Twee miljoen tekort Gemeente HS

De gemeente Hoogezand-Sappemeer sluit de jaarrekening van 2016 af met een negatief rekeningresultaat van € 2.124.127. Dit komt doordat de gemeente in één keer het parkeren en beheer in de grondexploitatie Stadscentrum moet afboeken wegens gewijzigde regelgeving.
Positief is dat de ontwikkeling van het weerstandsvermogen is verbeterd ten opzichte van eerdere verwachtingen, het negatief saldo van de sociale werkvoorziening kleiner is dan begroot en dat de uitgaven in het sociaal domein lager uitvallen. Dat er sprake is van een negatief rekeningresultaat komt door de ‘afkoop bijdrage parkeren en beheer’ uit de grondexploitatie Stadscentrum van meer dan 4 miljoen. Wethouder Financiën Marco Metscher is dan ook tevreden over het resultaat. “De gemeente Hoogezand-Sappemeer zet met deze jaarrekening een goede stap om een financieel gezonde overdracht naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen mogelijk te maken, met een extra buffer voor tegenvallers."
Bij de actualisatie van de begroting 2016 in december 2016 was de verwachting een positief resultaat van € 524.500.  Maar daarin was de afkoop van 
€ 4.291.000 voor parkeren en beheer in de grondexploitatie Stadscentrum nog niet inbegrepen. Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving is de gemeente namelijk verplicht dat in 2016 in één keer af te boeken. Dat levert in de toekomst een jaarlijks terugkerend voordeel op.
Verder is er een bedrag van € 2.560.701 van het Rijk ontvangen voor het aardbevings- en toekomstbestendig maken van schoolgebouwen. Dit wordt toegevoegd aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve ‘scholenprogramma’.
Een aantal werkzaamheden die niet (volledig) in 2016 zijn uitgevoerd worden in 2017 verder opgepakt. De daarbij horende budgetten van € 855.835 worden overgeheveld.
Op het sociaal domein is in 2016 minder uitgegeven dan begroot. Omdat de bijdragen van het Rijk omlaag zullen gaan wordt met het oog op toekomstig 
oplopende tekorten dit bedrag van € 2.007.000 in de Algemene Reserve aangemerkt voor het sociaal domein.
 
Het uiteindelijke resultaat over 2016 bedraagt c 2.124.127 negatief. Daarmee komt het weerstandsvermogen over 2016 op 168 % en dat loopt met de huidige stand van zaken terug tot 101% in 2019 voor Hoogezand-Sappemeer. Dat is desondanks een verbetering ten opzichte van eerdere verwachtingen.
 
Gemeenteraad
De jaarrekening 2016 is op 2 juni 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 10 juli bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2016.

Reactie toevoegen