Raadsvergadering d.d. 25 juni 2009

Goed Geregeld...

Vragenuur:
Er waren een drietal vragen van de PvdA;
- Het kabinet stelt de komende drie jaar extra geld beschikbaar voor schuldhulpverlening. Dhr. v.d. Wege vroeg of al bekend is hoe dit extra geld besteed gaat worden door het College. Weth. Velthuis is verheugd, maar weet nog niet hoeveel geld Menterwolde zal krijgen. Zodra dit bekend is komt hij erop terug.
- Per 1.1.2009 is de AWBZ gewijzigd.  Door deze bezuinigingsronde kunnen cliënten en mantelzorgers in de problemen raken. Onderzocht wordt nl. of men wel aanspraak kan maken op begeleiding bij bijv. boodschappen doen, administratie etc. Het CIZ (Centraal Indicatiekantoor Zorg) is bezig met herindicatie. Mw. de Roo wilde weten wat het College gaat doen om de betrokkenen te ondersteunen. Weth. Velthuis kan meedelen, dat er nog niemand is die door herindicatie nu niets meer ontvangt. Wel is de verwachting dat de begeleiding bij bijv. boodschappen doen verdwijnt.
- De heer Loer is benieuwd naar het gesprek met de projectontwikkelaar van Nije Hörn. Weth. Ploeger verwijst naar de maquette in de fractiekamer. De projectontwikkelaar wil in fasen werken.
- Mw. Bos heeft nog een vraag van de laatste 24 uur. In de kranten wordt vermeld dat de jeugdsoos in Noordbroek op de oude plaats aan de Scheemderweg zal komen. De afspraak was toch dat deze deel zou uitmaken van het te bouwen Multi Functioneel Centrum? Het klopt, aldus weth. Velthuis, dat dat zou worden overwogen. De jeugdsoos en de DorpsAdviesRaad pleitten echter voor de oude plaats. Er is overlegd met het jeugdsoosbestuur en de jeugd.

1. Opening.
De heren Lanting en Post zijn afwezig.

2. Vaststellen agenda.
Mw. Siersema vraagt als toevoeging Centrumplan Zuidbroek. Dit omdat er onvrede heerst na de voorlichtingsbij- eenkomsten. Dhr. Gruben geeft het College graag de ruimte om dat begin september te bespreken en vervolgens eind september in de raad. Met alleen de stemmen van Kritisch Menterwolde, groep W/M en de VVD voor werd het voorstel met 4 voor en tien tegen verworpen. De agendapunten 10 en 11 worden samengevoegd.

3. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen insprekers.

4. Krediet verbetering binnenklimaat obs ‘De Tandem’.
De raad had geen moeite met het geven van extra krediet. Wel waren er heel wat vragen. Doordat weth. Post tijdelijk afwezig zal zijn, antwoordt weth. Velthuis. Duidelijk is dat er wat moet gebeuren en de Tandem heeft prioriteit no. 1. Bij de bouw moet misschien wel gekeken worden of er niet beter terug gegaan kan worden naar de oude situatie met openslaande ramen. Gekeken wordt of ook andere scholen klimaatproblemen hebben en ook wordt het effect van de gestelde oplossing bekeken. Het zou kunnen dat de Noordzijde van de Tandem extra financiering vergt. Duidelijk is dat men lering trekt uit deze gang van zaken. Niet bekend is wat de kosten zijn van de zgn. naverwarmer. Eigenlijk is het een kwestie van voortschrijdend inzicht, net als in de woningbouw. Vijf jaar geleden pleitte men bijv. voor zgn. terugwininstallaties, die achteraf slecht blijken te zijn voor carapatiënten.

5. Jaarstukken 2008 Gemeente Menterwolde en het verslag van de rekeningcommissie.
Mw. Siersema geeft als voorzitter van de rekeningcommissie een toelichting. Veel van de adviezen zijn inmiddels afgehandeld. Toch zal men eerder met cijfers moeten komen. Door de inzet van ambtenaren en de portefeuillehouder is er wel een goed resultaat geboekt. De punten die nog aandacht verdienen staan in het rapport. Portefeuillehouder burg. v. Zuijlen antwoordt dat de timing altijd onder grote druk staat. Men kampt met capaciteitsproblemen, er zijn maar twee personen die zich er mee bezig houden. Hij is het eens met de adviezen. De meeste tijd is besteed aan het bedrag voor het Centrumplan Zuidbroek. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 496.147,00.

6. Vaststelling beleidsregels beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis of aan een agrarisch bedrijf.
Bijgevoegd waren een lijst met zgn ‘vrije beroepen’ en een met voorbeelden van ‘beroepsmatige activiteiten’. Hierover waren een paar vragen. Weth. Ploeger kon melden dat er al veel gebruik van is gemaakt. Er is verschil tussen ‘vrije’ en andere beroepen. De lijsten kunnen niet samengevoegd worden. Graag had hij het aangenomen voorstel ook voor het buitengebied willen gebruiken.

7. Vaststellen Subsidieverordening leerlingenvervoer.
Weth. Velthuis antwoordt mw. Siersema, na een korte schorsing voor ambtelijk overleg, dat ouders onder bepaalde voorwaarden ook voor vergoeding in aanmerking komen als zij zelf voor het vervoer zorgen. Bij twijfel over de mate van een handicap wordt expertise gevraagd bij de GGD, blijkt uit antwoordt op de vraag van mw. Meijer. Dhr. v.d. Wege wees er op dat er binnenkort waarschijnlijk Europese regelgeving komt. Er zal samengewerkt worden met meer gemeenten. Wel schat de weth. in dat het duurder wordt. De gezamenlijke aanbesteding gaat alleen door als allen daarmee instemmen. Het is niet duidelijk of een ‘eigen’ aparte regeling goedkoper is. Het voorstel met meerdere wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer is aangenomen.

8. Vaststelling verordening liggelden passantenhaven.
De vraag was of de gemeente nu weer het beheer gaat doen of dat er toch weer een (nieuwe) stichting komt. Zowel mw. Siersema als dhr. v.d. Wege pleitten voor liggeld per grootte van de boot. Mw. Bos vroeg of de gebruiker belastingplichtig is, ze miste het tarief voor gebruik van water en elektra en wees op de bepaling dat er geen  kwijtschelding mogelijk is. Het probleem daarbij is dat iemand nog drie jaar huurachterstand aan de stichting heeft. Vraag is bovendien waarom de paal, die kortgeleden is aangebracht, nu al weer vervangen moest worden. Wie heeft dat geconstateerd? Welke status hadden de werkzaamheden en door wie is er gecontroleerd? Erkent de gemeente het reglement dat in het huisje hangt? Weth. Velthuis zegt dat het beheer en de schoonmaak via de Heemtuin wordt verzorgd, terwijl Wedeka het groenonderhoud doet. Weth. Ploeger vult aan dat de rest van de detailvragen aan ambtenaren moeten worden gesteld. Hij kan zich voorstellen dat de vervanging van de paal nog onder de garantieregeling valt. Het probleem van de niet geïnde liggelden is nog voor de oude stichting. Nu de gemeente zelf eigenaar is, moet worden bekeken hoe het gaat. De burg. zegt dat nog onduidelijk is hoe het verder gaat. In de verordening staan regels m.b.t. permanente bewoning. De tarieven gaan normaal gesproken omhoog. Er zijn 20 ligplaatsen met nog enkele in het Muntendammerdiep. Er is gekozen voor de oude tariefregeling van de stichting d.w.z. belasting per boot.  Mevr. Bos wilde weten waarom de gemeente nu wel bereid is om het beheer over te nemen, maar de burg. kapte haar af. Wel kon ze nog opmerken dat zij vindt dat je geen liggeld kan heffen nu de haven er zo slecht bij ligt. Op verzoek van mw. Bos volgt stemming. Met de stemmen van groep W/M, VVD en dhr. Olthof (PvdA) tegen wordt het voorstel aanvaard.

9. Aanpassing van de Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Voortaan gaat de levering van fietsen met trapondersteuning niet meer uitsluitend via fa. Timmer in Hoogezand-Sappemeer. Dhr. v. Bruggen  heeft bezwaar tegen de afstand die men maximaal nog te voet kan afleggen om in aanmerking te komen voor een fiets; 800 m. is wel erg veel. Weth. Velthuis geeft aan dat de indicatie wie in aanmerking komt door een ambtenaar wordt gedaan, eventueel na controle door de GGD. Voortaan staat men vrij in de keuze van de leverancier. Het voorstel voor bovengenoemde wijzigingen in de WMO wordt aangenomen.

10. Vaststellen van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Menterwolde 2009.’ en
11. Vaststellen van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raadscommissie Menterwolde 2009.’
Vooraf zijn ingediend een zienswijze van dhr. O. Knottnerus en een motie/amendement van GroenLinks. De opmerkingen van dhr. Knottnerus betroffen de openbaarheid  van de vergaderingen van het presidium. Deze dienen volgens hem openbaar te zijn, blijkens de Wet Openbaarheid van het bestuur. M.a.w. de verslagen dienen openbaar te zijn, zonder dat er te veel in staat. Het woord ‘vertrouwelijk’ moet geschrapt worden. De verslagen moeten wel besproken kunnen worden in de fracties. De door GroenLinks voorgestelde wijzigingen betreffen, de ondertekening van de presentielijst na opening van de vergadering over informatieverstrekking vervalt de toevoeging ambtenaren in dienst van de gem. Menterwolde, ook insprekers tijdens de commissievergaderingen krijgen een verslag. Door dhr. v. Bruggen  wordt een amendement ingediend m.b.t. de agendacommissie. In plaats van de voorzitter en de vice voorzitter van de raad, de commissievoorzitter, de griffier en de gem. secretaris wordt voorgesteld: de voorzitter van de raad, de griffier, twee leden van de coalitie en twee leden van de oppositie. Als de voorzitter afwezig is, wijst men onderling de plaatsvervanger aan. Dit amendement wordt unaniem aangenomen, evenals de reglementen. Voortaan zal het vragenuur na afloop van de vergadering zijn en wordt er bij onafgebroken twee uur vergaderen geschorst!

12. Vestigen voorkeursrecht i.v.m. Centrumplan Zuidbroek.
Mw. Jansen constateert dat dit voorstel voorbarig is. In de bijeenkomsten heeft weth. Ploeger gezegd dat de raad bepaalt welke keuze wordt gemaakt. Hoe belangrijk wordt de inbreng geacht van de burgers, die toch duidelijk een voorkeur hadden voor plan A. Mw. Bos vraagt zich af of door dit voorkeursrecht plan A bij voorbaat wordt tegengehouden. De VVD kiest uitdrukkelijk voor plan A, dus dit voorstel is volgens haar overbodig. Voor K.M. is de stem van de burger het belangrijkst, aldus mw. Siersema. Dhr. Gruben wijst erop dat de weth. duidelijk heeft toegezegd dat beide plannen begin september nogmaals aan de burgers worden voorgelegd.  Mocht de keuze dan alsnog op plan B vallen, dan geldt het voorkeursrecht voor de percelen Spoorstraat 43, 45 en 47. (Bij voorkeursrecht heeft gemeente eerste recht tot koop, zo kunnen ongewenste verkopen en speculaties worden tegengegaan.) Weth. Ploeger geeft toe, dat er beter gecommu- niceerd had moeten worden met de betreffende bewoners. Toch pleit hij voor het opleggen van een voorkeursrecht op deze drie panden. Met de stemmen van groep W/M en VVD tegen gaat de rest van de raad akkoord hiermee.

13. Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen stukken:

- Zonder meer neemt de raad zes van de acht ingekomen stukken voor kennisgeving aan.
- N.a.v. een brief van twee inwoners van Noordbroek en acht Zuid- broeksters m.b.t. de renovatie van een gedeelte van de Klingenweg, vraagt mw. Bos zich af of de aannemer wordt aangesproken op het slechte werk. Mw. Siersema sluit zich hierbij aan. Weth. Ploeger zegt dat de standaardprocedure wordt gevolgd. Het college heeft ook geconstateerd dat het wegdek slecht is.  De oplevering is niet geaccepteerd en er is meegedeeld dat het hersteld moet worden.
- Twee Noordbroeksters hebben schriftelijk hun bezorgdheid geuit over de verkeersveiligheid in de Hoofdstraat aldaar. De overlast komt door landbouwverkeer en vrachtwagens. Ook de landbouwers zelf vinden het erg vervelend, maar er is geen andere oplossing.

Mededelingen:
N.a.v. een artikel in het Dagblad v/h Noorden, dat PvdA en GroenLinks in Veendam vraagtekens zetten bij MPV, zegt de burg. van zijn collega te hebben gehoord, dat na de beantwoording van die vragen de voorbereidingen gewoon doorgaan.
Investeringen:
Een oude kiepwagen wordt vervangen. Uit de ingediende offertes is gekozen voor die van de fa. Niestijl. Begroot was € 12.500,--, de nieuwe wagen kost na inruil van de oude € 10.150,-- excl. BTW.
14. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er was op 24.6.2009 een knullig persbericht (niet in Tussenklappen) over de Streekraadpresentatie over energie en zout, aldus dhr. v.d. Wege. Begin september is er nu een gezamenlijke vergadering van de gemeenteraadsleden binnen de Streekraad over dit onderwerp. Weth. Velthuis deelt nog mee dat volgende (=deze) week huis-aan-huis een folder wordt verspreid m.b.t. minimabeleid.

15. Notulen raadsvergaderingen 07-05-2009 en 28-05-09 + actielijst/toezeggingenlijst 03-06-09.
N.a.v. 7.5.2009: Mw. Jansen vraagt of er al een gesprek is geweest met dhr. Bouter van Bogor en hoe het bedrag van € 2,2 miljoen is samengesteld.
Volgens de burg. moet ze maar een afspraak maken met hem of een ambtenaar om het een op een uit te leggen, hij weigert het om dat nu te doen. Mw. Jansen merkt op dat de burg. de oppositie niet serieus neemt. Mw. Siersema vraagt of het gedane DPO onderzoek (een onafhankelijk onderzoek naar de centrumplannen gedaan door een derde in opdracht van Bogor) in de besluitvorming wordt meegenomen. Morele verplichting naar Vriesbouw lijkt haar onverstandig. Weth. Ploeger heeft het onderzoek gelezen, maar er zijn volgens hem ook andere meningen. Hij kan er niet veel mee. Er is een gesprek geweest met dhr. Bouter, echter deze wil het verslag eerst doorpraten met zijn juridisch adviseur, reden waarom de wethouder hier nog geen uitspraken over kan doen. Als mw. Bos meedeelt, dat Bogor zegt dat het pand te koop of te huur is, hamert de burg. haar met een harde slag af.
N.a.v. 28.05.09: Mw. Bos vraagt het af of het wel verstandig is om ‘pand Novy’ deze herfst af te breken. De VVD stelt voor om dit uit te stellen tot er meer duidelijk is over de centrumplannen Zuidbroek. Weth. Ploeger antwoordt dat als het pand leegkomt, dat automatisch afbraak betekent. Volgens de gem. secretaris kan het, maar moet het niet. Mw. Siersema vraagt of er al meer bekend is over de inbressing van Botjeszandgat. Weth. Ploeger geeft aan dat de provincie het onderzoek heeft uitbesteed. Het werk ligt stil tot oktober. Tot dan mag er niets. Er is nog steeds beweging in de grond.

16. Sluiting.
Na de zomer gaat de nieuwe verordening van de Raad gelden. Dat betekent ook de nieuwe agendacommissie. Die is nog niet samengesteld, daarom wordt de agenda nog een keer op de oude manier opgesteld.
Met de beste wensen voor een goede zomer sluit de burg. om 22.35 uur de vergadering. De eerstvolgende raad is op 10 september a.s.