Raadsvergadering d.d. 11 december 2008

Kerstgedachte ver te zoeken...

De laatste raadsvergadering van dit jaar verliep in een kribbige, gespannen sfeer. De verwijten vlogen over en weer.

Vragenuur:
- Mw. Bos vroeg naar de stand van zaken m.b.t. de recreatieve ontwikkeling van het Botjeszandgat. Weth. Post kon mededelen dat alles erop gericht is om in januari de intentieverklaring met de directie van Borgmeren BV aan te gaan. Arcadis zal worden belast met o.a. het toezicht houden. De laatste volmacht voor grondaankoop is net deze morgen ontvangen. De verkoopakten kunnen volgende week bij de notaris worden gepasseerd. In januari kan het duidelijk zijn.
- Mw. De Roo vroeg om ook in Menterwolde een Meldpunt ouderenmishandeling te vestigen. Dit gebeurt al in meer gemeenten en het blijkt dat 1 op de 20 ouderen er op een of andere wijze mee te maken heeft. Weth. Velthuis antwoordde, dat het niet voldoende is om alleen te melden. Er zal meer moeten worden gedaan en daartoe ontbreekt menskracht. Er is overleg met Stichting Welzijn Menterwolde over dit onderwerp. De heer Lanting merkt op dat er dan ook aandacht moet zijn voor de dader en niet alleen voor het slachtoffer.
- Dhr. Lanting vroeg n.a.v. een krantenartikel over het stijgend gebruik van de voedselbank naar de Menterwolmer situatie en de beschikbaarstelling van € 2.500,-- uit de pot onvoorzien om deze cliënten een kerstpakket te geven. Weth. Velthuis deelde mee dat er nu 15 Menterwolmer cliënten zijn. Het college is niet voor het beschikbaarstelling van de € 2.500,--, maar zij zal 15 kerstpakketten extra bestellen bovenop het aantal voor de gemeenteambtenaren.
- Mw. Meijer vroeg of het voltallige college wist van de financiering door de gemeente van de zgn. ‘informele raadsbijeenkomst’ op 22 december ten huize van de burgemeester. Waren de pers en de burgers daar ook welkom? Na de begrotingsvergadering was er al een informeel etentje, waarom dan nogmaals? Is er bij navraag bij collega’s over bedragen gesproken? De burgemeester antwoordde dat de wethouders niet op de hoogte waren. Het was geen informele raadsvergadering maar een informele bijeenkomst van de raad en pers en burgers horen daar niet bij. Na het etentje in november bleek dat er nog geen kwart van het budget voor representatie was uitgegeven, vandaar. Drie andere collega burgemeesters hadden het ook zo gedaan volgens hem. De vraag van mw. Siersema m.b.t. de kostenvergoeding hiervoor was ca. 35 minuten te laat verstuurd en mocht daar om niet worden gesteld. De vraag was of de burgemeester besefte dat een ‘particulier’ gezellig samenzijn niet met gemeenschapsgeld kan worden betaald. De uitnodiging kwam toch omdat na zijn verhuizing nu alles zo was dat de raadsleden konden worden ontvangen?

1. Opening.
Hierna volgde de officiële vergadering. Mw. v. Bruggen ontbrak door familieomstandigheden. Na de vergadering zal de jongerenwerker zich voorstellen.

2. Vaststellen agenda.
- Mw. Siersema vraagt om opheffing van de besloten vergadering van 27-10 over het Centrumplan Zuidbroek. Er zijn immers nieuwe ontwikkelingen. De burgemeester staat het niet toe, waarna mw. Jansen hem vraagt de toon te wijzigen.
- Dhr. Gruben stelt een motie voor m.b.t. een kerstpakket voor de minima. Dit komt als punt 18 op de agenda.

3. Notulen raadsvergadering 28 oktober 2008, notulen raadsvergadering 6 november 2008 + actielijst/toezeggingenlijst versie 24-11-08.
N.a.v. de notulen van 28-10 vroeg mw. Jansen m.b.t. het gesprek met dhr. Bouter van Bogor, waarom de raad niet was geïnformeerd over het andere bod (een lagere koopsom) en de datum van de overdracht. Ook hier was er weer een botsing tussen haar en de burgemeester. Mw. Jansen gaf aan dat naar de pers te melden. Wederzijds eiste men respect. Mw. Bos was het niet duidelijk waarom Bogor afhaakte en er geen gebruik is gemaakt van hun laatste bod. Mw. Siersema herinnerde aan de vraag van dhr. Wolda of de middenstandsvereniging mocht meepraten. Er komt ook een stichting Dorpsraad Zuidbroek, mag die dat ook? Weth. Ploeger zegt dat men zich oriënteert op de nieuwe situatie. Later is pas bekend hoe en wat.
- N.a.v. notulen 6-11: Mw. Bos diende een motie in over de CV ketel in de Broeckhof. Weth. Post zou in december hierop terugkomen. Weth. Post heeft gesproken met het bestuur. Het probleem met de CV-ketel zit in de regelapparatuur. In januari komt een overzicht van het noodzakelijk onderhoud.
- Mw. Siersema verzoekt nu om opheffing van de geheimhoudingsplicht m.b.t. het centrum Zuidbroek. De burgemeester zegt toe dat dit terugkomt in het presidium. N.a.v. de actielijst zegt weth. Post toe dat de raad z.s.m. bericht krijgt over de binnen temperatuur in de scholen zodra er weer overleg is geweest met het schoolbestuur. Weth. Ploeger kon niets nieuws melden m.b.t. Nije Horn.

4. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
Dhr. Gruben kondigt een interpellatie aan. Mw. Siersema wil weten wat de PvdA ermee beoogt. Het gaat om ‘een aantal fracties’. Het college kent de vragen. Dit leidt weer tot een woordenwisseling. Mw. Jansen laat uitzoeken of er correct wordt gehandeld. Het verzoek wordt met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen en als punt 18 op de agenda geplaatst, de P.v.d.A motie wordt dan agendapunt 19.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
- Dhr. v.d. Wege meldde dat de vergadering van de Streekraad snel verliep en weinig nieuws had te melden.
- Dhr. Loer wees erop dat de begroting 2009 van Wedeka is aangenomen en bij de griffier ter inzage ligt.

7. Aanpassing Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand.
Op de vraag van mw. De Roo waarom dit nu al is geregeld, terwijl het pas per 1-1-2010 verplicht is, zegt weth. Velthuis dat men heeft gemeend het nu al te moeten doen omdat het toch verplicht wordt. Voordeel is dat alle uitkeringen dan van een instantie komen.

8. Deelname project Stemmen in een willekeurig Stemlokaal.
Zonder meer ging men akkoord om deel te nemen aan het project Kiezen op Afstand.

9. Vaststellen Woonplaatsbesluit.
Dhr. Dijkman wees op de verschillende kleuren borden bij bijv. Tripscompagnie en Stootshorn. Uiteindelijk stelt weth. Ploeger voor om in navolging van Vlagtwedde te kijken of er binnen onze gemeente meer borden geplaatst moeten worden en of de kleur consequenties heeft.

10. Vaststellen conclusies en adviezen rekenkamer rapport Heemtuin.
De burgemeester verduidelijkt dat het rapport en het onderzoeksresultaat voor kennisgeving kan worden aangenomen en alleen ter sprake komen de aanbevelingen. De raad is het erover eens dat men geen bestuurszetel wil. Men is voor rapportage en periodiek overleg. Hoe de catering na 1-1-2009 wordt verzorgt nu de fam. Haan zich terugtrekt is een zaak van de stichting. Omdat de gemeente er structureel geld in steekt heeft men recht op alle informatie.

11. Vaststellen conclusies en adviezen rekenkamer rapport Woonbeleid.
Voor kennisgeving aangenomen. In de diverse dorpsvisies en andere stukken is alles voldoende omschreven.

12. Reactie op het verslag bij de jaarstukken 2007 van de Rekeningcommissie.
Als raadslid, niet als voorzitter van de Rekeningcie., is mw. Siersema positief over het feit dat er zoveel is aanbevelingen zijn overgenomen.

13. Accountantsdiensten 2008 en verder.
Als de aanbesteding eerder had plaatsgevonden, zou duidelijk zijn hoe concurrerend de huidige accountant Deloitte is, aldus dhr. Dijkman. Volgens de voorzitter had Deloitte meer tijd nodig. Het was te laat voor een aanbesteding door personeelsgebrek. Het is onbekend of er anders een andere keuze was gemaakt.

14. Vaststelling controleprotocol 2009.
Zonder meer aangenomen.

15. Vaststellen heffingsverordeningen 2009.
Dhr. v. Bruggen is ontevreden over de OZB-verhoging niet-woningen. Dhr. Loer constateert dat achteraf verlenen van een bouwvergunning na het bouwen de legeskosten worden verdubbeld. Dat komt volgens de burgemeester omdat er dan ook meer werk verzet moet worden.

16. Herbenoeming leden Welstandcommissie.
Dhr. Dijkman verbaasd zich erover dat twee leden buiten de provincie wonen.

17. Financiële aangelegenheden.
Ook dit punt wordt met een hamerslag aangenomen.

18. Interpellatie P.v.d.A.
Volgens de PvdA hebben een aantal fracties correspondentie gevoerd m.b.t. het centrumplan Zuidbroek buiten het College om. En volgens de PvdA ligt dit buiten de bevoegdheid van raadsleden. Het betreft een mailtje van Mw. Bos aan de andere raadsleden om te praten over het laatste, veranderde bod van Bogor. Zowel Bogor als dhr. Tepper stuurden een mail m.b.t. de transactie, die op 1 december bij de notaris zou plaatsvinden. Zij stelt voor om dit enige dagen uit te stellen, zodat de raad het nieuwe voorstel kan bespreken. Mw. Jansen had in een mail voorgesteld om eerst pand Tepper aan te kopen, nu de prijs was gezakt en dan verder te gaan. Deze mailtjes vielen de PvdA in het verkeerde keelgat. Volgens dhr. Gruben liepen VVD/Groep Weijer/Meijer en Kritisch Menterwolde het college voor de voeten en kenden de dames hun plaats niet. Dit zou de plannen schaden. Men zou tegen de gedragscode handelen en op de stoel van het college gaan zitten. Hij vroeg zich ook af of het college nog wel geloofwaardig kon opereren. Weth. Ploeger vond dat het college steeds had gecommuniceerd met de raad. Steeds weer werd men geconfronteerd met raadsleden die zich met het centrumplan bemoeiden. Oppositie voeren mag, maar volgens de regels. In felle bewoordingen ging hij in op het verzoek om uitstel. Volgens hem wordt het college geschaad als anderen zich er mee bemoeien. Waarom heeft men niet geïnformeerd bij hem of de projectleider. Het college heeft een aantal raadsleden steeds met fluwelen handschoenen aangepakt, maar nu trekt zij zich er niets meer van aan. Dhr. Lanting verwijst naar de notulen van 28-11. Daarin is gevraagd of er nog contact was met Bogor. Volgens hem wordt het optreden van de wethouder geschaad door het contact van de anderen. Hierop dient dhr. Gruben een motie van afkeuring tegen groep Weijer/Meijer, VVD en Kritisch Menterwolde in. De motie komt in stemming en de drie betreffende fracties verlaten daarop de zaal om zich zo van stemming te onthouden. De overige 10 raadsleden bleven zitten en waren voor.

19. Motie PvdA over kerstpakketten minima.
Bij monde van dhr. Huizenga vraagt de PvdA om gelet op de kredietcrisis en het niet verstrekken van volwaardige kerstpakketten aan de cliënten van de Voedselbank, aan ieder die voor een éénmalige uitkering in aanmerking komt een bedrag dan wel waardecheque te verstrekken gelijk aan de kosten van een kerstpakket; en één en ander te financieren uit de post onvoorzien. Het college vraagt hierop een schorsing aan. Weth. Velthuis stelt daarna het eens te zijn met het voorstel. Het gaat om ca. 400 gevallen, minima en 120% van het minimum loon. Een kerstpakket mag tot € 40,-- kosten om buiten de belastingen te vallen. Het gaat dus om ca. € 16.000,-- uit de post onvoorzien. Op voorstel van mw. Siersema wordt € 10.000,-- bekostigd uit de pot representatie, nu het feestje toch niet doorgaat en € 6.000,-- uit ‘onvoorzien’. Mw. Bos en mw. Jansen zijn tegen de motie: zij stellen hun eigen pakket beschikbaar. Met 12 tegen 2 stemmen wordt de motie aangenomen.

20. Sluiting.
Om 22.40 uur sluit de burgemeester deze roerige vergadering. Hij wenst ieder goede feestdagen.

De volgende raadsvergadering is op 29 januari 2009.