Raadsvergadering d.d. 29 januari 2009

Recordpoging schorsen: nu 20 uur!!!

De gemoederen raakten zo verhit deze maand dat er een vervolg kwam op de vrijdagavond. De raadsleden moesten een half uur terugkomen!
Afwezig was dhr. Dijkman. Mw. van Bruggen gaat verder op persoonlijke titel en krijgt een andere plaats.

Vragenuur:
- Voor 1 mei komt er een rapportage over de (on)mogelijkheden van het Centrumplan Zuidbroek. Het gaat dan over de plaats, de financiering en het complete scenario, aldus het antwoord op de vraag van mw. Meijer.
- Door een artikel in het Dagblad van het Noorden is de indruk gewekt dat de burgemeester tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst Marc Oosting (van het El Bimbo bestuur) benoemd had tot ‘Menterwolmer van het jaar’. Op de vraag van mw. Meijer zei de burg. dat dit een misverstand is. Hij heeft gezegd dat als er een ‘Menterwolmer van het jaar’ zou zijn benoemd Marc Oosting een goede kandidaat zou zijn geweest.
- De helft van de schade tijdens de jaarwisseling kwam door een opgebrande pomp van het riool en een vernield speelwerktuig. Voor het overige ging het om o.a. 49 verkeersborden. Doordat er veel was georganiseerd bleef de overlast beperkt. Slechts een vreugdevuur en een keer ongevraagd carbidschieten was niet geoorloofd, antwoordde de burg. op de laatste vraag van mw. Meijer.
- Ook de PvdA had een drietal vragen.
Dhr. v.d. Wege vroeg wat de gemeente doet om mensen die geen gebruik maken van de financiële ondersteuningsregelingen, hoewel zij daarvoor in aanmerking komen, op te sporen. Weth. Velthuis merkt op, dat daar al veel instrumenten voor worden gebruikt; o.a. vereenvoudigde formulieren en het koppelen van bestanden. Er is 360 maal een éénmalige kerstuitkering verstrekt. Dhr. v.d. Wege verduidelijkt dat het gaat om degenen die al deze informatie niet opnemen. De gemeente is zelf actief hiermee, aldus de weth. Dhr. Lanting voegt toe dat de gem. Groningen 53 verbeterpunten had gevonden. Op de vraag van mw. van Bruggen over seniorenvoorlichting zegt de weth. toe hier binnenkort op terug te komen.
- Dhr. v.d. Wege vroeg vervolgens naar het pannaveld in Meeden. Doordat er op dezelfde plaats een bergbezinkbassin moet worden aangelegd, wordt dit daarna aangelegd. De deksel van het bassin vormt de bodem van het veld, aldus weth. Velthuis. De volgende week (= dus deze week) krijgt ‘de jeugd’ hierover bericht.
- Dhr. Gruben wilde weten of het niet vlotten van te bouwen starterwoningen en het aangaan van starterleningen komt doordat er voor de maximaal geldende bouwprijs geen passende woning gebouwd kan worden in Muntendam. Is dan te overwegen om de kavelprijs te verlagen of zijn er andere mogelijkheden? Weth. Ploeger heeft in Meeden tijdens een werkbezoek gesproken met ged. Calon. Die was zeer te spreken over de plannen daar en spreekt komende week over plan ‘Tolweg’. Via een prijsvraag is gekozen voor een bouwbedrijf uit Appingedam. Inmiddels is er een aanbod van een Duitse firma om voor € 135.000,-- à € 150.000,-- te bouwen voor het zgn. middensegment. Dhr. van Bruggen deed eerder de suggestie om oudere seniorenwoningen niet te slopen, maar te verkopen als starterwoning. Dhr. Gruben wijst op de mogelijkheden via de wet Stimulering eigen woningbezit. Mw. Jansen merkt op dat zij indertijd als SP al een lagere verkoopprijs voorstelden, maar dat dit toen door de PvdA werd afgewezen. Dhr. Lanting (GL) stelt voor de mogelijkheden bekend te maken aan alle makelaarskantoren.

1. Opening.
Om vijf voor half negen kan de eigenlijke vergadering beginnen.

2. Vaststellen agenda.
Naar het leek hoefde de agenda niet gewijzigd.

3. Notulen raadsvergadering 11 december 2008 + actielijst/toezeggingenlijst versie 14.1.2009.
Met enige correcties werden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. De actielijst vroeg nog enige toelichting.

3a. Opheffen geheimhouding verslagen besloten vergaderingen d.d. 22.2.07, 29.3.07, 6.9.07, 11.10.07 en 5.11.08.
Zoals bekend zijn er besloten vergaderingen geweest over de centrumplannen Zuidbroek en Nije Hörn. In het verslag van de laatste vergadering staan grote delen cursief gedrukt, welke echter toch niet openbaar worden. Om deze reden zijn VVD en groep W/M tegen het voorliggende voorstel om de geheimhouding op te heffen. Mw. Bos stelt voor om in het laatste stuk met het grote deel cursus de namen zwart te maken. Met 11 stemmen voor en 3 tegen wordt de geheimhouding opgeheven.

4. Spreekrecht burgers.
Dhr. Tolsma vraagt spreekrecht n.a.v. punt 10 dorpsvisie Meeden. Dit zal als punt 7 op de agenda komen.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
- In antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks antwoordt het college dat er geen sprake is van zgn. uitwijkroutes, bij een eventuele blokkade van de A7 of N33, door de kernen van onze gemeente.

- Er zijn ‘gemeentelijke’ bomen gekapt zonder kapvergunning. Het college erkent dat en biedt excuses aan. Het betrof bomen aan de Akkers en de Wijde Blik in Muntendam, die zorgden voor overlast voor aangrenzende bewoners. De bedoeling was om ze begin 2009 te kappen. Dhr. Lanting vraagt om duidelijkheid over welke bomen er gekapt gaan worden en of er al werkinstructies zijn. Weth. Ploeger antwoordt dat er verschil is tussen ‘alleenstaande’ bomen en bospercelen. Het kappen van de eerste categorie valt onder de APV, het uitdunnen van het bos onder de boswet. Daarvoor geldt geen werkinstructie. Voor goed onderhoud moeten soms dikkere bomen wijken. Met een kleurtje zou dan kunnen worden aangegeven welke bomen gekapt gaan worden, dit ter info aan de burgers. Mw. Siersema (KM) merkt nog op dat overwogen kan worden bij overhangende takken of bomen binnen de bebouwde kom bij beeldbepalende bomen te snoeien i.p.v. te kappen.

- Verliep de vergadering tot dan toe rustig, met de beantwoording van de schriftelijke vragen van KM/WM/VVD begon een urenlange felle discussie, waarbij de verwijten over en weer gingen. Men betichtte elkaar ervan niet serieus genomen te worden. Ook de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden had negatief gewerkt.

In het kort waren de vragen o.a.
- waarom het Reglement van Orde niet was toegepast bij het indienen van de interpellatie van de PvdA tijdens de vorige raadsvergadering en waarom de vragen niet aan de raad zijn uitgedeeld. De PvdA zegt staaltjes te hebben gezien van detailvragen.
Waarom is de raad niet bijeengeroepen toen Bogor met een nieuw voorstel kwam?
Waarom wil de gemeente de regierol houden?
Zijn de burgers aansprakelijk voor de € 1 miljoen die inmiddels al is uitgegeven?
Waarom zijn zij niet serieus genomen toen zij erop wezen dat de transportdatum van het pand Tepper 1 december was.
Waarin zijn de gemeentelijke belangen door hen geschaad?
Na een toelichting en vragen om verduidelijking van de antwoorden volgde een schorsing op verzoek van het college.
Uiteindelijk werden er twee moties ingediend.
Mevr. Bos verzocht om weth. Ploeger niet langer verantwoordelijk te laten voor het dossier centrum Zuidbroek. Zij wilde dit aan de burgemeester toe vertrouwen. De VVD is teleurgesteld in weth. Ploeger en regievoering in deze.
KM en groep W/M dienden een motie van verwondering in.
De verwondering gold de interpellatie en het feit dat de weth. (het college) hierin meeging, dat ook ChristenUnie en CDA zonder meer instemden met de motie van afkeuring en dat de burg. op grond van een artikel in het Dagblad van het Noorden concludeerde dat de drie fracties met een motie van afkeuring zouden komen. De moties werden verworpen met 4 stemmen voor en 10 tegen. De drie fracties hebben de CdK gevraagd om te bemiddelen, opdat zij volgens hen ook door de coalitiepartijen en de burgemeester serieus worden genomen.

Na deze ca. twee uur durende woordenwisseling werd besloten om alleen nog de dorpsvisie Meeden en de ontwikkelingen rond het Botjes Zandgat te bespreken en de overige agendapunten door te schuiven.
- Dhr. van Bruggen vraagt n.a.v. een WMO rapport of er behalve een dorpsraad in Zuidbroek ook nog een aparte dorpsraad van de Stichting Welzijn komt. De stichting kreeg opdracht om een raad samen te stellen, aldus weth. Velthuis. Hiervoor hebben zich al belangstellenden aangemeld. In februari wordt er nader over gesproken.

10. Vaststelling Dorpsvisie Meeden
- nieuwbouwontwikkelingen oostzijde Burg. Venemastraat.
Dhr. Tolsma spreekt in over deze dorpsvisie, waaraan hij met plezier heeft meegewerkt. Hij vraagt om ook het gebied Kastanjelaan/Lindelaan er bij te betrekken en pleit ervoor om de reconstructie van de Hereweg te beginnen bij de school. N.a.v. de dorpsvisie merkt dhr. Loer op dat er ook een brief is binnengekomen waarin bewoners van de Burg. Venemastraat bezwaren maken tegen de uitgifte van zeven bouwkavels aan de oostzijde van hun straat. Is hier ook de mogelijkheid voor starterwoningen? Dhr. Lanting zegt, dat bij eventuele verkeersbelemmerende maatregelen in de Hereweg rekening gehouden moet worden met grote landbouwvoertuigen. Mw. Meijer wijst erop dat de bouw van een eventueel te realiseren Multi Functioneel Centrum zou kunnen betekenen dat er extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Weth. Ploeger complimenteert de dorpscoöperatie, die deels zelf met voorstellen kwam. Zo komen er nu zgn. ‘ommetjes’ en geen derde lint. Ged. Calon heeft gisteren een werkbezoek gebracht en stemt in met de woningbouwplannen. In totaal mogen er tot 2014 zeven woningen en daarna nog ca. twintig huizen worden gebouwd. Ter voorkoming van belangenverstrengeling is weth. Post verantwoordelijk voor dat deel waar weth. Ploeger woont. De kavelprijs (Burg. Venemastr.) wordt ca. € 60,--, terwijl het dubbele normaal is. Daardoor is het waarschijnlijk ook voor meer gegadigden bereikbaar. Voor dit project is geen subsidie beschikbaar. Er is geen bezwaar tegen het betrekken van het gebied Kastanje laan/Lindelaan bij de dorpsvisie. Er wordt rekening gehouden met het landbouwverkeer. Gewaakt moet worden om dubbele werkzaamheden te doen. De raad stemt in met het voorstel, met de aantekening dat mw. Siersema niet instemt met de Burg. Venemastraat.

11. Ontwikkelingen Botjes Zandgat.
De gemeente en ’De Borgmeren B.V.’ hebben een intentieverklaring getekend m.b.t. de recreatieve ontwikkeling van zandwinningsgebied Botjes Zandgat Zuidbroek. De gemeente brengt de gronden en watergebieden in, maar blijft eigenaar met uitzondering van de gronden waarop door Borgmeren 60 recreatiewoningen/chalets gebouwd zullen worden. Deze huisjes mogen niet dienen voor permanente bewoning. De toegang tot het recreatiegebied blijft openbaar en gratis, behalve bij de huisjes. Als de gemeente aan de westzijde en aan de noordzijde de oeverstroken overneemt van Zeldenrust BV, dan mogen er in totaal ca. 100 chalets komen. Er mogen o.a. wellnessactiviteiten, paardenhouderij/-manege, duik- en zeilactiviteiten komen en een camping van beperkte omvang. Arcadis zorgt voor een inrichtingsplan, de kostenraming en het bestek, als mede toezicht directievoering tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. Mocht de gemeente de rest van de gronden verwerven, dan heeft Borgmeren het exclusieve ontwikkelingsrecht. Bij het uitvoeren van het project wordt begonnen met het zuidelijke en zuidwestelijke deel, daarna het oostelijke deel. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de te realiseren huisjes in eerste instantie worden gebruikt als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers in de Eemshaven. De vraag was of er wel genoeg ruimte is voor 60 huisjes. Inmiddels is er weer grond aan het westpuntje aangekocht. In het begin zullen er nog weinig of geen recreatievoorzieningen zijn. Die moeten worden bekostigd uit de opbrengst van de chalets. Overwogen kan worden om die deels te verkopen en ook een eventuele kiosk. Alleen zijn er slechte ervaringen als er huisjes worden verkocht en de rest verhuurd. Arcadis zal 24 uur per dag toezicht houden. Al met al lijkt het een goed plan. Allen gaan akkoord.

Om middernacht wordt de vergadering geschorst tot vrijdag 20.00 uur.

Terugkomen….. (Vrijdag 30 januari 2009)
Mw. Jansen en dhr. Lanting zijn met kennisgeving afwezig.

Gelukkig verloopt deze avond zonder problemen. Dat kan dus ook.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
N.a.v. een onderhoudsoverzicht van de Broeckhof maakt mw. Siersema op dat de verwarming in 2009 wordt aangepakt en de rest in 2010. Weth. Post zegt dat de jaartallen indicaties aangeven. Bij de voorjaarsnota zal duidelijk zijn hoeveel geld er beschikbaar is en welke ruimte. Het Broeckhofbestuur stemt in met de gekozen volgorde.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er waren geen mededelingen hierover.

7. Vertegenwoordiging van raadsleden in de rekeningcommissie en de commissie griffieraangelegenheden.
Mw. Van Bruggen maakt deel uit van de Rekeningcommissie, terwijl mw. Bos nu namens de VVD in de Commissie Griffieraangelegenheden zit.

8. Uren griffier.
Eenieder stemt ermee in dat de griffier voortaan 28 uur voor Menterwolde werkt.

9. Milieu-uitvoeringsprogramma 2009
Wettelijk is de gemeente verplicht een Milieuuitvoeringsplan jaarlijks vast te stellen. Door personeelsgebrek zal niet alles gedaan kunnen worden. Behalve voor de kosten voor personeel en ‘afval’ is € 73.800,-- beschikbaar. Op verzoek van mw. Siersema wordt gekeken of bij de eerstvolgende zwerfvuilactie ook het nu aan de gemeente toebehorend gedeelte bij Botjes Zandgat meegenomen kan worden. Nu SITA het beheer van het brengstation tijdelijk heeft overgenomen, lijkt het veel netter. Er zijn ook vrijwel geen klachten geweest over de geringere openingstijden. Voor een definitieve oplossing moet een aanbestedingsprocedure worden gestart, waaraan ook SITA kan meedoen. Er kan nog worden gewerkt aan afvalvermindering m.b.t. restafval. De raad gaat akkoord met het voorgestelde.

12. Vaststelling Brandbeveiligingsverordening.
Ter vervanging van een oude verordening komt de herziening, met intrekking van de voorgaande.

13. Baggeren jachthaven Zuidbroek.
Behoudens herstel van foutieve getallen ging men akkoord met het baggeren van dit deel. Omdat men had gedacht dat de werkzaamheden later dit jaar zouden plaatsvinden, waren de kosten niet in de begroting opgenomen. Het lijkt er echter op dat er al in maart begonnen wordt.

14. Financiele aangelegenheden.
Geen problemen.

15. Sluiting.
Om 20.30 uur was het al afgelopen.

Op 26 februari komt de raad weer bijeen.