Woonvisie: verbetering woonkwaliteit

De woonkwaliteit van Midden-Groningen verbeteren, dat is de belangrijkste ambitie van de woonvisie die door het college is vastgesteld. Voor de stedelijke kern van Hoogezand-Sappemeer is een grootschalige herstructurering de grootste opgave voor de komende jaren. Geen van de dorpen van Midden-Groningen gaat ‘op slot’. Door aardbevingsproblematiek en krimp zet het college daar in op dorpsvernieuwing met een belangrijke rol voor bewoners. Om deze grote uitdagingen mogelijk te maken, stelt het college de raad voor om in totaal voor 12 miljoen aan leningen met lage rente ter beschikking te stellen. Het gaat dan om de starterslening, de blijverslening en een duurzaamheidslening.

Inhaalslag
De woonvisie is opgesteld in nauwe samenspraak met woningbouwcorporaties en inwoners van Midden-Groningen. Inwoners konden op vier inspraakavonden hun inzichten met de gemeente delen. Daar is veel gebruik van gemaakt. Met de corporaties worden op basis van de woonvisie prestatieafspraken gemaakt.
Wethouder Anja Woortman is trots op de woonvisie “Aan de woonkwaliteit in Midden-Groningen is veel te doen, we moeten echt een inhaalslag maken. Door deze woonvisie samen met inwoners en corporaties te maken, hebben we een goede basis om de komende jaren samen te werken aan een nóg mooier Midden-Groningen.”

Aanpak
In het stedelijk gebied van Hoogezand-Sappemeer wordt fors ingezet op realisatie van het Stadshart: een project van ongeveer 300 woningen. Na afronding van sloop-nieuwbouw in Gorecht-West zijn de woningen in Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep, Noorderpark-Margrietpark en Foxhol aan de beurt. In de Vosholen en de IJsbaanlocatie wil Midden-Groningen woningen bouwen die aansluiten op de vraag. Voor de dorpen ontwikkelen inwoners en gemeente de komende jaren dorpsvisies. In die visies is  ruimte voor kleinschalige woningbouw, als daaraan behoefte is bij dorpsbewoners. Aan de westzijde van de gemeente wil Midden-Groningen mogelijkheden voor groei benutten door creatieve nieuwe woonmilieus toe te voegen.

Uitvoeringsagenda
Onderdeel van de Woonvisie is een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda is een jaar geldig en wordt jaarlijks vernieuwd. Vernieuwing van het stedelijk gebied vraagt om een goede samenwerking met de corporaties Lefier, Groninger Huis en Woonzorg Nederland en betrokken inwoners om alle plannen te kunnen realiseren. Om de uitstraling van Hoogezand te verbeteren, is in de uitvoeringsagenda ook de aanpak van de entree A7-Kerkstraat opgenomen. Midden-Groningen neemt het initiatief voor het opstellen van integrale dorpsplannen in Muntendam en Slochteren-Noord. In dorpen waar de versterkingsopgave vanwege gaswinning speelt, maakt de gemeente samen met inwoners een plan voor dorpsvernieuwing.

Raad
De woonvisie die door het college is vastgesteld, is een voorstel aan de raad. Op 28 februari beslist de raad over de woonvisie.

Reactie toevoegen