Concept raadsnotulen d.d. 07-05-2009

Vergadering van de raad der gemeente Menterwolde,
gehouden op donderdag 7 mei 2009
om 20.00 uur in het gemeentehuis te Muntendam.

Aanwezig zijn:
- de voorzitter, de heer E.A. van Zuijlen;
- de leden, t.w. de dames B. van Bruggen-Schuitema, H.I. Jansen-Weijer, T. de Roo en M. Siersema en de heren S. van Bruggen, M. Dijkman, E. Gruben, G.J.J. Huizenga, H. Loer, S. Olthof, D.J.R. van de Wege en P.D.M. de Wekker;
- de wethouders: de heren M. Ploeger, M.H. Post (aanwezig vanaf 20.45 uur) en J. Velthuis;
- de griffier, mevrouw F.A.P. Grit;
- de gemeentesecretaris, de heer K. Nieland.
Met kennisgeving afwezig: de dames M.E. Bos-Carabain en L.R.C. Meijer en de heer R.M.J. Lanting.

Voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen de fracties vragen stellen aan het college. De vragen van de fracties en de beantwoording door het college zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

1. Opening.
De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen in de raadzaal en de luisteraars van Omroep Menterwolde van harte welkom.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht.
De heren Bouter, Ubels en Knottnerus en de dames Swierenga, Wieringa en Veenstra melden zich voor agendapunt 5 ‘Besluitvorming centrumplanontwikkeling Zuidbroek’.

4. Beroep terzake gevraagde woonbestemming Beneden Veensloot 47 te Meeden.
Mevrouw Siersema gaat niet akkoord met het voorstel. De dorpsvisie biedt mogelijkheden voor incidentele woningbouw, onder andere aan de Beneden Veensloot. Een woning op het perceel nummer 47 tast het lint niet aan omdat er op deze plek geen ‘doorkijk’ is. Ze dringt erop aan om opdracht te geven voor een stedenbouwkundig onderzoek voor in eerste instantie alleen deze locatie. Tot slot:burgers mogen geen slachtoffer worden van de nieuwe contingentering.
De heer Van Bruggen stelt voor om het advies van de bestuursrechter op te volgen.
Mevrouw Van Bruggen sluit zich daarbij aan.
De heer Ploeger erkent dat de situatie schrijnend is. Echter, medewerking in dit geval leidt er ongetwijfeld toe dat er meer verzoeken komen en dat werkt door in het totale beleid. Daar komt bij, toestemming voor deze locatie betekent weigering voor een andere locatie.
Mevrouw Siersema heeft begrip voor de uitleg en beseft dat precedentwerking voorkomen moet worden. Zij pleit er nogmaals voor om vooruitlopend op de procedure onderzoek te laten doen naar deze specifieke locatie.
De heer Ploeger is daar geen voorstander van. De raad moet die afweging dan bij ieder afzonderlijk verzoek maken. Dit houdt in extra werk voor bestuur en organisatie en bovendien het gevaar van willekeur.
De heer Van Bruggen zegt dat de bestuursrechter aandringt op uitstel tot na het onderzoek. Vanavond ligt er een voorstel om volledig af te wijzen. Het verschil is essentieel.
De heer Ploeger legt uit dat er in principe niets verandert.Vroeg of laat moet de raad zich uitspreken. Op grond van de geldende regels kan het niet. Mocht het perceel uiteindelijk toch een bouwbestemming krijgen, dan kan de familie Oortwijn een nieuwe aanvraag doen.
Alhoewel de heer Gruben er vanuit sociaal oogpunt moeite mee heeft, volgt hij het advies van het college. Komt er alsnog een woonbestemming op het perceel en de familie Oortwijn doet een nieuw verzoek, dan mag de beslissing niet weer zo lang op zich laten wachten.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
De fracties Kritisch Menterwolde, ChristenUnie, B. van Bruggen en Groep Weijer & Meijer stemmen tegen.
De fracties PvdA, CDA en GroenLinks stemmen voor.
Het voorstel is aangenomen met 8 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

5. Besluitvorming centrumplanontwikkeling Zuidbroek.

Voorafgaand aan de behandeling van dit punt zegt de voorzitter dat de raadsleden ter voorbereiding op het onderwerp onder geheimhouding bepaalde stukken hebben kunnen inzien. De geheimhouding moet vanavond formeel bekrachtigd worden (de eerstvolgende raadsvergadering).
De raadsleden bekrachtigen de geheimhouding.

Achtereenvolgens maken de heren Bouter, Ubels en Knottnerus en de dames Swierenga, Wieringa en Veenstra gebruik van het spreekrecht.

De heer Bouter, eigenaar van het pand Spoorstraat 25, geeft zijn visie op de gang van zaken en de gevoerde onderhandelingen. Hij gebruikt daarbij informatie uit de mail die hij 29 april jongstleden naar de raadsleden stuurde. Kort samengevat schetst hij begin juli 2008 een samenwerking met de gemeente overeen te zijn gekomen tot ontwikkeling van het centrumgebied. Gaandeweg begon de communicatie stroef te verlopen. Volgens hem is dat onder meer te wijten aan de onderhandelingstrategie van de projectleider. Voor Bogor was dit uiteindelijk één van de redenen om afstand te doen van het pand, waarop het aan de gemeente is aangeboden. Hierop is geen tegenbod gedaan.
De voorzitter onderbreekt de heer Bouter en vraagt hem nadrukkelijk om in zijn betoog geen namen te noemen van ambtenaren. Het college is bestuurlijk verantwoordelijk.
De heer Bouter vervolgt met te zeggen dat wanneer de gemeente het pand Tepper niet koopt en ervoor kiest een supermarkt te ontwikkelen op het Tandemterrein, Bogor genoodzaakt is zich te verdedigen. Hij hoopt er op een constructieve manier met de gemeente uit te kunnen komen.
Mevrouw Siersema vraagt of het nog relevant is dat het pand Tepper een foodbestemming heeft, nu er al een paar jaar geen foodvoorziening meer in zit.
De heer Bouter zegt dat C1000 tot 2013 een huurovereenkomst had. Desgewenst wil hij de uitkomsten van het DPO-onderzoek toesturen
Mevrouw Jansen vraagt waarom de gesprekken uiteindelijk staakten. Is in de gesprekken met de heer Ploeger gesproken over een tegenbod?
De heer Bouter geeft beleefdheidshalve geen antwoord op de eerste vraag. De tweede vraag beantwoordt hij ontkennend.
De heer De Wekker vraagt of de heer Bouter kan onderbouwen dat er een conflict is tussen de gemeente en de heer Tepper.
De heer Bouter zegt informatie te kunnen aanleveren.
De heer De Wekker vraagt vervolgens of het klopt dat Bogor door de gemeente als bliksemafleider is ingezet richting de heer Tepper.
In zijn optiek is dit wel het geval, aldus de heer Bouter.

De heer Ubels vindt het bezwaarlijk dat de burgers en handelsvereniging niet bij deze plannen zijn betrokken. De suggesties op voorgaande plannen zijn nog niet eens teruggekoppeld naar de bevolking. Een bloeiend winkelhart lukt alleen als we er samen, met middenstand en bevolking, voor gaan. Hij dringt er bij de raad op aan om het college duidelijk te maken dat de nu gevolgde procedure niet de juiste is.

De heer Knottnerus begint zijn betoog met te zeggen dat beide varianten uiteindelijk even duur zijn. Het college wekt de indruk dat de tweede variant is ontwikkeld omdat men niet meer met de onderhandelingspartner uit de eerste variant door één deur kon. Als onderhandelaars elkaar niet vertrouwen dan kan je de tegenpartij toch vervangen? Zijn gevoel zegt dat het college opteert voor variant twee. Hij besluit met te zeggen dat het college er al tien jaar niet uit komt. Tijd voor de raad om daar consequenties uit te trekken.

Mevrouw Swierenga, namens handelsvereniging EMM, vindt het belangrijk dat de panden aan de Spoorstraat een winkelfunctie krijgen of behouden. Bij variant twee staat de supermarkt los van de winkels. Omdat de loopafstand naar de parkeerplaats bij de supermarkt van variant twee te ver is zal er extra parkeergelegenheid nodig zijn in de Spoorstraat. Al met al kan scenario twee haar goedkeuring niet wegdragen.

Mevrouw Wieringa merkt op dat bij de voorlichtingsavonden nadruk werd gelegd op transparantie. De bevolking moest nu echter uit de krant vernemen dat er nieuwe plannen zijn. Is er nagedacht over de bevoorrading van de supermarkt, de belangstelling voor woningen aan de Vlaslaan, de waardevermindering van de huizen? En hoe lang moeten we nog wachten op woningen voor senioren? Zij wenst de raad veel wijsheid.

Mevrouw Veenstra, namens de SP, zegt dat uit een gisteravond door de SP georganiseerde bijeenkomst bleek dat er veel vragen leven bij de bevolking: hoe zit het met de parkeerproblematiek, wat gebeurt er met de oude supermarkt, wanneer komen er seniorenwoningen? Spreekt de raad vanavond een voorkeur uit en wordt het budget afgekaderd dan kan het college aan de slag gaan. Zij opteert voor variant 1. Dan is sloop van woningen overbodig, wordt de verkeersproblematiek meegenomen en ontstaat er geen ‘puist’ op de locatie van de oude supermarkt.

De vergadering wordt 15 minuten geschorst.

De heer Gruben wil alvorens uitspraak te doen graag antwoord op de volgende vragen:
- hoe heeft het college gereageerd op de biedingen van Bogor?
- is er contact geweest met de eigenaren van de te kopen panden? Zo ja, hoe staan ze tegenover
verkoop?
- komen beide varianten overeen met de conceptdorpsvisie Zuidbroek?
- kan bij variant 1 de weginrichting vanaf de Klaas Woltjerweg tot spoor meegenomen worden? Zo ja, wat zijn de meerkosten?
- wordt het hoofdriool gehandhaafd?
- wordt de verkeersoverlast groter bij variant 2 en is er gedacht aan maatregelen?
- wordt Vriesbouw betrokken bij eventuele uitwerking van plan 2?
- hoe worden belanghebbenden bij de plannen betrokken?
- ingeval van variant 2: hoe valt een ‘puist’ te voorkomen op de locatie Tepper?
- wat zijn de financiële gevolgen voor andere projecten en is het mogelijk de financiering af te schrijven over meerdere jaren?
Het is zaak om de hele bevolking bij de plannen te betrekken.
De heer De Wekker zegt dat bij beide varianten de verkeersproblematiek een rol speelt. Is bij beide varianten parkeren op de Novylocatie een optie? Komen er bij variant 2 alleen parkeerplaatsen bij de supermarkt of ook langs de Stationsstraat? Hij informeert naar de gevolgen voor andere projecten. Zuidbroek verdient een oplossing, maar de andere dorpen mogen niet vergeten worden. Hoe lang duurt een onteigeningsprocedure?
Mevrouw Jansen vraagt waarom er een nieuwe variant is geïntroduceerd. Terwijl over plan 1 geheimzinnig is gedaan met besloten vergaderingen komt plan 2 zomaar uit de lucht vallen. Het is kwalijk dat de burgers er niet in gekend zijn. Waarom zijn de gesprekken met Bogor gestaakt? Waarom onteigening van het pand Bogor bij plan 2; het pand is toch niet meer nodig? Als er een rechtszaak volgt brengt dat kosten met zich mee. Is het bedrag van 2,4 mln. voor variant 1 inclusief de 1 mln. die al is uitgegeven?
Mevrouw Siersema pleit ervoor om bij variant 2 het stationsgebied achterwege te laten. Het mag niet zo zijn dat plan 2 daardoor prioriteit krijgt terwijl plan 1 het meest haalbaar is. Voor plan 1 is alleen overeenstemming nodig met de eigenaar. Komt er nog een inspraakronde voor variant 1? Wordt er nog dooronderhandeld met de heer Bouter? Zolang er een industriegebied is bij de Stationsstraat heeft het weinig zijn om het centrum verkeersluw te maken. Beter is om te investeren in een andere ontsluiting van dat industrieterrein. Zij opteert voor variant 1.
De heer Dijkman zegt dat de raad om een keuze wordt gevraagd terwijl de gevolgen van die keuze nog niet duidelijk zijn. Bij plan 1 ontbreekt invulling van het Tandemterrein. Bij plan 2 ontstaat een ‘puist’ in het centrum. Hij heeft de volgende vragen:
- hoe sterk staat Bogor in een eventueel planschadetraject?
- is er gereageerd op de brief van 5 april van Bogor, inzake aankoop?
- heeft Bogor bij de verkoop rekening houdt met afkoop van de huurovereenkomst?
- wat valt er te verwachten uit het DPO-onderzoek?
- wat gebeurt bij variant 1 met de Pijpstraat?
- is er een gegadigde voor de supermarkt? Dit geldt voor variant 1 en 2.
- zijn er verplichtingen richting Bogor inzake de intentieverklaring?
- wat zijn de gevolgen van een onteigeningsprocedure van het pand Tepper?
- waarom komen er bij variant 2 geen sociale huurwoningen?
- is Vriesbouw partij, bij beide varianten?
De heer Van Bruggen vindt variant 2 op zich een goed alternatief maar het is bezwaarlijk dat de winkelvoorzieningen niet op één plek geconcentreerd zijn. Bovendien moeten er weer woningen aangekocht worden. De dorpsvisie gaat uit van concentratie van het centrum bij de locatie Tepper waarvoor panden zijn aangekocht. Hij vreest dat er een lange procedure volgt die geld gaat kosten. Is daar rekening mee gehouden? Hoeveel vertraging levert dit op? Hij dringt erop aan de onderhandelingen met Bogor voort te zetten.
Mevrouw Van Bruggen zegt dat zij in eerste instantie enthousiast was over variant 2. Maar alles tegen elkaar afwegend en gelet op de summiere financiële onderbouwing is het bijna onmogelijk een afweging te maken. Zij pleit voor uitstel.

De vergadering wordt een half uur geschorst.

Na opheffing van de schorsing antwoordt de heer Ploeger als volgt. Voor dit college staat vergroting van de leefbaarheid in Zuidbroek voorop. Bij de ideeën is steeds uitgegaan van een totaalvisie naar de toekomst en een integrale aanpak van het gebied tussen spoor en brug. Hij kan zich de gevoelens van scepsis bij de bevolking voorstellen. Men dient zich echter te realiseren dat de financiële mogelijkheden steeds beperkt waren. Vanavond wordt de raad om krediet gevraagd. Hij benadrukt dat er geen conflict is met Bogor maar een zakelijk meningsverschil. Bogor heeft in februari 2008 een mondelinge overeenkomst gesloten met de familie Tepper over de aankoop van onroerende objecten in de Spoorstraat. Dat is 6 februari schriftelijk bevestigd waarna Bogor bij de gemeente meldde dat er een akkoord was bereikt met Tepper. In maart 2008 is de intentieovereenkomst gesloten tussen Bogor en de gemeente. De heer Bouter stelt dat de communicatie niet optimaal was. Er kan echter ook gesteld worden dat de inzet van Bogor niet aan de verwachtingen voldeed. Het vermoeden is dat de afkoopsom van het huurcontract in het totaalbedrag zit. Bogor is nog steeds welkom, zowel voor scenario 1 als 2. Voor alle duidelijkheid, voor het vestigen van winkels in het pand Tepper is een bestemmingsplanwijziging nodig omdat het terrein te beperkt is. Een paar maanden geleden is toegezegd dat het college voor 1 mei met scenario’s zou komen voor Zuidbroek. Van een overvaltechniek is dus geen sprake. De termijn was te kort om naar de burger gaan. Bovendien moet het niet zo zijn dat derden hun voordeel doen met de plannen. Maakt de raad vanavond een keuze dan volgt er een nadere onderbouwing en gaan we richting bevolking. Er kunnen bezwaren komen, maar dat geldt voor beide plannen. Op de vragen van de fracties het volgende. Er is kort van te voren contact geweest met de eigenaren van de aan te kopen panden. Zo’n korte termijn is niet ongebruikelijk, in verband met het risico van verkoop. De eigenaren hebben aangegeven dat er te praten valt. Wat betreft de dorpsvisie: de provincie wil daar meer samenhang in. Daar moet de raad nog over discussiëren. Scenario 2 is een integrale visie, zowel voor de korte als de lange termijn. Hij weet niet wat de meerkosten zijn als bij variant 1 de weginrichting tussen de Klaas Woltjerweg en het spoor wordt meegenomen. Waarschijnlijk rond de 7 à 8 ton. Hij vindt dat het college morele verplichtingen heeft richting Vriesbouw. Zodra de werkzaamheden van start gaan wordt het hoofdriool bekeken. In de inspraak komt de verkeersoverlast voor omwonenden van het oude Tandem-terrein aan de orde en hoe die te beperken. Over de ‘puist’ op locatie Tepper het volgende. Voor plan 2 is onteigening het uiterste middel. Er moet onderzocht worden wat de financiële gevolgen zijn voor andere projecten in de gemeente. Voor deze periode moeten middelen vrij gemaakt worden voor De Nije Hörn en Hereweg. Er is gevraagd naar parkeren bij de Novy-locatie. Scenario 1 gaat ervan uit dat gebied verkeersluw te maken met een doorkijk naar de haven. Hij benadrukt nogmaals dat er conform de afspraak met de raad een nieuwe variant is. Bovendien, de raad nam zelf een voorbereidingsbesluit waarmee is aangegeven dat men wellicht een andere invulling wil geven aan het centrum. De gesprekken met Bogor zijn gestaakt omdat het college het vermoeden had dat er van het genoemde bedrag niet veel meer af zou gaan. Niet alleen Bogor, maar ook anderen kunnen planschadevergoeding vragen. De 2,2 mln. is inclusief de 1 mln. die al is geïnvesteerd. Na vanavond gaan we naar de bevolking; het college wil ook de kwetsbare groepen opzoeken. De opmerking van mevrouw Siersema over de verkeersproblematiek in relatie tot het industrieterrein Zuidbroek, is terecht. Het CDA drong in het verleden al aan op een andere ontsluiting. Wellicht is een tweede brug over het Winschoterdiep een alternatief. De heer Dijkman informeert naar sociale woningbouw. Dat moet in overeenstemming met de woningbouwstichting. De gemeente zelf wil graag invulling geven aan woningbouw voor senioren. Naar aanleiding van de opmerking dat bij scenario 2 de winkelvoorzieningen niet geconcentreerd zijn zegt hij dat dat nu ook niet zo is. De winkels zitten aan beide kanten van de brug. Dat bij scenario 2 de supermarkt minder in zicht is, is niet verkeerd omdat het meestal niet de mooiste panden zijn. Het pand Bogor kan een invulling krijgen die recht doet aan de centrumfunctie. Voor beide plannen moet het bestemmingsplan worden aangepast. Wordt er bezwaar gemaakt dan duurt de procedure langer. Mevrouw Van Bruggen vraagt of de beslissing uitgesteld kan worden. Dat kan. Maar over de summiere onderbouwing het volgende: 3 maanden lang is wekelijks gewerkt aan de financiële vertaalslag. Dat was een gigantische operatie.

De voorzitter zegt dat er grote eensgezindheid binnen het college is om iets te doen aan het centrum van Zuidbroek. Het is gebruikelijk dat de ambtelijke staf veel werk verricht. Het is bezwaarlijk dat een inspreker probeert een wig te drijven tussen ambtelijke staf en bestuur.

De vergadering wordt 10 minuten geschorst.

De heer Gruben stelt een paar aanpassingen voor. De PvdA is bereid een krediet beschikbaar te stellen maar wil dat er wordt onderzocht wat het betekent als dit krediet geheel of gedeeltelijk wordt geactiveerd. Hij dringt erop aan dat het college op zo kort mogelijke termijn de inspraak start, met alle betrokkenen waaronder de meest kwetsbaren. Zijn fractie wil dat beide varianten in het onderzoek worden meegenomen. Daarna moet er geïnformeerd worden richting raad zodat die kan kiezen uit beide varianten.
Het verbaast mevrouw Jansen dat de variant waar het college destijds zo enthousiast over was nu niet zo’n goeie blijkt te zijn. Was het voor plan 2 nodig geweest de 3 woningen aan het Tielmanslaantje en het Novy-pand aan te kopen?
Het voorstel van de PvdA spreekt mevrouw Siersema aan. Zij is er voorstander van om het budget beschikbaar stellen en dan in tweede instantie terug te komen op de variant. Beide varianten moeten aan de bevolking worden voorgelegd. Zij wil graag een termijn afspreken
De heer De Wekker is voor een integrale aanpak van het gebied tussen het spoor en de brug. Ook hij is voor beschikbaarstelling van het krediet en een onderzoek op zo kort mogelijke termijn naar beide varianten. Hij vindt de huidige vraagprijs van Bogor te hoog, dat kan geen uitgangspunt voor onderhandelingen zijn.
De heer Dijkman stemt in met het voorstel van de PvdA.
Ook de heer Van Bruggen kan zich zich vinden in het voorstel van de PvdA. Wat wordt bedoeld met ‘op korte termijn’?
De heer Gruben zegt dat iedereen de kans moet krijgen mee te praten en te adviseren. Wegens vakanties is inspraak in juli/augustus niet verstandig. Tot slot nog het volgende. Er wordt steeds gesproken over de ‘puist’ van locatie Tepper, maar er moet ook een oplossing komen voor het gebied van De Tandem.
De heer Van Bruggen stemt ermee in een krediet beschikbaar te stellen. Hij dringt erop aan om pogingen te doen om er uit te komen met de heer Bouter.
Mevrouw Van Bruggen gaat akkoord met het beschikbaar stellen van het krediet en het oprekken van de tijd. Zij vindt de vraagprijs voor het pand Tepper exorbitant hoog.
De heer Ploeger is blij dat de raad een krediet beschikbaar wil stellen. Of het nou plan 1 of 2 wordt, er kan een supermarkt komen. Variant 1 wordt in de inspraak meegenomen. En ook de discussie over het concentreren van het centrum. Voor vragen over de financiële vertaalslag kan men altijd binnenlopen. Scenario 2 vergt een invulling van het Tandemterrein én een andere invulling van het Bogorterrein. Wat betreft het tijdpad: het college gaat daar aanstaande dinsdag over beraadslagen. Het is zaak dat de raad de opdracht helder formuleert. Tegen mevrouw Jansen zegt hij dat voortschrijdend inzicht er toe heeft geleid om een ander plan te ontwikkelen. Waarschijnlijk was ook bij variant 2 overgegaan tot aankoop van 3 de woningen aan het Tielmanslaantje en het pand Novy. Anders hadden er naast de oude supermarkt nog 3 woningen gestaan. Bovendien moet de haven erbij betrokken worden. Tegen de heer Van Bruggen zegt hij straks contact op te nemen met de heer Bouter.
De voorzitter stelt vast dat een ruime meerderheid van de raad bereid is 2,2 mln. beschikbaar te stellen. De raad vraagt het college met een nader dekkingsvoorstel te komen.
Mevrouw Jansen heeft moeite met de 2,2 mln. In variant 1 is de 1 mln. waar zij eerder naar verwees meegenomen. Zitten de 3 woningen aan het Tielmanslaantje en het Novy-pand bij het bedrag in?
De heer Ploeger legt uit dat het om de totale exploitatieopzet gaat.
De voorzitter informeert of mevrouw Jansen instemt met de 2,2 mln.
Mevrouw Jansen vraagt of zij het goed begrepen heeft dat er eerst inspraak komt voor de burgers.
De voorzitter bevestigt dat. Hij concludeert vervolgens dat de raad unaniem instemt met het beschikbaar stellen van een krediet van 2,2 mln. Hij vraagt de raad in te stemmen met de volgende besluiten:
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 2.200.000,00 voor centrumplanontwikkeling in Zuidbroek met de aantekening dat het college nog komt met een nader dekkingsvoorstel en onderzoekt wat het betekent als dit krediet geheel of gedeeltelijk wordt geactiveerd;
2. Het college start op korte termijn met een inspraakprocedure voor alle betrokkenen ten aanzien van zowel variant 1 als variant 2;
3. Dat de raad een oplossing voorstaat van zowel de situatie met betrekking tot de voormalige supermarkt aan de Spoorstraat als de locatie van de voormalige openbare basisschool “De Tandem” aan de Beatrixlaan.
Het college wordt gevraagd zo spoedig mogelijk de resultaten van de onderzoeken aan de raad voor te leggen. Na aanstaande dinsdag komt er een concreet voorstel over het tijdspad.

De raadsleden stemmen unaniem in.

6. Financiële aangelegenheden.
Er zijn geen opmerkingen over dit agendapunt.

7. Sluiting.
De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

 

BIJLAGE
Vragen raadsfracties + beantwoording

De heer Loer zegt dat er onder de bevolking veel vragen zijn over de ontwikkeling van de Nije Hörn in Muntendam. Hij heeft gehoord dat de projectontwikkelaar inmiddels in het bezit is van de benodigde panden. Is die informatie juist? Zo nee, wat is hiervan dan de oorzaak? Zo ja:
- wat is dan de huidige stand van zaken;

- wat is de invloed van de huidige economische situatie;

- wanneer denkt het college een conceptplan aan de raad te kunnen presenteren?

De heer Ploeger antwoordt dat met uitzondering van het gebouw van de brandweer alle panden in bezit van de projectontwikkelaar zijn. Die maakt nu een plan voor het gebied. Naar verwachting kan dat de 2e helft van dit jaar gepresenteerd worden. Een eerder plan van dezelfde ontwikkelaar werd te volumineus bevonden. De economische situatie is ongetwijfeld van invloed; de verkoop van woningen en bedrijfspanden gaat momenteel moeilijk.

De heer Loer informeert vervolgens of het college inmiddels in het bezit is van het 2e onderzoeksrapport naar de vestiging van een Factory Outlet Center in Zuidbroek. Zo nee, waarom niet en wanneer is het rapport er dan wel? Zo ja, wat is de uitkomst, wat zijn de conclusies van het college en wat zijn de vervolgstappen?
De voorzitter zegt dat het rapport binnen is en dat het aanstaande dinsdag in het college wordt besproken. Zodra de gezamenlijke partners ervan in kennis zijn gesteld wordt het rapport naar buiten gebracht. Tot die tijd doet hij er geen uitspraken over.