Concept raadsnotulen d.d. 25-06-2009

Vergadering van de raad van de gemeente Menterwolde, gehouden op donderdag 25 juni 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Muntendam.

Aanwezig zijn:
- de voorzitter, de heer E.A. van Zuijlen;
- de leden, t.w. de dames M.E. Bos-Carabain, B. van Bruggen-Schuitema, H.I. Jansen-Weijer, L.R.C. Meijer, T. de Roo en M. Siersema en de heren S. van Bruggen, M. Dijkman, E. Gruben, G.G.J. Huizenga, H. Loer, S. Olthof, D.J.R. van de Wege en P.D.M. de Wekker;
- de wethouders: de heren M. Ploeger en J. Velthuis;
- de griffier, mevrouw F.A.P. Grit;
- de gemeentesecretaris, de heer K. Nieland.
Met kennisgeving afwezig: de heren R.M.J. Lanting en M.H. Post, wethouder.

Voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen de fracties vragen stellen aan het college. Er zijn geen vragen ingediend.

1. Opening.
De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen in de raadzaal en de luisteraars van Omroep Menterwolde van harte welkom.

2. Vaststellen agenda.

Mevrouw Siersema stelt voor om het centrumplan Zuidbroek als extra agendapunt op te voeren. Zij wil graag met de raad over dit onderwerp van gedachten wisselen.
De heer Gruben wil eerst de door het college toegezegde voorlichtingsronde in september afwachten. Eind september is er gelegenheid om over dit punt van gedachten te wisselen.
De voorzitter brengt het voorstel van mevrouw Siersema in stemming.

De fracties VVD, Groep Weijer & Meijer en Kritisch Menterwolde steunen het voorstel. De fracties PvdA, ChristenUnie, B. van Bruggen, CDA en GroenLinks steunen het voorstel niet.
Het voorstel is verworpen met 4 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

De voorzitter stelt voor om de agendapunten 10 en 11 in één keer te behandelen.
De raadsleden stemmen hiermee in.

3. Spreekrecht.
Er meldt zich niemand voor het spreekrecht.

4. Krediet verbetering binnenklimaat obs “De Tandem”.

De heer Van de Wege stemt in met het voorstel. Hij vraagt zich af of de voorgestelde maatregel afdoende is. Hoe zit het met de andere scholen in de gemeente?
De heer De Wekker merkt op dat er eveneens problemen zijn aan de noordkant van de school. Er zou overleg plaatsvinden met de GGD over onjuistheden in hun rapport. Is dat al gebeurd?
Mevrouw Siersema hoopt dat er voor de toekomst lering uit deze situatie wordt getrokken. Wanneer is de uitvoering: voor of na de zomervakantie?
De heer Dijkman informeert naar het bestek. Ook betwijfelt hij of deze maatregel voldoende is. Wat kost de naverwarmer? In de offerte staat niets over de elektrische aansluiting van de units.
De heer Van Bruggen vraagt of er direct maatregelen kunnen worden getroffen in de overige lokalen. Is er onderzoek gedaan naar het binnenklimaat in de andere scholen?
Het streven is om nog voor de zomervakantie maatregelen te treffen, aldus de heer Velthuis. Zodra duidelijk is in hoeverre de maatregel effect heeft op de rest van het gebouw valt er meer te zeggen over de noordzijde. Binnenkort is er een gesprek met de GGD. Informatie hierover volgt. Er is onderzoek naar de overige scholen. Wellicht dat in de toekomst gedacht kan worden aan gebouwen met veel raampartijen. Het antwoord op de vraag over de naverwarmer volgt.
De heer Van de Wege vraagt of ventilatieroosters een optie zijn. Hij stelt voor dit mee te nemen.
Mevrouw Bos sluit zich daarbij aan.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

5. Jaarstukken 2008 gemeente Menterwolde en het verslag van de rekeningcommissie.
Mevrouw Siersema licht als voorzitter van de rekeningcommissie toe hoe de commissie tot haar bevindingen is gekomen. Voor meer informatie verwijst zij naar het rapport. In het vervolg wil de commissie de cijfers graag eerder; het was nu haastwerk. Tot slot woorden van dank richting ambtenaren voor hun inzet en medewerking.
De voorzitter merkt op dat er door capaciteitsproblemen sprake is van een constante druk om stukken op tijd af te krijgen. Het college kan zich vinden in het advies van de commissie. De risico-analyse levert problemen op: er is geen model en zowel accountant, provincie als VNG kunnen geen hulp bieden. De controle kon niet eerder worden afgerond omdat er veel tijd ging zitten in de discussie over de gelden van het centrumplan Zuidbroek. Mevrouw Siersema dient een amendement in. De tekst hiervan is als bijlage B bij dit verslag gevoegd.
De voorzitter zegt dat het college het amendement steunt.
De heer Gruben stemt in met het amendement.
De heer Dijkman zegt dat het voorstel twee keer “vrijval voorziening oevers Winschoterdiep” vermeldt.
Dat klopt niet, aldus de voorzitter. De vergissing heeft overigens geen gevolgen voor de cijfers.

Het amendement van Kritisch Menterwolde wordt zonder stemming overgenomen.
Verder wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

6. Vaststelling beleidsregels beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis of aan een agrarisch bedrijf.
De heer Dijkman verwijst naar bijlage I ‘vrije beroepen’ en bijlage II ‘beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten’. Wat als een beroep er niet bij staat?
Mevrouw Siersema vraagt wat het verschil is tussen de beroepen in bijlage I en bijlage II.
De heer Loer informeert naar het aantal aanvragen. Wat zijn de voor- en nadelen van de notitie?
De heer Ploeger licht toe dat er onderscheid is tussen vrije beroepen en beroepsmatige (bedrijfsmatige) activiteiten. In bijlage II staat dat activiteiten van gelijke aard gelijkgesteld worden. De regeling voorziet in een behoefte, er zijn sinds de invoering meerdere aanvragen geweest. Nadeel is dat de regeling in het buitengebied niet van toepassing is.
Mevrouw Siersema vraagt nogmaals wat het verschil is tussen bijlage I en II. Waarom kunnen de bijlagen niet samengevoegd worden?
De heer Ploeger legt uit dat vrije beroepen (bijlage I) bij wet geregeld zijn. Om die reden is het niet mogelijk de bijlagen samen te voegen. In bijlage II staan beroepen die onder de regeling zouden kunnen vallen; een extra groep dus.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

7. Vaststellen Subsidieverordening leerlingenvervoer.
De heer Van Bruggen dringt erop aan om het woord ‘gehandicapten’ te vervangen door ‘mensen met een lichamelijke c.q. geestelijke beperking’. Hij steunt het voorstel.
Mevrouw Siersema vraagt of ouders de kosten van het gebruik van eigen vervoer in rekening kunnen brengen (raadsvoorstel: zevende aandachtspunt).
Mevrouw Meijer verwijst naar artikel 20 en 26 van de verordening “.. indien het college van oordeel is dat de leerling gehandicapt is”. Komt daar een medische keuring aan te pas?
De heer Van de Wege zegt dat binnenkort een nieuw contract moet worden afgesloten. Wat gaat dat kosten? Wat verwacht het college van de aanbesteding?
De heer Velthuis legt uit dat Menterwolde meedoet in de gezamenlijke aanbesteding voor een integraal pakket. De inschatting is dat het behoorlijk duurder wordt.

Op verzoek van de heer Velthuis wordt de vergadering 5 minuten geschorst.

De heer Velthuis vervolgt met te zeggen dat de GGD de mate van handicap beoordeelt. Ouders kunnen de kosten van het gebruik van eigen vervoer in rekening brengen. De suggestie over de terminologie wordt overgenomen.
De heer Van de Wege informeert naar de aanbesteding.
De heer Velthuis legt uit dat er unanimiteit moet zijn wat betreft aspecten als OV en leerlingenvervoer. Formeel hoeft Menterwolde niet mee te doen. Naar verwachting pakt dat duurder uit. Bovendien is er een risico dat je in tijdsnood komt.

Met inachtneming van het tekstamendement van de heer Van Bruggen wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

8. Vaststellen verordening liggelden passantenhaven.
Mevrouw Van Bruggen mist regels over het verbod op permanente bewoning.
De heer Nieland zegt dat de onderliggende verordening daar niet over gaat.
De heer Van Bruggen vraagt of het beheer bij de gemeente blijft. Mogen we ervan uitgaan dat de tarieven niet jaarlijks stijgen?
Mevrouw Siersema informeert naar het aantal ligplaatsen. Wie wordt het aanspreekpunt op de jachthaven? Waarom een vast tarief per vaartuig?
Mevrouw Bos vraagt wat wordt bedoeld met belastingplichtig (artikel 3 verordening). Artikel 5 noemt geen tarief voor stroomverbruik en water. Zij voorziet problemen als er geen kwijtschelding wordt verleend. In een bepaald geval is nog drie jaar geld verschuldigd. Eigenlijk moet de haven een afzuiginstallatie hebben. Wie verzorgt het onderhoud? Waarom is onlangs een vrij nieuwe paal vervangen? Wie controleert de werkzaamheden? Tot slot vraagt zij of het havenreglement wordt aangepast.
De heer Van de Wege stemt in met het voorstel. Voor de toekomst wil zijn fractie een gedifferentieerd tarief per vaartuig.
De heer Velthuis antwoordt dat Wedeka het groenonderhoud verzorgt en de Heemtuin de schoonmaakwerkzaamheden.
De heer Ploeger heeft niet op alle vragen een antwoord. Voor detailvragen kan men bij het ambtelijk apparaat terecht. In z’n algemeenheid geldt dat onze medewerkers de uitvoering controleren. Het zou kunnen dat de onlangs vervangen paal kwalitatief slecht was. Het college heeft zich steeds afzijdig gehouden van het geval waar mevrouw Bos naar verwijst (drie jaar betalingsachterstand). We moeten nu kijken hoe we dit gaan oplossen.
De voorzitter zegt dat het verbod op permanente bewoning is geregeld in de ligplaatsenverordening. De raad bepaalt de hoogte van de tarieven. Er zijn ongeveer 20 ligplaatsen. Vanwege de haalbaarheid is gekozen voor een vast bedrag per boot. Een gedifferentieerd tarief brengt meer administratieve rompslomp mee, wat geld kost. Er is nog niet gekeken naar het huishoudelijk reglement. Hij weet niet of het beheer bij de gemeente blijft. Antwoord op de vraag over tarieven stroom- en waterverbruik volgt.
De heer Dijkman vraagt of de stichting nog bestaat.
De heer Nieland merkt op dat de stichting nog is ingeschreven bij de KvK.
Mevrouw Siersema stemt in met het voorstel. Voor de toekomst wil zij een gedifferentieerd tarief.
Mevrouw Bos vraagt waarom Wedeka en de Heemtuin nu wel het onderhoud doen terwijl dat destijds niet kon. Het is jammer dat de heer Ploeger vragen afdoet als detailvragen.
De voorzitter wil geen debat over de passantenhaven. Vanavond gaat het over de liggelden.
De heer De Wekker vraagt of voor het onderhoud vaste medewerkers van De Heemtuin zijn ingeschakeld.
Het gaat om mensen die via de sociale dienst bij de Heemtuin werken, aldus de heer Velthuis.
De heer Gruben denkt dat een gedifferentieerd tarief niet kostenverhogend hoeft te zijn.
De voorzitter zegt dat de wens van de raad om een gedifferentieerd tarief in te stellen wordt meegenomen bij de eerstvolgende begroting.
Mevrouw Bos wil graag stemming over het voorstel.

De VVD, Groep Weijer & Meijer en de heer Olthof stemmen tegen.
De fracties PvdA (m.u.v. de heer Olthof), ChristenUnie, B. van Bruggen, CDA, Kritisch Menterwolde en GroenLinks steunen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen met 4 stemmen tegen en 10 stemmen voor.

9. Aanpassing van de verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning.
Mevrouw Van Bruggen vraagt hoe er geïndiceerd wordt. Zij is geschrokken van het aantal aanvragen voor een vergoeding voor een fiets met trapondersteuning. Waarom kan de plaatselijke middenstand de fietsen niet leveren?
De heer Van Bruggen sluit zich daarbij aan. Hij vindt het afstandscriterium van 800 meter te ruim.
Mevrouw Siersema merkt op dat je voor de levering van fietsen met trapondersteuning gecertificeerd moet zijn. Zij steunt het voorstel.
De heer Velthuis zegt dat de gemeente de indicaties verricht, niet de GGD. Daar zijn standaardlijsten voor.
Mevrouw Van Bruggen wil daar graag een afschrift van.
De heer Velthuis zegt dat toe. Wat betreft de fietsen: mensen zijn nu vrij om te kopen waar ze willen.
De heer Van Bruggen zegt nogmaals een afstand van 800 meter zeer royaal te vinden.
De heer Velthuis merkt op dat het gaat om ‘niet meer dan 800 meter’.

Er wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, met aantekening dat de heer Van Bruggen niet blij is met het afstandscriterium van 800 meter.

10. Vaststellen van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Menterwolde 2009”.
Zie agendapunt 11.

11. Vaststellen van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raadscommissie Menterwolde 2009”.
De voorzitter zegt dat er een paar verzoeken om aanpassing van de regelingen zijn ingediend: één door de heer O. Knottnerus en amendementen van GroenLinks en de ChristenUnie.
Mevrouw Grit zegt dat opmerking van de heer Knottnerus betreffende artikel 5, lid 9 dat de WOB het niet toestaat om de verslagen van het presidium niet openbaar te laten zijn, terecht is. De zin “Verslagen zijn niet openbaar” is weggelaten. Verder is het woord ‘vertrouwelijk’ eruit gehaald. De nieuwe tekst van artikel 5, lid 9 luidt: “Beraadslagingen in het presidium zijn niet openbaar; over de inhoud kan wel gesproken worden met de overige leden van de fractie”. De amendementen van GroenLinks (bijlage C) zijn overgenomen. Het amendement van de ChristenUnie (bijlage D) inzake artikel 6 van het RvO gemeenteraad, is in de voorbereidende fase niet overgenomen.
De heer Van Bruggen licht zijn amendement toe. Op grond van artikel 6 bestaat de agendacommissie uit vijf leden waarvan drie niet-raadsleden. Gelet op het dualisme is het logischer dat het merendeel van de commissie bestaat uit leden van de raad.

De vergadering wordt 5 minuten geschorst.

Het amendement van de ChristenUnie wordt unaniem aangenomen.
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot vaststelling van de reglementen van orde voor de raadsvergadering en raadscommissie.

12. Vestigen voorkeursrecht i.v.m. Centrumplan Zuidbroek.
Mevrouw Jansen vindt het te ver gaan dat de eigenaren van de panden in geval van verkoop eerst naar de gemeente moeten. De vestiging van het voorkeursrecht heeft te maken met plan B. Het is nog helemaal niet bekend welk plan het wordt.
Mevrouw Bos vraagt of vestiging van een voorkeursrecht andere initiatieven voor de Tandemlocatie belemmert.
De heer Dijkman vindt het niet netjes dat de eigenaren zo kort van te voren werden geïnformeerd.
De heer Ploeger antwoordt dat dat niet ongebruikelijk is. Hij heeft gesprekken gehad met betrokkenen; die waren niet onwelwillend. Met het vestigen van een voorkeursrecht kan speculatie worden tegengegaan. De raad moet nog kiezen welk plan het wordt. Wordt het plan B dan is er zekerheid dat er geen prijsopdrijving plaatsvindt. Gaat plan B niet door dan kan het voorkeursrecht opgeheven worden. Er zijn geen belemmeringen wat betreft andere initiatieven voor de Tandemlocatie.
De heer Dijkman vraagt of de Tandemlocatie zelf niet onder het voorstel moet vallen.
De heer Ploeger legt uit dat voor deze locatie de boekwaarde bepalend is.
Mevrouw Bos zegt dat haar fractie voor plan A is. Zij steunt het voorstel niet.
Mevrouw Jansen vindt dat er op de feiten vooruit wordt gelopen. Zij verwijst naar de twee informatiebijeenkomsten en vraagt de raadsleden hoe belangrijk zij het vinden om naar de burger te luisteren. Zij stelt voor de besluitvorming uit te stellen.
Mevrouw Siersema zegt de burger uitermate serieus te nemen. We komen in september na de voorlichtingsronde op dit onderwerp terug.
De heer Gruben wil eerst de informatieronde in september afwachten. Neemt de raad vanavond geen besluit over het onderliggende voorstel dan kan dat de uitvoering in de weg staan.

De fractie VVD en Groep Weijer & Meijer stemmen tegen. De fracties fracties PvdA, ChristenUnie, B. van Bruggen, CDA, Kritisch Menterwolde en GroenLinks steunen het voorstel.
Het voorstel is aangenomen met 3 stemmen tegen en 11 stemmen voor.

13. Ingekomen stukken en mededelingen.

Overeenkomstig het voorstel wordt punt 1 ter afdoening in handen gesteld van het college.

Punt 2, ‘Brief Stedenband Groningen-San Carlos’.

Mevrouw Van Bruggen zegt dat de brief niet in de raadsmap lag.
De voorzitter leest de brief voor.
De heer De Wekker stelt voor de brief in handen te stellen van het college in plaats van deze voor kennisgeving aan te nemen. De stedenband vraagt immers om een reactie.
De overige raadsleden stemmen daarmee in.

Overeenkomstig het voorstel worden de punten 3 en 4 voor kennisgeving aangenomen.

Punt 4, ‘Jaarrekening en jaarverslag 2008 Veenkoloniaal Museum’.

Mevrouw Meijer complimenteert de vrijwilligers en professionele krachten met de mooie exposities in het museum.

Overeenkomstig het voorstel wordt punt 6 voor kennisgeving aangenomen.

Punt 7, ‘Brieven twee inwoners Noordbroek en acht inwoners Zuidbroek betreffende de renovatie van een gedeelte van de Klingenweg’.
Mevrouw Meijer informeert naar de voortgang.
Mevrouw Bos vraagt wat er met de klachten gebeurt. Wordt de aannemer aangesproken op het slecht afgeleverde werk?
Mevrouw Siersema sluit zich daarbij aan.
De heer Ploeger geeft uitleg over de standaardprocedure: bestek, inschrijving, uitvoering, controle door onze buitendienst. In dit geval is de oplevering niet akkoord bevonden en moet er hersteld worden.

Punt 8, ‘Brieven twee inwoners Noordbroek waarin bezorgdheid wordt geuit over de verkeersveiligheid in de Hoofdstraat Noordbroek’.

Mevrouw Siersema dringt erop aan om de door de bewoners voorgestelde maatregel serieus te bekijken.

Mededelingen:
Op verzoek van mevrouw Meijer gaat de voorzitter kort in op de berichtgeving eerder deze week over de raadsvergadering in Veendam over MPV. De heer Meijerman heeft benadrukt dat er sprake was van kritische vragen vanuit de raad over een voorstel met grote financiële gevolgen. Het proces gaat gewoon door.

Er zijn geen opmerkingen over de schriftelijke mededelingen en de stukken die ter inzage lagen.

Folder minimabeleid:
De heer Velthuis zegt dat de folder volgende week huis aan huis wordt verspreid.
Mevrouw Siersema vindt het een duidelijke folder. Haar complimenten.

14. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.

De heer Van de Wege zegt dat de onlangs in Streekraadverband gehouden presentaties in een gezamenlijke zitting van de raadscommissies worden herhaald.

15. Notulen raadsvergaderingen 07-05-2009 en 28-05-2009 + actielijst versie 03-06-2009.
Notulen raadsvergadering 07-05-2009:
Tekstueel.
Mevrouw Siersema dringt erop aan om de woorden ‘kwetsbare groepen’ (blz. 5 halverwege) te veranderen in ‘ouderen en mensen met een lichamelijke c.q. verstandelijke beperking’.
De heer Ploeger zegt dat hij niemand heeft willen kwetsen.

Naar aanleiding van.
Punt 5 ‘Besluitvorming centrumplanontwikkeling Zuidbroek’
Mevrouw Jansen informeert of er al een gesprek is geweest met de heer Bouter. Zij wil graag nadere uitleg over het bedrag van 2,2 mln.
De voorzitter zegt dat mevrouw Jansen in een 1-op-1 gesprek uitleg kan krijgen.
Mevrouw Jansen zegt dat ook de burgers vragen hebben over de financiën.
De voorzitter geeft aan dat nadere uitleg op elk gewenst moment kan worden gegeven maar niet opnieuw in de raadsvergadering.
Mevrouw Jansen vraagt wat erop tegen is om nu uitleg te geven. Zij heeft het gevoel dat de oppositie niet serieus wordt genomen.
Mevrouw Bos informeert eveneens naar het gesprek met Bogor. De bevolking wil ook dat de gemeente met Bogor in gesprek gaat. Wordt aan die wens tegemoet gekomen?
Mevrouw Siersema vraagt of het DPO-onderzoek bij de verdere planvorming wordt betrokken. De heer Ploeger suggereerde dat er morele verplichtingen zijn jegens Vriesbouw. Waarom wel verplichtingen jegens Vriesbouw en niet jegens Bogor? Zij informeert naar het tijdspad.
De heer Ploeger antwoordt dat het DPO-onderzoek in de totale planvorming wordt meegenomen. Met morele verplichtingen bedoelt hij dat Vriesbouw mee mag doen in de aanbesteding. Over het tijdspad zegt hij dat de onlangs gehouden bijeenkomsten geëvalueerd worden; in september gaan we weer naar de bevolking. Er is een gesprek geweest met de heer Bouter, waarvan verslag is opgemaakt. De heer Bouter heeft nadrukkelijk verzocht geen openbaarheid te geven aan het conceptverslag.
Mevrouw Bos wil nog een mededeling doen over dit onderwerp.
De voorzitter wijst er op dat de raad bij agendapunt 2 heeft vastgesteld dat vandaag niet over dit onderwerp wordt gedebatteerd en maakt een einde aan de discussie.

Notulen raadsvergadering 28-05-2009:
Tekstueel.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding van.
Mevrouw Meijer vindt de kwalificatie die wordt gegeven aan de opmerking over een aantal raadsleden die de vergadering verlieten bijzonder vreemd.
Mevrouw Jansen mist haar vraag over de financiële onderbouwing inzake het centrumplan Zuidbroek: wat is uitgegeven, hoeveel subsidie en hoe moeten we de 2,2 mln. in dat verband zien?
Mevrouw Bos betwijfelt of het verstandig is het Novy-pand af te breken nu nog niet bekend is wat er met de locatie Tepper gebeurt.
Mevrouw Siersema vraagt of er al bericht is van de provincie over de inbressing Botjeszandgat. Hoelang is het gebied nog afgezet?
De heer Ploeger zegt dat de provincie het onderzoek heeft uitbesteed. Waarschijnlijk is er in september/oktober meer bekend. Tot die tijd blijft het gebied afgesloten. Er is niet gesproken over afbraak van het pand Novy. Zolang de plannen niet helder zijn wordt het pand niet afgebroken.

Actielijst 03-06-09:
Hier zijn geen opmerkingen over.

16. Sluiting.
De voorzitter zegt dat er met de vaststelling van de nieuwe reglementen van orde een nieuwe agendacommissie moet komen. Door het amendement van de ChristenUnie moet bekeken worden wie er plaatsneemt in de agendacommissie. Hij stelt voor het presidium nog één keer in de oude samenstelling bijeen te laten komen en dan op te laten treden als agendacommissie, zodat een overgang kan worden gemaakt naar de nieuwe situatie.

De vergadering wordt om 22.35 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Menterwolde op 10 september 2009.
De voorzitter,
E.A. van Zuijlen

De griffier,
F.A.P. Grit

Bijlage A

Vragen raadsfracties + beantwoording

De heer Van de Wege is benieuwd of het college al ideeën heeft over de inzet van de extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor schuldhulpverlening.
De heer Velthuis zegt dat het college pas concrete voorstellen kan doen als bekend is welk bedrag Menterwolde krijgt. Misschien heeft de raad zelf ideeën.

Mevrouw De Roo zegt dat er als gevolg van de bezuinigingsronde binnen de AWBZ indicaties voor begeleiding als boodschappen, administratie etc. komen te vervallen. Zowel de cliënt als de mantelzorger kan hierdoor in de problemen raken. Hoe ondersteunt het college deze groep wanneer blijkt dat de bezuinigingsronde inderdaad grote gevolgen heeft?
Mevrouw Velthuis zegt dat per januari 2009 een nieuw pakket voor AWBZ geldt. Ontving een cliënt voor 1 januari 2009 begeleiding dan wordt de zorg niet meteen beëindigd. Was de herindicatie voor 1 juli 2009 dan is er nog zes maanden recht op begeleiding. Na 1 juli 2009 is dat drie maanden. De mensen van wie de indicatie vervalt krijgen kosteloos 1 op 1 begeleiding van Mee-groningen. Wellicht dat we via onze welzijnstichting bepaalde servicediensten moeten gaan oprichten. Er is nog een grote klus te klaren.

De heer Loer vraagt naar de gesprekken met de projectontwikkelaar van de Nije Hörn.
De heer Ploeger zegt dat de projectontwikkelaar gefaseerd wil gaan uitvoeren. Het streven is om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners van de Nieuweweg dat de oorspronkelijke plannen te massaal waren. Desgewenst kan hij na afloop van de raadsvergadering aan de hand van de maquette een nadere toelichting te geven.

Mevrouw Bos heeft een vraag naar aanleiding van het nieuws van de laatste 24 uur. Zij las vandaag in de Tussenklappen dat de jeugd van Noordbroek een nieuwe jeugdsoos krijgt aan de Scheemderstraat. Hoe zit het met het multifunctioneel centrum, daar zou de jeugd toch bij betrokken worden?
De heer Velthuis antwoordt dat er is gesproken met de DAR, bestuur en vrijwilligers. Er is nadrukkelijk gevraagd om herbouw op de oude locatie. Er is gekeken naar tijdelijke herhuisvesting maar daar hangt een fors prijskaartje aan. Vandaar dat we opteren voor nieuwbouw op de locatie aan de Scheemderstraat. Na de zomer gaat er een voorstel naar de raad.