VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
• aanleggen uitrit, Reiger 37 (kavel 88) te Muntendam (-, 1 december 2017)
 
APV-vergunningen
• huis-aan-huis verkoop sinaasappelen, VV Muntendam, 20 januari 2018 in Muntendam (m2017-003946, 6 december 2017)
• verkoop kniepertjes, Voetbalvereniging ZNC, 8 t/m 19 december 2017 in Noordbroek en Zuidbroek (m2017-003793, 6 december 2017)
 
Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. 
 
Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl 
 
Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl