VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat de persoon daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Naam: Schoonhoven, Shannon Manouk
Geb.datum: 26-04-1999
Datum besluit: 23-11-2017

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG Muntendam.