VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
• verbouwen van een sporthal, Julianaplein 1, 9649BX Muntendam (-, 18 september 2017)
• kappen van vier eiken en één es, Duurkenakker 25, 9651DB Meeden (-, 19 oktober 2017)
• vergunningsvrij bouwen buitensilo's, Hereweg 92, 9651AL Meeden (-, 19 oktober 2017)
• bouwen kapschuur, ’t Veen 8, 9636TC Zuidbroek (-, 10 oktober 2017)
• bouwen linker helft woning, Reiger kavel 75 te Muntendam (-, 11 oktober 2017)
• bouwen rechter helft woning, Reiger kavel 76 te Muntendam (-, 10 oktober 2017)
• Gasunie Transport Services (GTS) Zuidbroek, voor de inrichting gelegen aan de Hondenlaan ong. te Muntendam, verleende omgevingsvergunning te wijzigen en een omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal wijzigen van deze inrichting. 
De beschikking ligt gedurende zes weken (met ingang van de publicatiedatum) op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Menterwolde.
 
Intrekken omgevingsvergunning
• aanvraag ingetrokken voor bouwen van een woning Reiger 39, 9649LB Muntendam  (-, 10 oktober 2017) 
 
Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. 
 
Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl 
 
Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl