VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘ACHTER DE WAL 22 - ZUIDBROEK’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 30 november 2017 het bestemmingsplan ‘Achter de Wal 22 - Zuidbroek’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 
 
Zakelijke inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Achter de Wal 22 te Zuidbroek, waarop een woonboerderij met een hobbymatige paardenhouderij is gevestigd. De eigenaren/bewoners willen het bedrijf verder professionaliseren en hebben het voornemen om een nieuwe rijhal met een aantal paardenboxen te realiseren. Door de bouw van de rijhal wordt ook de huidige inrichting van het perceel gewijzigd. Om de nieuwbouw en de uitbreiding van het aantal dieren mogelijk te maken is een specifieke bedrijfsbestemming nodig. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de gevraagde ontwikkeling.
 
Bestemmingsplan inzien
Vanaf 14 december 2017 kunt u het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis te Muntendam. Digitaal kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze website www.menterwolde.nl, onder het kopje Plannen & projecten/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen in procedure. Op deze website vindt u tevens een link naar het plan op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl en een link waar de bronbestanden beschikbaar zijn. 
 
Reageren op het plan (instellen beroep)
Vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 kan tegen het bestemmingsplan ‘Achter de Wal 22 – Zuidbroek beroep ingesteld worden. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Ook zijn tegen het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen ingediend. Hierdoor kunnen alleen belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken, beroep instellen.
 
Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure. 
 
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 25 januari 2018. Om de inwerkingtreding te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde afdeling. Een dergelijk verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Hazekamp, tel. (0598) 658 881.