Samenwerking Ubbo Emmius en Winkler Prins

De besturen van Ubbo Emmius Scholengemeenschap en Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zijn met elkaar in gesprek over een intensieve vorm van samenwerking. De achtergrond hiervan is de krimp van het leerlingenaantal. Beide besturen voelen de verantwoordelijkheid het voortgezet onderwijs in de gemeente Veendam te versterken en staan voor het behoud van een breed, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod. 
 
Achtergrond
De gemeente Veendam wordt op dit moment en ook in de komende jaren geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Die situatie is niet uniek: in heel de provincie Groningen (behalve de stad) worden de gevolgen van de krimp gevoeld. Dit gegeven was vijf jaar geleden de aanleiding in onze provincie het Platform VO-MBO op te richten met als doel van de krimp geen kramp te maken. Inmiddels zijn alle schoolbesturen lid van dit Platform en is overal sprake van intensieve samenwerking. Concurrentie maakt plaats voor partnerschap. 
In Veendam lieten beide schoolbesturen de gevolgen van de krimp voor het VO in kaart brengen. Duidelijk werd dat het leerlingenaantal in de periode 2016-2029 zal krimpen met 21-24%. Er is intensief gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de verschillende afdelingen en profielen. Risico’s zijn in kaart gebracht en er is vervolgens gezocht naar oplossingen voor die risico’s. De conclusie was voor de besturen helder: we moeten en willen ‘Samen verder’. 
 
Intentieverklaring en haalbaarheidsonderzoek 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een intentieverklaring die de bestuurders in september hopen te ondertekenen. Dan zal duidelijk zijn wat de samenwerking exact zal gaan inhouden. De intentieverklaring is het startpunt voor een haalbaarheidsonderzoek. Daarin gaat het bijvoorbeeld om het verschil in denominatie; financiële aspecten; huisvesting en wet- en regelgeving. 
 
Perspectief
Door de samenwerking van beide scholen en het delen van expertise kunnen onderwijskundige en organisatorische voordelen worden behaald, die ten goede komen aan alle leerlingen die in Veendam voortgezet onderwijs volgen. Nu en later. De schoolbestuurders formuleerden de volgende doelen:
• Zoeken naar synergie, om zo maatschappelijke en onderwijskundige meerwaarde te realiseren voor de leerlingen in Veendam. • Wederzijds leren: elkaars expertise en verworvenheden benutten. • Gelijkwaardigheid en waardering voor elkaars onderwijsvisie en identiteit. • Optimale benutting van de nieuwbouw: mogelijkheden om het onderwijs gezamenlijk vorm te geven in een nieuwe moderne setting.
 
Samen verder
Voortgang
Op grond van het haalbaarheidsonderzoek zullen volgende stappen worden gezet. Dit zal gebeuren in overleg met de Raden van Toezicht en de Medezeggenschapsorganen van beide instellingen. Goede communicatie achten we van grote betekenis. Het streven is erop gericht medewerkers, ouders, leerlingen en belanghebbenden goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de samenwerking. 
Het mag, tegen de achtergrond van het bovenstaande, duidelijk zijn dat de beoogde samenwerking in het komende schooljaar 2017-2018 nog geen gevolgen voor de leerlingen, ouders en medewerkers van beide scholen zal hebben. 
 

Reactie toevoegen