Openbare vergaderingen

Hierbij nodig ik u uit voor de eerste openbare vergadering van de gemeenteraad van Midden-Groningen. De vergadering is op maandag 2 januari a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis van Slochteren, Hoofdweg 10a te Slochteren. De voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergadering betrekking hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/ Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan zowel telefonisch (0598) 373667 als via e-mail: griffie@midden-groningen.nl.
Rein Munniksma (waarnemend burgemeester
Midden-Groningen)

Besluitvormende raadsvergadering
Datum: 2 januari 2017
Tijd: 13.00 uur
Zaal: Raadzaal Slochteren
Voorzitter: de heer R.W. Munniksma
Griffier: mevrouw F.M. Bouwman

Agendapunten
• Opening
• Ceremonie ambtsketen
• Installatie raadsleden
• Vaststellen agenda
• Werkwijze raad
• Organisatie griffie
• Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad en leden agendacommissie en commissievoorzitters
• Coalitieakkoord 2018-2022
• Benoeming en beëdiging wethouders
• Beëdiging nieuwe raadsleden en plaatsvervangende leden in de raadscommissie
• Financiële kaderstelling raad Midden-Groningen
• Vaststellen van de verordeningen op de Rekenkamercommissie gemeente Midden-Groningen 2018 en benoeming van de leden van de Rekenkamercommissie
• Vaststelling integriteitscode gemeente Midden-Groningen 2018
• Geharmoniseerde verordeningen
• Benoeming leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften en de gemeentelijke Ombudscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018
• Sluiting