Raadsvergadering d.d. 7 mei 2009

Ingelaste raadsvergadering
Afwezig waren dhr. Lanting en de dames Meijer en Bos.

Onder grote belangstelling vond deze raadsvergadering plaats. Dit had alles te maken met punt 5 op de agenda; ontwikkeling centrumplan Zuidbroek.

Vragenuur:
De PvdA had vragen over twee onderwerpen;
- Is de projectontwikkelaar van Nije Hörn te Muntendam inmiddels in het bezit van de benodigde panden? En zo ja, wat is de huidige stand van zaken? Volgens de wethouder is dat het geval m.u.v. het pand van de brandweer. Voor bijdrage van de Provincie is eerst planologisch onderzoek nodig. Hij verwacht in de tweede helft van dit jaar een plan te kunnen presenteren aan de raad.
- Is het onderzoeksrapport naar de vestiging van een Factory Outlet Centrum te Zuidbroek al in het bezit van de gemeente? Zo ja, wat zijn de hoofdlijnen en de conclusies die College hieruit trekt? Het antwoord hierop is dat het rapport is ontvangen en dat het College er volgende week naar zal kijken. Vervolgens zal overleg plaatsvinden met bestuurlijke partners, hierna komt er pas uitleg in het openbaar.

1. Opening.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

3. Spreekrecht Burgers.
Er zijn 6 insprekers.

4. Beroep terzake gevraagde woonbestemming Beneden Veensloot 47 te Meeden.
Op 16 april heeft de zitting plaatsgevonden bij de Rechtbank Groningen inzake het geschil tussen de familie Oortwijn-Bakker en de gemeenteraad over de weigering om planologische medewerking te verlenen voor het toevoegen van een extra woonbestemming op het perceel Beneden Veensloot 47 te Meeden.
Vroeger was het antwoord op nieuwbouw aan deze weg nee, echter in de dorpsvisie van januari 2009 wordt er aan incidentele nieuwbouw gedacht. De raad heeft hiermee dus besloten dat incidentele bebouwing mogelijk is, mits er eerst een stedenbouwkundig onderzoek wordt gedaan. 
De bestuursrechter heeft gevraagd of de raad bereid is om de beslissing op bezwaar in te trekken en met besluiten te wachten tot er meer duidelijkheid is over een nadere stedenbouwkundige uitwerking en de regelgeving op het gebied van de contingentering (max. aantal woningen die Menterwolde mag bouwen).
Het college stelt voor om niet tot intrekking over te gaan om de volgende redenen:
- I.v.m. nieuwe dorpsvisie moet nog blijken uit een onderzoek welke percelen eventueel in aanmerking kunnen komen voor nieuwbouw. Resultaten hiervan kunnen nog enige tijd duren. Bij positieve uitkomst voor de familie Oortwijn-Bakker kunnen zij alsnog een  nieuwe bouwaanvraag indienen.
- Er komt op zeer korte termijn een nieuwe contingentering. De gemeente mag aanmerkelijk minder woningen bouwen en dus zullen er prioriteiten moeten worden gesteld. De vraag is of Beneden Veensloot hierbij zal worden gerekend.
Mw. Siersema wil graag dat de raad het bezwaar intrekt, mede gezien de slechte staat van de huidige woning van het echtpaar. Volgens haar pleegt bebouwing op dit perceel geen aanslag op de typische lintbebouwing. Zij zou graag zien dat er een stedenbouwkundig bureau wordt ingeschakeld. Ook de heer en mevrouw van Bruggen willen het advies van de bestuursrechter opvolgen.
Weth. Ploeger wil echter geen precedentwerking. Een extra woning aan de Beneden Veensloot resulteert erin dat er elders een woning minder gebouwd mag worden. De fractie van de PvdA volgt het College ook deze keer weer, al zou zij uit sociaal oogpunt liever anders beslissen.  4  Stemmen zijn tegen het voorstel en 8 voor.

5. Besluitvorming centrumgebied Zuidbroek.
Het grootste deel van de vergadering werd besteed aan dit onderwerp. Zes insprekers zetten zeer veel vraagtekens bij een tweede plan dat door het College onlangs is gepresenteerd voor het centrum van Zuidbroek.
Enige vragen/reacties van de raadsfracties:
PvdA:
- Heeft College gereageerd op brieven Bogor?
- Bij de uitwerking van de plannen moet de bevolking worden betrokken.
- Komen de plannen met de concept dorpsvisie overeen?
- Is er veel overlast voor omwonenden gebied “Tandem”  in plan 2? - Hoe wordt bij plan 2 de “lelijke puist” pand ex-supermarkt  verwijderd?

GroenLinks:
- is het bij plan 1 en 2 mogelijk parkeerplaatsen te maken bij pand vm Novy?
- Op welke termijn kan een eventuele onteigeningsprocedure plaatsvinden?

Groep Weijer/Meijer:
- Wat zijn de argumenten voor het presenteren van het tweede plan?
- Waarom komt er een plan zonder inspraak burgers? 
- Gaat een rechtszaak door Bogor niet heel veel geld kosten?
- Waarom zijn de onderhandelingen met Bogor gestaakt?

Kritisch Menterwolde:
- Wordt er nog onderhandeld met Bogor en komt er een inspraakronde?
- De fractie zou het stationsplan liever apart zien van het centrumplan.
- Vraagt het verkeersluw maken van het centrum niet om een andere ontsluiting?

CDA:
- Wat kunnen de juridische gevolgen zijn bij plan 2?
- Heeft de gemeente gereageerd op het bod tot aankoop van het pand Bogor?
- Is er een geïnteresseerde voor exploitatie van een supermarkt?
- Waarom geen sociale woningbouw bij plan 1?

ChristenUnie:
- Plan 2 redelijk alternatief, bezwaar is uiteentrekking centrum en gedwongen aankoop van drie woningen. 
- Procedure Bogor, levert dit niet nog meer vertraging op?
- Liever weer praten met elkaar!
Wethouder Ploeger was onaangenaam verrast door alle kritiek. Hij ziet in plan 2 een goed alternatief. Volgens hem is alleen een supermarkt bouwen op termijn niet genoeg, het hele centrum van brug tot aan spoor kan in plan 2 voor bijna dezelfde prijs worden aangepakt. Volgens Ploeger is er wel degelijk een bod uitgebracht op pand Bogor, echter het viervoudige werd gevraagd. De heer Bouter van Bogor is nog altijd welkom om mee te praten over de plan(nen), aldus weth. Ploeger. Dit geldt dus ook voor plan 2, in uiterste geval kan onteigening een optie zijn. Het College gaat zeker weer inspraakrondes houden in Zuidbroek. Het gaat er vanavond om dat er geld beschikbaar wordt gesteld door de raad om de beide plannen op te kunnen pakken. De raad heeft zelf gevraagd om alle varianten te bekijken, vandaar plan 2. Ook de minder mobiele bevolking zal om een mening worden gevraagd. De extra brug voor het verkeersluw maken van de Spoorstraat/Kerkstraat kan wellicht dichterbij komen door de bouw van de Stikstofinstallatie op Tussenklappen. Sociale woningbouw kan alleen i.o.m. de woningstichting.
Na een schorsing komt de PdvA met het volgende voorstel:
Nu geld beschikbaar stellen en op korte termijn beide varianten voorleggen aan de bevolking. De raad kan unaniem hiermee instemmen. Volgende week (dus deze week) zal het college bekijken hoe een en ander op redelijke termijn kan worden gerealiseerd.

6. Financiële aangelegenheden.
Geen.

7. Sluiting.
Om 23.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
De volgende raadsvergadering zal zijn op 28 mei 2009.