Raadsvergadering d.d. 26 februari 2009

Een korte vergadering

De voltallige raad had deze maand een korte agenda af te werken.

Vragenuur.
- Sinds 1 januari jl. kunnen gemeenten voor alle vrijwilligers polissen afsluiten met een ongevallen-, persoonlijke eigendommen-, aansprakelijkheids- en verkeersaansprakelijkheidsverzekering. Via de Ver. Nederlandse Gemeenten wordt dat geregeld. Het kost de gemeente € 0,25 per inwoner. Het Rijk draagt
€ 0,2388 bij. Dhr. v.d. Wege was benieuwd of deze regeling ook in Menterwolde gaat gelden. Weth. Velthuis antwoordde dat men onderzoekt wat de juiste voorwaarden en consequenties zijn. Op korte termijn komt hij hierop terug. De regeling geldt niet voor de vrijwillige brandweer en de reservepolitie, maar wel voor bijv. verkeersbrigadiers.

- In mei 2008 is geld beschikbaar gesteld t.b.v. armoedebestrijding bij de jeugd. De Stichting Welzijn Menterwolde coördineert dit. Het blijkt dat er via de scholen geen enkele aanvraag is gekomen. Dit verbaast de P.v.d.A., aldus mw. de Roo. Weth. Velthuis zegt toe, zeer binnenkort, hierover te spreken met de scholen.

- De onderwijsinspectie bestempelde onlangs één openbare school in onze gemeente als zeer zwak, terwijl er bij een openbare en een christelijke school tekortkomingen waren. Dhr. v.d. Wege vroeg wat de politiek en het college kunnen doen om de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen te verbeteren en het vertrouwen van de ouders in de school van hun kind(eren) te versterken. Hij vraagt de wethouder om de raad maandelijks op de hoogte te houden van stappen die al dan niet zijn genomen ter verbetering en verzoekt het College om het stichtingsbestuur en de directie van het OPD MSV (= bovenschools bestuur en directie openbaar onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam) uit te nodigen voor een gedachtewisseling met de Raad. Weth. Post zei dat het college de zorgen over deze ongerustheid deelt. Gedeputeerde Pim de Bruijne nodigt de gemeenten uit voor een gesprek over de problematiek en de consequenties. De rol van de gemeente is verschillend bij het openbaar en het christelijk onderwijs. Sinds 2007 is de rol van de gemeente bij het openbaar onderwijs beperkt. De gemeente is geen toezichthouder, dat is de inspectie. Volgens weth. Post zijn de betreffende schoolbesturen al bezig met het opstellen van verbeterplannen. In een half jaar tijd moeten beide besturen laten zien wat er verbeterd is.

Mw. Siersema had nog een tweetal vragen. 
- De eerste betreft de eventuele voortgang cq. haalbaarheid voor een Outletcenter in Zuidbroek. Zij wilde de reactie van de andere gemeenten weten, toen in oktober 2008 een eigen Menterwolmer rapport was uitgekomen. Dit terwijl het rapport van de gezamenlijke onderzoekscommissie nog niet is uitgebracht. Was dat zorgvuldig? Als er een andere locatie de voorkeur krijgt, werkt het College dan mee? En volgens het POP (Provinciaal Omgevings Plan) is er geen plaats voor een Outletcenter in onze regio. Kan/zal daarvan worden afgeweken door Ged. Staten of Provinciale Staten? Hoe denkt het College de uitkomst in de door hen gewenste zin te beïnvloeden. De burg. antwoordde, dat er in oktober 2008 een concept lag over het Outletcenter. Dat was geen gemeentelijk rapport, maar van o.a. de Provincie. Ook was er een ondezoek van Redema en een studieopdracht van een student. Die reacties zijn doorgestuurd naar bureau Goudappel/Coffeng. Men was er niet over te spreken dat de pers eerder op de hoogte was, in het vervolg gaat dat anders. Het College is nog steeds van mening dat het hier de beste plek is. Het gaat om de werkgelegenheid. Gedeputeerde Calon heeft nadrukkelijk gezegd dat eventueel afgeweken kan worden van het POP.

- De tweede vraag ging over de ‘achterpaden verlichting’. In de pers gaf de weth. aan een fors bedrag uit te willen trekken voor de verbetering van de openbare verlichting om het gevoel van sociale veiligheid te vergroten. Zij wijst op de Gemeente Groningen, die investeert in vervanging van verouderde armaturen door energiezuinige verlichting en de openbare verlichting ’s nachts te beperken. Weth. Ploeger antwoord dat de raad drie jaar geleden besloot tot achterpaden verlichting. In de gemeente geldt al wel 30 jaar dat de straatverlichting na 23.00 uur minder brandt. In de actielijst wordt een beleidsplan verlichting toegezegd. Er wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare subsidiemogelijkheden.

1. Opening.

2. Vaststellen agenda.
- Agendapunt 7 (Startnotitie milieubeleidsplan) wordt verschoven naar maart. Mw. Siersema gaat eigenlijk niet akkoord. Het accent van het uitstel ligt niet bij de Milieuwerkgroep, maar bij de wethouder. Die bood daar al zijn excuses voor aan.
- Dhr. van Bruggen  merkt op dat er bij punt 5 (Ingekomen stukken) staat geen. In de raadsmap ligt wel een brief van de St. Dorpsraad Zuidbroek en één van de heer Feiken. Volgens mw. Siersema is de brief van dhr. Feiken de vorige keer al behandeld.

3. Notulen raadsvergadering 29 januari 2009 + actielijst/toezeggingenlijst versie 11-02-09.
Tegen de zin van de burgemeester had mw. Siersema enige correcties op de tekst. Tekstcorrecties moeten vooraf worden gemeld. N.a.v. de gedane aantijging aan VVD/KM en groep W/M dat één van hen een mailtje stuurde naar een journalist over een door hen gevraagd gesprek met de CdK trekt de burgemeester zijn beschuldigingen in en biedt zijn excuses aan. De aantijging is niet hard te maken. Mw. Siersema vraagt of de correcties nu ook in deze krant worden opgenomen. Dat gebeurt niet, omdat men dan de gehele gecorrigeerde (en dan dus wel goedgekeurde en vastgestelde) tekst moet plaatsen. Voortaan wordt op de gemeentepagina verwezen naar de website. Mw. Bos pleit voor correctie in de krant. Na enige vragen en opmerkingen naar aanleiding van het genotuleerde worden ze goedgekeurd en vastgesteld.

4. Spreekrecht burgers.
Niemand wilde inspreken.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
De op 12.12.2008 opgerichte Stichting Dorpsraad Zuidbroek stuurde een brief met hun doelstelling en plannen. De bedoeling is om enige werkgebieden te vormen waar een aantal vrijwilligers zich mee bezighoudt. Gehoopt wordt op een vruchtbare samenwerking met de Gemeente. Mw. Siersema vraagt hoe deze dorpsraad zich verhoudt met de dorpsraad die de gemeente wil vormen. Binnenkort zullen de twee betrokken portefeuillehouders een gesprek hebben met de dorpsraad, aldus weth. Ploeger. De brief was alleen gericht aan de Raad, niet aan het College.
Mededelingen:
- Op de investeringslijst staat een bedrag voor vervanging van de MAN-vrachtauto en een zoutstrooier. Het vermelde bedrag klopte niet, maar het bedrag blijft binnen de raming.
- Een gedeelte van de Klingenweg te Zuidbroek tussen Uiterburen en de Buitenweg wordt herstraat.
- T.b.v. Burau Openbare werken wordt een nieuwe gasgestookte hogedrukreiniger aangeschaft.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Weth. Velthuis schetst in het kort de problemen rond Meavita/Thuiszorg Groningen nu de fusie wordt verbroken. Voorop staat zorg en kwaliteit van de zorg voor de cliënten in onze gemeente. De huidige zorg wordt gewaarborgd. Alle huidige contracten blijven. De contracten duren 10 maanden, dan volgt een nieuwe aanbesteding.

7. Startnotitie milieubeleidsplan.
Dit punt vervalt en wordt verschoven naar volgende maand.

8. Vaststellen Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand.
Dhr. Dijkman vraagt voor wie de toeslag geldt en dhr. van Bruggen is benieuwd voor hoeveel mensen dit geldt. Dhr. Lanting constateert dat de gemeenten Veendam, Pekela, Bellingwedde een ‘armoedepact’ hanteren met als grondslag 115% van het minimumloon. Bij ons is dat 120%.

9. Aanpassing van verordeningen in het kader van rechtmatigheid.
Dhr. Loer constateert dat de verordeningen binnenkort op internet voor de inwoners ter inzage zijn. De heer Lanting vraagt naar een juridisch meldpunt. Mw. Siersema informeert naar een lijst van in bruikleen gegeven gemeentelijk kunstbezit en de eventuele eindigheidsbepaling.

Door een storing in de geluidsinstallatie volgde een schorsing van ca. 10 minuten. De burg. meldde dat alle verordeningen eerst worden gecontroleerd door het Bureau Middelen en Ondersteuning. Weth. Post deelde mee dat de Regeling Kunstbeleid door het College is ingetrokken. Er is een lijst van kunstwerken, de diverse overeenkomsten worden nagekeken. Mw. Siersema wil weten of er inderdaad waardevolle kunstwerken bij zijn. Volgens de weth. komt dit in de notulen van B en W. Allen gaan hiermee akkoord.

10. Weigering planologische medewerking betreffende het perceel Borgercompagniesterweg 41.
Het bestemmingsplan laat dit niet toe. Een bouwblok kan hier of ten oosten of ten zuiden worden gerealiseerd. Dus planologisch kan dit niet en volgens weth. Ploeger wordt er bij goedkeuring een precedent geschapen.

11. Verlenging van het Meerjarenplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
Hiertegen was geen bezwaar.

12. Initiatiefvoorstel ChristenUnie aangaande de samenstelling van raadscommissies.
Op voorstel van de CU is het voortaan toegestaan dat een niet-raadslid (plaatsvervangend) lid wordt van de raadscommissie. Voorwaarde is wel dat hij of zij voorkomt op de kandidatenlijst bij de laatstgehouden raadsverkiezing van die partij. Mw. Meijer is tegen. In het ergste geval kunnen er twee ‘vreemden’ zijn. Dhr. Dijkman vraagt of het om steeds dezelfde persoon gaat. Dhr. van Bruggen licht toe, dat het er om gaat dat niet per se een raadslid in een commissie moet plaatsnemen. Wel zal het steeds dezelfde ‘buitenstaander’ zijn. Met de twee stemmen van groep W/M tegen wordt het voorstel aanvaard.

13. Sluiting.
Om 22.10 uur was alles besproken.

Op 26 maart komt de raad weer bijeen.