Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde heeft besloten om de volgende omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum heeft verzonden aan de aanvrager:
 
• bouwen woning, Torenlaan 15, 9635TC Noordbroek (-, 3 oktober 2017)
• verbouwen woonappartementen, Driemolenstraat 67, 9649ER Muntendam (-, 2 oktober 2017)
• uitbreiden bestaande kas, De Akkers 11, 9636CB Zuidbroek (-, 28 september 2017)
• zonnepark met zonnepanelen, met een instandhoudingstermijn van 10 jaar, nabij Van der Valk Hotel, Burg. Omtaweg 4, 9636EM Zuidbroek, perceel gelegen ten westen, enerzijds begrensd door de rijksweg A7 en anderzijds door de gaswinlocatie Spitsbergen NAM (-, 2 oktober 2017)
 
Bezwaar en voorlopige voorziening
Als u belanghebbende bent, kunt u tegen deze besluiten bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde.
Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Menterwolde, te bereiken via tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl