VERGUNNINGEN

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 2, 9649 ZG Muntendam. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is bekendgemaakt aan de aanvrager. De datum waarop de vergunning aan de aanvrager is gezonden staat hieronder tussen haakjes aangegeven.
Verzoek om voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift indient kunt u de President van de Rechtbank in Groningen verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen; bijvoorbeeld een besluit te schorsen of een bepaalde maatregel te nemen. Een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd als er sprake is van een spoedeisend belang. Het adres waar dit verzoek naar toegestuurd moet worden is: President van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bureau Ondersteuning Kerkstraat 2 te Muntendam. Het telefoonnummer is: 658888.

Verleende APV-vergunningen
* Dorpshuis Nooitgedacht te Tripscompagnie.
Voor het ten gehore brengen van muziek, perceel Nieuweweg 1a te Tripscompagnie, op vrijdag 17 april 2009 van 21.30 tot 01.00 uur (365, 16 april 2009).
* Stichting Metmans.
Voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens de Feestweek in Meeden, van 11 t/m 16 mei 2009; voor het plaatsen van een tent op het terrein achter de jeugdsoos in Meeden; voor het ten gehore brengen van muziek op 15 en 16 mei in de feesttent; voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de feestweek (860, 7 april 2009).
* Mw. Bos te Zuidbroek.
Voor het houden van een open dag op het perceel Klingenweg 3 te Zuidbroek, op zaterdag 24 mei 2009, van 11.00 tot 17.00 uur (225, 16 april 2009).
* Dhr. E.A. van Zuijlen te Tripscompagnie.
Voor het ten gehore brengen van muziek op het perceel Tripscompagniesterweg 44 te Tripscompagnie, op zaterdag 30 mei 2009, van 14.00 tot 01.00 uur (316, 16 april 2009).

Drank- en horecavergunning
* HSV De Witte Dobber,
Egypteneinde 1 te Muntendam (-, 15 april 2009).

Exploitatievergunning horecabedrijf
* Eethuuske Meeden,
Hereweg 224 te Meeden (-, 14 april 2009).