Raadsvergadering d.d. 28 mei 2009

Veel eensgezindheid......

Voor aanvang bood dhr. Huizenga het verslag aan van de enquete, die de PvdA heeft gehouden in Muntendam. Er waren geen vragen voor het vragenuur.
1. Opening.
Afwezig waren de heren Loer en Lanting.

2. Vaststellen agenda.
Agendapunt 6: de conceptbegroting 2010 en de jaarrekening 2008 van de Streekraad Oost-Groningen worden eerst in de commissievergadering besproken.

3. Spreekrecht burgers.
Niemand vroeg spreekrecht.

4. Behandeling voorjaarsnota (tussenbalans) 2009.

Opvallend was dat eigenlijk alle fracties bij dezelfde punten vrijwel dezelfde vraagtekens zetten. Na het voorlezen van de opmerkingen door de fracties volgde een half uur schorsing voor de beantwoording door het College. Als eerste antwoordt weth. Ploeger op de vragen m.b.t. zijn portefeuille.

m.b.t. de kosten voor verdubbeling van de N33:
H
et vorige College stelde al € 2,1 miljoen beschikbaar voor het geheel en € 300.000,-- voor compenserende maatregelen t.b.v. onze gemeente. Met de Gasunie wordt overlegd over een bijdrage als de stikstoffabriek inderdaad in de Tussenklappenpolder wordt gevestigd. Gevraagd is of de gemeente het geld nu al beschikbaar wil stellen i.p.v. pas in 2013/2014. Gemeenten die wat extra voorzieningen willen, moeten dat zelf betalen. Pas in het najaar wordt gepraat over het verplaatsen of de verwijdering van het viaduct Galgeweg. Men wil eerst kijken naar bijv. een fietspad of evt. herstel van de Buitenweg. Ontsluiting van deze weg via de Klingenweg is geen optie.
Treinhalte Duurkenakker Meeden:
In het onderzoeksrapport is te weinig rekening gehouden met Veendam-Noord en de eventuele verbinding naar Stadskanaal-Emmen. Eigenlijk moet eerst de bereidheid van Provinciale Staten, dat het kan, blijken. Zo niet, dan zullen er andere fondsen moeten worden aangesproken. De gronden voor evt. aanleg van parkeerplaatsen zijn nu nog van ProRail en de NS. Die zijn bereid om hierover te praten.
Fietspaden:
Voor de fietsverbinding tussen de Oost- en Westzijde N33 bij de brug en de spoorovergang wordt bekeken of er een fietsbrug kan komen bij een nieuwe brug over het Winschoterdiep. Voor andere verbindingen is overleg nodig met andere gemeenten, bijv. Blauwe Stad en Groene Ster.
Zoutstrooier:
Voor de veiligheid op de fietspaden is een zoutstrooier met meer capaciteit noodzakelijk. Bijvullen onderweg of een extra aanhanger is geen optie.
Asfaltreparaties:
De gepleegde asfalt-reparaties n.a.v. vorstschade betekenen geen dubbel werk bij later onder- houd.
Centrumplan Zuidbroek:
In het College is een notitie van de burgemeester behandeld over hoe het zou kunnen. Dit is (nog) niet naar de raad gegaan. Het ex-Novypand  mag worden verhuurd zolang het niet is afgebroken. Burg. v. Zuijlen stelt voor om beantwoording van vragen m.b.t. het Centrum Zuidbroek uit te stellen totdat er binnenkort weer over wordt gesproken. Volgende (= deze) week is er weer een gesprek met Bogor. Op hun verzoek met juridische bijstand.
Nije Hörn:
Met Proj. ontw. Brands en de architect wordt gesproken over de voortgang en de plannen. Er kan pas getoetst worden als hun plannen bekend zijn. Hopelijk is er tijdens de volgende raadsvergadering meer bekend. Men wil ook graag het brandweergebouw erbij betrekken. Woningbouw: er is een info-avond geweest over het Loeg. Er is wel belangstelling, maar nog niets definitiefs is bekend. Van de twaalf woningen aan de Tolweg zijn er tien verkocht of is er een optie.  
Riolering Kerkstraat/Kromme Elleboog Muntendam:
Er zijn niet of nauwelijks lozingsmogelijkheden om aparte systemen voor regen- en vuil water te realiseren. Daarom is daarvan af te zien. Bovendien is o.a. de verkeersintensiteit te hoog om alles via de Kerkstraat op het riool te lozen.
Jachthaven Zuidbroek:
Het Stichtingsbestuur levert 29 mei de sleutels in uit onvrede met het gemeentelijk beleid. Weth. Post stelt dat in de dorpsvisie en in de centrumplannen de jachthaven nadrukkelijk wordt vermeld. Er is schouw geweest naar de veiligheid en daardoor zijn de steigers hersteld. Uit geldgebrek zou er eerst niet worden gebaggerd. In samenhang met het Winschoterdiep lukte dit toch. Van achterstallig onderhoud is volgens hem geen sprake, alleen snoeien is voldoende. Jammer dat er alleen met de voorzitter van de stichting is gesproken. Er is een batige exploitatie; gekeken wordt nu of het toezicht gaat via een ‘eigen’ ambtenaar of via het reïntegratietraject. Over extra geld kan alleen worden gesproken als het samenvalt met de plannen voor het centrum Zuidbroek of de Broeckhof.
Klimaatbeheersing in Obs. De Tandem:
De weth. is het volkomen eens met de raad dat de situatie hiervan onwenselijk is. Er is een zodanig grote ingreep nodig dat de werkzaamheden voor klimaatverbetering in de vakantie moeten plaatsvinden. De huidige vorm is weliswaar volgens het bouwbesluit, maar ver onder de maat.
Gymzaal bij het Kwartet:
In juni komt het raadsvoorstel hierover. De sportvoorzieningen bij de Broeckhof zijn geen alternatief meer. Het Broeckhof bestuur bepaalt wat er met die ruimte gebeurt. De gymzaal is er in eerste instantie voor de scholen. Verenigingen kunnen er ook gebruik van maken, maar die willen vaak ook consumpties gebruiken en dat kan niet hier.
Botjeszandgat:
De Provincie is de toezichthouder. Onbekend is nog wat de consequenties zijn van de inbressing (= inzakken van de oever). Vooralsnog geldt de intentieverklaring met Borgmeren.
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB):
Hieruit komen extra gelden om ‘bewegingsarmoede bij te weinig actieven’ terug te dringen, overgewicht bij de bevolking te verminderen en daardoor de kans op allerlei gezondheidsproblemen en om een ‘beweeg- vriendelijk omgeving’ te realiseren. Zowel mw. Bos als mw. van Bruggen vroegen zich af of men hierin niet te veel doorschiet. Er zijn al veel goede sportinitiatieven. De weth. vond het teleurstellend dat zij er tegen waren. Het gaat om een verbeterd BOS+ programma, waarbij de Gemeente meelift met de landelijke subsidiemogelijkheden.
WMO:
Weth. Velthuis uit zijn teleurstelling over het feit dat het niet is gelukt om met de Oost-Groninger gemeenten te komen tot een bestek m.b.t. WMO.
Bijstandsregeling zelfstandigen:
Alle betrokkenen hebben hierover bericht gehad. Een ambtenaar is hiervoor belast. Het Rijk vergoedt 75% van de kosten van de regeling, de Gemeenten 25%. De St. Welzijn Menterwolde heeft
€ 32.000,-- ontvangen t.b.v. armoedebestrijding bij jeugd. Hiervan is € 10.000,-- al besteed aan o.a. kleding, boeken etc. Een structurele regeling uit Den Haag zou eigenlijk beter zijn.
Jeugdsoos Noordbroek:
Volgende (= deze) week bespreekt het College drie scenario’s voor een nieuwe jeugdsoos in Noordbroek.
Taalcoaches:
T.b.v. het inburgeringtraject lijken een 30-tal taalcoaches nodig te zijn. Dit zijn vrijwilligers die nieuwkomers helpen om Nederlands te leren. Het Rijk stelt éénmalig geld beschikbaar voor de organisatie ervan. Om deze vrijwilligers te belonen blijft een nobel streven, maar er zijn meer vrijwilligers...
Discriminatie Meldpunt Groningen:
Per 1 januari 2009 moet elke gemeente een dergelijk meldpunt hebben. Verplicht zijn een ‘klachtenbehandeling’  en een ‘registratiepunt’ op dit gebied. De Gemeente heeft zich aangesloten bij het Meldpunt Groningen. De meldpunten zijn de Steunstee’s, zij krijgen ondersteuning.
Centrum voor jeugd en gezin:
In de zgn. ‘junicirculaire’ wordt de vergoeding voor een verplicht Centrum voor jeugd en gezin bekend. Deze nieuwe verplichting werkt budgettair neutraal.
Bellingwedde/Menterwolde/Pekela/Veendam (BMPV):
Gevraagd werd een bedrag van € 940.000,-- als aanloopkosten. De raad vroeg unaniem naar de samenstelling hiervan. De grote vraag was hoe het zou gaan als Bellingwedde afhaakt. (Dit is inmiddels gebeurt!) Wat betalen zij dan wel/niet en welke consequenties heeft dat voor de rest. De burg. heeft er kennis van genomen dat de raad de stukken hierover drie weken vooraf wil ontvangen. Als Bellingwedde afhaakt is het onduidelijk wat de consequenties zijn. Op 2 juni is er weer een gesprek. De raad gaat over het geld, het College neemt het besluit.
Oost-Groningen Digitaal:
Hiervoor wordt € 102.000,-- gevraagd t.b.v. tijdelijke personeelskosten om de software systemen van deelnemende gemeenten op elkaar aan te passen. Door de vorming van de nieuwe gemeente Oldambt en (B)MPV is het zaak dat allen met hetzelfde systeem werken. Dit is ook goedkoper. Onduidelijk is nog hoe deze kosten over (B)MPV worden verdeeld.
Outletcenter:
Op 28 juni a.s. wordt met de partners gesproken over het rapport hierover.
Het blijft moeilijk om bij aanbestedingen de juiste bedragen te ramen. Dhr. Gruben wijst er op, dat door te hoog ramen de fracties misschien andere keuzes maken. Hierna volgde de tweede termijn van de fracties. Dhr. Gruben wees er o.a. nogmaals op dat het onmogelijk is om in juni al over (B)MPV te spreken. Als er op 2 juni over gesproken wordt, lukt het niet om de raad drie weken voor de raadsvergadering de stukken te sturen.
Mw. Bos merkte op, dat er nu € 940.000,-+ € 102.000,-- wordt gevraagd voor (B)MPV, maar hoe is de verdeling als Bellingwedde niet meedoet? Misschien is het nu het moment om de Buitenweg op te knappen met gelden van Rijkswaterstaat, aldus mw. Bos. Dat ontlast het verkeer in Heiligelaan, Uiterburen, Zuiderstraat en Scheemderstraat. Volgens het huidig bestemmingsplan geldt Botjeszandgat toch als landbouwgrond: wie draait op voor de inbressingskosten? De VVD kiest voor het eerste centrumplan Zuidbroek. Mw. Siersema vraagt wanneer de bevolking weer op de hoogte wordt gehouden over de plannen. Wanneer hoort de raad over het outletcenter? De heer van Bruggen was benieuwd over wanneer de raad iets hoort over Nije Hörn.
 
Om 22.55 uur vertrekt groep W/M. De volgende ochtend is het weer vroeg dag.
Het College antwoordt vervolgens in tweede termijn onder meer:
Weth. Ploeger stelt dat het kort door de bocht is dat Rijkswaterstaat meebetaalt aan het opknappen van de Buitenweg. Door allerlei oorzaken lukt het niet om al in juni te praten over Centrumplannen Zuidbroek. Hopelijk lukt dat wel v.w.b. Nije Hörn. Weth. Post legt uit dat het NASB is te beschouwen als een gewoon BOS+ (bewegen op school) project, om buurten en groepen te bereiken, wat nu nog niet lukt. Er is nadrukkelijk gevraagd om met meer bestuursleden van de jachthaven te praten.
Klimaatmaatregelen Tandem: Er is een bedrag beschikbaar, dat voldoende leek voor een installatie aan de zuidzijde. Er lijkt € 60.000,-- nodig te zijn hiervoor, maar ook evenveel voor één aan de noordzijde. Op zo kort mogelijke termijn komt hij met een voorstel. Na de inbressing geldt dat stuk Botjeszandgat volgens de wethouder niet meer als landbouwgrond. De gymzaal heeft geen consequenties voor de functies van de Broeckhof. De burg. kan nog geen datum noemen waarop de raad wordt voorgelicht over het Outletcenter. Dhr. Gruben wijst er nu op niet weer dezelfde fout te maken als de vorige keer. De raad hoorde/las het toen via de pers. De raad wil alleen info over het rapport, dat betreft een concept, aldus de burg. Het lukt inderdaad vast niet om in juni nog over (B)MPV te spreken. Op de vraag van mw. Bos of het ‘point of no return’ nu is bereikt, antwoordt hij ontkennend. Ook mw. Bos vertrekt nu.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen o.a. een brief van de Passantenhaven Zuidbroek dat de stichting per 1 mei 2009 is opgeheven. Alle vrijwilligers hebben hun functie neergelegd.
Mededelingen:
- De kleine vrachtauto bij Bureau Openbare Werken wordt vervangen door een Mitsubishi Fuso Canter met een zgn. Euro-5-motor. Begroot was € 27.000,--, maar het gaat € 38.500,-- kosten. Dhr. Dijkman is verbaasd dat er geen korting of inruil is vermeld. De ‘oude’ auto blijft echter nog. Dhr. de Wekker merkt op dat er enige onjuistheden staan in het eindrapport van Goudappel Coffeng ‘Bepaling reizigerspotentieel treinstation Muntendam’. Zo rijdt er wel een bus Winschoten-Zuidbroek en is het reizigerspotentieel uit Veendam-Noord niet vermeld. Weth. Ploeger zegt het ook opgemerkt te hebben.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
- Conceptbegroting 2010 en de conceptjaarrekening 2008 van de Streekraad Oost-Groningen. Beiden zijn verschoven naar de commissievergadering.

7. Notulen raadsvergadering

23-04-2009 + actielijst/toezeggingenlijst versie 11-05-09.
Mw. Siersema vraagt wat er gebeurt als er een hobbymatige paardenhouderij wordt gewijzigd in een beroepsmatige.
Weth. Ploeger antwoordt dat dan volgens de nieuwe regels wordt getoetst. De notulen worden  onveranderd goed- gekeurd en vastgesteld. N.a.v. de actielijst kan weth. Velthuis melden dat de vrijwilligersverzekering bij Ver. Ned. Gemeenten weliswaar duurder is dan bij een particuliere verzekering, maar dat de voorwaarden gunstiger zijn.

8. Sluiting.
De burgemeester sluit om 23.25 uur de vergadering. Op 25 juni a.s. bespreekt de raad de jaarstukken 2008.