er terecht gekomen van de verbeteragenda? Het is niet verantwoord om in deze crisistijd geld te spenderen aan deze samenwerking. Groep W/M is tegen het voorstel.
Mw. Bos (VVD) zegt dat haar fractie tegen is omdat er geen afweging gemaakt kan worden tussen wel/niet samenwerken, herindelen of zelfstandig blijven. Er ontstaat een extra bestuurslaag met bestuursadviseurs. Zij is niet overtuigd van een verbetering. Bovendien kost het naar schatting E 5,5 miljoen. Daar kun je ook het MFC in Noordbroek, het Centrumplan in Zuidbroek en de reconstructie van de Hereweg in Meeden van realiseren. Bij samenwerking krijgt de gemeente geen subsidie, bij herindeling wel. Er zijn te veel risico’s m.b.t. de kosten. Zolang de gemeente niet komt met een betere afweging blijft het nee.
Mw. Siersema (Kritisch Menterwolde) merkt op dat er nu € 680.000,-- wordt gevraagd. Met de al eerder toegezegde
€ 74.600,-- wordt dat ca. € 750.000,--.  Zij zet vraagtekens bij de nieuwe werkorganisatie, dus krijg je dan geen problemen? Er ontstaan langere lijnen. Gezien de crisistijd en de krimp is het onverantwoord om zoveel geld hiervoor beschikbaar te stellen. Hoeveel formatieplaatsen kun je krijgen voor die € 750.000,--?
Volgens dhr. Dijkman (CDA) betreft het zware kost. De vraag is of wij in de toekomst de komende problemen aankunnen. Wat is de rol van de Streekraad? Is er sprake van boventalligheid in één der gemeenten? Wat wordt de afstand tussen bestuurder en ambtenaren? Hoe sterk/ zwak wordt de nieuwe organisatie?
Dhr. van Bruggen (ChristenUnie) heeft eigenlijk dezelfde vragen als in de commissievergadering. Hij is niet helemaal zeker over de toen genoemde getallen. Hij wil graag meer zekerheid over de kosten, de genoemde € 5,6 miljoen lijken hem eerder te laag dan te hoog. Er staat geen onderbouwing bij de kosten als wij niet mee zouden doen.  Hij is niet voor herindeling, misschien kan het beter door slimme samenwerkingsverbanden.
Mevrouw van Bruggen (Fractie van Bruggen) is benieuwd naar de kwaliteit van o.a. de dienstverlening. Zij staat kritisch en gematigd optimistisch tegenover het voorstel. Het is moeilijk om een conclusie te trekken. Graag ziet zij deze beslissing afgezet tegen de komende begroting.
Hierna volgde een schorsing van een half uur, waarna burg. v. Zuijlen antwoord gaf op vele vragen. M.b.t. gemeenschappelijke regeling; in de stuurgroep wordt aangekaart of bepaalde taken per gemeente afzonderlijk kunnen worden geregeld. Stemmingen gaan bij gewone meerderheid, maar liever unaniem. Het nadeel is dat twee gemeenten hun wil kunnen opdringen, maar anderszins kan de ene bij de andere optie ook zaken tegenhouden. Dhr. Gruben wijst erop dat alle drie toch gelijk zouden zijn. Bij de begroting, de rekening en de benoeming van de directeur geldt al dat er unaniem wordt gestemd. Ook dit punt wordt ingebracht in de stuurgroep.
Er was gevraagd om inzicht in niet ambtelijke samenwerking, zowel bij zelfstandig blijven als bij herindeling. Zelfstandigheid had te weinig body vond men. De colleges beraden zich opnieuw. Op de voor-/nadelen van herindeling wordt teruggekomen.
Er komt een nieuw voorstel over de financiering, omdat eenieder het erover eens is dat de kosten niet uit de Algemene Reserve moeten komen. Voor de
€ 750.000,-- kun je 1,5 formatieplaats rekenen.
Eigenlijk gaat het niet om kostenbesparing, aldus de burg., maar om kostenbeheersing. De rol van de Streekraad is er niet in deze vorm, wel in andere gevallen. In sommige gevallen ontstaan er langere lijnen door de ‘vierde’ bestuurslaag. Er is bij samenwerking meer personeel en dat geeft meer afstand en meer risico’s. Het gaat om een werrkorganisatie. Of dat een log lichaam wordt, heb je zelf in de hand. De besturing is cruciaal. Ook het prijsniveau (bijv. kosten leges) wordt vastgesteld door de raad, gelijktrekken zou (administratief) een voordeel kunnen zijn. Getracht wordt om bij vacatures boventalligen te herplaatsen. De BOR eiste, dat de financiële verplichtingen worden nagekomen. Het verschil van het benodigde bedrag (E 1 miljoen) en het beschikbare bedrag (€ 600.000,--) mag niet ten laste van de personeelskosten komen. Waarschijnlijk betalen wij wel deels mee aan de (te) zware organisatie in Veendam, maar daar profiteren we ook van. Op verzoek van dhr. Gruben wordt er ca. 10 minuten geschorst.
Na de hervatting deelt hij mee dat met toezegging van een op te stellen notitie door B&W waarschijnlijk veel thans onbeantwoorde vragen alsnog zullen worden beantwoord. Hij stelt voor om het voorstel MPV uit te stellen tot tenminste de begrotingsvergadering op 12 november a.s. Dan zullen alle stukken er moeten zijn. Dhr. de Wekker vraagt zich af of alle rapporten er dan wel zijn.
Mw. Bos vraagt hoe vaak er nog uitgesteld wordt. Zij wil ook graag de voor-/nadelen van herindeling en niet alleen de positieve kanten van een samenwerking weten. Mw. Meijer is het hiermee eens. Allen stemden in met uitstel tot de begrotingsvergadering.

5. Vaststellen van de ‘Planschadeprocedureverordening gemeente Menterwolde 2009’ en tegelijkertijd de ‘Planschadeprocedureverordening gemeente Menterwolde 2006’ gedeeltelijk intrekken.
De heer Dijkman merkt op dat het alleen gaat om wijziging van begripsbepalingen. M.b.t. planschade verwijst hij naar BOGOR. Zij trokken de stekker er zelf uit, dat is geen planschade “Doe die stekker er weer in...”. Allen gingen akkoord.

6. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er is een brief van dhr. Kamphuis tegen de verhoging van de toeristenbelasting. Dhr. de Wekker merkt op dat er in Menterwolde wel veel toeristische mogelijkheden zijn.
Mededelingen:
Burg. v. Zuijlen mag van de raad voorzitter worden van Vluchtelingenwerk Noord Nederland.
Investeringen:
- De fa. Inspectrum BV te Velp maakt voor E 20.468,-- een inventarisatie van het gemeentelijk bomenbestand.
- De fa. Schuitemaker in Rijssen levert voor E 21.500,00 een fietspadstrooier.

7. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Geen mededelingen.

8. Actielijst/toezeggingenlijst 24.9.09.
De notulen en de actielijst worden de volgende keer behandeld.

9. Sluiting.
Om 22.20 uur sloot de burgemeester de vergadering. Op 29 oktober is er een extra raadsvergadering over het centrumplan Zuidbroek en op 12 november wordt de begroting 2010 behandeld.