Raadsvergadering d.d. 23.4.2009

Wel/geen Essentgeld...

In het presidium is besloten om de volgorde van de agendapunten te wijzigen.

Vragenuur:
Dhr. v.d. Wege had namens de PvdA twee vragen:

  • Het kabinet heeft gelden beschikbaar gesteld om extra (ondersteunend) personeel in het onderwijs aan te stellen. Het betreft personeel of loonkostensubsidie. Gevraagd wordt of de gemeente hier gebruik van maakt. Weth. Velthuis merkt op dat het een zaak is van ‘sociale zaken’. Scholen maken er al gebruik van in de vorm van klassenondersteuning. Het is een zaak tussen het UWV en de scholen die er gebruik van kunnen maken. M.b.t. de zgn. combinatiefuncties zegt weth. Post dat er al een vakleerkracht deels wordt ingezet voor buitenschoolse (sport)activiteiten. Het betreft allemaal bestaand beleid, aldus weth. Velthuis.
  • De tweede vraag was of de gemeente in het kader van  de volwasseneneducatie al ‘buurtacademies’ heeft gerealiseerd. Weth. Post verwijst naar het handboek dat in de raadsportefeuille ter inzage ligt. I.s.m. o.a. het Noorderpoortcollege worden cursussen gegeven in de steunpunten in Meeden en Noordbroek. Aan de dorpsraden was gevraagd of er belangstelling voor was. Het gaat om een vraaggerichte aanpak, niet om een aanbodsgerichte.

1. Opening.
Wegens vakantie ontbraken mw. Meijer en mw. Jansen.

2. Vaststellen agenda.
Besloten wordt om punt 8 als eerste te behandelen. De benoemde heren kunnen dan gelijk aan de slag.

3. Spreekrecht burgers.
Dhr. Jacco Swierenga vraagt spreekrecht bij punt 4 en dhr. Martin Veldink bij punt 5.

8. Benoeming van de leden van de rekenkamercommissie Menterwolde.
Onlangs besloot de raad om het contract met de ‘lokale rekenkamer’ niet te verlengen. Wettelijk is een rekenkamer(functie) verplicht. Besloten is nu om in de Rekenkamercommissie de leden van de Ommelander Rekenkamer te benoemen, die ook al werkt voor o.a. Veendam en Winschoten. Dhr. Gruben wil graag in het vervolg bij de benoeming van externe leden weten wie ze zijn en waarom zij worden voorgedragen. Na het afleggen van de eed (dhr. Hans de Graaf, voorzitter) of de belofte (dhr. Jaap van Middelkoop en dhr. Paul Vriends, leden) konden de heren direct aan het werk. Zelf stellen zij een ambtelijk secretaris aan. Het contract geldt voor 3 jaar.

4. Verkoop aandelen Essent.
Namens de SP maakt dhr. Jacco Swierenga gebruik van het spreekrecht. De SP is op alle punten tegen de overdracht van de Essent aandelen. Dit betreft zowel de financiële- als de milieuaspecten. Misschien is groene energie nu nog wel duurder, maar dat gaat in de toekomst niet meer op. Bovendien staat overnamekandidaat RWE bekend als milieuvervuilend door gebruik van o.a. bruinkool.  
Na een lange discussie werd de motie van GroenLinks om tegen te stemmen verworpen met negen stemmen tegen en vier voor (twee GL, CU en KM).

5. Beleidsnotitie paardenhouderij (kaderstellend).
Dhr. Martin Veldink spreekt in. Zijn vraag is of er dezelfde regels worden gehanteerd bij hobbymatige of bestaande paardenhouderijen. Hij ondervindt overlast van een hobbymatige paardenhouderij op 20 m. afstand van zijn achtergevel. Nu er steeds meer paardenhouderijen komen was een eenduidige regeling gewenst, ook al m.b.t. handhaving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen (semi)bedrijfsmatige- en hobbymatige paardenhouderijen. Hierbij is o.a. het winstoogmerk van belang. Gelet wordt o.a. op afstand tot woningen en dorpsrand, al of niet op een betaand erf, bouwvlak, faciliteiten achter de gebouwen en eisen aan kleur en materiaal. Gekeken wordt naar de grootte van de stalruimte, paardenbak, de landschappelijke inpassing en de aantallen lichtmasten.
Alle fracties pleitten voor verlichting tussen 7.00 en 22.00 uur i.p.v. tot 23.00 uur. Een amendement van dhr. van Bruggen om de afstand tussen woningen en paardenbak in alle gevallen op 50m. te stellen haalde het niet. Bij hobbymatige activiteit gaat het vaak om kleinere percelen en blijft het op 30m. Met de aanpassing van de verlichtingstijden werd het voorstel aangenomen.

6. Weigering planologische medewerking tot het bouwen van een woning op het perceel Beneden Veensloot tussen 14 en 16 te Meeden.
Op grond van het huidig bestemmingsplan is dit nu nog niet toegestaan. De dorpsvisie is alleen kaderstellend, dus niet bepalend. De weigering is omdat het technisch onmogelijk is, aldus weth. Ploeger. Bij toekenning zou ook de fam. Oorburg mogen bouwen. De bestuursrechter heeft net gevraagd om de bezwaren aan te houden tot er duidelijkheid is over de contingentering. Voor de dorpsvisie komt er al een stedebouwkundig onderzoek. Hij vraagt om dit aan te mogen houden tot de ingelaste raadsvergadering op 7 mei. De brief van de bestuursrechter is pas ontvangen en nog niet bekeken. Het stedebouwkundig onderzoek maakt onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Onbekend is wanneer dat aan de orde komt. Met elf andere gemeenten is men bezig met een woonplan, met de provincie.

7. Vaststelling bestemmingsplan t.b.v. de aanleg van hoofdaardgastransportleidingen.
De Gasunie is begonnen met de aanleg van aardgas-transportleidingen tussen Rysum (Duitsland) via Midwolda naar Tripscompagnie, tussen Midwolda en Meeden en tussen Oude Statenzijl en Midwolda. Dit in combinatie met een nieuw compressorstation in de gemeente Scheemda. Dit omdat de vraag naar gas groter wordt en er in de toekomst meer geïmporteerd zal moeten worden. Voor het grondgebied van Menterwolde betekent dit dat er tussen Scheemda en Ommen twee parallelle leidingen worden aangelegd. Deze leidingen komen vanuit Scheemda aan de noordkant van Meeden bij de spoorlijn de gemeente binnen. Vervolgens gaan ze in zuidelijke richting parallel aan de Meenteweg. Ten Oosten van Meeden kruist de leiding de Hereweg en verlaat Menterwolde ten westen van het trafostation. Naast deze leidingen zijn er van Scheemda naar Tripscompagnie twee leidingen gepland. Ter hoogte van de Muntewatering lopen deze in westelijke richting via de gaslocatie Tussenklappen naar de locatie aan de Daaleweg bij Tripscompagnie. Omdat voor de aanleg van de leidingen de bepalingen in de bestemmingsplannen Buitengebied Muntendam en Buitengebied Meeden en Zuidbroek/Noordbroek moeten worden herzien is hiervoor een partieel bestemmingsplan opgesteld. Dit plan wordt vastgesteld.

9. Openbaar maken besloten vergadering 29-01-09.
Ook met de openbaarmaking van dit verslag had de raad geen moeite.

10. Ingekomen stukken en mededelingen.
De vier ingekomen stukken zijn ter afdoening gegeven aan het College.

Mededelingen:

  • Er is een zeer constructief gesprek geweest met de Dorspsadviesraad SWM/Dorpsraad Zuidbroek. Men wil wel komen tot een dorpsraad. Men komt er op terug. Volgens mw. Siersema was dit geen unaniem besluit, enkelen trokken zich terug. Zij wil haar motie van vorige maand alsnog indienen.  Dit betrof een regeling waar dorps- en adviesraden aan moeten voldoen en de verdeling van de budgetten. Er volgt een schorsing van tien minuten. Weth. Velthuis ontraadt de motie. Een dorpsraad moet het zelf regelen. Er is een budget dat wordt beheerd door St. Welzijn Menterwolde. Dhr. Lanting vroeg of er ook gesproken is over de herbenoemingen van bestuursleden. Weth. Ploeger zegt dat dat niet gebeurd is, maar men was indertijd wel bereid tot wat aanpassingen. Mw. Siersema trekt de motie in.
  • Voor het aanwijzen van alternatieve trouwlocaties heeft het College o.a. gekozen voor de N.H. kerken in Noord- en Zuidbroek en Meeden. Dhr. Lanting maakt hiertegen bezwaar. De scheiding kerk en staat komt dan in gevaar volgens hem en een religieus gebouw zou een huis der gemeente worden. De burgemeester antwoordt dat dit laatste niet het geval is. Het gaat niet om openbare-, maar om openbaar toegankelijke gebouwen. De kerkbesturen willen deze mogelijkheid wel. Mw. van Bruggen, ook ambtenaar van de burgerlijke stand, vraagt nog naar de hoogte van het bankje en een eenvoudige cd-speler. Dhr. Lanting zegt binnenkort te komen met een voorstel dat verbiedt een kerkgebouw waarin ook kerkdiensten worden gehouden aan te wijzen als trouwlocatie. 
  • M.b.t. af te sluiten vrijwilligersverzekeringen wordt gevraagd hoe het komt dat een af te sluiten verzekering € 0,25 kost, maar dat de gemeente zegt dat voor € 0,20 te kunnen doen. Weth. Velthuis zoekt het uit. 

Investeringen:
de klepelmaaiers moeten worden vervangen. Uit de ingediende offertes is gekozen voor de fa. Niestijl te Siddeburen.

11. Financiële aangelegenheden.
Er zijn geen financiële aangelegenheden.

12. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er is geen nieuws.

13. Notulen raadsvergadering 26 maart 2009 + actielijst/toezeggingenlijst versie 08-04-09.
De notulen worden zondermeer goedgekeurd en vastgesteld. Dhr. Huizenga complimenteert n.a.v. de armoedebestrijding jeugd. Er is inmiddels door ‘zijn’ school op gereageerd en met succes. Alle punten van de actielijst zijn afgehandeld.

14. Sluiting.
Om 22.55 uur volgt de sluiting. De eerstvolgende extra raadsvergadering over ondermeer het centrumplan Zuidbroek is op 7 mei a.s. Op 28 mei behandelt de raad vanaf 19.00 uur de jaarstukken.