Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning Korengarst 12 Noordbroek

Het college van  burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
• Maatschap Van Rosmalen, Korengarst 12, 9635 VB te Noordbroek. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de veestapel.

Inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij de gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam (afdeling KCC)

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van  burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam, telefoonnummer (0598) 658888.

Beroep
U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam, telefoonnummer (0598) 658888.