Concept raadsnotulen d.d. 28-05-2009

Vergadering van de raad der gemeente Menterwolde,
gehouden op donderdag 28 mei 2009
om 20.00 uur in het gemeentehuis te Muntendam.

Aanwezig zijn:
de voorzitter, de heer E.A. van Zuijlen;
de leden, t.w. de dames M.E. Bos-Carabain (aanwezig tot 23.15 uur), B. van Bruggen-Schuitema, H.I. Jansen-Weijer (aanwezig tot 22.50 uur) , L.R.C. Meijer (aanwezig tot 22.50 uur), T. de Roo en M. Siersema en de heren S. van Bruggen, M. Dijkman, E. Gruben, G.J.J. Huizenga, S. Olthof, D.J.R. van de Wege en P.D.M. de Wekker;
de wethouders: de heren M. Ploeger, M.H. Post en J. Velthuis;
de griffier, mevrouw F.A.P. Grit;
de gemeentesecretaris, de heer K. Nieland.
Met kennisgeving afwezig: de heren R.M.J. Lanting en H. Loer.

Voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen de fracties vragen stellen aan het college. Er zijn geen vragen ingediend.

1.Opening.
De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen in de raadzaal en de luisteraars van Omroep Menterwolde van harte welkom.

2. Vaststellen agenda.   
De voorzitter zegt dat bij de stukken van de Streekraad geen ambtelijke oplegnotitie zat (agendapunt 6). Hij stelt daarom voor dit punt vanavond te laten vervallen en het door te schuiven naar de eerstvolgende commissievergadering. De eerstvolgende raadsvergadering (25 juni) is geen optie omdat de Streekraad dan inmiddels al weer vergaderd heeft.
De raadsleden stemmen hiermee in.

3. Spreekrecht.
Er meldt zich niemand voor het spreekrecht.

4. Behandeling voorjaarsnota.

In de eerste termijn komen achtereenvolgens aan het woord: de heer Gruben van de PvdA, de heer De Wekker van GroenLinks, mevrouw Meijer van groep Weijer & Meijer, mevrouw Bos van de VVD, mevrouw Siersema van Kritisch Menterwolde, de heer Dijkman van het CDA, de heer Van Bruggen van de ChristenUnie en mevrouw Van Bruggen van fractie B. van Bruggen.

Met uitzondering van fractie B. van Bruggen hebben alle fracties hun bijdrage op papier staan. Die bijdragen zijn als bijlagen A tot en met G aan dit verslag toegevoegd.

Mevrouw Van Bruggen verwijst naar de commissievergadering van 14 mei waarin het merendeel van de fracties vroeg om de besluitvorming over BMPV uit te stellen tot na de vakanties. Graag meer informatie. Wanneer is er meer bekend over deelname door Bellingwedde? Wat betreft de taalcoaches vindt zij 30 teams vrij veel. Bestaan er lesmethodes en worden die gefinancierd? Zij pleit voor een kleine vergoeding voor de vrijwilligers. Seniorenvoorlichting is vanavond weliswaar niet aan de orde maar was in het verleden vaak onderwerp van gesprek. Zij dringt erop aan dit project nu eindelijk eens op te starten. Het project NASB is naar haar mening te betuttelend. Wat is de volgende stap: een eet- of drankverbod?

Om het college de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de beantwoording van de vragen wordt de vergadering een half uur geschorst.

Na opheffing van de schorsing krijgt de heer Ploeger het woord. In de vorige collegeperiode is een toezegging gedaan over een bijdrage van 2,4 mln. aan de N33. Dit college maakt zich daar sterk voor maar wil compenserende maatregelen. Het bedrag wordt waarschijnlijk in 2013/2014 beschikbaar gesteld. Dat een volgend(e) raad/college met lasten wordt opgezadeld geldt net zo goed voor andere grote projecten. Ook inwoners van Veendam-noord zullen gebruik gaan maken van de treinhalte Duurkenakker. Hij vindt dat andere partijen daarom in dit project moeten participeren. De kosten zijn zo rond de 2 tot 2,5 mln; afhankelijk van eventuele bijdragen uit andere fondsen. De gemeente heeft ter plekke geen gronden, ProRail en NS wel. Die zijn bereid te praten. De raadsvergadering van 7 mei jongstleden ging over het centrumplan Zuidbroek. De opdracht van de raad is helder geformuleerd en verwoord in een besluit.
De heer Gruben heeft dat besluit nog niet ontvangen.
De voorzitter zegt toe dat het besluit alsnog naar de raadsleden wordt toegestuurd.
De heer Ploeger vervolgt met te zeggen dat de inspraak zo snel mogelijk van start gaat. Hopelijk lukt één en ander voor de zomervakanties. Binnenkort wordt een afspraak gemaakt met Brands Bouw over de Nije Hörn. Wij willen het brandweergebouw, eigendom van de gemeente, graag meenemen in het totaalplan. Er is een eerste concept van het DPO-onderzoek. Het zou mooi zijn om Muntendam en Zuidbroek te combineren. De provincie heeft verzocht alleen naar Muntendam te kijken. Wellicht komen er twee rapporten. Er is een informatieavond geweest over de woningbouw aan Het Loeg. De belangstelling was redelijk. Omdat het een commerciële aangelegenheid is, is er verder niets bekend. Zuinig strooien (zoutstrooier) is een goed uitgangspunt maar de veiligheid mag niet in geding komen. De capaciteit van de huidige strooier voldoet niet meer doordat er een paar straten aan de strooiroute zijn toegevoegd. Tussentijds bijladen of een aanhangwagen is geen optie. De verdubbeling van de N33 is een project van de gezamenlijke partijen: rijk, provincie en gemeenten. Heeft een gemeente extra wensen dan zijn die voor eigen rekening.  Het college vindt dat andere partijen best mogen bijdragen. De Gasunie bijvoorbeeld, die een stikstoffabriek gaat vestigen. De besluitvorming is uitgesteld tot het najaar. Menterwolde wil eerst een oplossing voor de Galgeweg. Over de fietsverbindingen moet regionaal afstemming plaatsvinden. Bij de aanleg van het riool in de Kerkstraat en Kromme Elleboog is niet gekozen voor een gescheiden systeem; er zijn nauwelijks mogelijkheden om op het oppervlaktewater te lozen. Aansluiting op het regenwaterriool van de Dollardlaan was geen optie omdat deze aan de maximale capaciteit zit. Tot slot, het waterschap hanteert regels ten aanzien van de verkeersintensiteit en het lozen op het oppervlaktewater. Op bladzijde 7 (van de tussenbalans) is vermeld welke wegonderhoudswerkzaamheden niet doorgaan. Er is tot nu toe 1,3 mln. uitgegeven voor het centrum van Zuidbroek. De onderbouwing daarvan is al naar de raad. De rest zit in het totaalplan. Volgende week is een gesprek met Bogor. Om een doorkijk te realiseren naar de jachthaven moet het Novypand gesloopt worden.
De periode van verhuur van het is afhankelijk van wanneer de gemeente het gebouw nodig heeft. Er zijn 12 starterswoningen waarvan er 10 in optie zijn gegeven dan wel verkocht. Bij definitieve reparaties van het wegdek worden de noodreparaties meegenomen. Daardoor ontstaat er geen lappendeken.
De heer Post reageert als volgt. De jachthaven wordt betrokken bij de plannen voor het centrum Zuidbroek daarom wil het college op korte termijn geen maatregelen treffen. Dat zou kapitaalsvernietiging zijn. Naar aanleiding van klachten van de voorzitter van de havenstichting is ter plaatse gekeken of de veiligheidsaspecten in het geding zijn. Er is achterstallig onderhoud; er is geen sprake van achterstallig onderhoud van het groen. De voorzitter heeft een andere mening. Pogingen om in contact te komen met het voltallige bestuur zijn gestrand omdat de voorzitter weigerde. Hij is teleurgesteld dat het bestuur is opgestapt en vindt het jammer dat men er geen begrip voor heeft dat de haven onderdeel uitmaakt van een totaalplan. De gemeente neemt de haven nu in beheer en er wordt bekeken hoe dit verder op te pakken. Onderwijs. Er is nog geen financieel verslag. Dat ligt niet alleen aan de stichting, van gemeentelijke zijde moet ook nog één en ander geregeld worden. De opmerkingen over de klimaatbeheersing in schoolgebouwen, in het bijzonder die van De Tandem, zijn terecht. Er moet op zo kort mogelijke termijn maatregelen worden getroffen. Het probleem is dat een eenvoudige ventilatievoorziening de warmte naar buiten jaagt. De ventilatievoorziening aan de zuidzijde wordt in de schoolvakantie aangepakt. In de raadsvergadering van juni komt de bouw van de gymzaal aan de orde. De raad gaf er destijds prioriteit aan en stelde een krediet beschikbaar van 6 ton. Continuering van de sportvoorziening in de Broeckhof is geen alternatief. Wil het dorpshuisbestuur een andere invulling dan gaan we daarover in gesprek. De provincie, toezichthouder van het Botjeszandgat, doet onderzoek naar de imbressing. Zodra er meer bekend is wordt er gecommuniceerd richting raad. We gaan gewoon door met wat op grond van intentieverklaring is besloten. Hij is teleurgesteld over sommige reacties op het NASB. Hij ervaart het niet als betuttelend, er wordt immers niets opgelegd. Er wordt meegelift op landelijke initiatieven. In de begrotingsvergadering is gesproken over de fietsenstalling bij De Tandem. Van te voren is geen onderzoek gedaan naar de kostenraming. Bovendien werd eerst gesproken over een overdekte fietsenstalling. Vandaar de hoge raming. De ChristenUnie vindt 6 ton voor een gymzaal vrij veel. Ter vergelijking, die in Veendam kostte 1,2 mln. De gymzaal is gekoppeld aan de school maar willen verenigingen er gebruik van maken dan kan dat. Dat zal consequenties hebben voor De Broeckhof.  
Vervolgens krijgt de heer Velthuis het woord. Wat betreft de aanbesteding WMO is het niet gelukt om met de Oost-Groninger gemeenten uitgangspunten te vinden voor een bestek. MPV kiest voor kwaliteit, andere gemeenten kiezen voor de laagste inschrijver. We liggen op schema. Er is overleg geweest met de WMO-adviesraden. Er wordt actief geïnformeerd over het bijstandsbesluit zelfstandigen: via Tussenklappen, de website en bedrijven die bij de KvK staan ingeschreven krijgen thuis bericht. Tot nu toe zijn 3 aanvragen gehonoreerd, een paar zijn afgewezen. Het betreft een open-einde-financiering. De eerste € 10.000,-- van de € 32.000,-- voor jeugdarmoedebestrijding is op. Het tweede voorschot van € 10.000,-- is overgemaakt naar Stichting Welzijn. De regeling loopt goed, er komen steeds meer aanvragen. Het streven om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar een reguliere baan blijft onveranderd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van gesubsidieerde banen. De gemeente heeft een wettelijke taak wat betreft het Centrum voor Jeugd en Gezin. Soberheid is punt van aandacht. De rapportage over de voor- en nadelen van een jeugdsoos in Noordbroek is klaar en wordt aanstaande dinsdag in het college besproken. Het rapport gaat uit van 3 scenario’s. De frontoffice van het discriminatie meldpunt moet laagdrempelig zijn. Het wordt ondergebracht bij de steunstees, waar algemeen maatschappelijk werk zitting heeft. Die kan de regeling uitvoeren. De 30 taalkoppels heeft te maken met de taakstelling vanuit het rijk. De exacte opgave voor 2009 en 2010 wordt op schrift gesteld en gaat richting raad. De € 37.500,-- voor centrum Jeugd en Gezin is budgettair neutraal. Over de taalcoaches het volgende. De gedachte om de vrijwilligers een vergoeding te geven is nobel maar dan moeten alle vrijwilligers een vergoeding krijgen. Dat gaat te ver. Wie vanuit een uitkeringssituatie vrijwilligerswerk doet krijgt wel een vergoeding. 
De voorzitter antwoordt als volgt. De raad gaf in de commissie van 14 mei te kennen de stukken over BMPV drie weken van te voren te willen hebben. Aanstaande dinsdag komen de colleges van de vier gemeenten bijeen. De raad wordt daarna zo snel mogelijk geïnformeerd over de planning. Of Bellingwedde meedoet is aan het college van Bellingwedde. De raad gaat over het geld. Er lopen parallelle berekeningen voor drie en voor vier gemeenten. Over de verhoging van het vastrecht van de brandkranen zegt hij dat de kosten tot dusver verwerkt zaten in de drinkwaterprijzen. Daar zijn ze nu uit. Er is dus een verschuiving van de kosten van burger naar gemeente. Er ligt een conceptrapport FOC. Dat wordt in juni met de partners besproken. Afhankelijk van de uitkomsten wordt daarna de raad geïnformeerd. De vrijval BTW compensatiefonds is verwerkt in de jaarrekening 2008. De notitie over de reserves is voor de begrotingsbehandeling klaar. Er is een tekst voor de financiële verordening maar er zijn nog wat financieel/technische vraagstukken. Daar komt bij dat de regelgeving vaak verandert. Er is een opmerking gemaakt over de hoge kostenramingen. Hij legt uit dat aanbestedingen vaak meevallen. Het zijn eenmalige bedragen; dus geen structurele vrijval.
De heer Gruben merkt op dat zolang hij in de raad zit er sprake is van te hoge ramingen.
Mevrouw Siersema vindt dat er realistischer begroot worden.
De heer Ploeger zegt dat meevallers niet in te schatten zijn. Als voorbeeld noemt hij de Kerkstraat in Muntendam. Eén van de inschrijvers zat 3 ton onder het begrote bedrag. Dat valt niet in te schatten. 
De voorzitter geeft vervolgens een uitgebreide toelichting op het OGD. Er wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 102.000,--. Dat is veel. Waar het om gaat is dat wanneer de zeven gemeenten hetzelfde basissysteem hebben, het inkoopvoordeel bij de aanschaf van softwarepakketten aanzienlijk is. Het keuzeproces voor één systeem loopt op dit moment. De pakketten worden geïnventariseerd, alle contracten moeten worden omgevormd en er moet onderhandeld worden. De huidige ICT-staf heeft daarvoor geen tijd en mist een stukje deskundigheid. Daarom is er tijdelijk meer menskracht nodig. Vervolgens gaan alle afdelingen binnen de gemeentehuizen met dezelfde gegevensbestanden werken.
De heer Van de Wege zegt dat het personeel bijgeschoold zal moeten worden. Daar zit een kostenplaatje aan.
De voorzitter beaamt dat. De kosten daarvoor worden gezamenlijk gedragen. Hij vervolgt met te zeggen dat de website de laatste tijd is aangepast. Daar gelden landelijke eisen voor. In 2015 moeten de gemeenten aan bepaalde vereisten voldoen. BMPV lift in dat opzicht mee met het Oldambt. Zelf het wiel uitvinden kost meer geld. Verder kijken we mee met Veendam die per 1 januari een klantencontactcentrum opzet. Voor deze ontwikkelingen is eveneens tijdelijk menskracht nodig. Er komen nog voorstellen over frontoffice en backoffice. Over de nettobedragen is nu niets te zeggen aangezien nog niet duidelijk is wat de vrijvallende systemen gaan opleveren. Er is straks overlap tussen het budget voor OGD en het budget voor BMPV. Voor de dekking van de komende investeringen wordt ook naar het BMPV krediet gekeken.

De heer Gruben dankt het college voor de beantwoording. Hij hoopt het besluit van de raadsvergadering van 7 mei (centrumplan Zuidbroek) zo snel mogelijk te ontvangen. Hij is verbaast over de vragen van een aantal fracties over het pand Novy. Hopelijk gaan de onderhandelingen over de Nije Hörn zo snel mogelijk van start. Het verbaast hem dat het niet is gelukt een gesprek te arrangeren met het bestuur van de jachthaven. Waarom trouwens het voltallige bestuur? Bij de problematiek rond de klimaatbeheersing scholen is de term ‘korte termijn’ gevallen. Wat is ‘korte termijn’? De termen gymzaal en sportzaal worden steeds door elkaar gebruikt (Het Kwartet). Het gaat om een gymzaal. De raadsvergadering van juni is te kort dag om te beslissen over BMPV. Zijn fractie wil het over de vakanties tillen. Tot slot de verschuiving van de kosten voor brandkranen. Hebben de burgers al een nota gehad van het waterbedrijf?
De heer De Wekker zegt dat zijn vragen in eerste termijn beantwoord zijn. Daarvoor dank.
Het bevreemdt mevrouw Bos dat Bellingwedde aanloopkosten betaalt terwijl niet zeker is of ze meedoen.
De voorzitter benadrukt dat er nog een besluit moet vallen over de feitelijke overgang naar BMPV, met daaraan gekoppeld een bedrag. Het vorig jaar beschikbaar gestelde bedrag was voor fase 1. 
Mevrouw Bos vraagt zich af of er straks een punt van no-return komt. Er is dan zoveel geld beschikbaar gesteld, € 102.000,-- OGD en € 940.000,-- BMPV, dat het wel door moet gaan. Het college wil de kosten voor OGD betalen uit de verkoop van de Essentaandelen. De VVD vindt dat voorbarig. Zij dringt erop aan het te reserveren voor de N33, die heeft meer prioriteit. Overigens, is er gedacht aan het opknappen van de Buitenweg? Het zwaar verkeer vanaf de N33 zou daar langs kunnen. Zo ontzie je de Heiligelaan, Uiterburen, Zuiderstraat en Scheemderstraat. Graag overleg hierover met Rijkwaterstaat. Eén van de onderwijskrachten van De Tandem wordt vanwege het klimaatbeheersingsprobleem overgeplaatst naar een andere school. Hoe zit het met de kinderen? Het college zegt geen verantwoording te hebben voor het Botjeszandgat. Hoe luidt het bestemmingsplan? De VVD heeft hier meerdere keren vragen over gesteld en dringt aan op handhaving. Tot slot, de haven Zuidbroek. Het college bekijkt of er een beroep wordt gedaan op eigen dienst of op derden. Was een pot verf voor de bankjes niet goedkoper geweest?
De heer Post vindt die opmerking beledigend. Het zit niet vast op een pot verf maar op het feit dat men meer wil dan wij. Hij benadrukt dat er dit jaar € 50.000,-- is geïnvesteerd in de haven.
Mevrouw Bos heeft begrepen dat men het volgende wil: bankjes verven, een aantal bosjes snoeien en de toiletten opknappen.
De heer Post heeft uitgelegd wat de inzet van het college is geweest. Als mevrouw Bos denkt dat een pot verf de reden van de breuk is geweest, dan is dat aan haar.
De heer Gruben vraagt hoe mevrouw Bos denkt over een bestuur dat opstapt om een pot verf.
Mevrouw Bos wijst erop dat het bestuur zich jarenlang heeft ingezet voor de gemeenschap. Ze geeft tot twee keer toe geen antwoord op de vraag van de heer Gruben wat zij vindt van een bestuur dat om een potje verf en het snoeien van een paar struikjes opstapt.
Waarop de raadsvoorzitter concludeert dat mevrouw Bos wel vragen stelt, maar geen antwoord wil geven.
Mevrouw Bos gaat verder met haar vragen. Komt er voor Zuidbroek een apart DPO-onderzoek? Tot slot wil de VVD graag een verdere uitwerking van het oorspronkelijke plan voor het centrum van Zuidbroek. Wanneer is het nieuwe bestemmingsplan voor Zuidbroek klaar?
Mevrouw Siersema verwijst naar de Klingenweg. Het gaat niet alleen om het fietsverkeer.
Het is ook een verbinding naar de NAM-locatie en Nieuw-Scheemda. Zij hoopt dat de raad voor de zomervakantie wordt geïnformeerd over het rapport FOC. Graag antwoord op de vraag waarom het geld dat over is van de fietsenstalling niet wordt gebruikt voor klimaatbeheersing De Tandem. Het college zou toch terugkomen bij de raad als bekend is wat de gymzaal gaat kosten? Als het meer kost zijn er misschien andere mogelijkheden. Zij wil zo snel mogelijk een bijeenkomst voor de bevolking over het centrum Zuidbroek. Wat betreft de jachthaven vraagt zij of het een optie is om met andere leden van het bestuur rond de tafel te gaan.
De heer Dijkman gaat ervan uit dat de klimaatbeheersing van De Tandem spoedig wordt aangepakt. Wordt er gekeken naar reeds gerealiseerde projecten waar hetzelfde probleem heeft gespeeld? Wat betreft de jachthaven: na hoor was er nu wederhoor. Daarvoor dank.
De heer Van Bruggen dringt erop aan om de besluitvorming BMPV door te schuiven tot na de vakanties. Is de verhoging van de kosten brandkranen eenmalig of jaarlijks? Wat als de functie van de sporthal in De Broeckhof anders wordt; heeft dat invloed op de gymzaal bij de brede school? Wanneer krijgt dat raad bericht van het gesprek met Brands Bouw (Nije Hörn)?
Mevrouw Van Bruggen vindt het antwoord op haar vraag over NASB erg kort door de bocht. Wat zij bedoelde was dat deze gemeente meer van dit soort projecten kent, zoals BOS, sportverenigingen. 

De heer Ploeger zegt in tweede termijn over de N33 dat de varianten Buitenweg en Klingenweg op de bewonersavond zijn besproken. Alle mogelijkheden worden onderzocht. De kosten voor de Buitenweg zijn niet zonder meer voor Rijkswaterstaat, daar moet over onderhandeld worden. De provincie heeft gevraagd om een DPO-onderzoek Muntendam. Wij willen Zuidbroek daar graag aan koppelen. Het is afwachten of de provincie daarmee instemt. Het lukt niet om het centrumplan Zuidbroek voor juli in de raad te krijgen. De intentie is om in juni naar de bevolking te gaan. Wat betreft de Nije Hörn zijn we afhankelijk van de projectontwikkelaar.
De heer Post licht toe dat NASB in feite een uitbreiding is van het BOS. Opzet is om de groepen te benaderen die we nu, via sport en buurt, niet kunnen bereiken. Bestaande initiatieven kunnen nu ondersteund worden met de middelen die we krijgen. Het is een keuze van het bestuur van de passantenhaven om alleen de voorzitter als woordvoerder te laten optreden. Vanmorgen heeft hij contact gehad; daarbij is gezegd dat morgen de sleuteloverdracht is. Hij voelt zich niet geroepen in de openbaarheid nog meer over deze kwestie te zeggen. Op korte termijn maatregelen voor klimaatbeheersing. Er is € 20.000,-- uitgetrokken voor een klimaatinstallatie voor De Tandem. Er is al gezegd dat met zo’n installatie de warmte eruit gejaagd wordt. Aan de zuidkant wordt ventilatie aangebracht. Dat kost € 60.000,--. Voor de noordkant geldt hetzelfde bedrag. Hiervoor moet hij niet alleen naar de raad maar ook naar beide schoolbesturen.
Mevrouw Bos vraagt waarom niet kan worden volstaan met een openslaande ramen.
De heer Post legt uit dat dit voor de lange termijn geen oplossing is. Hij zegt toe zo snel mogelijk rond de tafel te gaan met beide schoolbesturen. Daarna gaat er een kredietverzoek naar de raad. Heeft mevrouw Bos wat betreft het Botjeszandgat aanwijzingen dat er tegen de bepalingen van het bestemmingsplan is gehandeld?
Mevrouw Bos zegt dat er na de imbressing geen landbouwbestemming meer geldt.
Zo werkt dat niet, aldus de heer Post. Na de imbressing is gezegd dat veiligheid voorop staat. Op dit moment is de provincie aan zet. Er geen activiteiten aangetroffen die strijdig zijn met het bestemmingsplan.
Mevrouw Bos vraagt hoe lang het duurt voor de uitslag van het onderzoek er is.
De heer Gruben wijst erop dat dit aan de provincie ligt.
De heer Post beantwoordt vervolgens de vraag over de besteding van de resterende gelden van de fietsenstalling. Het is te weinig voor de klimaatbeheersingsinstallatie. Bovendien komt het geld uit de algemene middelen. De raad heeft nadrukkelijk opdracht heeft gegeven voor een gymzaal. Hij weet niet of de huidige activiteiten in De Broeckhof verandering ondervinden.
De voorzitter zal laten nagaan of de verhoging van de kosten voor brandkranen eenmalig is. Ten aanzien van het concept-rapport FOC vraagt hij de raad begrip voor de prioriteit die door het college wordt gegeven aan het overleg met de bestuurlijke partners in de regio. De raad wordt zo snel als dit bestuurlijk mogelijk is geïnformeerd.
Mevrouw Siersema vindt dat de raad op een gegeven moment recht heeft op informatie.
De heer Gruben vraagt waarom niet direct na het gesprek terugkoppeling plaatsvindt.
De voorzitter benadrukt dat het om een concept gaat. Of er inzake BMPV een punt van no-return is, ligt aan de raad. Die moet zich straks uitspreken. Overigens hoort de raad zo snel mogelijk of de juniraad haalbaar is voor definitieve besluitvorming.
De heer Gruben spreekt zijn teleurstelling uit dat sommige raadsleden de raadsvergadering vroegtijdig hebben verlaten. Dat kan niet als volksvertegenwoordiger.

De voorzitter gaat vervolgens over tot besluitvorming.
De voorjaarsnota 2009 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.

Overeenkomstig het advies van de raadsvoorzitter worden de stukken 1 ‘Advies van SER’ en 2 ‘Brief CNV, lokale lasten’ ter afdoening in handen van het college gesteld.

Overeenkomstig het advies van de raadsvoorzitter wordt punt 3 ‘Brief Stichting Passantenhaven Zuidbroek’ ter kennisgeving aangenomen.

Mededelingen:
Vrachtauto bureau Openbare Werken:
De heer Dijkman merkt op dat de offerte van ESA geen inruilwaarde vermeldt.
De heer Nieland zegt dat de inruilwaarde al van het genoemde bedrag af is.

Ter inzage:
Eindrapport Goudappel Coffeng treinstation Muntendam:
Op zich biedt het rapport kansen, aldus de heer De Wekker maar er staan wel een paar onjuistheden in. Het rapport is te negatief wat betreft het reizigerspotentieel Veendam-noord.
De heer Ploeger zegt dat het college zich nog niet over het rapport heeft uitgesproken. De fouten waar de heer De Wekker naar verwijst zijn reeds geconstateerd en gemeld aan de samensteller.

Jaarverslag brandweer MPV:

De heer Dijkman vraagt waarom Pekela twee brandweerkazernes heeft.

Operationele prestaties brandweer MPV:
De heer Dijkman vindt het opvallend dat Menterwolde zo laag scoort voor de opkomsttijd. De meeste brandweerlieden wonen in Zuidbroek.

Rapport ‘Krachtiger besturen in Groningen’ van de VGG:

De heer Dijkman informeert wat het rapport toevoegt, dit gelet op BMPV.

De voorzitter licht toe dat Pekela op basis van het regionaal dekkingsplan twee kazernes moet hebben. De score in de opkomsttijd van Menterwolde is altijd relatief laag geweest. Dit komt doordat niet alle brandweerlieden uit Zuidbroek komen. Komende dinsdagavond is er een ledenvergadering van de VGG. Wie belangstelling heeft is van harte welkom.

6.  Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Vervallen.

7. Notulen raadsvergadering 23-4-2009 en toezegginglijst 11-5-2009.
Tekstueel.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding van. Beleidsnotitie paardenhouderij:

Mevrouw Siersema merkt op dat er geen antwoord is gegeven op de vraag van de heer Veldink (inspreker) wat er gebeurt als hobbymatig overgaat in semi-bedrijfsmatig.
Overgang van hobbymatig en semi-bedrijfsmatig is een wijziging zegt de heer Ploeger. Er wordt dan getoetst. 

Actielijst 11-05-09:
- Vrijwilligersverzekering:

Er is bewust gekozen voor de VNG-verzekering. De polisvoorwaarden zijn aantrekkelijker en het is budgettair neutraal.
- 15%, brief CAK:
De uitleg staat op papier en wordt uitgereikt.

8.  Sluiting.
De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.