VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘LEIDING GASUNIE - MENTERWOLDE’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 30 november 2017 het bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie-Menterwolde’ ’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 
 
Zakelijke inhoud
Gasunie gaat onderhoudswerkzaamheden verrichten aan het gastransportnet. Oudere onderdelen van het net worden gerenoveerd of vervangen. Tegelijkertijd wordt specifiek in het aardbevingsgebied een klein deel van het net versterkt. Bij het vervangen van onderdelen wordt bekeken of de ligging van het onderdeel voldoet aan de eisen van goede beheerbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Indien dit niet optimaal is, wordt verplaatsing onderzocht.
 
In dit kader is Gasunie van plan om delen van de regionale gasleiding N-508-50 Winschoten-Groningen, te vernieuwen, inclusief bijbehorende afsluiterschema’s, vloeistofvervangers en aftakleidingen. Voor het grondgebied van Menterwolde gaat het om twee tracés (genaamd 2 en 3).
 
Een klein deel (ca. 20 meter) van tracé 2 ligt in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de overige 2 kilometer buisleiding ligt in Menterwolde. De buisleiding ligt langs de zuidzijde van de A7. Een beperkt deel van tracé 3 (circa 650 meter) ligt binnen Menterwolde. De buisleiding ligt ten zuidoosten van het Knooppunt Zuidbroek waar de A7 en de N33 elkaar kruisen en passeert langs de A7 in oostelijke richting de gemeentegrens met de gemeente Oldambt.
 
Het doorvoeren van bovengenoemde aanpassing aan het gasleidingnetwerk is niet in overeenstemming met de huidige planologische kaders. Een herziening van het bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk. Dit plan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders om het voornemen mogelijk te maken. Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan.
 
Bestemmingsplan inzien
Vanaf 14 december 2017 kunt u het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis te Muntendam. Digitaal kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze website www.menterwolde.nl, onder het kopje Plannen & projecten/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen in procedure. Op deze website vindt u tevens een link naar het plan op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl en een link waar de 
bronbestanden beschikbaar zijn. 
 
Reageren op het plan (instellen beroep)
Vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 kan tegen het bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie - Menterwolde beroep ingesteld worden. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Ook zijn tegen het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen ingediend. Hierdoor kunnen alleen belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken, beroep instellen.
 
Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure. 
 
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 25 januari 2018. Om de inwerkingtreding te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde afdeling. Een dergelijk verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.Hazekamp, tel. (0598) 658881.